Nařízení Komise (ES) č. 39/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 39/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 39/2004
          ze dne 9. ledna 2004,
          kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], a zejména na čl. 27 odst. 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 se na některé produkty uvedené ve zmíněném nařízení poskytují vývozní náhrady, pokud jsou vyváženy ve formě zboží uvedeného v příloze V uvedeného nařízení, zejména ve formě živých kvasinek kódů KN 21021031 a 21021039.
          (2) Podle čl. 1 odst. 2 písm. f) nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru [2], se od 1. února 2004 do výpočtu produkce cukru pro účely článků 13 až 18 nařízení (ES) č. 1260/2001 nezapočítávají množství sirupů použitá k výrobě živých kvasinek. V zájmu soudržnosti by se od téhož data měla zrušit možnost poskytování vývozních náhrad na množství cukru použitá k výrobě živých kvasinek.
          (3) Příloha V nařízení (ES) č. 1260/2001 by tedy měla být změněna.
          (4) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze V nařízení (ES) č. 1260/2001 se zrušují řádky odpovídající kódům KN ex2102, 210210, 21021031 a 21021039.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. února 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2196/2003 (Úř. věst. L 328, 17.11.2003, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 38/2004 (viz strana 13 v tomto čísle Úředního věstníku).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.