Nařízení Komise (ES) č. 41/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění a opravuje příloha nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 41/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 41/2004
          ze dne 9. ledna 2004,
          kterým se mění a opravuje příloha nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky [1], a zejména na čl. 11 odst. 4 druhou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1259/1999 ve svém článku 1 stanoví, že se vztahuje na platby poskytované přímo zemědělcům v rámci režimů podpor uvedených v jeho příloze.
          (2) Nařízení (ES) č. 1259/1999 se ode dne 1. května 2004 nahrazuje nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [2]. Články 2a a 11 nařízení (ES) č. 1259/1999 se však budou dále používat do 31. prosince 2005 a články 3, 4 a 5 uvedeného nařízení se budou používat do 31. prosince 2004. Pro účely použití těchto článků se obdobně použije i příloha nařízení (ES) č. 1259/1999.
          (3) Seznam režimů podpor stanovený v příloze nařízení (ES) č. 1259/1999 uvádí příslušná odvětví produkce, podmínky, za kterých jsou vypláceny podpory v rámci jednotlivých režimů a druhy dotyčných plateb. Tyto údaje však již nejsou aktuální, neboť některé z uvedených ustanovení nebo aktů byly buď změněny nebo zrušeny a nahrazeny.
          (4) Některé platby přímých podpor, které spadají do působnosti nařízení (ES) č. 1259/1999, nejsou v příloze uvedeny buď proto, že byly opomenuty, nebo proto, že byly zavedeny až po přijetí tohoto nařízení.
          (5) Chyby v odkazech na právní základ u hovězího a telecího masa a v poznámkách týkajících se skopového a kozího masa by měly být opraveny.
          (6) Příloha nařízení (ES) č. 1259/1999 musí být tedy změněna.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1259/1999 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 113. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1244/2001 (Úř. věst. L 173, 27.6.2001, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 53.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA
          SEZNAM REŽIMŮ PODPOR SPLŇUJÍCÍCH KRITÉRIA UVEDENÁ
          Odvětví | Právní základ | Poznámky |
          Plodiny na orné půdě | Články 2, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1251/1999 | Platby na plochu včetně plateb za vynětí půdy z produkce, plateb na silážní píci, dodatečných částek, příplatku na pšenici tvrdou a zvláštní podpory |
          Tvrdá pšenice | Hlava IV kapitola 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 | Podpora na plochu |
          Bílkovinné plodiny | Hlava IV kapitola 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 | Podpora na plochu |
          Bramborový škrob | Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92 Hlava IV kapitola 6 nařízení (ES) č. 1782/2003 | Platba producentům brambor určených k výrobě bramborového škrobu |
          Luskoviny na zrno | Článek 1 nařízení (ES) č. 1577/96 | Podpora na plochu |
          Rýže | Článek 6 nařízení (ES) č. 3072/95 Hlava IV kapitola 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 | Podpora na plochu |
          Ořechy | Hlava IV kapitola 4 nařízení (ES) č. 1782/2003 | Podpora na plochu |
          Energetické plodiny | Hlava IV kapitola 5 nařízení (ES) č. 1782/2003 | Podpora na plochu |
          Olivový olej | Čl. 5 odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS | Podpora na plochu |
          Bourec morušový | Článek 2 nařízení (EHS) č. 845/72 | Podpora chovu |
          Banány | Článek 12 nařízení (EHS) č. 404/93 | Podpora produkce |
          Sušené vinné hrozny | Čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 | Podpora na plochu |
          Tabák | Článek 3 nařízení (EHS) č. 2075/92 | Podpora produkce |
          Osivo | Článek 3 nařízení (EHS) č. 2358/71 | Podpora produkce |
          Chmel | Článek 12 nařízení (EHS) č. 1696/71 | Podpora na plochu |
          Článek 3 nařízení (ES) č. 1098/98 | Pouze platby za dočasné vyřazení plochy z užívání |
          Hovězí a telecí maso | Články 4, 5, 6, 10, 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 1254/1999 | Zvláštní prémie, prémie na porážky mimo sezónu, prémie na krávu bez tržní produkce mléka (včetně plateb na jalovice a doplňkových vnitrostátních prémií na krávu bez tržní produkce mléka, je-li spolufinancována), porážková prémie, extenzifikační prémie, dodatečné platby |
          Mléko a mléčné výrobky | Hlava IV kapitola 7 nařízení (ES) č. 1782/2003 | Prémie pro mléčné výrobky a dodatečné platby |
          Skopové a kozí maso | Články 4 a 5, čl. 11 odst. 1 a čl. 11 odst. 2, první, druhá a čtvrtá odrážka nařízení (ES) č. 2529/2001 | Prémie na bahnice a na kozy, doplňkové prémie a některé dodatečné platby |
          Agromonetární úprava | Články 4 a 5 nařízení (ES) č. 2799/98 Články 2 a 3 nařízení (ES) č. 2800/98 | Platby producentům (včetně plateb na základě přechodného nařízení) |
          Poseidom | Článek 9, čl. 12 odst. 2 a článek 16 nařízení (ES) č. 1452/2001 | Odvětví: hovězí a telecí maso; zelená vanilka; cukr |
          Poseima | Článek 13, čl. 22 odst. 2 až 7, články 16 a 17, čl. 28 odst. 1, články 21, 27 a 29 a čl. 30 odst. 1, 2 a 4 nařízení (ES) č. 1453/2001 | Odvětví: hovězí a telecí maso; mléko; brambory; cukr; proutí; ananas; tabák; sadbové brambory, čekanka a čaj |
          Poseican | Články 5, 6 a 14 nařízení (ES) č. 1454/2001 | Odvětví: hovězí a telecí maso; skopové a kozí maso; brambory |
          Egejské ostrovy | Články 6, 8, 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2019/93 | Odvětví: hovězí a telecí maso; brambory; olivy; med |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.