Nařízení Komise (ES) č. 50/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 50/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 50/2004
          ze dne 9. ledna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kapitola III nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [2] se týká zejména roční kvóty pro máslo, která není v průběhu roku dělena na části. S cílem rovnoměrného rozložení dovozu v rámci této kvóty do celého kvótového roku tak, aby bylo zajištěno přiměřené zásobování vnitřního trhu, by měla být příslušná kvóta s přihlédnutím k historickému vývoji dotyčného produktu v průběhu kvótového období rozdělena do dvou šestiměsíčních tranší.
          (2) Kapitola I nařízení (ES) č. 2535/2001 se týká kvót přidělených na základě dvou šestiměsíčních období každý rok v lednu a v červenci. Vzhledem k přistoupení deseti nových členských států dne 1. května 2004 by měly hospodářské subjekty z těchto zemí dostat příležitost podílet se od tohoto data na kvótách Společenství. Za tímto účelem by měla být množství otevřená v lednu 2004 omezena na množství, jež odpovídají období od ledna do dubna 2004. Toto rozdělení by se však nevztahovalo na kvóty pro kalendářní rok, pokud tyto kvóty nebyly v předcházejících obdobích vyčerpány.
          (3) Nařízení (ES) č. 2535/2001 obsahuje prováděcí pravidla k dovozním režimům v odvětví mléka a mléčných výrobků, které jsou stanoveny v evropských dohodách mezi některými zeměmi střední a východní Evropy na jedné straně a Společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé. S ohledem na koncese stanovené v rozhodnutí Rady 2003/452/ES ze dne 26. května 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodníaspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, jednajícími v rámci Evropské unie, na jedné straně a Slovinskou republikou na straně druhé za účelem zohlednění výsledků jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích [3], by měly být některé stávající kvóty zvýšeny.
          (4) Za účelem informování Komise o změnách ve složení sýrů dovážených v rámci různých kvót musí hospodářské subjekty v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 2535/2001 uvádět v dovozních prohlášeních některé hodnoty týkající se obsahu. Pokud uvedené hodnoty přesáhnou hodnoty stanovené v příloze XIII, jsou příslušné orgány povinny uvědomit Komisi. Oznámení, jež Komise obdržela od uložení této povinnosti jsou důkazem stability složení dovážených sýrů, pokud jde o jejich typ a původ. Oznámení představují pro celní orgány a Komisi velkou zátěž a jsou spojena se značným objemem dokumentů, ačkoli ve většině případů je překročení základních hodnot zanedbatelné. Oznámení by se tudíž měla omezovat na případy, kdy je hodnota obsahu abnormálně vysoká, a hodnoty uvedené v příloze XIII by se měly přizpůsobit. Kromě toho se u některých kategorií sýrů ukázalo, že mají oznámení o překročení hodnot obsahu v příloze XIII zanedbatelný význam, jelikož jakékoli odchylky příslušné hodnoty zůstávají v rozmezí, které je stanoveno v popisu těchto výrobků v kombinované nomenklatuře. Oznámení pro dotyčné výrobky by se tudíž měla zrušit.
          (5) Nový Zéland zaslal Komisi informace o novém vydávajícím subjektu. Příloha XII nařízení (ES) č. 2535/2001 by tedy měla být aktualizována.
          (6) Vzhledem k přistoupení nových členských států dne 1. května 2004 by se měla platnost licencí pro dovozy z nových členských států omezit do 30. dubna 2004. Měla by se tudíž stanovit odchylka od čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2535/2001.
          (7) Rozdělení kvóty pro máslo spadající do působnosti kapitoly III nařízení (ES) č. 2535/2001 do šestiměsíčních tranší má vliv na tempo, jakým vydávající subjekt příslušné třetí země vydává osvědčení IMA 1. Vzhledem k tomu, že příslušným orgánům těchto zemí a zúčastněným hospodářským subjektům by měla být poskytnuta dostatečná doba na to, aby se mohly seznámit s danou změnou před začátkem její použitelnosti, měla by být v souladu s mezinárodními závazky Společenství stanovena vhodná doba mezi zveřejněním a datem, kdy rozdělení výše uvedené kvóty nabude účinku. Jelikož mohly vydávající subjekty ve třetích zemí vydávat osvědčení IMA 1 pro rok 2004 od 1. listopadu 2003, mělo by být povoleno vydávání dovozních licencí pro všechna osvědčení IMA 1 vydaná do dnem, který předchází dni, kdy rozdělení kvóty nabude účinku.
          (8) Nařízení (ES) č. 2535/2001 by se mělo proto změnit a měla by být stanovena odchylka.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:
          1. v článku 24 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Použitelná cla a v případě dovozu uvedeného v odst. 1 písm. a) maximální množství, jež lze v kvótovém období dovézt, jsou uvedena v příloze III tohoto nařízení."
          2. v čl. 26 odst. 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Pro kvótu č. 09.4589 se však mohou osvědčení IMA 1 vydávat:
          a) od 1. listopadu každého roku s platností od 1. ledna pro množství nepřesahující maximální množství pro první kvótové období daného roku podle přílohy III.A. Žádosti o dovozní licence se však mohou podávat až od prvního pracovního dne v měsíci lednu;
          b) od 1.května každého roku s platností od 1. července pro zbývající množství ročního objemu kvóty podle přílohy III.A. Žádosti o dovozní licence se však mohou podávat až od prvního pracovního dne v měsíci červenci."
          3. příloha I se mění takto:
          a) část I.A se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení;
          b) v části I.B se body 5, 6 a 10 nahrazují zněním přílohy II tohoto nařízení;
          c) části I.F a I.H se nahrazují zněním přílohy III tohoto nařízení;
          4. v příloze III.A se údaje o kvótě číslo 09.4589 nahrazují zněním přílohy IV tohoto nařízení;
          5. v příloze XII se údaje o vydávajícím subjektu pro Nový Zéland nahrazují tímto:
          "Název | Místo usazení |
          New Zealand Food Safety Autority | South Toner 68-86 Jervois Quay PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel.: (64-4) 463 2500 Fax: (64-4) 463 2501" |
          6. příloha XIII se nahrazuje zněním přílohy V tohoto nařízení.
          Článek 2
          Odchylně od čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2535/2001 končí platnost licencí dnem 30. dubna 2004 v případě:
          a) dovozů v rámci kvót podle bodů 1 až 4 a 7 až 10 přílohy I.B;
          b) dovozů z nových členských států v rámci kvót uvedených v příloze I.A.
          Článek 3
          Odchylně od čl. 24 odst. 2 a čl. 26 odst. 2 se mohou pro rok 2004 pro kvótu číslo 09.4589 vydávat dovozní licence po předložení osvědčení IMA 1, která byla vydána den před počátkem použitelnosti ustanovení uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst.1, 2 a 4 a článku 3 jsou použitelná od dvacátého prvního dne po vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 3, 5 a 6 a článku 2 jsou použitelná ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2012/2003 (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 19).
          [3] Úř. věst. L 152, 22.6.2003, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "I.A
          CELNÍ KVÓTY NESPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMĚ PŮVODU
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Roční kvóta | Kvóta od 1. ledna do 30. dubna 2004 | Kvóta od 1. května do 30. června 2004 | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) |
          09.4590 | 04021019 | Sušené odstředěné mléko | Všechny třetí země | 68000 | 22667 | 11333 | 47,50 |
          09.4599 | 04051011 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka | Všechny třetí země | 10000 | 3333 | 1667 | 94,80 |
          04051019 | v ekvivalentu másla |
          04051030 |
          04051050 |
          04051090 |
          04059010 |
          04059090 |
          09.4591 | ex04061020 | Sýr na pizzu, zmrazený, krájený na kousky o hmotnosti nejvýše jeden gram, v nádobách o čistém obsahu nejméně 5 kg, o obsahu vody nejméně 52 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině nejméně 38 % hmotnostních | Všechny třetí země | 5300 | 1767 | 883 | 13,00 |
          ex04061080 |
          09.4592 | ex04063010 | Tavený ementál | Všechny třetí země | 18400 | 6133 | 3067 | 71,90 |
          04069013 | Ementál | 85,80 |
          09.4593 | ex04063010 | Tavený gruyère | Všechny třetí země | 5200 | 1733 | 867 | 71,90 |
          ex04069015 | Gruyère, Sbrinz | 85,80 |
          09.4594 | 04069001 | Sýry k dalšímu zpracování | Všechny třetí země | 20000 | 6667 | 3333 | 83,50 |
          09.4595 | 04069021 | Čedar | Všechny třetí země | 15000 | 5000 | 2500 | 21,00 |
          09.4596 | ex04061020 | Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh, jiné než sýr na pizzu z kvóty č. 09.4591 | Všechny třetí země | 19500 | 6500 | 3250 | 92,60 |
          ex04061080 | 106,40 |
          04062090 | Ostatní strouhané sýry nebo práškové sýry | 94,10 |
          04063031 | Jiné tavené sýry | 69,00 |
          04063039 | 71,90 |
          04063090 | 102,90 |
          040640100406405004064090 | Sýry s modrou plísní | 70,40 |
          04069017 | Bergkäse a Appenzell | 85,80 |
          04069018 | Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont DOr a Tête de Moine | 75,50 |
          04069023 | Eidam |
          04069025 | Tilsit |
          04069027 | Butterkäse |
          04069029 | Kashkaval |
          04069031 | Feta, ovčí nebo buvolí |
          04069033 | Feta, ostatní |
          04069035 | Kefalo-tyri |
          04069037 | Finlandia |
          04069039 | Jarlsberg |
          04069050 | Sýry ovčí nebo buvolí |
          ex04069063 | Pecorino | 94,10 |
          04069069 | Ostatní |
          04069073 | Provolone | 75,50 |
          ex04069075 | Caciocavallo |
          ex04069076 | Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø |
          04069078 | Gouda |
          ex04069079 | Esrom, Italico, Kernhem, Saint-paulin |
          ex04069081 | Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey |
          04069082 | Camembert |
          04069084 | Brie |
          04069086 | vyšším než 47 %, avšak nejvýše 52 % hmotnostních |
          04069087 | vyšším než 52 %, avšak nejvýše 62 % hmotnostních |
          04069088 | vyšším než 62 %, avšak nejvýše 72 % hmotnostních |
          04069093 | vyšším než 72 % hmotnostních | 92,60 |
          04069099 | ostatní | 106,40" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "I.B
          5. Produkty pocházející z Rumunska
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis (1) | Použitelné clo (% DNV) | Množství (tuny) |
          Roční kvóta | Množství od 1. 1. do 30. 4. 2004 | Množství od 1. 5. do 30. 6. 2004 | Roční zvýšení od 1. července 2004 |
          09.4758 | 0406 | Sýry a tvaroh (2) | Bez cla | 2 600 | 867 | 433 | 200 |
          6. Produkty pocházející z Bulharska
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis (1) | Použitelné clo (% DNV) | Množství (tuny) |
          Roční kvóta | Množství od 1. 1. do 30. 4. 2004 | Množství od 1. 5. do 30. 6. 2004 | Roční zvýšení od 1. července 2004 |
          09.4675 | 040310110403101304031019040310310403103304031039 | Bez cla | 500 | 167 | 83 | 0 |
          09.4660 | 0406 | Sýry a tvaroh (2) | Bez cla | 6400 | 2133 | 1067 | 300 |
          10. Produkty pocházející ze Slovinska
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis (1) (2) | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (tuny) | Množství v roce 2004 (tuny) |
          Od 1. ledna 2003 | Množství otevřené v roce 2003 | Otevřené v lednu 2004 |
          09.4086 | 040210040221 | 20 % | 1500 | 1500 | 750 |
          09.4087 | 040310 | | 20 % | 750 | 750 | 375 |
          09.4088 | 040690 | | Bez cla | 600 | 450 | 450 (= 300 + 150)" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          "I.F
          CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOH II A III DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKEM O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Celní sazba | Objem kvót |
          Kvóta 2003/04 | 2004 a dále od 1. července do 30. června |
          Celkem | od 1. 7. do 31. 12. 2003 | od 1. 1. do 30. 4. 2004 | od 1. 5. do 30. 6. 2004 |
          09.4155 | ex040130 | Smetana, o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních | Bez cla | 2 000 | 1 000 | 667 | 333 | 2 000 |
          040310 | Jogurty |
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Celní sazba | Objem kvót |
          Kvóta 2003/04 | 2004 | 2005 | 2006 | od 1. 6. 2007 |
          Celkem | od 1. 7. do 31. 12. 2003 | od 1. 1. do 30. 4. 2004 | od 1. 5. do 30. 6. 2004 | od 1. července do 30. června | od 1. července do 30. června | od 1. července do 31. května |
          09.4156 | ex0406 | Sýry, jiné než uvedené v příloze II.D | Bez cla | 4250 | 2125 | 1417 | 708 | 5500 | 6750 | 7646 | Bez omezení |
          I.H
          CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOHY I DOHODY S NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM
          v tunách |
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Celní sazba | Kvóta |
          roční | šestiměsíční | 2003/04 |
          šestiměsíční od 1. července do 31. prosince 2003 | od 1. ledna do 30. dubna 2004 | od 1. května do 30. června 2004 |
          09.4781 | ex04069023 | Norský eidam | Bez cla | 3467 | 1733,5 | 1733,5 | 1155,7 | 577,8 |
          04069039 | Jarlsberg |
          ex04069078 | Norská gouda |
          040690860406908704069088 | ostatní sýry |
          09.4782 | 040610 | Čerstvé sýry | Bez cla | 533 | 266,5 | 266,5 | 177,7 | 88,8" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          "Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Roční kvóta od ledna do prosince (množství v tunách) | Maximální kvóta leden – červen (množství v tunách) | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) | Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1 |
          09.4589 | ex04051011ex04051019 | Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu | Nový Zéland | 76 667 | 42 167 | 86,88 | Viz přílohu IV |
          ex04051030 | Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané "Ammix" a "Roztíratelný")" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          PŘÍLOHA XIII
          Kód KN | Popis | Obsah sušiny v procentech hmotnostních | Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních | Obsah tuku v procentech hmotnostních |
          04061020 | Čerstvé sýry | 58 | 71 | |
          040630 | Tavené sýry | – | 56 | – |
          04069001 | Sýry ke zpracování | 65 | 52 | |
          04069013 | Ementál | 65 | 48 | |
          04069021 | Čedar | 65 | 52 | |
          04069023 | Eidam | 58 | 44 | |
          04069069 | Tvrdé sýry | 65 | 40 | |
          04069078 | Gouda | 59 | 50 | |
          04069081 | Cantal, Cheshire, Wensleydale atd. | 64 | 52 | |
          04069099 | ostatní sýry | | | 42 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.