Nařízení Rady (ES) č. 55/2004 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1453/2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima), pokud jde o používání doplňkové dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků na Azorech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 55/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 55/2004
          ze dne 17. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1453/2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima), pokud jde o používání doplňkové dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků na Azorech
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 299 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V článku 23 nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 [2] byla pro Azory zavedena na období čtyř hospodářských let, které začíná rokem 1999/2000, odchylka od některých ustanovení nařízení (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků [3]. Nařízením (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [4], byl pozměněn článek 23 nařízení (ES) č. 1453/2001 za účelem prodloužení shora uvedeného období na šest hospodářských let a byla stanovena množství odpovídající tomuto prodloužení.
          (2) Restrukturalizace odvětví mléka na Azorech však nebyla doposud dokončena. S ohledem na vysoký stupeň závislosti Azor na produkci mléka spolu s dalšími nevýhodami vyplývajícími z jejich mimořádně okrajové polohy a neexistence schůdných alternativ produkce by mělo být příslušné období prodlouženo a stanovena množství odpovídající tomuto prodloužení.
          (3) Toto opatření se týká pouze producentů mléka na Azorech. Toto opatření by mělo během doby jeho používání umožnit, aby bylo odvětví mléka na Azorech dále restrukturalizováno, aniž by byl narušen trh s mlékem a aniž by bylo znatelně ovlivněno řádné fungování systému dávek na úrovni Portugalska nebo Společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 23 nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 se nahrazuje tímto:
          "Článek 23
          1. Počínaje hospodářským rokem 1999/2000 se pro účely rozdělení doplňkové dávky mezi producenty uvedené ve druhé větě čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3950/92 považují za producenty, kteří přispěli k překročení, pouze producenti vymezení v čl. 9 písm. c) uvedeného nařízení, kteří jsou usazení a provozují výrobu na Azorech a kteří uvádějí na trh množství produktů překračující jejich referenční množství zvýšená o procentní podíl uvedený ve třetím pododstavci.
          Doplňková dávka se hradí za množství překračující takto zvýšené referenční množství po přerozdělení nevyužitého množství z rezervy vyplývající ze zvýšení mezi producenty uvedené v prvním odstavci a v poměru k referenčnímu množství, které je každému producentovi dostupné.
          Procentní podíl uvedený v prvním odstavci se rovná poměru mezi množstvím 73000 tun pro období hospodářských let 1999/2000 až 2004/05 a množstvím 23000 tun počínaje hospodářským rokem 2005/06 na jedné straně a úhrnem referenčních množství dostupných pro jednotlivá hospodářství ke dni 31. března 2000 na straně druhé. U každého producenta se použije pouze na referenční množství, které mu bylo dostupné k 31. březnu 2000.
          2. Množství mléka nebo ekvivalentu mléka uvedeného na trh, které překračuje referenční množství, ale které dodržuje procentní podíl uvedený v odstavci 1 tohoto článku, po přerozdělení uvedeném tamtéž, se nezapočítává při výpočtu případného překročení kvót v Portugalsku v souladu s první větou čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3950/92."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Alemanno
          [1] Stanovisko ze dne 16. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 405, 31.12.1992, s. 1. Nařízení zrušeno nařízením (ES) č. 1788/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123).
          [4] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.