Nařízení Rady (ES) č. 57/2004 ze dne 27. října 2003, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ruské federace

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 57/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 57/2004
          ze dne 27. října 2003,
          kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ruské federace
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé [1], vstoupila v platnost dne 1. prosince 1997.
          (2) Článek 21 dohody o partnerství a spolupráci stanoví, že obchod s výrobky Evropského společenství uhlí a oceli (dále jen "ESUO") se řídí ustanoveními hlavy III, s výjimkou článku 15 této hlavy, a ustanoveními dohody.
          (3) Dne 9. července 2002 ESUO a vláda Ruské federace uzavřely Dohodu o obchodu s některými výrobky z oceli [2], která byla schválena jménem ESUO rozhodnutím Komise 2002/603/ESUO [3].
          (4) Použitelnost smlouvy o ESUO skončila dne 23. července 2002. Strany se v souladu s čl. 10 odst. 2 dohody o obchodu s některými výrobky z oceli dohodly, že je třeba, aby byla dohoda prodloužena a aby byly všechna práva a povinnosti po ukončení použitelnosti smlouvy zachovány.
          (5) Vláda Ruské federace požádala v souladu s čl. 3 odst. 3 dohody o převedení určité části množstevních limitů nevyužitých v průběhu roku 2002; pro jednotlivé skupiny výrobků byly schváleny tyto převody: 2186980 kg pro SA1, 10802830 kg pro SA1a, 4200000 kg pro SA2, 2505046 kg pro SA3, 0 pro SA4, 272850 kg pro SB1, 4200000 pro SB2 a 11550000 pro SB3.
          (6) Vláda Ruské federace požádala v souladu s čl. 3 odst. 4 dohody o převedení 4000 tun ze skupiny výrobků SB2 a 6000 tun ze skupiny výrobků SB3 na skupinu výrobků SA1a.
          (7) Strany zahájily konzultace v souladu s dohodnutým zápisem č. 2 výše uvedené dohody a dohodly se, že seznam dotčených výrobků dohody musí být rozšířen, aby zahrnoval rovněž skupiny výrobků SA5 a SA6, na toto rozšíření se vztahuje nová dohoda, kterou se mění předchozí dohoda.
          (8) Společenství schválilo uzavření nové dohody, která vstoupila v platnost dnem jejího podpisu [4].
          (9) Je nezbytné změnit odpovídajícím způsobem rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení na dovoz některých výrobků z oceli z Ruské federace [5], aby bylo možné zohlednit žádost o převedení určité části množstevních limitů, žádost o převedení na jinou skupinu výrobků a novou dohodu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rozhodnutí 2002/602/ESUO se mění takto:
          1. Příloha I se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.
          2. Příloha IV se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Pro dovozy zboží skupin výrobků SA5 a SA6 do Společenství, které jsou opatřeny kontrolním dokladem [6] vydaným před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, se nevyžaduje dovozní povolení uvedené v rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO, zejména v článku 2 tohoto rozhodnutí.
          Článek 3
          Výrobky skupin výrobků SA5 a SA6 uvedené v příloze I, které pocházejí z Ruské federace a které jsou od 1. ledna 2003 dováženy do Společenství, se započítají do příslušných množstevních limitů stanovených v příloze II pro rok 2003.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 27. října 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 55.
          [3] Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 54.
          [4] Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 21.
          [5] Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 38.
          [6] Vydaný v souladu s nařízením Komise (ES) č. 76/2002 (Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2385/2002 (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 125).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          SA — PLOCHÉ VÁLCOVANÉ VÝROBKY
          SA1 — Svitky
          72081000
          72082500
          72082600
          72082700
          72083600
          72083790
          72083890
          72083990
          72111410
          72111920
          72191100
          72191210
          72191290
          72191310
          72191390
          72191410
          72191490
          72252020
          72253000
          SA1a — Ve svitcích, válcované za tepla, určené k dalšímu válcování
          72083710
          72083810
          72083910
          SA2 — Tlustý plech
          72084010
          72085110
          72085130
          72085150
          72085191
          72085199
          72085210
          72085291
          72085299
          72085310
          72111300
          SA3 — Ostatní ploché válcované výrobky
          72084090
          72085390
          72085410
          72085490
          72089010
          72091500
          72091610
          72091690
          72091710
          72091790
          72091810
          72091891
          72091899
          72092500
          72092610
          72092690
          72092710
          72092790
          72092810
          72092890
          72099010
          72101110
          72101211
          72101219
          72102010
          72103010
          72104110
          72104910
          72105010
          72106110
          72106910
          72107031
          72107039
          72109031
          72109033
          72109038
          72111490
          72111990
          72112351
          72112920
          72119011
          72121010
          72121091
          72122011
          72123011
          72124010
          72124091
          72125031
          72125051
          72126011
          72126091
          72192110
          72192190
          72192210
          72192290
          72192300
          72192400
          72193100
          72193210
          72193290
          72193310
          72193390
          72193410
          72193490
          72193510
          72193590
          72254080
          SA4 — Legované výrobky
          72262020
          72269110
          72269190
          72269920
          SA5 — Legované kvarto plechy
          72254020
          72254050
          72259910
          SA6 — Plechy z legované oceli válcované za studena a pokovené
          72255000
          72259110
          72259210
          72269210
          SB — DLOUHÉ VÝROBKY
          SB1 — Nosníky
          72071931
          72072071
          72163111
          72163119
          72163191
          72163199
          72163211
          72163219
          72163291
          72163299
          72163310
          72163390
          SB2 — Válcovaný drát
          72131000
          72132000
          72139110
          72139120
          72139141
          72139149
          72139170
          72139190
          72139910
          72139990
          72210010
          72210090
          72271000
          72272000
          72279010
          72279050
          72279095
          SB3 — Ostatní dlouhé výrobky
          72071911
          72071914
          72071916
          72072051
          72072055
          72072057
          72142000
          72143000
          72149110
          72149190
          72149910
          72149931
          72149939
          72149950
          72149961
          72149969
          72149980
          72149990
          72159010
          72161000
          72162100
          72162200
          72164010
          72164090
          72165010
          72165091
          72165099
          72169910
          72189920
          72221111
          72221119
          72221121
          72221129
          72221191
          72221199
          72221910
          72221990
          72223010
          72224010
          72224030
          72249031
          72249039
          72281010
          72281030
          72282011
          72282019
          72282030
          72283020
          72283041
          72283049
          72283061
          72283069
          72283070
          72283089
          72286010
          72287010
          72287031
          72288010
          72288090
          73011000
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA IV
          MNOŽSTEVNÍ LIMITY
          Poznámka:
          SA a SB jsou kategorie výrobků.
          SA1 až SA6 a SB1 až SB3 jsou skupiny výrobků.
          (kg) |
          Výrobky | 2002 | 2003 | 2004 |
          SA –Ploché válcované výrobky
          SA1 –Svitky | 259000000 | 258436980 | 262660000 |
          SA1.a –Ve svitcích, válcované za tepla, určené k dalšímu válcování | 485000000 | 517932830 | 509550000 |
          SA2 –Tlustý plech | 60000000 | 65700000 | 63040000 |
          SA3 –Ostatní ploché válcované výrobky | 80000000 | 84505046 | 84050000 |
          SA4 –Legované výrobky | 90000000 | 92250000 | 94560000 |
          SA5 –Legované kvarto plechy | – | 20000000 | 20500000 |
          SA6 –Plechy z legované oceli válcované za studena a pokovené | – | 95000000 | 97375000 |
          SB –Dlouhé výrobky
          SB1 –Nosníky | 15000000 | 15652850 | 15760000 |
          SB2 –Válcovaný drát | 60000000 | 61700000 | 63040000 |
          SB3 –Ostatní dlouhé výrobky | 165000000 | 174680000 | 173350000 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.