Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 64/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 64/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 64/2004
          ze dne 9. ledna 2004,
          kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství, stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], a zejména na čl. 13 první pododstavec přílohy X uvedeného řádu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Měly by být vzaty v úvahu změny životních nákladů v zemích mimo Společenství a měly by být tomu odpovídajícím způsobem stanoveny opravné koeficienty použitelné od 1. července 2003 na odměny vyplácené v měně země zaměstnání úředníkům působícím ve třetích zemích.
          (2) Opravné koeficienty, s ohledem na něž se provádí placení na základě nařízení (ES, Euratom) č. 1338/2003 [2], mohou vést ke zvýšení nebo snížení odměn se zpětnou působností.
          (3) Měla by být upravena výplata doplatků v případě zvýšení odměn v důsledku nových opravných koeficientů.
          (4) Měl by být upraven výběr přeplatků za období mezi 1. červencem 2003 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost v případě snížení odměn v důsledku nových opravných koeficientů.
          (5) Je třeba přijmout opatření omezující výběr přeplatků na období nepřesahující šest měsíců před rozhodnutím, kterým se stanoví opravné koeficienty, a rozložit jejich účinky na období nepřesahující 12 měsíců po dni tohoto rozhodnutí, jak tomu je u opravných koeficientů použitelných v rámci Evropského společenství na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. července 2003 jsou na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, vyplácené v měně země zaměstnání, použitelné opravné koeficienty uvedené v příloze.
          Směnnými kursy pro výpočet těchto odměn jsou směnné kursy používané k plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za měsíc předcházející dni uvedenému v prvním pododstavci.
          Článek 2
          1. V případě, že se v důsledku opravných koeficientů uvedených v příloze odměny zvýší, vyplatí orgán doplatky.
          2. V případě, že se v důsledku opravných koeficientů uvedených v příloze odměny sníží, sníží orgán odměny za dobu mezi 1. červencem 2003 a datem vstupu v platnost tohoto nařízení se zpětným účinkem.
          Snížení se zpětným účinkem vedoucí k výběru přeplatků jsou omezena na období nejvýše šesti měsíců předcházejících dni vstupu tohoto nařízení v platnost. Výběr se uskuteční v období nejvýše dvanácti měsíců od uvedeného dne.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. ledna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 2182/2003 (Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Místo zaměstnání | Opravné koeficienty červenec 2003 |
          Afghánistán | 0,0 |
          Albánie | 79,5 |
          Alžírsko | 77,1 |
          Angola | 109,6 |
          Argentina | 61,1 |
          Austrálie | 89,7 |
          Bangladéš | 56,7 |
          Barbados | 105,8 |
          Belize | 78,9 |
          Benin | 87,7 |
          Bolívie | 51,2 |
          Bosna a Hercegovina | 74,5 |
          Botswana | 68,7 |
          Brazílie | 58,0 |
          Bulharsko | 71,4 |
          Burkina Faso | 82,4 |
          Burundi | 0,0 |
          Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 75,7 |
          Čad | 114,5 |
          Česká republika | 82,7 |
          Čína | 76,8 |
          Dominikánská republika | 51,7 |
          Džibuti | 97,6 |
          Egypt | 45,7 |
          Ekvádor | 0,0 |
          Eritrea | 38,8 |
          Estonsko | 75,5 |
          Etiopie | 70,0 |
          Fidži | 70,5 |
          Filipíny | 51,5 |
          Gabon | 113,3 |
          Gambie | 38,0 |
          Ghana | 70,0 |
          Gruzie | 82,0 |
          Guatemala | 73,3 |
          Guayana | 59,5 |
          Guinea | 71,3 |
          Guinea-Bissau | 136,6 |
          Haiti | 82,7 |
          Hongkong | 87,5 |
          Chile | 65,2 |
          Chorvatsko | 95,5 |
          Indie | 48,2 |
          Indonésie | 86,6 |
          Izrael | 93,8 |
          Jamajka | 77,4 |
          Japonsko (Naka) | 121,3 |
          Japonsko (Tokio) | 129,2 |
          Jihoafrická republika | 54,3 |
          Jižní Korea | 88,9 |
          Jordánsko | 75,5 |
          Kambodža | 65,2 |
          Kamerun | 99,0 |
          Kanada | 75,8 |
          Kapverdy | 75,9 |
          Kazachstán | 90,8 |
          Keňa | 83,0 |
          Kolumbie | 53,7 |
          Komory | 109,9 |
          Kongo | 130,2 |
          Konžská demokratická republika | 138,7 |
          Kostarika | 75,2 |
          Kuba | 0,0 |
          Kypr | 100,1 |
          Laos | 70,1 |
          Lesotho | 55,0 |
          Libanon | 92,6 |
          Libérie | 0,0 |
          Litva | 75,5 |
          Lotyšsko | 69,9 |
          Madagaskar | 78,6 |
          Maďarsko | 73,3 |
          Malajsie | 74,8 |
          Malawi | 78,7 |
          Mali | 90,4 |
          Malta | 94,9 |
          Maroko | 84,0 |
          Mauritánie | 65,4 |
          Mauricius | 76,4 |
          Mexiko | 80,4 |
          Mozambik | 69,6 |
          Namibie | 64,2 |
          Nepál | 63,5 |
          Niger | 87,5 |
          Nigérie | 75,3 |
          Nikaragua | 69,1 |
          Nizozemské Antily | 89,2 |
          Norsko | 134,5 |
          Nová Kaledonie | 119,9 |
          Pákistán | 52,6 |
          Papua Nová Guinea | 68,4 |
          Paraguay | 60,8 |
          Peru | 80,8 |
          Pobřeží slonoviny | 106,3 |
          Polsko | 70,8 |
          Rovníková Guinea | 108,7 |
          Rumunsko | 49,5 |
          Rusko | 104,0 |
          Rwanda | 80,8 |
          Saúdská Arábie | 0,0 |
          Senegal | 79,3 |
          Sierra Leone | 72,9 |
          Singapur | 0,0 |
          Slovensko | 79,0 |
          Slovinsko | 85,3 |
          Somálsko | 0,0 |
          Srbsko a Černá Hora | 60,7 |
          Srí Lanka | 57,2 |
          Středoafrická republika | 111,4 |
          Súdán | 36,7 |
          Surinam | 50,2 |
          Svatý Tomáš a Princův ostrov | 55,2 |
          Svazijsko | 55,0 |
          Sýrie | 56,6 |
          Šalamounovy ostrovy | 81,0 |
          Švýcarsko | 119,2 |
          Tanzanie | 58,6 |
          Thajsko | 58,7 |
          Tchaj-wan | 0,0 |
          Togo | 97,2 |
          Trinidad a Tobago | 69,5 |
          Tunisko | 74,8 |
          Turecko | 79,7 |
          Uganda | 66,2 |
          Ukrajina | 92,1 |
          Uruguay | 57,1 |
          USA (New York) | 104,7 |
          USA (Washington, D.C.) | 101,3 |
          Vanuatu | 115,2 |
          Venezuela | 67,5 |
          Vietnam | 52,9 |
          Zambie | 45,5 |
          Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy | 87,7 |
          Zimbabwe | 0,0 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.