Nařízení Komise (ES) č. 81/2004 ze dne 16. ledna 2004, kterým se zahajují veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 81/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 81/2004
          ze dne 16. ledna 2004,
          kterým se zahajují veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [2] stanoví mimo jiné prováděcí pravidla pro odbyt zásob alkoholu získaného destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999, které jsou v držení intervenčních agentur.
          (2) V souladu s články 92 a 93 nařízení (ES) č. 1623/2000 je třeba zahájit veřejné dražby alkoholu vinného původu určeného k užití v odvětví pohonných hmot ve Společenství, aby se snížily zásoby alkoholu vinného původu ve Společenství a bylo do určité míry zajištěno zásobování podniků schválených podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000. Zásoby alkoholu vinného původu ve Společenství skladované v členských státech pocházejí z destilací podle článků 35, 36 a 39 nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem [3] a podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.
          (3) V souladu s nařízením Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [4] musejí být od 1. ledna 1999 prodejní ceny a jistoty vyjádřeny v eurech a rovněž platby musejí být provedeny v eurech.
          (4) Protože existuje riziko podvodů nahrazením alkoholu, jeví se nutným posílit kontroly konečného určení alkoholu, přičemž intervenční agentury by měly mít možnost požádat o spolupráci mezinárodní společnosti pro dohled a kontrolovat prodávaný alkohol pomocí rozboru měřením nukleární magnetické rezonance.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Zahajují se veřejné dražby alkoholu vinného původu za účelem užití v odvětví pohonných hmot ve Společenství; dražby se vztahují na čtyři šarže alkoholu o 100 % objemových (označené 26/2003 ES, 27/2003 ES, 28/2003 ES a 29/2003 ES) v množství 50000 hektolitrů, 100000 hektolitrů, 30000 hektolitrů a 30000 hektolitrů v uvedeném pořadí.
          2. Dotyčný alkohol pochází z destilací podle článku 35 nařízení (EHS) č. 822/87 a článků 27 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v držení francouzské a italské intervenční agentury.
          3. Místo skladování a čísla nádrží, které tvoří šarže, množství alkoholu v každé nádrži, obsah alkoholu a jeho charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          4. Šarže se přidělují podnikům schváleným podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000.
          Článek 2
          Veškerá sdělení ohledně této veřejné dražby se zasílají tomuto útvaru Komise:
          Komise Evropských společenství
          Generální ředitelství pro zemědělství, oddělení D-4
          Rue de la Loi/Wetstraat 200
          B-1049
          Brusel
          Fax: (32-2) 295 92 52
          email: agri-d4@cec.eu.int
          Článek 3
          Veřejné dražby se uskutečňují v souladu s články 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a s článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.
          Článek 4
          Cena alkoholu v rámci této veřejné dražby činí 19 EUR za hektolitr alkoholu o 100 % objemových.
          Článek 5
          Převzetí alkoholu se musí uskutečnit nejpozději do osmi měsíců ode dne oznámení rozhodnutí Komise o výběru nabídky.
          Článek 6
          Jistota na řádné provedení se stanoví ve výši 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových. Jestliže nebyla poskytnuta trvalá jistota, podniky, jimž byly šarže přiděleny, poskytnou před převzetím alkoholu, nejpozději však dnem vystavení dokladu o převzetí, u příslušné intervenční agentury jistotu na řádné provedení, která zajistí, že dotyčný alkohol bude použit jako bioethanol v odvětví pohonných hmot.
          Článek 7
          Podniky schválené podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000 mohou do 30 dnů od oznámení veřejné dražby a proti platbě 10 EUR za litr obdržet od dotyčné intervenční agentury vzorky alkoholu nabízeného k prodeji. Po uplynutí této lhůty lze vzorky obdržet v souladu s čl. 98 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1623/2000. Vzorky vydané schváleným podnikům nesmí přesáhnout pět litrů na jednu nádrž.
          Článek 8
          Intervenční agentury členských států, ve kterých je skladován alkohol nabízený k prodeji, provedou vhodné kontroly, aby tak ověřily povahu alkoholu v době před jeho konečným použitím. Za tímto účelem mohou:
          a) použít přiměřeně ustanovení článku 102 nařízení (ES) č. 1623/2000,
          b) provést kontrolu vzorků prostřednictvím rozboru měřením nukleární magnetické rezonance, aby tak ověřily povahu alkoholu v době jeho konečného použití.
          Související náklady jdou na vrub podnikům, jimž se alkohol prodává.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1710/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 98).
          [3] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1677/1999 (Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 8).
          [4] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          VEŘEJNÉ DRAŽBY PRO PRODEJ ALKOHOLU VINNÉHO PŮVODU URČENÉHO K UŽITÍ JAKO BIOETHANOL VE SPOLEČENSTVÍ
          šarže č. 26/2003 ES, 27/2000 ES, 28/2003 ES a 29/2003 ES
          I. Místo skladování, množství a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji
          Členský stát a číslo šarže | Místo skladování | Číslo nádrže | Objemµ (v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových) | Odkaz na nařízení (EHS) č. 822/87 a (ES) č. 1493/1999 (články) | Druh alkoholu | Podniky schválené podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000 |
          FRANCIE šarže č. 26/2003 ES | Onivins-Port-la Nouvelle Avenue Adolphe-Turrel, BP 62 F-11210 Port-la Nouvelle | 9 | 3 000 | 27 | surový | Bioetanol Galicia SA |
          1 | 46 810 | 27 | surový |
          1 | 190 | 35 | surový |
          Celkem | | 50 000 | | |
          FRANCIE šarže č. 27/2003 ES | Deulep-PSL 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | A6 | 7 970 | 27 | surový | Ecocarburantes españoles SA |
          Onivins chez LBC-PSL F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | D1 | 85 950 | 27 | surový |
          D1B | 6 080 | 30 | surový |
          Celkem | | 100 000 | | |
          FRANCIE šarže č. 28/2003 ES | Deulep Boulevard Chanzy F-30800 Saint-Gilles-du Gard | 503 | 9 010 | 27 | surový | Sekab (Svensk Etanolkemi AB) |
          506 | 2 040 | 30 | surový |
          506 | 6 840 | 30 | surový |
          603 | 8 830 | 27 | surový |
          604 | 3 280 | 27 | surový |
          Celkem | | 30 000 | | |
          ITÁLIE šarže č. 29/2003 ES | Neri Srl-Faenza | | 21 412,11 | 27 | surový | Altia Corporation |
          | 2 113,69 | 30 | surový |
          CAVIRO S.c.a.r.l.-Faenza | | 6 474,20 | 27 | surový |
          Celkem | | 30 000 | | |
          II. Adresa francouzské intervenční agentury:
          Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (Tel. (33-5) 57 55 20 00; Telex 57 20 25; Fax (33-5) 57 55 20 59).
          III. Adresa italské intervenční agentury:
          AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma (Tel. (39) 06 49 49991; Telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; Fax (39) 06445 39 40/445 46 93).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.