Nařízení Komise (ES) č. 86/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro hrušky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 86/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 86/2004
          ze dne 15. ledna 2004,
          kterým se stanoví obchodní norma pro hrušky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Hrušky jsou uvedeny mezi produkty v příloze I nařízení (ES) č. 2200/96, pro které musí být stanoveny normy. Nařízení Komise (ES) č. 1619/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka a hrušky a kterým se mění nařízení (EHS) č. 920/89 [2], stanoví společnou obchodní normu pro jablka a hrušky.
          (2) Protože v zájmu srozumitelnosti pracovní skupina pro normalizaci produktů podléhajících rychlé zkáze Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) rozhodla, že předpisy pro hrušky a jablka by měly být odděleny, bylo nařízení (ES) č. 1619/2001 zrušeno nařízením Komise (ES) č. 85/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka [3]. Měla by tedy být přijata nová obchodní norma pro hrušky.
          (3) Účelem používání těchto nových norem je vyloučit z trhu produkty neuspokojivé jakosti, zaměřit produkci na uspokojování požadavků spotřebitelů a usnadnit obchodní vztahy založené na korektní hospodářské soutěži, a přispět tím ke zlepšení ziskovat produkce.
          (4) Normy platí pro všechna stadia obchodu. Dálková přeprava, skladování po určitou dobu a různá manipulace, které jsou produkty podrobeny, mohou vzhledem k biologickému vývoji produktů nebo jejich větší či menší náchylnosti k zkáze. Toto snížení jakosti by mělo být zohledněno při používání norem na úrovních trhu po odeslání.
          (5) Protože produkty ve třídě "výběr" musí být velmi pečlivě tříděny a baleny, je v jejich případě třeba brát v úvahu pouze případné snížení čerstvosti a pružnosti.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Obchodní norma pro hrušky kódu KN ex080820 je stanovena v příloze.
          Norma platí pro všechny stadia obchodu v souladu s podmínkami nařízení (ES) č. 2200/96.
          Na úrovních trhu po odeslání však mohou produkty s ohledem na požadavky normy vykazovat:
          - mírné snížení čerstvosti a pružnosti,
          - pro produkty jiné než třídy "extra", mírné snížení jakosti s ohledem na jejich vývin a uchovatelnost.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61).
          [3] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          NORMA PRO HRUŠKY
          I. DEFINICE PRODUKTU
          Tato norma platí pro hrušky odrůd (kultivarů) Pyrus communis L. určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na hrušky určené k průmyslovému zpracování.
          II. USTANOVENÍ O JAKOSTI
          Norma stanoví vlastnosti, které musí hrušky vykazovat po obalové úpravě a zabalení.
          A. Minimální požadavky
          Ve všech třídách s výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé třídy a povolené odchylky musí být hrušky:
          - celé,
          - zdravé, vyloučeny jsou produkty postižené hnilobou nebo jinými nedostatky, které je činí nezpůsobilými k lidské spotřebě,
          - čisté, prakticky zbavené všech viditelných cizích látek,
          - prakticky zbavené škůdců,
          - prakticky zbavené poškození zapříčiněných škůdci,
          - bez nadměrné vnější vlhkosti,
          - bez cizího pachu a/nebo chuti.
          Navíc musí být opatrně utržené.
          Vývin a stav hrušek musí být takový, který jim umožňuje:
          - pokračovat v procesu zrání a dosáhnout stupně zralosti požadovaného podle odrůdových vlastností,
          - vydržet přepravu a manipulaci a
          - doručení do místa určení v odpovídající jakosti.
          B. Třídění
          Hrušky jsou tříděny od tří níže uvedených tříd.
          i) Třída "výběr"
          Hrušky v této třídě jsou nejvyšší jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením jsou typické pro svou odrůdu a musí mít neporušenou stopku.
          Dužina je zcela zdravá a slupka prostá hrubé rzivosti [1].
          Hrušky jsou prosté všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost, uchování jakosti a úpravu balení.
          Hrušky nesmějí být krupičnaté.
          ii) Třída I
          Hrušky v této třídě jsou dobré jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením jsou typické pro svou odrůdu.
          Dužina je zcela zdravá a slupka prostá hrubé rzivosti [2].
          Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost, uchování jakosti a úpravu balení:
          - malé vady tvaru,
          - malé vady vývinu,
          - malé vady zabarvení,
          - malé vady slupky, které nepřesahují:
          - 2 cm na délku u závad podélného tvaru,
          - 1 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia pirina a V. inaequalis), které nepřesahují 0,25 cm2 celkového povrchu,
          - malé, nezbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu.
          Stopka může být mírně poškozena.
          Hrušky nesmějí být krupičnaté.
          iii) Třída II
          V této třídě jsou zahrnuty hrušky, které nelze zařadit do vyšších tříd, ale které splňují minimální požadavky uvedené výše.
          Dužina je prostá větších závad.
          Tyto vady jsou povoleny, pokud si ovoce udržuje své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchování jakosti a úpravy:
          - vady tvaru,
          - vady vývinu,
          - vady zabarvení,
          - vady slupky,
          - které nepřesahují:
          - 4 cm na délku u závad podélného tvaru,
          - 2,5 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia pirina a V. inaequalis), které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu,
          - malé, mírně zbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu.
          III. USTANOVENÍ O VELIKOSTI
          Velikost se určuje podle maximálního průměru středového řezu.
          Pro jednotlivé třídy platí tyto minimální požadované průměry:
          | Extra | Třída I | Třída II |
          Velkoplodé odrůdy | 60 mm | 55 mm | 55 mm |
          Ostatní odrůdy | 55 mm | 50 mm | 45 mm |
          [1] Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [2] Neplatí, je-li rzivost charakteristickou vlastností odrůdy.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.