Nařízení Komise (ES) č. 96/2004 ze dne 30. prosince 2003, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 96/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 96/2004
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii je nutné provést některé technické změny v několika nařízeních Komise o společné organizaci trhu s cukrem.
          (2) Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1464/95 ze dne 27. června 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru [1], obsahují některé údaje ve všech jazycích členských států. Do těchto ustanovení je třeba zařadit jazykové verze nových členských států.
          (3) Ustanovení čl. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 192/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ [2] obsahuje některé údaje ve všech jazycích členských států. Do těchto ustanovení je třeba zařadit jazykové verze nových členských států.
          (4) Článek 13, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 2, článek 19, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 2, článek 24 a čl. 25 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 [3], obsahují některé údaje ve všech jazycích členských států. Do těchto ustanovení je třeba zařadit jazykové verze nových členských států.
          (5) Nařízení (ES) č. 1464/95, 192/2002 a 1159/2003 je tudíž třeba změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1464/1995 se mění takto:
          1. V článku 3 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
          "2. V kolonce 20 ádosti o licenci a licence je uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          - Reglamento de licitación (CE) n°… (DO L… de…) límite de presentación de ofertas que expira el…
          - Narízení o výberovém řízení (ES) č… L… ze dne…), lhůta pro odevzdání ádostí uplyne…
          - Forordning om licitation (EF) nr… (EUT L… af…), fristen for indgivelse af tilbud udløber den…
          - Ausschreibung – Verordnung (EG) Nr… (ABl. L… vom…), Ablauf der Angebotsfrist am…
          - pakkumise määrus (EÜ) Nr… (EÜT Nr. L…,…), pakkumiste esitamise tähtaeg lõppeb…
          - Κανόνισες διαγωνισμόν (ΕΚ) αριθ… (ΕΕ L… της προθεσμα υποβολής των προσφορών λήγει την…
          - tendering Regulation (EK) No… (OV L… of…), time limit for submission of tenders expires…
          - règlement d’adjudication (CE) n°… (JO L… du…), délai de présentation des offres expirant le…
          - regolamento di gara (CE) n… (GU L… del…), il termine di presentazione delle offerte scade il…
          - Regula (EK) Nr… (JO n° L… du…), ar ko izsludina konkursu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir…
          - Reglamentas (EB) Nr… (… OL L…), kuriame paskelbtas konkursas, paskutine pasiūlymų pateikimo data yra…
          - …/…/EK rendelet pályázat meghirdetéséről (HL L…). az ajánlattételi határidő lejárta…
          - Regolament tas–seja għall–offerti (KE) Nru… (ĠU L… ta’ l–…), il–perjodu li fih jistgħu jiġu mitfugħa l–offerti jiskadi fl–…,
          - Verordening met betrekking tot inschrijving (EG) nr… (PB L… van…), indieningstermijn aanbiedingen eindigend op…
          - Rozporządzenie w sprawie przetargu (WE)… (Dz.U.L… z…), termin składania ofert wygasa…
          - Regulamento de adjudicação (CE) n.o… (JO L… de…), o prazo de apresentação das ofertas expira em…
          - Nariadenie o verejnej sút’aži (ES) č… L… zo dňa…), lehota pre predkladanie ponúk končí…
          - [Uredba (ES) št… (Ul. l,…), ponudba veljavna do…]
          - Asetus tarjouskilpailusta (EY) N:o… (EYVL L…, annettu…), tarjousten tekemiselle varattu määräaika päättyy…
          - Förordning om anbud (EG) nr… (EGT L…,…) tidsfrist foer anbudsinlämnande utlöper den…
          3. Vývozní licence se vydává na množství uvedené v příslušném oznámení o výběru nabídky. V kolonce 22 je uvedena sazba vývozní náhrady nebo vývozní dávky v ECU, kterou stanovilo příslušné oznámení. Za tímto účelem obsahuje alespoň jeden z těchto údajů:
          - Tasa de la restitución aplicable:…
          - Sazba platné náhrady…
          - Restitutionssats:…
          - Gültiger Erstattungssatz:…
          - Eksporditoetuse määr:…
          - Εφαρθζό£νος συντελεστής επιστροφής:…
          - Rate of applicable refund:…
          - Taux de la restitution applicable:…
          - Tasso di restituzione applicabile:…
          - Piemērojamais kompensāciju apjoms:…
          - Taikomas grąžinamųjų išmokų dydis:…
          - Az alkalmazandó visszatérítés mértéke:…
          - Rata ta’ rifużjoni applikabbli:…
          - Toe te passen restitutievoet:…
          - Stawka stosowanej refundacji:…
          - Taxa de restituição à exportação aplicável:…
          - Sadzba platnej náhrady…
          - višina nadomestila…
          - Tuen määrä:…
          - Exportbidragssats:…
          - Tipo de gravamen a la exportación aplicable:…
          - Sazba platnej dávky…
          - Eksportafgiftssats:…
          - Gültiger Satz der Ausfuhrabschöpfung:…
          - Eksoprdimaksu määr:
          - Εφαρμοζόμενος συντελεστής εισφοράς κατά την εξαγωγή:…
          - Rate of applicable export levy:…
          - Taux du prélèvement à l’exportation applicable:…
          - Tasso del prelievo all’esportazione applicabile:…
          - Eksporta kompensāciju apjoms:…
          - Grąžinamųjų išmokų dydis:…
          - Az alkalmazandó exportlefölözés mértéke:…
          - Rata ta’ imposta fuq l-esportazzjoni applikabbli:…
          - Toe te passen heffingsvoet bij uitvoer:…
          - Stawka stosowanej opaty wyrównawczej:…
          - Taxa do direito nivelador à exportação aplicável:…
          - Sadzba platnej dane (odvodu)…
          - višina izvoznega nadomestila]
          - Vientimaksun määrä:…
          - Exportavgiftssats:…"
          2. v článku 4 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
          "1. Pro cukr C, isoglukosu C a inulinový sirup C vyrobený za účelem vývozu podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1785/81, v kolonce 20 žádosti o licenci a licence musí být uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          - para exportación con arreglo al apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 1785/81
          - Na vývoz podle čl. 26 ods. 1 nařízení (EHS) c. 1785/81
          - til udførsel i medfør af artikel 26, stk. 1, i forordning (EØF) Nr. 1785/81
          - gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 auszuführen
          - eksport määruse (EMÜ) Nr. 1785/81 artikli 26 lõige 1 kohaselt
          - προς εξαγωγή σύμρωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμέ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81
          - for export under Article 26(1) of Regulation (EEK) No 1785/81
          - à exporter conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1785/81
          - da esportare a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81
          - eksportam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1785/81 26. panta 1. punktu
          - eksportui pagal Reglamento (EEB) Nr. 1785/81 26 straipsnio 1 dalį
          - export céljára az 1785/81/EK rendelet 26. cikk (1) bekezdése értelmében
          - għall-esportazzjoni skond l-Artikolu 26 (1) tar–Regolament (KEE) Nru 1785/81
          - uit te voeren overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) Nr. 1785/81
          - na wywóz w rozumieniu art. 26 ust. 1 rozporządzenia (EWG) Nr. 1785/81
          - para exportação nos termos do n.o 1 do artigo 26.o do Regulamento (CEE) n.o 1785/81
          - Na vývoz v súlade s článkom 26 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1785/81
          - za izvoz v skladu s členom 26 (1) Uredbe (EGS) št. 1785/81
          - vientiin asetuksen (ETY) N:o 1785/81 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti
          - för export i enlighet med artikel 26.1 i förordning (EEG) Nr. 1785/81
          2. V kolonce 22 licence musí být uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          - para exportación sin restitución ni gravamen… (cantidad por la que este certificado ha sido emitido) kg
          - na vývoz bez náhrady nebo dávky… (mnoství, na které je licence vydána) kg
          - udføres uden restitution eller afgift… (den mængde, for hvilken denne licens er udstedt) kg
          - ohne Erstattung und ohne Abschöpfung auszuführen… (Menge, für die diese Lizenz erteilt wurde) kg
          - eksport ilma eksporditoetuse või ekspordimaksuta… (kogus, millele on litsents välja antud) kg
          - προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή ή εισφορά… (ποσότητα για την οποία εκδόθηκε το παρόν πιστοποιητικό) kg
          - for export without refund or levy… (quantity for which the licence is issued) kg
          - à exporter sans restitution ni prélèvement… (quantité pour laquelle ce certificat a été délivré) kg
          - da esportare senza restituzione né prelievo… (quantitativo per il quale il titolo in causa è stato rilasciato) kg
          - eksportam bez kompensācijas vai bez maksājuma… (daudzums, par kuru izsniegta licence) kg
          - eksportavimui be grąžinamosios išmokos… (kiekis, kuriam išduota licencija) kg
          - visszatérítés illetve lefölözés nélküli export céljára… (az engedély tárgyát képezo mennyiség) kg
          - għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni jew imposta… (kwantita li għaliha ġiet maħruġa l-liċenzja) kg
          - zonder restitutie of heffing uit te voeren… (hoeveelheid waarvoor dit certificaat werd afgegeven) kg
          - na wywóz bez refundacji lub opaty wyrównawczej… (ilosc objęta niniejszym pozwoleniem) kg
          - para exportação sem restituição nem direito nivelador… (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg
          - na vývoz bez náhrady a dane (odvodu)… (množstvo pre ktoré bola licencia vydaná) kg
          - za izvoz brez nadomestila ali… (količine za katere so izdana dovolenja) kg
          - viedään ilman tukea ja maksua… (tähän todistukseen liittyvä määrä) kg
          - för export utan bidrag eller avgift… (den mängd för vilken licensen utfärdats) kg."
          3. v čl. 10 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "V kolonce 20 žádosti o vývozní licenci a vývozní licence na bílý cukr, jakož i žádosti o dovozní licenci a dovozní licence na surový cukr musí být uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          - - certificado vįlido en… (Estado miembro emisor)
          - - licence platná v… (vydávající členský stát)
          - - Licens gyldig i… (udstedende medlemsstat)
          - - Lizenz gültig in… (erteilender Mitgliedstaat)
          - - Litsents kehtiv… (väljaandev liikmesriik)
          - - πιστοποιητικό που ίσχυα στο… (κράτος μέλος εκδόσεως)
          - - Licence valid in … (issuing Member State)
          - - certificat valable en… (État membre de délivrance)
          - - Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)
          - - licence ir derīga… (izsniegšanas dalībvalsts)
          - - licencija galioja… (išdavusioji valstybė narė)
          - - az engedély érvényes… (Kibocsátó tagállam)
          - - liċenzja valida f’… (l-Istat Membru li joħroġ il-liċenzja)
          - - Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)
          - - pozwolenie ważne w… (Państwo Członkowskie wydąjace pozwolenie)
          - - Certificado vįlido em … (Estado–Membro emissor)
          - - licencia platná v… (vydávajúci členský štát)
          - - Veljavno dovolenje v… (izdano v državi članici)
          - - todistus voimassa… (luvan antanut jäsenvaltio)
          - - licens giltig i… (utfärdande medlemsstat)."
          Článek 2
          V článku 4 nařízení (ES) č. 192/2002 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) v kolonce 20 licence jeden z těchto údajů:
          - Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden…
          - Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo…
          - Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer…
          - Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer…
          - Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber
          - Δασολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθ)ός…
          - Free from import duty (Decision 2001/822/EK, Article 35), serial No…
          - Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre…
          - Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine…
          - Atbrīvots no ievedmuitas nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs…
          - Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris…
          - Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám…
          - Eżenzjoni minn dazju fuq l–importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas–serje…
          - Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer…
          - Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny…
          - Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem…
          - Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, cl. 35), sériové číslo…
          - brez uvozne carine (Uredba 2001/822/EK, člen 35), serijska številka…
          - Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero…
          - Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer…"
          .
          Článek 3
          Nařízení (ES) č. 1159/2003 se mění takto:
          1. v článku 13 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          - Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n°… (azúcar preferente ACP–India: n° 09.4321)
          - Aplikace nařízení (ES) č. 1159/2003, č… (preferenční cukr AKT-Indie č. 09.4321)
          - Anvendelse af forordning (EŲF) Nr. 1159/2003, nr… (præferencesukker AVS-Indien: Nr. 09.4321)
          - Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr… (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)
          - Määruse (EÜ) Nr. 1159/2003 kohaldamine, nr… (soodustingimustele õigustatud AKV-India suhkur: Nr. 09.4321)
          - Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ… (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
          - Application of Regulation (EK) No 1159/2003, No… (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
          - Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n°… (sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321)
          - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n… (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
          - Piemērojama Regula (EK) Nr. 1159/2003, Nr… (AKK-Indijas preferenču jēlcukurs: Nr. 09.4321)
          - Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1159/2003, Nr… (AAO-Indija lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4321)
          - Az 1159/2003/EK rendelet alkalmazása,… sz. (kedvezményes cukor AKCS-India: 09.4321 sz.)
          - Applikazzjoni tar–Regolament (KE) Nru 1159/2003, Nru… (zokkor preferenzjali ACP-Indja: Nru 09.4321)
          - Toepassing van Verordening (EEG) Nr. 1159/2003, nr… (preferentiële suiker ACS-India: Nr. 09.4321)
          - Zastosowanie rozporządzenia (WE) Nr. 1159/2003, nr… (cukier preferencyjny AKP-Indie: Nr. 09.4321)
          - Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o… (açúcar preferencial ACP-Índia: n.o 09.4321)
          - Aplikácia nariadenia (ES) č. 1159/2003, č… (preferenčný cukor AKT-India č. 09.4321)
          - Upoštevanje Uredbe (ES) št. 1159/2003, št… (ACP-India preferenčni sladkor: Št. 09.4321)
          - Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro… (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)
          - Tillämpning av förordning (EG) Nr. 1159/2003, nr… (förmånssocker AVS-Indien: Nr. 09.4321).
          Odchylně od čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, dovozní licence, v jejichž kolonkách 15 a 16 je uveden popis a kód KN 17019910, mohou být případně použity pro dovoz cukru kódu KN 17011190."
          2. v čl. 14 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) alespoň jeden z těchto údajů:
          - Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n°… (azúcar preferente ACP-India: n° 09.4321)
          - Aplikace nařízení (ES) č. 1159/2003, č… (preferenční cukr AKT-Indie č. 09.4321)
          - Anvendelse af forordning (EŲF) Nr. 1159/2003, nr… (præferencesukker AVS-Indien: Nr. 09.4321)
          - Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr… (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)
          - Määruse (EÜ) Nr. 1159/2003 kohaldamine, nr… (AKV-India soodussuhkur: Nr. 09.4321)
          - Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ… (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
          - Application of Regulation (EK) No 1159/2003, No… (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
          - Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n°… (sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321)
          - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n… (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
          - Piemērojama Regula (EK) Nr. 1159/2003, Nr… (AKK-Indijas preferenču jēlcukurs: Nr. 09.4321)
          - Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1159/2003, Nr… (AAO-Indija lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4321)
          - Az 1159/2003/EK rendelet alkalmazása,… sz. (kedvezményes cukor AKCS-India: 09.4321 sz.)
          - Applikazzjoni tar–Regolament (KE) Nru 1159/2003, Nru… (zokkor preferenzjali ACP-Indja: Nru 09.4321)
          - Toepassing van Verordening (EEG) Nr. 1159/2003, nr… (preferentiële suiker ACS-India: Nr. 09.4321)
          - Zastosowanie rozporzadzenia (WE) Nr. 1159/2003, nr… (cukier preferencyjny AKP-Indie: Nr. 09.4321)
          - Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o… (açúcar preferencial ACP-Índia: n.o 09.4321)
          - Aplikácia nariadenia (ES) č. 1159/2003, č… (preferenčný cukor AKT-India č. 09.4321)
          - Upoštevanje Uredbe (ES) št. 1159/2003, št… (ACP-India preferenčni sladkor: Št. 09.4321)
          - Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro… (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)
          - Tillämpning av förordning (EG) Nr. 1159/2003, nr… (förmånssocker AVS-Indien: Nr. 09.4321)."
          3. v čl. 15 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) alespoň jeden z těchto údajů:
          - Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n°… (azúcar preferente ACP–India: n° 09.4321)
          - Aplikace nařízení (ES) č. 1159/2003, č… (preferenční cukr AKT-Indie č. 09.4321)
          - Anvendelse af forordning (EŲF) Nr. 1159/2003, nr… (præferencesukker AVS-Indien: Nr. 09.4321)
          - Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr… (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)
          - Määruse (EÜ) Nr. 1159/2003 kohaldamine, nr… (soodustingimustele õigustatud AKV-India suhkur: Nr. 09.4321)
          - Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ… (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
          - Application of Regulation (EK) No 1159/2003, No… (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
          - Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n°… (sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321)
          - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n… (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
          - Piemērojama Regula (EK) Nr. 1159/2003, Nr… (AKK-Indijas preferenču jēlcukurs: Nr. 09.4321)
          - Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1159/2003, Nr… (AAO-Indija lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4321)
          - Az 1159/2003/EK rendelet alkalmazása,… sz. (kedvezményes cukor AKCS-India: 09.4321 sz.)
          - Applikazzjoni tar–Regolament (KE) Nru 1159/2003, Nru… (zokkor preferenzjali ACP-Indja: Nru 09.4321)
          - Toepassing van Verordening (EEG) Nr. 1159/2003, nr… (preferentiële suiker ACS-India: Nr. 09.4321)
          - Zastosowanie rozporządzenia (WE) Nr. 1159/2003, nr… (cukier preferencyjny AKP-Indie: Nr. 09.4321)
          - Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o… (açúcar preferencial ACP-Índia: n.o 09.4321)
          - Aplikácia nariadenia (ES) č. 1159/2003, č… (preferenčný cukor AKT-India č. 09.4321)
          - Upoštevanje Uredbe (ES) št. 1159/2003, št… (ACP-India preferenčni sladkor: Št. 09.4321)
          - Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro… (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)
          - Tillämpning av förordning (EG) Nr. 1159/2003, nr… (förmånssocker AVS-Indien: Nr. 09.4321)."
          4. v článku 19 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Azúcar preferente especial, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento (CE) n° 1260/2001. Contingente n°… (azúcar preferente especial: n° 09.4322)"
          - "Zvláštní preferenční cukr, surový cukr určený na rafinaci, dovezený v souladu s čl. 39 ods. 1 nařízení (ES) 1260/2001, kvóta č… (AKT–Indie preferenční cukr č. 09.4322)"
          - "“Særligt præferencesukker”, råsukker bestemt til raffinering, der indføres i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) Nr. 1260/2001. Kontingent nr… (Særligt præferencesukker: Nr. 09.4322)"
          - "Sonderpräferenzzucker: gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 eingeführter Rohzucker zur Raffination, Kontingent Nr… (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322)"
          - "Spetsiaalne soodussuhkur, toorsuhkur rafineerimiseks, imporditud vastavalt määruse (EÜ) Nr. 1260/2001 artikli 39 lõige 1 kohaselt, kvoodi nr… (AKV–India soodussuhkur: Nr. 09.4322)"
          - "Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμι, εισαγόμενη σύμρωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, ποσόστωση αριθ… (άδικη προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322)"
          - "Special preferential sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 39(1) of Regulation (EK) No 1260/2001, Quota No… (ACP–India preferential sugar: No 09.4322)"
          - "Sucre préférentiel spécial, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001, contingent n°… (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322)"
          - "Zucchero preferenziale speciale, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Contingente n… (zucchero preferenziale ACP–India: n. 09.4322)"
          - "Īpašs preferenču jēlcukurs, rafinēšanai paredzēts niedru jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001, 39. panta 1. punktu, Kvota Nr… (AKK – Indijas preferenču jēlcukurs: Nr. 09.4322)"
          - "Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus, importuotas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1260/2001, 39 straipsnio 1 dalimi, Kvota Nr… (AAO–Indija lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4322)"
          - "Az 1260/2001/EK rendelet 39. cikk (1) bek. szerint importált speciális kedvezményes cukor, nyerscukor finomítás céljára,… sz. kontingens (kedvezményes cukor AKCS–India: 09.4322 sz.)"
          - "Zokkor preferenzjali spėcjali, zokkor mhux maħdum iddestinat biex jiġi rfinat impurtat b’mod konformi ma’ l-Artikolu 39(1) tar–Regolament (KE) Nru 1260/2001, kontingent Nru… (zokkor preferenzjali speċjali: Nru 09.4322)"
          - "Bijzondere preferentiële suiker, ruwe suiker bestemd om te worden geraffineerd, ingevoerd overeenkomstig artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) Nr. 1260/2001, contingent nr… (bijzondere preferentiële suiker: Nr. 09.4322)"
          - "Specjalny cukier preferencyjny, cukier surowy przeznaczony do rafinowania, importowany zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr. 1260/2001, kontyngent nr… (cukier preferencyjny AKP–Indie: Nr. 09.4322)"
          - "Açúcar preferencial especial, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, Contingente n.o… (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322)"
          - "Špeciálny preferenčný cukor, surový cukor určený pre rafináciu, dovezený v súlade s čl. 39 ods. 1 nariadenie (ES) 1260/2001, kvóta č… (AKT–India preferencný cukor č. 09.4322)"
          - "Posebni preferenčni sladkor, surovi sladkor za rafinirejo, uvožen v skladu z členom 39(1) Uredbe (EK) št.1260/2001, Kvota št… (ACP–India preferenčni sladkor: št. 09.4322)"
          - "Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kiintiö nro… (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322)"
          - "Särskilt förmånssocker, råsocker för raffinering som importeras i enlighet med artikel 39.1 i förordning (EG) Nr. 1260/2001, tullkvot nr… (särskilt förmånssocker: Nr. 09.4322)""
          5. v čl. 20 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) alespoň jeden z těchto údajů:
          - Contingente n°… (azúcar preferente especial: n° 09.4322) – Reglamento (CE) n° 1159/2003
          - Kvóta č… (Speciální preferencní cukr č. 09.4322) – nařízení (ES) č. 1159/2003,
          - Kontingent nr… (Særligt præferencesukker: Nr. 09.4322) – forordning (EF) Nr. 1159/2003
          - Kontingent Nr… (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) – Verordnung (EG) Nr. 1159/2003
          - Kvoodi nr… (spetsiaalne soodussuhkur: Nr. 09.4322) – määrus (EÜ) Nr. 1159/2003
          - Ποσόστωση αριθ… (άδικη προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
          - Quota No… (Special preferential sugar: No 09.4322) – Regulation (EK) No 1159/2003
          - Contingent n°… (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322) – Règlement (CE) n° 1159/2003
          - Contingente n… (zucchero preferenziale speciale: n. 09.4322) – Regolamento (CE) n. 1159/2003
          - Kvota Nr… (īpašs preferenču jēlcukurs: Nr. 09.4322) – Regula (EK) Nr. 1159/2003
          - Kvota Nr… (Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4322) – Reglamentas (EB) Nr. 1159/2003
          - … sz. kontingens (speciális kedvezményes cukor: 09.4322 sz.) – 1159/2003/EK rendelet
          - Kontinġent Nru… (zokkor preferenzjali speċjali: Nru 09.4322) – Regolament (KE) Nru 1159/2003
          - Contingent nr… (bijzondere preferentiële suiker: Nr. 09.4322) – Verordening (EG) Nr. 1159/2003
          - Kontyngent nr… (specialny cukier preferencyjny: Nr. 09.4322) – rozporządzenie (WE) Nr. 1159/2003
          - Contingente n.o… (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) – Regulamento (CE) n.o 1159/2003
          - Kvóta c… (preferenčný cukor AKT–India č. 09.4322) – nariadenie (ES) č. 1159/2003,
          - Kvota št… (Posebni referenčni sladkor: št. 09.4322) – Uredba (ES) št. 1159/2003
          - Kiintiö nro… (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) – asetus (EY) N:o 1159/2003
          - Tullkvot nr… (särskilt förmånssocker: Nr. 09.4322) – förordning (EG) Nr. 1159/2003"
          6. v článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Předkládá se doplňkový doklad, v němž je uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          - Contingente n°… (azúcar preferente especial: n° 09.4322) – Reglamento (CE) n° 1159/2003
          - Kvóta č… (zvláštní preferenční cukr č. 09.4322) – nařízení (ES) č. 1159/2003
          - Kontingent nr… (Særligt præferencesukker: Nr. 09.4322) – forordning (EF) Nr. 1159/2003
          - Kontingent Nr… (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) – Verordnung (EG) Nr. 1159/2003
          - Kvoodi nr… (spetsiaalne soodussuhkur: Nr. 09.4322) – määrus (EÜ) Nr. 1159/2003
          - Ποσόστωση αριθ… (άδικη προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
          - Quota No… (special preferential sugar: No 09.4322) – Regulation (EK) No 1159/2003
          - Contingent n°… (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322) – règlement (CE) n° 1159/2003
          - Contingente n… (zucchero preferenziale speciale: n. 09.4322) – Regolamento (CE) n. 1159/2003
          - Kvota Nr… (īpašs preferenču jēlcukurs: Nr. 09.4322) – Regula (EK) Nr. 1159/2003
          - Kvota Nr… (Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4322) – Reglamentas (EB) Nr. 1159/2003
          - sz. kontingens (speciális kedvezményes cukor: 09.4322 sz.) – 1159/2003/EK rendelet
          - Kontinġent Nru… (zokkor preferenzjali speċjali: Nru 09.4322) – Regolament (KE) Nru 1159/2003
          - Contingent nr… (bijzondere preferentiële suiker: Nr. 09.4322) – Verordening (EG) Nr. 1159/2003
          - Kontyngent nr… (specialny cukier preferencyjny: Nr. 09.4322) – rozporządzenie (WE) Nr. 1159/2003
          - Contingente n.o… (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) – Regulamento (CE) n.o 1159/2003
          - Kvóta c… (preferenčný cukor AKT–India č. 09.4321) – nariadenie (ES) č. 1159/2003
          - Kvota št… (Posebni referenčni sladkor: št. 09.4322) – Uredba (ES) št. 1159/2003
          - Kiintiö nro… (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) – asetus (EY) N:o 1159/2003
          - Tullkvot nr… (särskilt förmånssocker: Nr. 09.4322) – förordning (EG) Nr. 1159/2003"
          7. v článku 24 se písmena c) a d) nahrazují tímto:
          "c) v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Azúcar concesiones CXL, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CE) n° 1159/2003. Contingente n°… (azúcar concesiones CXL: n° 09.4323)"
          - "CXL koncesovaný cukr, surový cukr určený k rafinaci, dovezený v souladu s čl. 22 ods. 1 nařízení (ES) 1159/2003, kvóta č… (CXL koncesovaný cukr č. 09.4323)"
          - "CXL–indrømmelsessukker, råsukker bestemt til raffinering, indført i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) Nr. 1159/2003. Kontingent nr… (CXL–indrømmelsessukker: Nr. 09.4323)"
          - "Zucker Zugeständnisse CXL: gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 eingeführter Rohzucker zur Raffination. Kontingent Nr… (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323)"
          - "Mööndustega CXL suhkur, toorsuhkur rafineerimiseks, imporditud vastavalt määruse (EÜ) 1159/2003 artikli 22 lõige 1 kohaselt. Kvoodi nr… (mööndustega CXL suhkur: Nr. 09.4323)"
          - "Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμι, που εισάγεται σύμρωνα)£ το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003. Ποσόστωση αριθ… (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323)"
          - "CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 22(1) of Regulation (EK) No 1159/2003. Quota No… (CXL concessions sugar): Nr. 09.4323."
          - "Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1159/2003. Contingent n°… (sucre concessions CXL: n° 09.4323)"
          - "Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003. Contingente n… (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)"
          - "CXL koncesiju cukurs, rafinēšanai paredzēts niedru jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 22. panta 1. punktu. Kvota Nr… (CXL koncesiju cukurs: Nr. 09.4323)"
          - "CXL lengvatinemis sąlygomis įvežamas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendriu cukrus, importuotas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnio 1 dalimi. Kvota Nr… (CXL lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4323)"
          - "Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikk (1) bek. szerint importált CXL engedményes cukor, nyerscukor finomítás céljára,… sz. kontingens (CXL engedményes cukor: 09.4323 sz.)"
          - "Zokkor tal–konċessjonijiet CXL, zokkor mhux maħdum iddestinat biex jiġi rfinat impurtat b’mod konformi ma’ l-Artikolu 22(1) tar–Regolament (KE) Nru 1159/2003. Kontinġent Nru… (zokkor tal–konċessjonijiet CXL: Nru 09.4323)"
          - "Suiker CXL–concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) Nr. 1159/2003. Contingent nr… (suiker CXL–concessies: Nr. 09.4323)"
          - "Cukier koncesyjny CXL, cukier surowy przeznaczony do rafinowania, importowany zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr. 1159/2003, kontyngent nr… (cukier koncesyjny CXL: Nr. 09.4323)"
          - "Açúcar concessões CXL, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003. Contingente n.o… (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323)"
          - "CXL koncesovaný cukor, surový cukor určený pre rafináciu, dovezený v súlade s čl. 22 ods. 1 nariadenie (ES) 1159/2003, kvóta č… (CXL koncesovaný cuor č. 09.4323)"
          - "CXL koncesijski sladkor, surovi sladkor za rafinerijo, uvožen v skladu z členom 22(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003. Kvota št… (CXL koncesijski sladkor: Nr. 09.4323."
          - "CXL–myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kiintiö nro… (CXL–myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323)"
          - "Socker enligt CXL–medgivande, råsocker för raffinering som har importerats i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) Nr. 1159/2003. Tullkvot nr… (socker enligt CXL–medgivande: Nr. 09.4323)"
          d) v kolonce 24 alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Importación sujeta a un derecho de 9,8 euros por 100 kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n° 1159/2003"
          - "Dovoz se clem 9,8 EUR na 100 kg surového cukru standardní kvality v souladu s cl. 22 nařízení (ES) č. 1159/2003"
          - "Indførsel med en afgift på 9,8 EUR pr. 100 kg råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 22 i forordning (EF) Nr. 1159/2003"
          - "Einfuhr zum Zollsatz von 9,8 EUR je 100 kg Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"
          - "Määruse (EÜ) Nr. 1159/2003 kohaselt imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur tollimaksuga 9,8 eurot 100 kilogrammi kohta"
          - "Εισαγωγή [t δασ|ό 9,8 ευρώ ανά 100 χιλιόγραυα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου σε εφαρμογή του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003"
          - "Import at a duty of EUR 9,8 per 100 kilograms of standard quality raw sugar in accordance with Article 22 of Regulation (EK) No 1159/2003"
          - "Importation à droit de 9,8 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type en application de l’article 22 du règlement (CE) n° 1159/2003"
          - "Importazione con un dazio di 9,8 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003"
          - "Imports ar EUR 9,80 nodokli par 100 kilogramiem standarta kvalitatīva jēlcukura, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 22. pantu"
          - "Importas su 9,80 EUR muitu už 100 kilogramų standartinio kokybiško žaliavinio cukraus, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsniu"
          - "A behozatali vám mértéke 9,8 EUR/100 kg standard minőségű nyerscukor, az 1159/2003/EK rendelet 22. cikk (1) bekezdésével összhangban"
          - "Importazzjoni b’dazju ta’ 9,8 EUR kull 100 kilogramma ta’ zokkor mhux madum ta’ kwalità tipika b’mod konformi ma’ l–Artikolu 22 tar–Regolament (KE) Nru 1159/2003"
          - "Invoerrecht van 9,8 EUR per 100 kg ruwe suiker van standaardkwaliteit, overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) Nr. 1159/2003"
          - "Przywóz ze stawką przywozowej opłaty celnej 9,8 EUR na 100 kg surowego cukru jakosci standartowej, zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr. 1159/2003"
          - "Importação com direito de 9,8 euros por 100 quilogramas de açúcar bruto da qualidade–tipo, nos termos do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003"
          - "Dovozne clo 9,8 EUR na 100 kg surového cukru štandardnej kvality v súlade s cl. 22 nariadenie (ES) č. 1159/2003"
          - "Uvozna carina EUR 9,8 na 100 kilograms standardne kvalitete surovega sladkorja v skladu z clenom 22 Uredba (ES) st. 1159/2003"
          - "Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan mukaisesti 9,8 euron tullilla 100:aa kilogrammaa kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri"
          - "Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i förordning (EG) Nr. 1159/2003""
          8. v článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Předkládá se doplňkový doklad, který obsahuje alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Contingente n°… (azúcar concesiones CXL: n° 09.4323) – Reglamento (CE) n° 1159/2003"
          - "Kvóta č… (CXL koncesovaný cukr č. 09.4323) – nařízení (ES) 1159/2003"
          - "Kontingent nr… (CXL–indrømmelsessukker: Nr. 09.4323) – forordning (EF) Nr. 1159/2003"
          - "Kontingent Nr… (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323) – Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"
          - "Kvoodi nr… (CXL mööndustega suhkur: Nr. 09.4323) – määrus (EÜ) Nr. 1159/2003"
          - "Ποσόστωση αριθ… (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003"
          - "Quota No… (CXL concessions sugar: No 09.4323) – Regulation (EK) No 1159/2003"
          - "Contingent n°… (sucre concessions CXL: n° 09.4323) – règlement (CE) n° 1159/2003"
          - "Contingente n… (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323) – regolamento (CE) n. 1159/2003"
          - "Kvota Nr… (CXL preferenču jēlcukurs: Nr. 09.4323) – Regula (EK) Nr. 1159/2003"
          - "Kvota Nr… (CXL lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus: Nr. 09.4323) – Reglamentas (EB) Nr. 1159/2003"
          - "… sz. kontingens (CXL engedményes cukor: 09.4323 sz.) – 1159/2003/EK rendelet"
          - "Kontinġent Nru… (zokkor tal–konċessjonijiet CXL: Nru 09.4323) – Regolament (KE) Nru 1159/2003"
          - "Contingent nr… (suiker CXL–concessies: Nr. 09.4323) – Verordening (EG) Nr. 1159/2003"
          - "Kontyngent nr… (cukier koncesyjny CXL: Nr. 09.4323) – rozporzadzenie (WE) Nr. 1159/2003"
          - "Contingente n.o… (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323) – Regulamento (CE) n.o 1159/2003"
          - "Kvóta č… (CXL koncesovaný cukor č. 09.4323)– nariadenie (ES) 1159/2003"
          - "Kvota št… (CXL koncesijski sladkor: št. 09.4323) – Uredba (ES) št.1159/2003"
          - "Kiintiö nro… (CXL–myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323) – asetus (EY) N:o 1159/2003"
          - "Tullkvot nr… (socker enligt CXL–medgivande: Nr. 09.4323) – förordning (EG) Nr. 1159/2003.""
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1159/2003 (Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 55.
          [3] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.