Nařízení Komise (ES) č. 103/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim a stažení z trhu v odvětví ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 103/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 103/2004
          ze dne 21. ledna 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim a stažení z trhu v odvětví ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 30 odst. 6 a 7 a článek 48 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Zkušenosti z provádění nařízení Komise (ES) č. 659/97 ze dne 16. dubna 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny [2], ukazují, že tyto předpisy vyžadují některé změny. Aby byla zaručena srozumitelnost prováděcích pravidel k nařízení (ES) č. 2200/96, mělo by být nařízení (ES) č. 659/97 nahrazeno. Z důvodu přehlednosti by rovněž ustanovení o stažení z trhu v nařízení Komise (ES) č. 1492/97 ze dne 29. července 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o stanovení podmínek pro destilaci některého ovoce staženého z trhu [3], měla být začleněna do nového nařízení. Nařízení (ES) č. 659/97 a (ES) č. 1492/97 by tedy měla být zrušena.
          (2) Hlava IV nařízení (ES) č. 2200/96 stanoví intervenční režim pro produkty podle čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení a umožňuje poskytnutí příspěvku Společenství pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení. Ustanovení čl. 15 odst. 3 stejného nařízení stanoví, že provozní fondy mohou být použity pro financování stažení z trhu, zejména pro produkty, které nejsou uvedeny v příloze II, nebo pro příplatky k vyrovnávací platbě Společenství podle hlavy IV. K těmto ustanovením je třeba stanovit prováděcí pravidla.
          (3) Protože pojmy "produkty nenabízené k prodeji", "stažení z trhu" a "produkty stažené z trhu" jsou významově rovnocenné, měly by být zahrnuty do jedné definice. Rovněž spojení "množství uvedená na trh" a "produkce uvedená na trh" by měla být zahrnuta do jedné definice, která by měla odpovídat pojmu "hodnota produkceuvedené na trh" používanému v nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu [4], a měla by tedy zahrnovat množství stažená z trhu pro následné bezplatné rozdělování.
          (4) Je třeba upřesnit, že předpisy týkající se podmínek balení se vztahují na produkty stažené z trhu pouze v případě malých produktů, které by jinak mohly být zaměněny s produkty, které nevyhovují požadavkům na minimální velikost.
          (5) Je třeba stanovit hospodářské roky pro příslušné produkty a prováděcí pravidla pro průměrné hodnoty v tříletém období podle čl. 23 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96.
          (6) Aby mohly kontrolní orgány plánovat svá kontrolní opatření, musí jim organizace producentů předem oznamovat všechna opatření pro stažení z trhu. Tyto orgány následně všechna opatření pro stažení z trhu schvalují na základě nálezů příslušných kontrol. Je třeba stanovit, aby tyto orgány byly přítomny při denaturaci stažených produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě po bezplatném rozdělování.
          (7) Ustanovení čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 stanoví vyrovnávací platbu Společenství za stažení pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení. Režim těchto vyrovnávacích plateb by měl vždy umožňovat dodržování limitů podle článku 23 nařízení (ES) č. 2200/96 a platby v přiměřených lhůtách.
          (8) Protože stažení podle čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 jsou financována provozními fondy, platby by se měly provádět v souladu s nařízením (ES) č. 1433/2003. Z důvodů jasnosti je však třeba stanovit nejvyšší příplatky k vyrovnávací platbě Společenství za stažení podle čl. 15 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2200/96.
          (9) Podle čl. 30 odst. 1 písm. a) první, druhé a třetí odrážky a čl. 30 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2200/96 mohou být ovoce a zelenina stažené z trhu bezplatně rozdělovány jako humanitární pomoc některým potřebným skupinám obyvatelstva dobročinnými organizacemi a některými zařízeními a institucemi uvnitř i mimo Společenství. Příslušné dobročinné organizace by měly být předem schváleny. Postupy provádění potravinové pomoci by měly odpovídat obecným zásadám, kterými se Společenství řídí při potravinové pomoci v naturáliích.
          (10) Aby byla usnadněna bezplatné rozdělování stažených produktů, mělo by být zpracování produktů stažených za účelem bezplatného rozdělování schváleno buď na náklady dobročinné organizace nebo v rámci jakéhokoli postupu, který zaručuje stejné podmínky pro příslušné zpracovatele.
          (11) Jsou-li ovoce a zelenina stažené z trhu určeny pro bezplatné rozdělování, hradí náklady na přepravu, třídění a balení Společenství v souladu s čl. 30 odst. 6 nařízení (ES) č. 2200/96. Je třeba upřesnit, komu jsou náklady na přepravu hrazeny. Rovněž je třeba stanovit paušální sazby pro hrazení nákladů na přepravu, třídění a balení.
          (12) Ustanovení čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 stanoví, že produkty stažené z trhu mohou být nabízeny k některým jiným účelům než k bezplatnému rozdělování. Členské státy by měly mít možnost zvolit nejvhodnější účel, který však nenarušuje hospodářskou soutěž mezi příslušnými zpracovateli. Pro některé produkty stažené z trhu může být takovým účelem zpracování na alkohol. Aby bylo zaručeno, že destilace těchto produktů nenarušuje trh s alkoholem, měl by být tento destilovaný alkohol denaturovaný a určený pro průmyslové, nikoli potravinářské účely.
          (13) Článek 25 nařízení (ES) č. 2200/96 stanoví, že členské státy vytvoří vnitrostátní rámec pro vypracování obecných podmínek stažení z trhu, které berou ohled na životní prostředí. Je třeba stanovit minimální obsah těchto podmínek, aby bylo zaručeno, že stažení z trhu je prováděno za podmínek, které berou ohled na životní prostředí, zejména jsou-li stažené produkty likvidovány nebo rozdělovány jako potrava pro zvířata.
          (14) Je třeba stanovit postupy fyzických kontrol a kontrol dokladů při stažení z trhu, a to v okamžiku stažení i na konci hospodářského roku. Pro případy přestupků je třeba stanovit prováděcí pravidla pro zpětné získání chybně vyplacených částek a pro ukládání odrazujících sankcí odpovídajících závažnosti příslušného přestupku. Kontrolní opatření se musí vztahovat na příslušná organizace producentů a dobročinné organizace.
          (15) Protože přijímání opatření pro provádění tohoto nařízení znamená pro členské státy přechodnou dodatečnou administrativní zátěž, mělo by toto nařízení v závislosti na produktech platit od prvního hospodářského roku po datu jeho vstupu v platnost. Kromě toho musí ustanovení pro předávání cen producentů podle nařízení (ES) č. 659/97 být nadále použitelná do 1. července 2004 až do přijetí nových ustanovení v samostatném právním předpisu.
          (16) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro:
          a) intervenční režim podle hlavy IV nařízení (ES) č. 2200/96 pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení;
          b) stažení z trhu podle čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 pro produkty podle čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, které nejsou vyjmenovány v příloze II zmíněného nařízení.
          Článek 2
          Definice
          1. Pro účely tohoto nařízení se spojeními "produkty stažené z trhu", "stažení z trhu" a "produkty nenabízené k prodeji" rozumějí produkty:
          a) neprodávané organizací producentů podle článku 11 nařízení (ES) č. 2200/96 v souladu s intervenčním režimem podle hlavy IV uvedeného nařízení;
          b) stažené z trhu podle čl. 15 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.
          2. Pro každý produkt je "množství uvedené na trh" organizací producentů podle čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 celkové množství:
          a) produkce členů skutečně prodané organizacemi producentů nebo jím zpracované;
          b) produkce členů jiných organizací producentů uvedené na trh příslušnou organizací producentů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c) bodem 3 druhou a třetí odrážkou uvedeného nařízení;
          c) produktů stažených z trhu a určených k bezplatnému rozdělování podle čl. 30 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 2200/96.
          Množství uvedené na trh podle prvního pododstavce nezahrnuje produkci členů organizace producentů uvedenou na trh v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c) bodem 3 první, druhou a třetí odrážkou nařízení (ES) č. 2200/96.
          Produkce uvedená na trh podle článku 24 nařízení (ES) č. 2200/96 je rovnocenná s množstvím uvedeným na trh podle tohoto odstavce prvního pododstavce.
          KAPITOLA II STAŽENÍ Z TRHU
          Článek 3
          Obchodní normy
          1. Jsou-li stanoveny normy podle článku 2 nařízení (ES) č. 2200/96, musí produkty stažené z trhu těmto normám odpovídat, s výjimkou ustanovení o obchodní úpravě a označení produktů. Produkty mohou být staženy hromadně ve velkých bednách bez ohledu na jejich velikost, jsou-li splněny minimální předpisy pro třídu II, zejména pokud jde o jakost a velikost.
          Malé produkty popsané v příslušných normách musí splňovat příslušné obchodní normy, včetně předpisů o obchodní úpravě a označení produktů.
          2. Nejsou-li stanoveny žádné obchodní normy podle článku 2 nařízení (ES) č. 2200/96, musí být splněny minimální předpisy uvedené v příloze I tohoto nařízení. Členské státy mohou stanovit dodatečné předpisy doplňující tyto minimální předpisy.
          Článek 4
          Hospodářské roky
          Hospodářský rok pro produkty způsobilé pro vyrovnávací platbu Společenství za stažení podle čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 a produkty způsobilé pro stažení podle čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení začíná 1. ledna a končí 31. prosince pro všechny produkty, s výjimkou:
          a) jablek a hrušek, pro které začíná 1. srpna a končí 31. července následujícího roku;
          b) citrusových plodů, pro které začíná 1. října a končí 30. září následujícího roku.
          Článek 5
          Tříletý průměr
          Průměr tříletého období podle čl. 23 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 je aritmetickým průměrem stažení jakožto podílu množství uvedeného na trh v průběhu stávajícího hospodářského roku a dvou předešlých hospodářských roků.
          Článek 6
          Předběžné oznámení stažení z trhu
          1. Organizace producentů a jejich sdružení oznamují příslušným národním orgánům v písemné formě telekomunikačními prostředky nebo elektronickou cestou všechna stažení z trhu. V tomto oznámení je zejména uveden seznam produktů, na které se intervence vztahuje, a jejich hlavní vlastnosti s ohledem na příslušné obchodní normy, odhadované množství každého příslušného produktu, jejich předpokládané určení a místo, na kterém mohou být stažené produkty kontrolovány podle čl. 23 odst. 1. Oznámení obsahuje potvrzení, že stažené produkty splňují normy v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 2200/96 nebo neexistují-li takové normy, minimální předpisy stanovené v příloze I tohoto nařízení.
          2. Členské státy mohou stanovit pravidla pro podávání oznámení podle odstavce 1 organizacemi producentů, zejména pokud jde o lhůty.
          3. Ve lhůtách podle odstavce 2 členské státy:
          a) buď provádějí kontrolu podle čl. 23 odst. 1 a pokud nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti, schválí stažení, jak bylo stanoveno po skončení kontroly;
          b) nebo v případech podle čl. 23 odst. 3 neprovádějí kontrolu podle čl. 23 odst. 1 a v tom případě o tom informují organizace producentů v písemné formě telekomunikačními prostředky nebo elektronickou cestou a schválí stažení, jak bylo oznámeno.
          4. Členské státy přijmou všechna potřebná opatření, která zajistí, aby pěstitelé, kteří nepatří k producentům, mohli skutečně využívat intervenčního režimu podle článku 24 nařízení (ES) č. 2200/96.
          Článek 7
          Vyrovnávací platba Společenství za stažení
          1. Pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2200/96 se vyplácí vyrovnávací platba Společenství za stažení podle článků 23, 24 a 26 uvedeného nařízení, pokud organizace producentů podle článku 11 nařízení (ES) č. 2200/96 nebo jejich sdružení předloží příslušnému orgánu členského státu žádost o platbu.
          2. Členské státy stanoví minimální období, na které se vztahuje žádost o platbu podle odstavce 1.
          3. S žádostí o platbu podle odstavce 1 jsou předloženy doklady o:
          a) množstvích každého produktu uvedeného na trh od začátku příslušného hospodářského roku;
          b) množstvích každého produktu staženého z trhu;
          c) čistých příjmech dosažených stažením příslušných produktů;
          d) konečném určení každého příslušného produktu ve formě přejímacího listu (nebo rovnocenného dokladu), který potvrzuje, že stažené produkty byly převzaty třetí stranou pro jejich bezplatné rozdělování, destilaci, použití jako krmivo nebo průmyslové nepotravinářské použití;
          e) rozhodnutí, že příslušné stažení z trhu bylo schváleno členským státem pro příslušná množství v souladu s čl. 6 odst. 3.
          Množství podle písmena a) a b) se rozdělují mezi:
          - samotnou organizaci producentů,
          - jednotlivé pěstitele, kteří nepatří k organizaci producentů, jejichž jménem organizace producentů provedla stažení z trhu v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 2200/96.
          V případě produktů, které byly kompostovány nebo biologicky rozloženy, musí žádost o platbu obsahovat doklad vystavený členskými státy podle článku 22 tohoto nařízení.
          4. Organizace producentů musí své úplné žádosti o platbu předat národním orgánům nejpozději do jednoho měsíce po skončení hospodářského roku pro příslušné produkty.
          5. Nepředloží-li organizace producentů své žádosti o platbu ve lhůtě stanovené v odstavci 4, snižuje se vyplacená vyrovnávací platba Společenství za stažení o 20 % při prodlení menším než jeden měsíc, o 50 % při prodlení menším než tři měsíce a o 100 % při prodlení větším než tři měsíce.
          6. Při posuzování každé žádosti členské státy zajistí, aby množství nenabízené k prodeji od začátku příslušného hospodářského roku nepřekračovalo limity stanovené v článcích 23 a 24 nařízení (ES) č. 2200/96. Jsou-li tyto limity překročeny, je vyrovnávací platba Společenství za stažení vyplácena pouze do těchto limitů a s ohledem na vyrovnávací platbu, která již byla vyplacena. Přebytečná množství se započítávají při posuzování další žádosti.
          7. S výhradou sankcí podle článků 26 a 27 vyplácejí členské státy organizacím producentů nebo jejich sdružením do čtyř měsíců od přijetí jejich úplné žádosti o platbu vyrovnávací platbu Společenství za stažení sníženou o čisté příjmy dosažené stažením produktů z trhu.
          Článek 8
          Zvláštní pravidla pro stažení financovaná z provozních fondů
          1. Nařízení (ES) č. 1433/2003 se použije pro vyrovnávací platbu za stažení pro produkty neuvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2200/96 a pro příplatek k vyrovnávací platbě Společenství za stažení podle čl. 15 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) a b) nařízení (ES) č. 2200/96.
          2. Členské státy, které stanoví maximální výši příplatku k vyrovnávací platbě Společenství za stažení v souladu s čl. 15 odst. 3 druhým pododstavcem, zohledňují tyto skutečnosti:
          a) stažení jsou krátkodobým prostředkem stabilizace nabídky na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou;
          b) stažení nelze za žádných okolností používat jako náhradu odbytu na trhu;
          c) stažení nesmějí narušovat řízení trhu s ovocem a zeleninou určenými pro zpracování.
          Členské státy zajistí, aby organizace producentů zohledňovala tyto skutečnosti rovněž při stanovení výše vyrovnávací platby za stažení podle čl. 15 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96.
          Maximální příplatky, které mohou členské státy vyplatit při použití čl. 15 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2200/96, jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 9
          Sdělování údajů o staženích
          1. Před 15. dnem každého měsíce předávají členské státy Komisi elektronickou poštou ve formátu stanoveném Komisí odhady produktů nenabízených k prodeji v předchozím měsíci rozdělené podle jednotlivých produktů.
          2. Na konci každého hospodářského roku předávají členské státy Komisi pro každý příslušný produkt údaje stanovené v příloze III.
          Tyto údaje se předávají:
          a) nejpozději do 15. května následujícího po každém hospodářském roku v případě rajčat, lilků, květáku, meruněk, broskví, nektarinek, hroznů, melounů, vodních melounů a produktů neuvedených v příloze II nařízení (ES) č. 2200/96;
          b) nejpozději 15. února následujícího po každém hospodářském roku v případě hrušek, jablek, citrónů, sladkých pomerančů, satsumas, klementinek a mandarinek.
          3. Pokud členské státy nepředají údaje podle odstavce 2 nebo jsou předané údaje na základě objektivních skutečností známých Komisi nesprávné, může Komise pozastavit platbu záloh pro výdaje podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 [5] až do předložení potřebných údajů.
          KAPITOLA III URČENÍ STAŽENÝCH PRODUKTŮ
          ODDÍL 1 Bezplatné rozdělování
          Článek 10
          Bezplatné rozdělování dobročinným organizacím
          1. V souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) první a třetí odrážkou nařízení (ES) č. 2200/96 mohou být produkty stažené z trhu v daném hospodářském roce poskytnuty dobročinným organizacím schváleným členskými státy pro bezplatné rozdělování na jejich žádost.
          2. Každé tři roky předají členské státy Komisi elektronickou poštou seznam schválených dobročinných organizací podle odstavce 1. Komise předá tyto seznamy všem členským státům.
          3. Členské státy přijmou potřebné kroky pro usnadnění kontaktů a opatření mezi organizacemi producentů a schválenými dobročinnými organizacemi.
          Článek 11
          Bezplatné rozdělování institucím a zařízením
          Produkty stažené z trhu mohou být poskytnuty nápravným zařízením a sociálním, vzdělávacím a zdravotním institucím podle čl. 30 odst. 1 písm. a) druhé odrážky a čl. 30 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2200/96 a určeným členskými státy.
          K uvedeným zařízením patří rovněž domovy důchodců, mateřské školy a psychiatrická zařízení.
          Článek 12
          Bezplatné rozdělování vně Společenství ve prospěch ohrožených skupin obyvatelstva ve třetích zemích
          1. Odstavce 2 až 7 tohoto článku se použijí v případě podle čl. 30 odst. 1 třetí odrážky nařízení (ES) č. 2200/96.
          2. Produkty odesílané dobročinnými organizacemi podle článku 10 jako humanitární pomoc nejsou způsobilé pro vývozní náhrady. Produkty stažené z trhu a následně zpracované v souladu s články 13 a 14 nesmějí být rozdělovány ve třetích zemích příslušnými dobročinnými organizacemi.
          Celní vývozní osvědčení, tranzitní doklad a případně doklad T5 jsou opatřeny poznámkou "bez náhrady".
          3. Členské státy mohou Komisi předložit žádost o rozdělování produktů stažených z trhu v případech nouze. Všechny žádosti musí být podloženy zejména těmito údaji:
          a) země určení a důvody každého opatření na základě uznané humanitární krize, žádosti přijímajících zemí a přesně stanovené potřeby jasně definovaných ohrožených skupin obyvatelstva;
          b) druh dodávaných produktů a jejich výživová hodnota, které odůvodňují dané opatření;
          c) počet příjemců, který odůvodňuje rozdělovaná množství;
          d) společenství a skupiny příjemců a plánovaná místa rozdělování ve třetích zemích;
          e) názvy dobročinných organizací zúčastněných v každém opatření a jejich příslušné úkoly;
          f) žádost vlády země nebo zemí určení o plánované opatření.
          4. Komise případ od případu rozhoduje o schválení příslušného opatření, v případě potřeby s výhradou změn, přičemž hodnotí důvody podle odstavce 3 a zohledňuje zejména tyto skutečnosti:
          a) záruky řádného provádění;
          b) tržní situaci ve Společenství a v příslušných třetích zemích;
          c) výskyt humanitární krize;
          d) podání žádosti ze strany přijímajících zemí;
          e) přesně stanovené potřeby jasně definovaných ohrožených skupin obyvatelstva;
          f) dodržení zásad Londýnské úmluvy o potravinové pomoci [6].
          5. Všechny následné podstatné změny opatření podle odstavce 3 se oznamují Komisi, která se může do jednoho měsíce vyjádřit proti těmto změnám.
          6. Členské státy předloží Komisi pro každé opatření kopii oznámení Výboru pro odbyt přebytků Organizace pro zemědělství a výživu (FAO).
          7. Po skončení každého opatření poskytnou členské státy Komisi údaje podle přílohy IV. Na její žádost informují Komisi o průběhu každého opatření ve třetích zemích.
          Článek 13
          Zpracování na náklady dobročinné organizace
          Dobročinné organizace podle článku 10 mohou zpracovávat produkty stažené z trhu nebo je nechávat zpracovat na vlastní náklady pro bezplatné rozdělování. Všechny výsledné produkty musí být rozdělovány bezplatně.
          Článek 14
          Postup v případě zpracování s platbou v naturáliích
          1. Nejpozději k datu stanovenému příslušným národním orgánem informují zúčastněné dobročinné organizace, instituce a zařízení podle článků 10 a 11 v uvedeném pořadí tento orgán o svých požadavcích na produkty zpracované z ovoce a zeleniny stažených z trhu, a současně se zavazují k jejich převzetí a bezplatnému rozdělování celého množství.
          2. V závislosti na požadavcích uvedených v souladu s odstavcem 1 mohou členské státy pověřit zpracováním produktů stažených z trhu a určených pro bezplatné rozdělování zpracovatelské podniky, které přijímají platbu v naturáliích. Za tímto účelem mohou v souladu s podmínkami tohoto článku uspořádat stálá nabídková řízení, veřejné dražby nebo jiná řízení stanovená členským státem, které zajišťují, že hospodářská soutěž mezi zúčastněnými hospodářskými subjekty probíhá za rovných podmínek. Zpracované produkty určené pro bezplatné rozdělování jsou následně rozdělovány příslušnými dobročinnými organizacemi, institucemi nebo zařízeními.
          3. Členské státy, které hodlají provádět postup podle odstavce 2, zajistí, aby byl náležitě zveřejněn. Období zpracování, na které se postup vztahuje, nepřesahuje jeden rok.
          4. V případě potřeby členský stát shrne požadavky podle odstavce 1 do dávek zpracovaných produktů.
          Článek 15
          Návrhy smluv a povinnosti zpracovatelů
          1. Po provedení postupu podle čl. 14 odst. 2 připraví členský stát návrh smlouvy pro zpracovatele, ve kterém jsou pro každou dávku uvedeny přinejmenším tyto údaje:
          a) příslušný čerstvý produkt a období, ve kterém jsou produkty stažené z trhu k dispozici;
          b) zeměpisné oblasti, ve kterých mohou být produkty stažené z trhu k dispozici;
          c) popis postupu, který členský stát používá při výběru zpracovatele;
          d) vybraný zpracovatel;
          e) podrobný popis dodávaného produktu zpracovaného z ovoce a zeleniny a jeho úprava pro rozdělování, datum, do kterého musí být dodán, a množství, které se zpracovatel zavazuje dodat pro dané množství příslušných stažených produktů;
          f) dobročinné organizace, instituce nebo zařízení, pro které jsou produkty určeny.
          2. Členské státy předají návrh smlouvy Komisi ke schválení. Komise zamítne všechny návrhy smluv, ve kterých je podíl čerstvých produktů ke zpracovaným produktům příliš vysoký. Členský stát uzavře smlouvu po schválení Komisí.
          3. Pro každou dávku informuje členský stát při stažení z trhu zpracovatele o organizacích producentů, od kterých může získat čerstvé produkty, a dává zpracovateli přednost před jinými možnými určeními stažených produktů.
          4. Zpracovatel musí zpracovat všechny produkty stažené z trhu, které mu jsou dodány. Všechny stažené produkty nad rámec množství potřebného pro výrobu zpracovaných produktů určených pro bezplatné rozdělování jsou platbou v naturáliích pro úhradu zpracovatelových výrobních nákladů.
          5. Hotový zpracovaný produkt je poskytnut příslušným dobročinným organizacím, institucím nebo zařízením nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy zpracovatel přijme suroviny, v poměru k množství čerstvých produktů poskytnutých smluvní straně.
          6. Zpracovatel složí jistotu, která zaručuje, že produkty budou dodány v souladu s nabídkovým řízením. Tato jistota je založena na čisté hmotnosti čerstvých produktů požadovaných pro výrobu zpracovaných produktů. Odpovídá:
          a) pro produkty podle přílohy II nařízení (ES) č. 2200/96 vyrovnávací platbě Společenství za stažení podle článku 26 uvedeného nařízení;
          b) pro ostatní produkty částce stanovené členským státem.
          Jistota je uvolňována v průběhu dodávek zpracovaných produktů a poté, co smluvní strana prokáže, že všechny čerstvé produkty, které jí byly poskytnuty pro dodávku zpracovaných produktů, byly zpracovány.
          Článek 16
          Náklady na přepravu
          1. Náklady na přepravu pro bezplatné rozdělování všech produktů stažených z trhu jsou hrazeny záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) na základě paušálních částek stanovených v závislosti na vzdálenosti mezi místem stažení a místem dodávky podle přílohy V.
          V případě bezplatného rozdělování mimo Společenství platí paušální částky uvedené v příloze V pro vzdálenost mezi místem stažení a místem výstupu ze Společenství.
          V případě námořní přepravy Komise stanoví náklady na přepravu, které mohou být hrazeny na základě skutečných nákladů na přepravu a vzdálenosti. Takto stanovená náhrada nesmí přesahovat náklady na pozemní přepravu po nejkratší trase mezi místem nakládky a teoretickým místem výstupu. Pro částky uvedené v příloze V se používá opravný koeficient 0,6.
          2. Náklady na přepravu jsou hrazeny straně, která skutečně nese finanční náklady na příslušnou přepravní operaci.
          Tato platba podléhá předložení podpůrných dokladů, které obsahují zejména tyto údaje:
          a) jména přijímajících organizací;
          b) množství příslušných produktů;
          c) převzetí přijímajícími organizacemi a použité dopravní prostředky;
          d) skutečně vzniklé náklady na přepravu.
          Článek 17
          Náklady na třídění a balení
          1. Náklady na třídění a balení čerstvého ovoce a zeleniny stažených z trhu pro bezplatné rozdělování podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 hradí záruční sekce EZOZF ve výši paušální částky 132 EUR na tunu čisté hmotnosti v případě produktů v baleních o čisté hmotnosti menší než 25 kilogramů. Toto ustanovení neplatí pro náklady na čerstvé produkty určené pro výrobu zpracovaných produktů podle článků 13 a 14 tohoto nařízení.
          2. Balení produktů pro bezplatné rozdělování jsou opatřena evropským znakem a jedním nebo více z těchto nápisů:
          - Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 103/2004]
          - Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 103/2004]
          - Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 103/2004)
          - Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 103/2004)
          - Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 103/2004]
          - Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 103/2004]
          - Product for free distribution (Regulation (EC) No 103/2004)
          - Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 103/2004]
          - Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 103/2004]
          - Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 103/2004]
          - Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 103/2004]
          - Téritesméntes terjesztésre szánt termék (103/2004. sz. EK rendelet)
          - Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 103/2004]
          - Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 103/2004)
          - Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie (WE) nr 103/2004]
          - Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) no 103/2004]
          - Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 103/2004]
          - Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 103/2004]
          - Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 103/2004)
          - Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 103/2004).
          Provádí-li se rozdělování vně Společenství, je nápis uveden rovněž v jazyku (jazycích) příslušných třetích zemí.
          Balení čerstvých produktů používaných pro výrobu zpracovaných produktů podle článků 13 a 14 nejsou opatřena těmito nápisy.
          3. Náklady na třídění a balení jsou hrazeny organizací producentů, která prováděla tyto operace.
          Tato platba je s výhradou předložení podpůrných dokladů, které obsahují zejména tyto údaje:
          a) jména přijímajících organizací;
          b) množství příslušných produktů;
          c) převzetí přijímajícími organizacemi, s uvedením druhu obchodní úpravy.
          ODDÍL 2 Destilace, nepotravinářské použití a krmiva
          Článek 18
          Společná pravidla
          1. Produkty podle čl. 30 odst. 1 písm. a) čtvrté a páté odrážky nařízení (ES) č. 2200/96 pro nepotravinářské použití nebo použití k výživě zvířat po zpracování krmivářským průmyslem a produkty podle čl. 30 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení pro destilaci na alkohol o objemovém obsahu vyšším než 80 % se nabízejí a příslušné smlouvy se uzavírají ve stálém nabídkovém řízení, veřejné dražbě nebo jiném řízení stanoveném členským státem, které zajišťují, že hospodářská soutěž mezi zúčastněnými hospodářskými subjekty probíhá za rovných podmínek.
          2. Nabídky a uzavírání smluv podle odstavce 1 se uskutečňují nejpozději tři měsíce od začátku hospodářského roku pro příslušný produkt.
          3. Seznam orgánů určených členskými státy pro nabídky a uzavírání smluv podle odstavce 1 je zveřejněn Komisí v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
          4. Členské státy přijmou potřebná opatření proti narušování hospodářské soutěže při nabídkách a uzavírání smluv pro produkty určené k destilaci pro příslušné palírny.
          5. Na žádost Komise sdělí členské státy výsledky opatření stanovených v odstavcích 1 až 4 do sedmi dnů.
          Článek 19
          Destilace
          V případě destilace podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 je alkohol získaný z příslušných produktů podroben zvláštní denaturaci v souladu s nařízením Komise (ES) č. 3199/93 [7] a používán pro průmyslové, nikoli potravinářské účely.
          Článek 20
          Výživa zvířat
          1. Produkty stažené z trhu během daného hospodářského roku mohou být v čerstvém stavu poskytnuty provozům s chovem dobytka schváleným členskými státy na jejich žádost v souladu s odstavcem 2 pro výživu zvířat. Za provozy s chovem dobytka se považují rovněž zoologické zahrady, lovecké parky a jiné podniky chovající dobytek, pro jehož výživu jsou vhodné stažené čerstvé produkty.
          2. Členské státy schvalují provozy s chovem dobytka a podobné podniky. Ve schválení jsou pro každý provoz s chovem dobytka nebo podobný podnik uvedena maximální množství stažených produktů, která mohou být poskytnuta, s ohledem na příslušný dobytek a schválené způsoby rozdělování stažených produktů zvířatům. Schválení se uděluje nejvýše na dobu tří let.
          ODDÍL 3 Povinnosti příjemců produktů a vnitrostátní rámec
          Článek 21
          Povinnosti příjemců stažených produktů
          Příjemci stažených produktů podle článků 10, 11 a 18 se zavazují:
          a) dodržovat ustanovení tohoto nařízení;
          b) vést samostatné skladové a finanční výkazy pro příslušná opatření;
          c) podrobit se kontrolám podle předpisů Společenství;
          d) předkládat podpůrné doklady podle čl. 7 odst. 3 písm. d).
          Příjemci stažených produktů určených pro destilaci se rovněž zavazují, že nepřijmou dodatečnou podporu pro alkohol vyrobený z příslušných produktů.
          Článek 22
          Ochrana životního prostředí
          1. Členské státy informují Komisi elektronickou poštou o vnitrostátním rámci podle čl. 25 třetího odstavce nařízení (ES) č. 2200/96. Sdělují Komisi všechny změny tohoto rámce. Komise předává jednotlivé rámce všem ostatním členským státům.
          2. Rámec podle odstavce 1 stanoví podmínky, za nichž mohou organizace producentů používat čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96, včetně způsobů kompostování a biologického rozkladu schválených členským státem, postupů dodržovaných organizacemi producentů, která tyto způsoby používají, a dokladů potvrzujících konečné určení produktů a předkládaných organizacemi producentů s žádostmi o platbu podle čl. 7 odst. 3 písm. d) tohoto nařízení.
          3. Pokud členský stát povolí provozům s chovem dobytka podle čl. 20 odst. 2 rozdělovat stažené produkty zvířatům na zemědělské plochy, rámec rovněž stanoví podmínky, za kterých mohou provozy s chovem dobytka této možnosti využít.
          KAPITOLA IV KONTROLY A SANKCE
          ODDÍL 1 Kontroly
          Článek 23
          Kontroly prvního stupně
          1. Členské státy provádějí ve všech organizacích producentů kontroly prvního stupně zaměřené na stažení z trhu, které zahrnují kontrolu dokladů a totožnosti a rovněž fyzickou kontrolu, případně odběr vzorků, hmotnosti produktů stažených z trhu a kontrolu dodržování podmínek podle článku 3 v souladu s postupy stanovenými v příloze IV nařízeníKomise (ES) č. 1148/2001 [8]. Kontrola se provádí po přijetí oznámení podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení ve lhůtách podle čl. 6 odst. 2.
          2. Kontroly prvního stupně podle odstavce 1 se vztahují na 100 % množství produktů stažených z trhu během hospodářského roku pro každý produkt. Po skončení této kontroly jsou stažené produkty denaturovány pod dohledem příslušných orgánů za podmínek stanovených členským státem a ke spokojenosti daného členského státu.
          3. Při použití čl. 30 odst. 1 písm. a) první, druhé a třetí odrážky a čl. 30 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2200/96 mohou členské státy kontrolovat menší podíl, který však není menší než 10 % příslušných množství během hospodářského roku. Příslušné produkty nejsou denaturovány v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. V případě, že kontroly odhalí závažné nesrovnalosti, provádějí příslušné orgány dodatečné kontroly.
          Článek 24
          Kontroly druhého stupně
          1. Na konci hospodářského roku provádějí členské státy kontroly druhého stupně. Stanoví kritéria analýzy a posouzení rizika toho, že některé organizace producentů prováděly stažení z trhu v rozporu s předpisy. Tato kritéria mimo jiné berou v úvahu závěry předchozích kontrol prvního a druhého stupně a skutečnost, dodržuje-li organizace producentů určitý postup pro zajištění jakosti. Tato kritéria se používají pro stanovení minimální četnosti kontrol druhého stupně pro každou organizaci producentů.
          2. Kontroly podle odstavce 1 zahrnují kontroly dokladů a případně kontroly na místě intervenčních opatření v provozech organizace producentů a u příjemců stažených produktů, aby bylo zaručeno, že byly dodrženy potřebné podmínky pro vyrovnávací platbu Společenství za stažení. Tyto kontroly zahrnují zejména:
          a) ověření skladových a účetních výkazů vedených všemi organizacemi producentů, která provádějí jedno nebo více stažení z trhu během příslušného hospodářského roku;
          b) ověření množství uvedených na trh podle údajů v žádostech o platbu, a zejména skladových a účetních výkazů, faktur a případně jejich věrohodnosti a rovněž shody údajů v prohlášeních s účetními a/nebo daňovými údaji příslušných organizací producentů;
          c) kontrolu správnosti účetnictví, zejména věrohodnosti čistých příjmů organizace producentů podle údajů v jejich žádostech o platbu, úměrnosti všech nákladů na stažení, účetních záznamů organizace producentů o příjmu vyrovnávací platby Společenství za stažení a všech jejích částkách dále vyplacených členům a shody těchto záznamů;
          d) kontrolu určení stažených produktů podle údajů v žádostech o platbu a kontrolu, která zjišťuje, zda organizace producentů a příjemci dodržovali ustanovení tohoto nařízení.
          Kontroly podle prvního pododstavce se provádějí každoročně nejméně u 30 % příslušných organizací producentů a příjemců spojených s těmito organizacemi a u každé příslušné organizace producentů nejméně jednou za pět let, ve kterých se provádějí stažení z trhu. Každá kontrola zahrnuje odběr vzorků, který se týká nejméně 5 % množství stažených během hospodářského roku organizacemi producentů.
          Skladové a účetní výkazy podle prvního pododstavce písm. a) zaznamenávají pro každý stažený produkt tyto operace (vyjádřené v množstvích):
          a) produkci dodanou členy organizace producentů a členy jiných organizací producentů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c) bodem 3 druhou a třetí odrážkou nařízení (ES) č. 2200/96;
          b) produkci dodanou hospodářskými subjekty, které nespadají pod písmeno a);
          c) prodej organizace producentů rozdělený na produkty určené pro trh s čerstvými produkty a na ostatní druhy produktů (včetně surovin pro zpracování);
          d) produkty stažené z trhu.
          Kontroly určení produktů podle prvního pododstavce písm. d) zahrnují zejména:
          a) namátkovou kontrolu samostatného účetnictví příjemců a případně ověření shody těchto údajů s účetnictvím požadovaným vnitrostátními předpisy;
          b) kontrolu dodržování příslušných ekologických předpisů;
          c) kontrolu v případě destilace kontrolu, zda byl produkt, pro který byla uzavřena smlouva, zpracován na alkohol o objemovém obsahu vyšším než 80 %, denaturovaný a určený k průmyslovému použití.
          3. V případě, že kontroly druhého stupně odhalí závažné nesrovnalosti, příslušné orgány provádějí podrobnější kontroly druhého stupně pro příslušný hospodářský rok a zvýší četnost kontrol druhého stupně u dotyčných organizací producentů (nebo jejich sdružení) během následujícího hospodářského roku.
          ODDÍL 2 Náhrady a sankce
          Článek 25
          Náhrady
          Příslušná organizace producentů, nezávislí producenti nebo příjemci stažených produktů nahrazují neoprávněně vyplacené vyrovnávací platby včetně úroků, zejména pokud:
          a) produkty nenabízené k prodeji nebyly dány k odbytu podle článku 30 nařízení (ES) č. 2200/96;
          b) odbyt produktů nenabízených k prodeji způsobí závažné škody na životním prostředí a/nebo nedodržuje rámcové podmínky podle článku 22 tohoto nařízení.
          Používaná úroková sazba se stanoví v souladu s vnitrostátními předpisy a není nižší než úroková sazba obecně platná pro náhrady podle vnitrostátních předpisů.
          Článek 26
          Peněžité sankce
          1. Jsou-li po oznámení podle článku 6 a kontrole podle článku 23 zjištěny nesrovnalosti s ohledem na normy podle článku 2 nařízení (ES) č. 2200/96 nebo minimální požadavky na jakost uvedené v příloze I tohoto nařízení, je příjemce/žadatel povinen:
          a) zaplatit částku neoprávněně vyžádané vyrovnávací platby stanovenou na základě množství stažených produktů, které neodpovídají normám nebo minimálním požadavkům, jsou-li tato množství menší než 10 % množství oznámených podle článku 6 tohoto nařízení;
          b) zaplatit dvojnásobnou částku neoprávněně vyžádané vyrovnávací platby stanovenou na základě množství stažených produktů, které neodpovídají normám nebo minimálním požadavkům, jsou-li tato množství v rozmezí od 10 % do 25 % množství oznámených podle článku 6 tohoto nařízení;
          c) zaplatit částku vyrovnávací platby pro celé množství oznámené podle článku 6 tohoto nařízení, jestliže množství stažených produktů, které neodpovídají normám nebo minimálním požadavkům, přesahují 25 % oznámeného množství.
          2. Jsou-li zjištěny nesrovnalosti při používání tohoto nařízení, je příjemce/žadatel s výjimkou případů zřejmého omylu povinen:
          a) je-li již vyrovnávací platba vyplacena, kromě náhrady podle článku 25:
          i) zaplatit částku odpovídající neoprávněně vyplacené částce v případech podvodu;
          ii) zaplatit 50 % neoprávněně vyplacené částky v ostatních případech;
          b) v případech, kdy byly žádosti o vyrovnávací platbu podány podle článku 7, ale vyrovnávací platba nebyla vyplacena:
          i) zaplatit neoprávněně vyžádanou vyrovnávací platbu v případech podvodu;
          ii) zaplatit 50 % neoprávněně vyžádané částky v ostatních případech.
          Článek 27
          Dodatečné sankce
          1. Jsou-li při kontrolách v souladu s články 23 a 24 zjištěny nesrovnalosti způsobené příjemci stažených produktů, použijí se tato ustanovení:
          a) Schválení příjemců podle článku 10 a čl. 20 odst. 2 se odnímá. Toto opatření se provádí okamžitě a platí nejméně pro jeden hospodářský rok a může být prodlouženo podle závažnosti příslušné nesrovnalosti. Instituce a zařízení podle článku 11 nemohou v následujícím hospodářském roce využívat bezplatného rozdělování.
          b) Příjemci podle článků 18, 19 a 20 jsou vyloučeni z používání příslušných článků nejméně na jeden hospodářský rok a toto opatření může být prodlouženo podle závažnosti příslušné nesrovnalosti.
          c) Příjemci produktů stažených z trhu jsou povinni nahradit hodnotu přijatých produktů stanovenou v souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 1433/2003, přijaté částky na krytí nákladů na třídění a balení a nákladů na přepravu, včetně úroků pro dobu mezi přijetím produktů a náhradou příjemcem.
          2. V případě úmyslného nebo nepravdivého prohlášení způsobeného nedbalostí zbaví členský stát organizace producentů nároku na vyrovnávací platbu Společenství za stažení a na provádění stažení podle čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96 na jeden až pět hospodářských roků následujících po hospodářském roce, ve kterém je nesrovnalost zjištěna, podle závažnosti této nesrovnalosti.
          Článek 28
          Platba částek
          Nahrazené částky s úroky a sankce jsou převáděny na příslušnou platební agenturu a odečítány z výdajů financovaných EZOZF.
          Článek 29
          Vnitrostátní ustanovení
          Články 23 až 28 se použijí, aniž jsou dotčena opatření, která členské státy považují za nezbytná pro zajištění dodržování hlavy IV a článku 15 nařízení (ES) č. 2200/96, a ostatní sankce stanovené podle článku 48 uvedeného nařízení.
          KAPITOLA V PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 30
          Přechodná ustanovení
          1. Odchylně od článku 4 představuje hospodářský rok 2004/05 tato období:
          a) pro melouny a vodní melouny od 1. dubna 2004 do 31. prosince 2004;
          b) pro květák, meruňky, nektarinky, broskve a stolní hrozny od 1. května 2004 do 31. prosince 2004;
          c) pro hrušky od 1. června 2004 do 31. července 2005;
          d) pro jablka od 1. července 2004 do 31. července 2005;
          e) pro citróny od 1. června 2004 do 30. září 2005.
          2. Pro hospodářské roky 2002/03 a 2003/04 odpovídá příslušné tříleté období podle článku 5 hospodářským rokům 2002/03, 2003/04 a 2004/05.
          Článek 31
          Zrušení
          Nařízení (ES) č. 659/97 a (ES) č. 1492/97 se zrušují.
          Použitelnost článku 7 nařízení (ES) č. 659/97 však končí dnem 1. července 2004.
          Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.
          Článek 32
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se pro každý produkt od začátku prvního hospodářského roku podle článku 4 a čl. 30 odst. 1 následujícího po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 100, 17.4.1997, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1135/2001 (Úř. věst. L 154, 9.6.2001, s. 9).
          [3] Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 28.
          [4] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25.
          [5] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          [6] Úř. věst. L 222, 24.8.1999, s. 40.
          [7] Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12.
          [8] Úř. věst. L 153, 13.6.2001, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PRODUKTY URČENÉ K INTERVENCI
          1. Produkty určené k intervenci musí být:
          - celé;
          - zdravé; produkty postižené hnilobou nebo jinými nedostatky, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě, jsou vyloučeny;
          - čisté, prakticky prosté všech viditelných cizích látek;
          - prakticky prosté škůdců a poškození způsobených škůdci;
          - prosté nadměrné vnější vlhkosti;
          - prosté všech cizích příchutí a/nebo zápachů.
          2. Produkty musí být s ohledem na svůj druh dostatečně vyvinuté a zralé.
          3. Produkty musí mít typické vlastnosti odrůdy a/nebo obchodního druhu.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          MAXIMÁLNÍ PŘÍPLATKY K VYROVNÁVACÍ PLATBĚ SPOLEČENSTVÍ ZA STAŽENÍ
          (EUR/tuna) |
          Produkt | Maximální příplatek |
          Rajčata | 80,1 |
          Květák | 65,0 |
          Jablka | 62,3 |
          Hrozny | 74,3 |
          Meruňky | 91,9 |
          Nektarinky | 123,9 |
          Broskve | 115,4 |
          Hrušky | 64,4 |
          Lilek | 36,5 |
          Pomeranče | 18,5 |
          Mandarinky | 44,8 |
          Klementinky | 7,0 |
          Satsumas | 0,0 |
          Citróny | 42,6 |
          Melouny | 42,0 |
          Vodní melouny | 27,0 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          HLÁŠENÍ INTERVENCÍ
          Údaje předávané členskými státy Komisi na konci každého hospodářského roku v souladu s čl. 9 odst. 2
          1. Pro každý produkt uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 2200/96 a pro každý další příslušný produkt:
          a) celková množství nenabízená k prodeji (tuny);
          b) částky plateb členských států (v euro nebo v národní měně) rozdělené na vyrovnávací platby Společenství za stažení, příplatky k vyrovnávací platbě Společenství za stažení a vyrovnávací platby za stažení produktů neuvedených v příloze II.
          2. Pro každý produkt uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 2200/96 a na žádost Komise pro některé produkty neuvedené v příloze II, které byly staženy ve významných množstvích během příslušného hospodářského roku nebo předešlého hospodářského roku:
          a) měsíční rozdělení množství nenabízených k prodeji (tuny);
          b) rozdělení množství nenabízených k prodeji (tuny) podle určení v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 2200/96.
          3. Souhrnná tabulka množství uvedených na trh a nenabízených k prodeji (tuny) podle uznaných organizací producentů a podle produktů (uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 2200/96 a případně neuvedených v příloze II).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          ÚDAJE O BEZPLATNÉM ROZDĚLOVÁNÍ VNĚ SPOLEČENSTVÍ
          Členský stát:
          Číslo rozhodnutí Komise:
          Rozdělená množství (podle produktů):
          Název a sídlo organizace producentů provádějícího stažení:
          Název a sídlo zúčastněných dobročinných organizací:
          Případně název a sídlo zpracujícího podniku zodpovědného za zpracování produktů:
          Dopravní prostředky, název a sídlo přepravce:
          Země a místo konečného určení:
          Skupina obyvatelstva, pro kterou jsou produkty určeny, s odhadovaným počtem příjemců:
          Data stažení, odeslání a doručení produktů:
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          NÁKLADY NA PŘEPRAVU V RÁMCI BEZPLATNÉHO ROZDĚLOVÁNÍ
          Vzdálenost mezi místem stažení a místem dodání | Náklady na přepravu (EUR/tuna) |
          Méně než 25 km | 15,5 |
          Od 25 km do 200 km | 32,3 |
          Od 200 km do 350 km | 45,2 |
          Od 350 km do 500 km | 64,5 |
          Od 500 km do 750 km | 83,9 |
          750 km nebo více | 102 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          SROVNÁVACÍ TABULKA
          Nařízení (ES) č. 659/97 | Nařízení (ES) č. 1492/97 | Toto nařízení |
          Článek 1 | | Článek 1 |
          Čl. 2 odst. 1 | | Čl. 2 odst. 1 |
          Čl. 2 odst. 2 | | Čl. 3 odst. 1 |
          Čl. 2 odst. 3 | | Čl. 3 odst. 2 |
          Článek 3 | | Čl. 2 odst. 2 |
          Článek 4 | | Článek 4 |
          Čl. 5 odst. 1 | | Čl. 7 odst. 1 |
          Čl. 5 odst. 2 | | Čl. 7 odst. 2 a 3 |
          Čl. 5 odst. 3 | | Čl. 7 odst. 6 |
          Čl. 6 odst. 1 | | Čl. 8 odst. 1 |
          Čl. 6 odst. 2 a 3 | | Čl. 8 odst. 2 |
          Článek 7 | | — |
          Čl. 8 odst. 1 | | Čl. 6 odst. 1, 2 a 3 |
          Čl. 8 odst. 2 | | — |
          Čl. 8 odst. 3 | | Čl. 6 odst. 4 |
          Čl. 9 odst. 1 | | Čl. 9 odst. 1 |
          Čl. 9 odst. 2 | | Čl. 9 odst. 2 |
          Čl. 9 odst. 3 | | Čl. 9 odst. 3 |
          Článek 10 | | Článek 22 |
          Čl. 11 odst. 1 | | Čl. 10 odst. 1 |
          Čl. 11 odst. 2 | | Článek 21 |
          Čl. 11 odst. 3 | | Čl. 10 odst. 2 |
          Článek 12 | | Článek 11 |
          Článek 13 | | Čl. 10 odst. 3 |
          Čl. 14 odst. 1 | | Čl. 10 odst. 1 |
          Čl. 14 odst. 2 | | Čl. 12 odst. 1 |
          Čl. 14 odst. 3 | | Čl. 12 odst. 2 až 6 |
          Článek 14a | | Článek 13 |
          Čl. 14b odst. 1 | | Čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 4 |
          Čl. 14b odst. 2 | | Čl. 14 odst. 3 |
          Čl. 14b odst. 3 | | Čl. 14 odst. 1 |
          Čl. 14b odst. 4 | | Čl. 14 odst. 4 |
          Čl. 14b odst. 5 | | Čl. 15 odst. 1 a 2 |
          Čl. 14b odst. 6 | | Čl. 15 odst. 3 |
          Čl. 14b odst. 7 | | Čl. 15 odst. 5 |
          Čl. 14b odst. 8 | | Čl. 15 odst. 6 |
          Čl. 15 odst. 1 | | Čl. 16 odst. 1 |
          Čl. 15 odst. 2 | | Čl. 16 odst. 2 |
          Čl. 16 odst. 1 | | Čl. 17 odst. 1 |
          Čl. 16 odst. 2 | | Čl. 17 odst. 2 |
          Čl. 16 odst. 3 | | Čl. 17 odst. 3 |
          Čl. 17 odst. 1 | | — |
          Čl. 17 odst. 2 | | Čl. 23 odst. 1 a 2 |
          Čl. 17 odst. 3 | | Čl. 24 odst. 1 a 2 |
          Čl. 17 odst. 4 | | Čl. 24 odst. 3 |
          Čl. 18 odst. 1 | | — |
          Čl. 18 odst. 2 | | Čl. 23 odst. 3 |
          Čl. 18 odst. 3 | | — |
          Čl. 18 odst. 4 | | — |
          Čl. 19 odst. 1 | | Článek 25 |
          | Čl. 26 odst. 2 |
          Čl. 19 odst. 2 | | Článek 28 |
          Čl. 19 odst. 3 | | Čl. 27 odst. 2 |
          Čl. 20 odst. 1 | | Čl. 27 odst. 1 |
          Čl. 20 odst. 2 | | Čl. 27 odst. 1 |
          Čl. 20 odst. 3 | | Čl. 27 odst. 1 |
          Čl. 20 odst. 4 | | — |
          Čl. 20 odst. 5 | | Čl. 27 odst. 1 |
          Čl. 20 odst. 6 | | Článek 25 |
          Čl. 20 odst. 7 | | Článek 28 |
          Článek 21 | | Článek 29 |
          Příloha I | | — |
          Příloha II | | — |
          Příloha III | | — |
          Příloha IV | | Příloha III |
          Příloha V | | Příloha V |
          Příloha VI | | Příloha IV |
          Příloha VII | | Příloha I |
          Příloha VIII | | Příloha II |
          | Článek 1 | Čl. 18 odst. 1 |
          | Článek 2 | Čl. 18 odst. 2 |
          | Článek 3 | Čl. 18 odst. 3 |
          | Článek 4 | Článek 19 |
          | Článek 5 | Čl. 24 odst. 2 |
          | Článek 6 | Čl. 18 odst. 4 |
          | Článek 7 | Čl. 18 odst. 5 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.