Nařízení Komise (ES) č. 104/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví pravidla organizace a složení odvolacího senátu Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 104/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 104/2004
          ze dne 22. ledna 2004,
          kterým se stanoví pravidla organizace a složení odvolacího senátu Evropské agentury pro bezpečnost letectví
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 [2], a zejména na čl. 31 odst. 3 a čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 1592/2002 se zmocňuje Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen "agentura"), aby rozhodovala v oblasti osvědčování letové způsobilosti a environmentálního osvědčení, vyšetřování podniků a hrazení příslušných poplatků a plateb; dále se jím zřizuje odvolací senát, u něhož se lze proti těmto rozhodnutím agentury odvolat.
          (2) Podle článků 31 a 32 nařízení (ES) č. 1592/2002 je Komise zmocněna přijmout podrobná pravidla týkající se počtu odvolacích senátů, přidělování úkolů, požadované kvalifikace členů jednotlivých senátů, pravomocí jednotlivých členů v přípravné fázi rozhodování a hlasovacích podmínek.
          (3) Očekává se, že počet odvolání bude poměrně omezený, dokud nebude nařízení (ES) č. 1592/2002 změněno tak, aby zahrnovalo též letový provoz a vydávání licencí posádek.
          (4) Senát přezkoumává otázky, pro které je zejména nutná vysoká úroveň obecných technických zkušeností v oblasti osvědčování; nicméně je nutné, aby v čele senátu stál právnicky kvalifikovaný člen s uznávanými zkušenostmi v oblasti práva Společenství a mezinárodního práva.
          (5) Aby se usnadnilo projednávání a vyřizování odvolání, měl by být pro každou věc jmenován zpravodaj, který by byl mimo jiné odpovědný za přípravu písemného styku se stranami a za vypracování návrhů rozhodnutí.
          (6) Aby se zajistilo hladké a účinné fungování odvolacího senátu, měl by mít tento orgán k dispozici kancelář s pracovníky pověřenými výkonem veškerých podpůrných funkcí, které nezahrnují uvážení v oblasti právní či technické.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. 1592/2002,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Počet senátů
          K rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím uvedeným v článku 35 nařízení (ES) č. 1592/2002 se zřizuje odvolací senát.
          Článek 2
          Kvalifikace členů
          1. Odvolací senát se skládá ze dvou členů s technickou kvalifikací a jednoho člena s kvalifikací právnickou, který je jeho předsedou.
          2. Členové s technickou kvalifikací a jejich náhradníci musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání nebo rovnocennou kvalifikaci a musí mít značnou odbornou zkušenost v oblasti osvědčování v jednom nebo více oborech uvedených v příloze tohoto nařízení.
          3. Člen s právnickou kvalifikací a jeho náhradník musí mít dokončené vysokoškolské právnické vzdělání a uznávané zkušenosti v oblasti práva Společenství a mezinárodního práva.
          Článek 3
          Pravomoci předsedy
          1. Odvolací senát svolává jeho předseda. Zajišťuje kvalitu a jednotnost rozhodnutí senátu.
          2. Předseda určí jednoho z členů senátu, aby posoudil odvolání jako zpravodaj.
          Článek 4
          Úloha zpravodaje
          1. Zpravodaj provede předběžné posouzení odvolání.
          2. Zpravodaj zajistí projednání a výměnu informací s účastníky řízení. K tomuto účelu
          a) podle pokynů předsedy senátu připravuje sdělení stranám,
          b) sděluje veškeré nedostatky, jež má strana řízení napravit,
          c) v souladu s čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1592/2002 stanoví přiměřené procesní lhůty a
          d) jménem senátu podepisuje všechna sdělení.
          3. Zpravodaj připravuje interní zasedání senátu a ústní část řízení.
          4. Zpravodaj vypracuje návrh rozhodnutí.
          Článek 5
          Kancelář odvolacího senátu
          1. Výkonný ředitel přidělí odvolacímu senátu kancelář. Pracovníci kanceláře se neúčastní činností agentury, které se týkají rozhodnutí, jež mohou být předmětem odvolání.
          2. Úkolem pracovníků kanceláře je zejména
          a) vedení rejstříku, parafovaného předsedou, do nějž jsou chronologicky zapisována všechna odvolání a související písemnosti;
          b) přijímání, předávání a úschovu písemností;
          c) výkon dalších podpůrných funkcí pro odvolací senát, které nezahrnují právní ani technické uvážení, zejména pokud jde o zastupování, předkládání překladů a oznamování;
          d) předkládání zprávy předsedovi senátu o formální přípustnosti každého nově podaného odvolání;
          e) případné vypracování zápisu ústních částí řízení.
          Článek 6
          Porady
          1. Porad se účastní pouze členové senátu; předseda senátu však může povolit účast jiným úředníkům, například pracovníkům kanceláře nebo tlumočníkům. Porady jsou tajné.
          2. Při poradách členů senátu se nejprve vyslechne stanovisko zpravodaje a jako poslední stanovisko předsedy.
          Článek 7
          Hlasovací podmínky a pořadí hlasování
          1. Odvolací senát rozhoduje většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy senátu.
          2. Je-li zapotřebí hlasovat, hlasuje se v pořadí uvedeném v čl. 6 odst. 2. Zdržení se hlasování není dovoleno.
          Článek 8
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. ledna 2004.
          Za Komisi
          Loyola De Palacio
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          SEZNAM OBORŮ
          1. Tyto technické obory:
          i) let/výkonnost
          ii) konstrukce
          iii) hydromechanické systémy
          iv) rotorové/převodové systémy
          v) elektrická soustava/pole s vyzařováním o vysoké intenzitě (HIRF)/blesk
          vi) avionika/software
          vii) pohonná soustava/palivový systém
          viii) systémy bezpečnosti v kabině/ochrany životního prostředí
          ix) hluk/emise
          x) zachování letové způsobilosti/příkazy k zachování letové způsobilosti pro tyto výrobky, jejich letadlové části a zařízení:
          a) velké letouny
          b) rotorová letadla
          c) malé letouny
          d) balóny/vzducholodě/kluzáky/bezpilotní letadla (UAV)
          e) motory/pomocné energetické jednotky (APU)/vrtule
          2. Schvalování a systémy jakosti:
          i) projekčních organizací
          ii) výrobních organizací
          iii) organizací údržby.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.