Nařízení Komise (ES) č. 118/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 118/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 118/2004
          ze dne 23. ledna 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě zkušeností získaných při používání pravidel o správních kontrolách podle nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 [2] je třeba vnést určitá objasnění, pokud jde o druh kontrol, které se mají provádět a o opatření, která se musejí učinit v případě pochybností po křížových kontrolách.
          (2) Pokud jde o analýzu rizik, je nutné vnést určitá objasnění a doplňující prvky do odběru vzorků.
          (3) Je třeba více propracovat stávající pravidla o dálkovém průzkumu obsažená v nařízení (ES) č. 2419/2001, aby se zajistilo jeho řádné používání při provádění kontrol členskými státy.
          (4) Na základě zkušeností je nutné pozměnit ustanovení o načasování a věcném obsahu kontrol na místě týkajících se prémií na skot, aby se zajistil vyvážený a jednotný přístup.
          (5) Vzhledem k tomu, že ovce a kozy musejí být někdy během retenčního období nahrazeny, je třeba přizpůsobit platné předpisy týkající se těchto zvířat skutečnému stavu, aby se zabránilo nepřiměřeným sankcím pro některé zemědělce chovající jak ovce, tak kozy. Lhůty pro nahrazení, zápis nahrazení do registru a informování příslušného orgánu o nahrazení musejí být stanoveny na základě délky retenčního období a nutnosti účinných kontrol.
          (6) Na ochranu finančních zájmů Společenství obsahuje nařízení (ES) č. 2419/2001 v hlavě IV ustanovení o snížení nebo vyloučení podpory poskytované Společenstvím v případě nesrovnalostí. Některá z těchto ustanovení musejí být změněna, aby se zajistilo, že snížení a vyloučení jsou vždy přísně odstupňovaná podle závažnosti nesrovnalosti.
          (7) Nařízení (ES) č. 2419/2001 zavedlo pravidla o promlčení při vymáhání neoprávněně vyplacených plateb. Tato pravidla by měla být za určitých okolností použitelná i na žádosti o podporu týkající se hospodářských let anebo prémiových období, které začaly před 1. lednem 2002.
          (8) Nařízení (ES) č. 2419/2001 musí být tedy změněno.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru fondu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2419/2001 se mění takto:
          1. Článek 16 se nahrazuje tímto:
          "Článek 16
          Křížové kontroly
          1. Správní kontroly uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3508/92 umožňují automatické zjišťování nesrovnatelností pomocí počítačových prostředků a zahrnují zejména:
          a) křížové kontroly vykázaných zemědělských pozemků a zvířat, jejichž účelem je zabránit nepřípustnému několikanásobnému poskytování stejné podpory v rámci téhož kalendářního nebo hospodářského roku a zamezit jakýmkoli nepřípustným kumulacím podpor poskytovaných v rámci režimů podpory Společenství, které zahrnují prohlášení ploch podle článku 9a nařízení (EHS) č. 3508/92;
          b) křížové kontroly pomocí počítačové databáze, nebo v případě žádostí o podporu "na plochu". jinými počítačovými prostředky, k ověření oprávněnosti pro poskytnutí podpory.
          2. V případě nesrovnalostí vyplývající z křížových kontrol následuje jakékoli jiné vhodné správní řízení a případně kontrola na místě.".
          2. Článek 19 se nahrazuje tímto:
          "Článek 19
          Výběr žádostí pro kontrolu na místě
          1. Zemědělce, u kterých bude provedena kontrola na místě, vybere příslušný orgán na základě analýzy rizik a prvku reprezentativnosti podaných žádostí o podporu. Účinnost parametrů analýzy rizik použitých v předchozích letech se každoročně vyhodnocuje.
          K zajištění prvku reprezentativnosti vyberou členské státy náhodně 20 % až 25 % z minimálního počtu zemědělců, u nichž bude provedena kontrola na místě podle čl. 18 odst. 1.
          2. Analýza rizik vezme v úvahu:
          a) částku podpory;
          b) počet zemědělských pozemků a plochu nebo počet zvířat, na něž je podpora požadována;
          c) změny oproti předchozímu roku;
          d) výsledky kontrol z předchozích let;
          e) případy porušení nařízení (ES) č. 1760/2000;
          f) zemědělce, kteří se pohybují bezprostředně nad nebo pod horní hranicí nebo limitem pro poskytnutí podpory;
          g) nahrazení zvířat podle článku 37;
          h) další faktory, které stanoví členské státy.
          3. Příslušný orgán vede záznamy o důvodech pro výběr každého zemědělce pro kontrolu na místě. Inspektor provádějící kontrolu na místě o tom bude informován před zahájením kontroly na místě.".
          3. V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Plochy zemědělských pozemků budou určeny vhodnými prostředky, které stanoví příslušný orgán, a které zajistí přesnost měření, která přinejmenším odpovídá přesnosti, jaká se vyžaduje pro úřední měření podle vnitrostátních pravidel. Příslušný orgán může stanovit přípustnou odchylku, která nesmí přesáhnout buď 5 % plochy zemědělského pozemku, nebo nárazníkovou zónu o šířce 1,5 m po obvodu zemědělského pozemku. Maximální odchylka na jeden zemědělský pozemek, vyjádřená v absolutních hodnotách, však nesmí překročit 1 ha."
          4. Článek 23 se nahrazuje tímto:
          "Článek 23
          Dálkový průzkum
          1. Namísto tradičních kontrol mohou členské státy kontrolovat výběrový soubor uvedený v čl. 18 odst. 1 písm. a) za podmínek stanovených v tomto článku dálkovým průzkumem. Případně se použijí články 17, 18, 19 a 20, první věta článku 21 a článek 22.
          2. Zóny, které mají být kontrolovány prostřednictvím dálkového průzkumu budou vybrány na základě analýzy rizik nebo náhodně.
          V případě výběru na základě analýzy rizik vezmou členské státy v úvahu příslušné rizikové faktory, zejména:
          a) jejich finanční význam vzhledem k podpoře Společenství;
          b) skladbu žádostí o podporu;
          c) strukturu systémů zemědělských pozemků a složitost zemědělské krajiny;
          d) nedostatek krytí v předchozích letech;
          e) technická omezení účinného používání dálkového průzkumu při vymezení zóny;
          f) výsledky kontrol z předchozích let.
          3. Kontroly na místě prostřednictvím dálkového průzkumu se vztahují:
          - buď na všechny žádosti o podporu, u kterých se nejméně 80 % plochy, na niž je požadována podpora v rámci režimů uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3508/92, nachází v dotyčné zóně,
          - nebo na žádosti o podporu, které budou vybrány příslušnými orgány podle čl. 19 odst. 2.
          Žádosti o podporu vybrané náhodně podle čl. 19 odst. 1 mohou být kontrolovány dálkovým průzkumem.
          4. Pokud byl zemědělec v souladu s odstavcem 3 vybrán pro kontrolu na místě, podléhá nejméně 80 % plochy, na kterou žádá o podporu v rámci režimů uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3508/92, kontrole na místě prostřednictvím dálkového průzkumu.
          5. Pokud členský stát využije možnosti provádět kontroly na místě prostřednictvím dálkového průzkumu, postupuje následovně:
          a) provede fotointerpretaci družicových nebo leteckých snímků všech zemědělských pozemků, které mají být podle odstavce 4 kontrolovány, s cílem stanovit pokrytí půdy a změřit plochy;
          b) provede fyzickou prohlídku všech zemědělských pozemků, u nichž fotointerpretace neumožňuje ověřit správnost údajů ke spokojenosti příslušného orgánu.
          6. Dodatečné kontroly uvedené v čl. 18 odst. 2 musejí být provedeny prostřednictvím tradičních kontrol na místě, pokud je již nelze v daném roce provést prostřednictvím dálkového průzkumu.".
          5. V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. U jiných režimů podpor než jsou režimy uvedené v čl. 4 odst. 6 a v článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 musí být nejméně 60 % z minimálního počtu kontrol na místě stanoveného v poslední větě čl. 18 odst. 1 písm. b) prováděno po celé retenční období dotyčného režimu podpor. Zbývající procento kontrol na místě se provádí po celé retenční období jednoho z těchto režimů podpor.".
          6. V čl. 32 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Pokud rozdíl činí více než 50 %, je zemědělec rovněž vyloučen z poskytování podpory do výše částky, která odpovídá rozdílu mezi vykázanou plochou a plochou zjištěnou podle čl. 31 odst. 2. Tato částka se vyrovná z plateb podpory podle kteréhokoli režimu podpory uvedeného v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3508/92, na něž má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud částka nemůže být plně vyrovnána z těchto plateb podpor, zůstatek se zruší.".
          7. V článku 33 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Kromě toho, činí-li tento rozdíl více než 20 % zjištěné plochy, je zemědělec rovněž vyloučen z poskytování podpory do výše částky, která odpovídá rozdílu mezi vykázanou plochou a plochou zjištěnou podle čl. 31 odst. 2. Tato částka se vyrovná z plateb podpory podle kteréhokoli režimu podpory uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3508/92, na něž má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud částka nemůže být plně vyrovnána z těchto plateb podpor, zůstatek se zruší.".
          8. V článku 34 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Pokud rozdíl mezi vykázanou plochou a plochou zjištěnou podle čl. 31 odst. 2 činí více než 50 %, je zemědělec v rámci žádostí o podporu, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění, rovněž vyloučen ve vztahu ke krmné ploše, která odpovídá rozdílu mezi vykázanou a zjištěnou plochou. Pokud částka odpovídající ploše, která má být vyloučena, nemůže být plně vyrovnána během tohoto období, zůstatek se zruší.".
          9. V článku 37 se vkládají nové odstavce, které znějí:
          "3. Pokud zemědělec žádá o podporu jak pro ovce, tak pro kozy a výše vyplácené podpory je stejná, lze ovci nahradit kozou a naopak. Ovce a kozy, na něž je požadována podpora podle článku 4 nařízení (ES) č. 2529/2001, mohou být během retenčního období nahrazeny v mezích stanovených v tom článku beze ztráty nároku na platbu podpory, která byla předmětem žádosti.
          4. Nahrazení podle odstavce 3 se musí uskutečnit do deseti dnů po události, která činí nahrazení nezbytné, a musí být zaznamenána do registru nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla uskutečněna. Příslušný orgán, u kterého byla podána žádost o podporu, musí být informován do pěti pracovních dnů po nahrazení.".
          10. Článek 38 se mění takto:
          a) v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Pokud procento stanovené podle odstavce 3 činí více než 50 %, je zemědělec navíc rovněž vyloučen z poskytování podpory do výše částky, která odpovídá rozdílu mezi počtem vykázaných zvířat a počtem zvířat zjištěných v souladu s čl. 36 odst. 3. Tato částka se vyrovná z plateb v rámci režimů podpory skotu, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud částka nemůže být plně vyrovnána z těchto plateb podpor, zůstatek se zruší.";
          b) v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Pokud je rozdíl zjištěný podle třetího pododstavce vyšší než 20 %, je zemědělec navíc rovněž vyloučen z poskytování podpory až do výše částky, která odpovídá rozdílu mezi počtem vykázaných zvířat a počtem zvířat zjištěných v souladu s čl. 36 odst. 3. Tato částka se vyrovná z plateb v rámci režimů podpory skotu, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud částka nemůže být plně vyrovnána z těchto plateb podpor, zůstatek se zruší.".
          11. Článek 39 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se na konec prvního pododstavce doplňuje věta, která zní:
          "Částka, o kterou má být podpora snížena, však nesmí činit více než 20 % celkové částky, na kterou má zemědělec nárok.";
          b) v odstavci 2 se vysvětlení symbolu
          "b"
          ve vzorci nahrazuje tímto:
          "b = počet skotu, který se nachází v podniku v okamžiku kontroly na místě; tento počet nesmí být nižší než 1."
          12. V článku 40 se doplňuje odstavec 7, který zní:
          "7. Pokud u zemědělců chovajících jak ovce, tak kozy, na které existuje nárok na prémii ve stejné výši, kontrola na místě objeví rozdíl ve složení stáda, pokud jde o počet zvířat na jednotlivý druh, lze tato zvířata považovat za zvířata téže skupiny."
          13. V hlavě VI se vkládá článek 52a, který zní:
          "Článek 52a
          Promlčení u žádostí o podporu vztahujících se k hospodářským rokům a prémiovým obdobím, které začaly před 1. lednem 2002
          Odchylně od čl. 54 odst. 2 a bez dotčení příznivějších pravidel o promlčení stanovených členskými státy se čl. 49 odst. 5 použije též na žádosti o podporu vztahující se k hospodářským rokům a prémiovým obdobím, které začaly před 1. lednem 2002, ledaže byl příjemce již před 1. únorem 2004 příslušným orgánem upozorněn, že příslušná platba byla vyplacena neoprávněně.".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 495/2001 (Úř. věst. L 72, 14.3.2001, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2550/2001 (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 105).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.