Nařízení Rady (ES) č. 131/2004 ze dne 26. ledna 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 131/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 131/2004
          ze dne 26. ledna 2004
          o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy, s ohledem na společný postoj Rady 2004/31/SZBP ze dne 9. ledna 2004 o uvalení embarga na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem k pokračující občanské válce v Súdánu zbrojní embargo uvalené rozhodnutím Rady 94/165/SZBP [2] vůči této zemi zůstává na základě společného postoje 2004/31/SZBP zachováno a je doplněno a posíleno zákazem technické pomoci a jiných služeb v souvislosti s vojenskými činnostmi stejně jako zákazem finanční pomoci v souvislosti s vojenskými činnostmi.
          (2) Společný postoj 2004/31/SZBP kromě toho z humanitárního hlediska počítá s odůvodněnými výjimkami ze zbrojního embarga, ke kterým patří prodej, dodávky, převod nebo vývoz odminovávacích zařízení a materiálu používaného při odminovávání v Súdánu.
          (3) Embargo na určitou technickou a finanční pomoc spadá do oblasti působnosti Smlouvy. Proto jsou právní předpisy Společenství, zejména s ohledem na zabránění narušení hospodářské soutěže, nezbytná k provádění tohoto embarga, pokud se týká území společenství. Pro účely tohoto nařízení zahrnuje území Společenství území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní uvedených.
          (4) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost;
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          "technickou pomocí" jakákoliv technická pomoc, která se vztahuje na opravy, vývoj, výrobu, montáž, zkoušení, údržbu nebo na jiné technické služby a která může mít formu instruktáže, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí nebo dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formu pomoci.
          Článek 2
          Zakazuje se
          a) poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálů všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému přímo či nepřímo jakékoli osobě, skupině nebo subjektu v Súdánu nebo pro použití v Súdánu;
          b) poskytovat financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zejména včetně úvěrů, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytnutí, prodej, dodávku nebo převod s tím související technické pomoci, zprostředkovatelských a jiných služeb, přímo či nepřímo jakékoli osobě, skupině nebo subjektu v Súdánu nebo pro použití v Súdánu.
          Článek 3
          Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je přímá či nepřímá podpora transakcí uvedených v článku 2.
          Článek 4
          1. Odchylně od článků 2 a 3 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze povolit poskytnutí financování a finanční a technické pomoci v souvislosti s
          a) nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy na výstavbu institucí OSN, EU a Společenství;
          b) materiálem určeným pro operace EU a OSN na řešení krizí;
          c) odminovávacím zařízením a materiálem používaným při odminovávání.
          2. Pro opatření, která byla již provedena, se neudělují žádná povolení.
          Článek 5
          Články 2 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Súdánu zaměstnanci OSN, zaměstnanci Evropské unie, Společenství nebo jeho členských států, zástupci médií a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a přidruženým personálem pouze pro jejich osobní potřeby.
          Článek 6
          Komise a členské státy se bezodkladně navzájem informují o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a vzájemně si poskytují veškeré významné informace, jež mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace týkající se obtíží s jeho porušováním a prosazováním, a dále o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.
          Článek 7
          Komise je oprávněna změnit přílohu na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 8
          Každý členský stát stanoví pravidla pro sankce, které se použijí v případě porušení ustanovení tohoto nařízení, a přijmé veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla prováděna. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          Členské státy neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí Komisi tato pravidla a informuje ji o všech následných změnách.
          Článek 9
          Toto nařízení se vztahuje na
          a) území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;
          b) palubu jakéhokoli letadla nebo plavidla podléhajícího pravomoci členského státu;
          c) jakoukoli osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nacházejí kdekoli;
          d) jakoukoli právnickou osobu, skupinu nebo subjekt založené nebo zřízené podle právních předpisů členského státu;
          e) jakoukoli právnickou osobu, skupinu nebo subjekt, které podnikají v rámci Společenství.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 55.
          [2] Úř. věst. L 75, 17.3.1994, s. 1. Rozhodnutí zrušené společným postojem 2004/31/SZBP.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam příslušných orgánů podle článku 4
          BELGIE
          Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
          Egmont 1
          Rue des Petits Carmes 19
          B-1000 Bruxelles
          Direction générale des affaires bilatérales
          Service "Afrique du sud du Sahara"
          Téléphone (32-2) 501 88 75
          Télécopieur (32-2) 501 38 26
          Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
          ARE 4e o division, service des licences
          Avenue du Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 206 58 16/27
          Télécopieur (32-2) 230 83 22
          Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale:
          Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
          Kunstlaan 9
          B
          1210 - Brussel
          Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
          Avenue des Arts 9
          B-1210 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 209 28 25
          Télécopieur (32-2) 209 28 12
          Région wallonne:
          Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
          Rue Mazy 25-27
          B-5100 Jambes-Namur
          Téléphone (32-81) 33 12 11
          Télécopieur (32-81) 33 13 13
          Vlaams Gewest:
          Administratie Buitenlands Beleid
          Boudewijnlaan 30
          B-1000 Brussel
          Tel. (32-2) 553 59 28
          Fax (32-2) 553 60 37
          DÁNSKO
          Erhvervs- og Boligstyrelsen
          Dahlerups Pakhus
          Langelinie Allé 17
          DK -2100 København Ø
          Tlf. (45) 35 46 60 00
          Fax (45) 35 46 60 01
          Udenrigsministeriet
          Asiatisk Plads 2
          DK-1448 København K
          Tlf. (45) 33 92 00 00
          Fax (45) 32 54 05 33
          Justitsministeriet
          Slotholmsgade 10
          DK-1216 København K
          Tlf. (45) 33 92 33 40
          Fax (45) 33 93 35 10
          NĚMECKO
          Ve věci financování a finanční pomoci:
          Deutsche Bundesbank
          Servicezentrum Finanzsanktionen
          Postfach
          D-80281 München
          Tel. (49-89) 2889-3800
          Fax (49-89) 350163-3800
          Ve věci technické pomoci a jiných služeb:
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Straße 29-35
          D-65760 Eschborn
          Tel. (49-61) 96908-0
          Fax (49-61) 96908-800
          ŘECKO
          A. Zmrazení aktiv
          Ministry of Economy and Finance
          General Directory of Economic Policy
          5 Nikis S.
          GR-101 80 Athens
          Tel.: (30) 210333 27 86
          Fax: (30) 210333 28 10
          Α. Δέσμευση κεφαλαίων
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
          Νίκης 5
          GR-101 80 Αθήνα
          Τηλ.: (30) 210333 27 86
          Φαξ: (30) 210333 28 10
          B. Dovozní a vývozní omezení
          Ministry of Economy and Finance
          General Directorate for Policy Planning and Management
          Kornaroy S. 1,
          GR-105 63 Athens
          Tel.: (30) 210328 64 01-3
          Fax: (30) 210328 64 04
          Β. Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
          Κορνάρου 1,GR-105 63 Αθήνα
          Τηλ.: (30) 210328 64 01-3
          Φαξ: (30) 210328 64 04
          ŠPANĚLSKO
          Ministerio de Economía
          Dirección General de Comercio e Inversiones
          Paseo de la Castellana, 162
          E- 28046 Madrid
          Tel.: (34) 913 49 38 60
          Fax (34) 914 57 28 63
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale des douanes et des droits indirects
          Cellule embargo — Bureau E2
          Téléphone (33) 144 74 48 93
          Télécopieur (33) 144 74 48 97
          Ministère des affaires étrangères
          Direction des Nations unies et des organisations internationales
          Téléphone (33) 143 17 59 68
          Télécopieur (33) 143 17 46 91
          IRSKO
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Licensing Unit
          Earlsfort Centre
          Lower Hatch St.
          Dublin 2
          Ireland
          Tel. (353) 1631 2121
          Fax (353) 1631 2562
          ITÁLIE
          Ministero degli Affari esteri
          DGAE-Uff. X
          Roma
          Tel. (39) 06 36 91 37 50
          Fax (39) 06 36 91 37 52
          Ministero del Commercio estero
          Gabinetto
          Roma
          Tel. (39) 06 59 93 23 10
          Fax (39) 06 59 64 74 94
          Ministero dei Trasporti
          Gabinetto
          Roma
          Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94
          Fax (39) 06 44 26 71 14
          LUCEMBURSKO
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          21, rue Philippe II
          L-2340 Luxembourg
          Téléphone (352) 478 23 70
          Télécopieur (352) 46 61 38
          NIZOZEMSKO
          Ministerie van Economische Zaken
          Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
          Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid Bezuidenhoutseweg
          1532594 AG Den Haag
          Nederland
          Tel. (31) 70379 76 58
          Fax (31) 70379 73 92
          RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Abteilung C/2/2
          Stubenring 1
          A-1010 Wien
          Tel. (43-1) 711 00
          Fax (43-1) 711 00-8386
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
          Largo Rilvas
          P-1350-179 Lisboa
          Tel.: (351-21) 394 60 72
          Fax: (351-21) 394 60 73
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          00161 Helsinki/Helsingfors
          Puhelin (358) 9 16 05 59 00
          Faksi (358) 9 16 05 57 07
          Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
          Eteläinen Makasiinikatu 8
          00131 Helsinki/Helsingfors
          PL/PB 31
          Puhelin (358) 9 16 08 81 28
          Faksi (358) 9 16 08 81 11
          ŠVÉDSKO
          Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
          Box 70252
          107 22 Stockholm
          Tfn (46-8) 406 31 00
          Fax (46-8) 20 31 00
          Regeringskansliet
          Utrikesdepartementet
          Rättssekretariatet för EU-frågor
          Fredsgatan 6
          103 39 Stockholm
          Tfn (46-8) 405 10 00
          Fax (46-8) 723 11 76
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Sanctions Licensing Unit
          Export Control Organisation Department of Trade and Industry
          4 Abbey Orchard Street
          London
          SW1P 2HT
          United Kingdom
          Tel. (44) 20 7215 0594
          Fax (44) 20 7215 0593
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.