Nařízení Komise (ES) č. 134/2004 ze dne 27. ledna 2004, kterým se stanoví standardní poplatek za podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 134/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 134/2004
          ze dne 27. ledna 2004,
          kterým se stanoví standardní poplatek za podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 1915/83 ze dne 13. července 1983, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků [2], a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1915/83 stanoví, že Komise zaplatí členskému státu standardní poplatek za každý řádně vyplněný podnikový výkaz, který jí byl předán ve lhůtě uvedené v článku 3 uvedeného nařízení.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 113/2003 [3] stanoví výši standardního poplatku za podnikový výkaz pro účetní období 2003 na 138 eur. Celkový vývoj nákladů a jeho vliv na náklady na vyplnění podnikového výkazu odůvodňuje přezkoumání poplatku.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní poplatek uvedený v čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1915/83 činí 140 eur.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se pro účetní období 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2059/2003 (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 190, 14.7.1983, s. 25.
          [3] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.