Nařízení Komise (ES) č. 141/2004 ze dne 28. ledna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření pro rozvoj venkova pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 141/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 141/2004
          ze dne 28. ledna 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření pro rozvoj venkova pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první odstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kapitola IXa nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [1], zavedená aktem o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví obecné podmínky pro dočasnou dodatečnou podporu pro přechodná opatření pro rozvoj venkova v nových členských státech. Je třeba přijmout prováděcí pravidla, která doplňují tyto podmínky, a přizpůsobit některá pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [2].
          (2) Tato pravidla musí být v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality a musí být proto omezena na míru nezbytnou pro dosažení stanovených cílů.
          (3) Je třeba stanovit podmínky nároku na podporu pro některá přechodná opatření a stropy pro podporu pro zvláštní opatření týkající se Malty.
          (4) Pro usnadnění tvorby plánů rozvoje venkova, které zahrnují tato opatření, a jejich prověření a schválení Komisí, je třeba stanovit obecná pravidla pro jejich strukturu a obsah na základě článku 43 nařízení (ES) č. 1257/1999.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I OBLAST PŮSOBNOSTI
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro:
          a) zvláštní opatření pro rozvoj venkova stanovená v kapitole IXa nařízení (ES) č. 1257/1999 platná pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen "nové členské státy");
          b) programování a vyhodnocování všech opatření pro rozvoj venkova pro nové členské státy.
          KAPITOLA II ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO NOVÉ ČLENSKÉ STÁTY
          Článek 2
          Podpora pro částečně soběstačná hospodářství procházející restrukturalizací
          Hospodářský plán podle čl. 33b odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 musí být dostatečně podrobný, aby mohl být použit pro žádost o podporu investic v zemědělských podnicích.
          Článek 3
          Technická pomoc
          Odchylně od článku 39 nařízení (ES) č. 445/2002 platí pravidlo č. 11 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 [3] pro opatření podle článku 33e nařízení (ES) č. 1257/1999.
          Článek 4
          Příplatky k přímým platbám
          Podmínky pro způsobilost pro poskytování podpor v rámci opatření podle článku 33h nařízení (ES) č. 1257/1999 jsou stanoveny rozhodnutím Komise, která schválí doplňkovou vnitrostátní přímou platbu.
          KAPITOLA III DODATEČNÁ PODPORA PRO MALTU
          Článek 5
          Příplatky ke státní podpoře na Maltě
          Podmínky pro způsobilost pro poskytování podpor v rámci opatření podle článku 33i nařízení (ES) č. 1257/1999 jsou stanoveny v rámci Zvláštního programu tržní politiky pro maltské zemědělství (ZPTPMZ)) podle přílohy XI kapitoly 4 oddílu A bodu 1 aktu o přistoupení.
          KAPITOLA IV Odchylky pro jednotlivé členské státy
          Článek 6
          Agroenvironmentální opatření
          Maximální roční částka na hektar pro zachování a ochranu kamenných zídek na Maltě podle čl. 33m odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1257/1999 je uvedena v písmenu A přílohy I.
          Článek 7
          Seskupení producentů na Maltě
          1. Pouze seskupení producentů, která zahrnují minimální procentní podíl producentů v odvětví a představují minimální procentní podíl produkce odvětví, jsou způsobilá pro minimální podporu podle čl. 33d odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1257/1999.
          2. Minimální částka podpory stanovená podle minimálních nákladů na vytvoření malého seskupení producentů je uvedena písmenu B přílohy I.
          KAPITOLA V SPRÁVNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ
          Článek 8
          Hodnocení
          Hodnocení v polovině období podle článků 56 a 57 nařízení (ES) č. 445/2002 se nevztahuje na nové členské státy v programovém období 2004 až 2006.
          Článek 9
          Programování
          1. Podle bodu 8 přílohy II nařízení (ES) č. 445/2002 používají nové členské státy orientační celkovou finanční tabulku obsaženou v příloze II tohoto nařízení.
          2. Kromě údajů podle bodu 9 přílohy II nařízení (ES) č. 445/2002 obsahují plány rozvoje venkova podle hlavy III kapitoly II nařízení (ES) č. 1257/1999 údaje uvedené v příloze III tohoto nařízení.
          KAPITOLA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 10
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu v platnost Aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          [2] Úř. věst. L 74, 15.3.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 963/2003 (Úř. věst. L 138, 5.6.2003, s. 32).
          [3] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 39.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Tabulka částek pro opatření na Maltě
          A. Nejvyšší částka podle článku 6:
          Předmět | EUR | |
          Strop platby pro zachování a ochranu kamenných zídek | 2 000 | na hektar |
          B. Částka podle čl. 7 odst. 2
          Předmět | EUR | |
          Podpora pro vytvoření seskupení producentů | 63 000 | První rok |
          63 000 | Druhý rok |
          63 000 | Třetí rok |
          60 000 | Čtvrtý rok |
          50 000 | Pátý rok |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Informace o zvláštních opatřeních a odchylkách podle kapitoly IXa nařízení (ES) č. 1257/1999 uvedených v plánech rozvoje venkova
          1. Opatření pro všechny nové členské státy
          I. Podpora částečně soběstačných hospodářství procházejících restrukturalizací
          A. Hlavní znaky:
          - definice částečně soběstačného hospodářství zohledňující minimální a/nebo maximální velikost zemědělského podniku, podíl produkce uváděné na trh a/nebo úroveň příjmu podniku způsobilého pro podporu,
          - definice hospodářské životaschopnosti.
          B. Ostatní součásti:
          - obsah hospodářského plánu.
          II. Seskupení producentů
          A. Hlavní znaky:
          - pouze pro Maltu: údaj o odvětví nebo odvětvích, pro která platí odchylka odůvodněná velmi malou celkovou produkcí, a o podmínkách, kdy se lze odchýlit: minimální procentuální podíl produkce seskupení ve srovnání s celkovou produkcí odvětví, minimální procentuální podíl producentů v odvětví, kteří jsou členy seskupení,
          - pouze pro Maltu: odůvodnění a výpočet ročních částek.
          B. Ostatní součásti:
          - popis úředního postupu pro uznání seskupení včetně kritérií výběru,
          - příslušná odvětví.
          III. Technická pomoc
          A. Hlavní znaky:
          - žádné.
          B. Ostatní součásti:
          - popis příjemců.
          IV. Opatření typu LEADER+
          Osvojení si schopností (čl. 33f odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999)
          A. Hlavní znaky:
          - postup a časový plán výběru zhotovitelů odpovědných za provádění akcí.
          B. Ostatní součásti:
          - žádné.
          Pilotní územní strategie rozvoje venkova (čl. 33f odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999)
          A. Hlavní znaky:
          - postup a časový plán výběru místních akčních skupin, na které se vztahuje opatření, včetně kritérií výběru a plánovaného maximálního počtu příjemců,
          - kritéria prokázání dostatečné správní kapacity a zkušeností s opatřeními typu místního rozvoje venkova správní;
          B. Ostatní součásti:
          - žádné.
          V. Příplatky k přímým platbám
          A. Hlavní znaky:
          - příspěvek Společenství na každý rok programu.
          B. Ostatní součásti:
          - uvedení platební agentury.
          2. Opatření pro Maltu
          I. Příplatky ke státní podpoře
          A. Hlavní znaky:
          - žádné.
          B. Ostatní součásti:
          - uvedení platební agentury.
          3. Odchylky pro všechny nové členské státy
          I. Zlepšení zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
          A. Hlavní znaky:
          - žádné.
          B. Ostatní součásti:
          - seznam podniků, pro které platí přechodné období podle čl. 33l odst. 3.
          4. Odchylky pro Estonsko
          I. Zalesňování zemědělských ploch
          A. Hlavní znaky:
          - žádné.
          B. Ostatní součásti:
          - popis kontrolních opatření týkajících se využívání ploch během posledních pěti let před zalesněním.
          5. Odchylky pro Maltu
          I. Agroenvironmentální opatření
          A. Hlavní znaky:
          - odůvodnění a výpočet ročních stropů pro zachování a ochranu kamenných zídek.
          B. Ostatní součásti:
          - žádné.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.