Nařízení Rady (ES) č. 154/2004 ze dne 26. ledna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny na období od 1. července 2003 do 30. června 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 154/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 154/2004
          ze dne 26. ledna 2004
          o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny na období od 1. července 2003 do 30. června 2004
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle Dohody o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny [2] mají smluvní strany před ukončením platnosti protokolu připojeného k dohodě jednat za účelem schválení protokolu a všech změn nebo dodatků přílohy na následující období.
          (2) Do doby jednání o změnách stávajícího protokolu, schváleného nařízením (ES) č. 722/2001 [3], se obě smluvní strany dohodly prodloužit jeho platnost na období jednoho roku dohodou ve formě výměny dopisů.
          (3) Je v zájmu Společenství toto prodloužení schválit.
          (4) Rozdělení rybolovných práv členským státům by mělo být schváleno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny na období od 1. července 2003 do 30. června 2004 se schvaluje jménem Evropského společenství.
          Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto nařízení [4].
          Článek 2
          Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělí mezi členské státy takto:
          a) lov při dně:
          Španělsko: 600 BRT za měsíc (roční průměr);
          b) lov tuňáka:
          i) plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí
          - Francie: 18 plavidel,
          - Španělsko: 21 plavidel;
          ii) plavidla lovící na dlouhé vlasce s návazci
          - Španělsko: 15 plavidel,
          - Portugalsko: 5 plavidel;
          iii) plavidla lovící tuňáky na pruty
          - Francie: 7 plavidel,
          - Španělsko: 5 plavidel.
          Jestliže žádosti o licenci těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu rovněž žádosti o licenci ostatních členských států.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla loví podle dohody ve formě výměny dopisů, oznámí Komisi způsobem popsaným v nařízení Komise (ES) č. 500/2001 [5] množství odlovů z jednotlivých zásob v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Stanovisko ze dne 18. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 379, 31.12.1990, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 319, 4.12.2003, s. 19.
          [5] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.