Nařízení Komise (ES) č. 156/2004 ze dne 29. ledna 2004 o finanční podpoře Společenství referenčním laboratořím Společenství podle článku 28 rozhodnutí 90/424/EHS

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 156/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 156/2004
          ze dne 29. ledna 2004
          o finanční podpoře Společenství referenčním laboratořím Společenství podle článku 28 rozhodnutí 90/424/EHS
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti [1], a zejména na čl. 28 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kritéria způsobilosti k tomu, aby výdaje referenčních laboratoří Společenství mohly obdržet finanční podporu podle článku 28 rozhodnutí 90/424/EHS, a postupy pro uplatňování výdajů a provádění kontrol byly stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 324/2003 [2].
          (2) Referenční laboratoře Společenství (dále jen "laboratoře") vykonávají úkoly a povinnosti podle veterinárních předpisů Společenství na podporu Společenství.
          (3) Úroveň roční finanční podpory Společenství (dále jen "finanční podpora") na provoz některých laboratoří se každoročně stanoví zvláštními rozhodnutími v oblasti veterinárních opatření v souvislosti s veřejným zdravím, zdravím zvířat a reziduí.
          (4) Náklady na služební cesty personálu laboratoří jsou v současnosti financovány laboratořemi pod režijními náklady příjemců až do výše 7 % celkových způsobilých nákladů opatření.
          (5) Protože podíl těchto služebních cest na režijních nákladech příjemců stále roste a určité výdaje na služební cesty mohou být hrazeny na základě paušální denní sazby, měla by být proto v rámci ročních způsobilých výdajů každé laboratoře zřízena samostatná kapitola.
          (6) Vzhledem k nákladům a užitku seminářů je vhodné omezit počet v úvahu přicházejících účastníků seminářů, tj. z každého členského státu by měl být pozván pouze jeden účastník. O odchylkách od tohoto pravidla by se mělo rozhodovat v řádně odůvodněných případech a v rámci finanční podpory poskytované na pořádání semináře.
          (7) Je třeba vyjasnit koeficient pro přepočet žádostí o platbu podaných v národní měně podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 o agromonetární úpravě pro euro [3].
          (8) Je třeba stanovit pravidla pro harmonizaci předkládání předběžného rozpočtu laboratorních výdajů v souvislosti s opatřeními prováděnými podle veterinárních předpisů Společenství.
          (9) Protože v nařízení (ES) č. 324/2003 je třeba provést řadu změn, mělo by být toto nařízení v zájmu jasnosti nahrazeno.
          (10) Řádná správa financí vyžaduje používání pravidel způsobilosti od počátku roku 2004, aby mohly být stanoveny způsobilé výdaje vzniklé v průběhu uvedeného roku.
          (11) Pro účely finanční kontroly se používají články 8 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky [4].
          (12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předběžný rozpočet
          Referenční laboratoře Společenství (dále jen "laboratoře") předkládají před 1. říjnem každého kalendářního roku "n" předběžný rozpočet laboratorních výdajů v souvislosti s opatřeními Společenství na kalendářní rok "n + 1".
          Laboratoře předkládají předběžný rozpočet v elektronické formě podle přílohy I.
          Článek 2
          Pravidla způsobilosti
          V rámci limitů roční finanční podpory Společenství poskytované laboratořím se pravidla způsobilosti uvedená v příloze II použijí na výdaje spojené s personálem, vybavením, spotřebními materiály, zasíláním vzorků pro srovnávací testy, služebními cestami a režijními náklady.
          Článek 3
          Platba finanční podpory na provoz laboratoří
          Jsou-li schválené pracovní programy řádně prováděny a příjemci předávají Komisi všechny potřebné informace ve lhůtách stanovených v tomto článku, finanční podpora na provoz laboratoře se vyplácí takto:
          a) na žádost příjemce může být vyplacena záloha ve výši 70 % celkové částky;
          b) zůstatek se vyplácí poté, co příjemce předloží:
          i) finanční zprávu potvrzenou ředitelem laboratoře,
          ii) podklady pro srovnávací testy a
          iii) technickou zprávu;
          c) potvrzená finanční zpráva se předkládá v souladu s přílohou III a nejpozději 31. března následujícího roku po skončení období, pro které byla finanční podpora poskytnuta;
          d) není-li lhůta podle písmene c) dodržena, je finanční podpora snížena o 25 % k 1. květnu, o 50 % k 1. červnu, o 75 % k 1. červenci a o 100 % k 1. září.
          Článek 4
          Pravidla způsobilosti pro semináře
          1. V rámci mezí finanční podpory poskytované na organizování seminářů se pravidla způsobilosti uvedená v příloze IV používají na výdaje na cestu a denní příspěvky maximálně 30 účastníků semináře, z nichž je pozván nejméně jeden účastník z každého členského státu.
          2. O odchylkách od odstavce 1 může být rozhodnuto v řádně odůvodněných případech v rámci rozhodnutí o roční finanční podpoře Společenství na provoz některých laboratoří.
          Článek 5
          Platba finanční podpory Společenství na pořádání seminářů
          Je-li seminář hospodárně uspořádán a příjemce předá Komisi všechny potřebné informace ve lhůtách stanovených v tomto článku, finanční podpora na pořádání seminářů se vyplácí takto:
          a) na žádost příjemce může být vyplacena záloha ve výši 70 % celkové částky během 60 dnů před stanoveným datem semináře;
          b) zůstatek se vyplácí poté, co Komise obdrží podklady a technickou zprávu o použití finanční podpory;
          c) podklady se předkládají v souladu s přílohou V a nejpozději tři měsíce po uskutečnění semináře;
          d) není-li lhůta podle písmene c) dodržena, je finanční podpora snížena o 25 % při zpoždění o jeden měsíc oproti plánovanému datu předložení dokladů, o 50 % při zpoždění o dva měsíce, o 75 % při zpoždění o tři měsíce a o 100 % při zpoždění o čtyři měsíce.
          Článek 6
          Podklady
          1. Technický ředitel laboratoře uchovává ověřené kopie podkladů, jako jsou faktury, mzdové výkazy, prezenční listiny, dokumentace týkající se dodávek vzorků a služebních cest.
          2. Příjemce zaznamenává výdaje předkládané Komisi ve svém provozním účetnictví a uchovává všechny podklady po dobu pěti let pro účely kontroly.
          Na vyžádání jsou Komisi zaslány podklady potvrzující všechny náklady a vynaložené pracovní hodiny uvedené v žádosti o náhradu.
          Článek 7
          Přepočítací koeficient pro žádosti v národní měně
          Přepočítací koeficient pro žádosti v národní měně v měsíci "n" odpovídá přepočítacímu koeficientu z desátého dne měsíce "n + 1" nebo z prvního předchozího dne, pro který je přepočítací koeficient k dispozici.
          Článek 8
          Kontroly
          Komise může provádět kontroly v souladu se článkem 9 nařízení (ES) č. 1258/1999.
          Článek 9
          Zrušení
          Nařízení (ES) č. 324/2003 se zrušuje.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 10
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. ledna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          (článek 2)
          Pravidla způsobilosti pro výdaje související s personálem, vybavením, spotřebními materiály, zásilkami vzorků pro srovnávací testy, služebními cestami a režijními náklady
          1. Personál
          Náklady na personál bez ohledu na status jednotlivých pracovníků jsou omezeny na skutečné mzdové náklady (odměny, mzdy, sociální dávky a penzijní náklady) pro vědce, akademiky, techniky a administrativní pracovníky, kteří se zcela nebo částečně účastní plnění úkolů Společenství v rámci schváleného pracovního programu.
          Celková pracovní doba personálu věnujícího se úkolům Společenství musí být zaznamenána a potvrzena na základě alespoň 12 měsíců a 1600 hodin za rok. Tyto záznamy musí provádět alespoň jednou měsíčně jmenovaný vedoucí projektu nebo řádně pověřený řídící pracovník příjemce.
          2. Vybavení
          Zakoupené, pronajaté nebo na leasing pořízené vybavení se účtuje jako přímé náklady. Uhraditelná částka za pronajaté nebo na leasing pořízené vybavení nesmí přesáhnout částku, za kterou mohlo být vybavení koupeno na dobu trvání testu. Uhraditelné náklady se vypočítají takto:
          A × C × D
          B
          A = doba v měsících, po kterou se vybavení pro projekt používá, ode dne dodání. Způsobilost se omezuje pouze na vybavení skutečně zaplacené během doby, na kterou se vztahuje finanční podpora Společenství.
          B = doba odepisování 60 měsíců (36 měsíců v případě počítačového vybavení s pořizovacími náklady nižšími než 25000 EUR).
          C = cena vybavení bez DPH.
          D = procentuální využití vybavení pro projekt.
          Nevratná DPH zaplacená příjemcem se považuje za způsobilý výdaj.
          3. Spotřební materiály
          Úhrada se zakládá na skutečných nákladech bez DPH vzniklých během daného období. Příjemce také musí určit procento podílu různých položek na celkovém rozpočtu spotřebního materiálu laboratoře.
          Všechny ostatní výdaje na administrativu, služební cesty jiné než podle bodu 5 a sekretářské služby se považují za zahrnuté do režijních nákladů.
          4. Zásilky vzorků pro srovnávací testy
          Po předložení podkladů se úhrada zakládá na skutečných nákladech bez DPH na zasílání vzorků v souvislosti se srovnávacími testy.
          5. Služební cesty
          Náklady na cestu a pobyt personálu laboratoří na služební cesty v rámci schváleného pracovního programu se uhrazují až do maximální výše 5000 EUR. Náklady na pobyt a hotel nesmějí přesáhnout denní příspěvek a nejvyšší hotelové náklady pro zaměstnance Společenství.
          6. Režijní náklady
          Bez dalšího bude hrazen paušální příspěvek ve výši 7 % skutečných uhraditelných nákladů založených na všech výše uvedených přímých nákladech (položky 1 až 5).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          (článek 4)
          PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO SEMINÁŘE
          1. Náklady na cestu pro účast na semináři
          Způsobilé náklady na cestu vlakem jsou náklady odpovídající jízdence první třídou nejkratší trasou.
          Při úhrada cesty letadlem se vychází z ekonomické třídy v co nejnižším cenovém tarifu, přičemž se přihlíží k okolnostem určujícím cestu. Pokud to umožňují podmínky cesty, použijí se snížené cenové tarify (APEX, PEX, Excursion atd.). Avšak odděluje-li cestu od víkendu nejvýše 24 hodin, je možné poskytnout další denní příspěvek, aby tak vznikl nárok na snížený cenový tarif, pokud je výsledkem toho celková úspora (náklady na cestu plus denní příspěvek).
          Jestliže účastníci použijí svůj osobní vůz namísto cesty letadlem a/nebo vlakem, výlohy na cestu se uhradí na základě železniční jízdenky první třídy nejkratší trasou bez dalších příplatků a s použitím nejlevnějšího jízdného. Pokud jeden vůz použijí dvě nebo více osob, je k úhradě výloh na cestu oprávněn pouze vlastník vozu. Parkovné a poplatky za dálniční mýta při použití vlastního vozu se nehradí. Účastníci používající vlastní vůz jsou i nadále plně odpovědni za všechny škody na svém voze nebo škody způsobené jejich vozem třetím stranám. Organizátor semináře nemůže za žádných okolností přijmout žádné žádosti o náhradu, bez ohledu na důvody, pro které účastníci použili své osobní vozy.
          Účastník zodpovídá za každé zanedbání a jeho finanční následky (např. ztráta poukazů).
          2. Denní příspěvek
          Níže uvedené denní příspěvky použitelné ode dne 24. března 1999 (den vyhlášení nařízení (ES, ESUO, Euratom) č. 620/1999, Úř. věst. L 78, 24.3.1999, s. 7) se upraví podle denních příspěvků platných k datu semináře. V oprávněných případech mohou být denní příspěvky zvýšeny o rozdíl mezi náklady na přenocování (bez snídaně) a 50 % těchto denních příspěvků.
          Země, ve které se seminář pořádá | Denní příspěvek (EUR) |
          Belgie | 149,63 |
          Dánsko | 179,28 |
          Německo | 127,10 |
          Řecko | 113,19 |
          Španělsko | 141,30 |
          Francie | 130,29 |
          Irsko | 165,20 |
          Itálie | 129,82 |
          Lucembursko | 143,48 |
          Nizozemsko | 147,69 |
          Rakousko | 121,81 |
          Portugalsko | 142,98 |
          Finsko | 155,60 |
          Švédsko | 156,54 |
          Spojené království | 199,21 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.