Nařízení Komise (ES) č. 184/2004 ze dne 2. února 2004 o ukončení systému následného dohledu zavedeného nařízením (ES) č. 1695/2002 v souvislosti s některými výrobky z oceli

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 184/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 184/2004
          ze dne 2. února 2004
          o ukončení systému následného dohledu zavedeného nařízením (ES) č. 1695/2002 v souvislosti s některými výrobky z oceli
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 [1], naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2474/2000 [2], a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, č. 1766/82 a č. 3420/83 [3], naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 427/2003 [4], a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem zřízeným podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 3285/94 a nařízení (ES) č. 519/94,
          vzhledem k těmto důvodům:
          POSTUP
          (1) Dne 27. září 2002 po důkladném šetření týkajícím se jedenadvaceti výrobků z oceli Komise zjistila, že vývojové tendence dovozu některých výrobků z oceli hrozily způsobením újmy výrobcům Společenství a že bylo v zájmu Společenství zavést systém následného dohledu. Nařízením Komise (ES) č. 1695/2002 [5] byl proto zaveden systém následného dohledu týkající se čtrnácti výrobků z oceli, jmenovitě elektroplechů (jiných než elektroplechů s orientovanou strukturou), pokovených plechů, plechů s organickým povlakem, výrobků z bílého plechu, kvarto plechů, široké oceli, nelegované tyčové oceli a lehkých profilů, legované tyčové oceli a lehkých profilů, tyčové oceli, tyčové oceli a lehkých profilů z korozivzdorné oceli, válcovaných drátů z korozivzdorné oceli, drátů z korozivzdorné oceli, plynových trubek a dutých profilů (vše podrobněji popsáno v příloze 1 výše uvedeného nařízení).
          (2) V 64. bodu odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 1695/2002 Komise připomněla, že kontrolní opatření by měla být prováděna po stejnou dobu jako konečná ochranná opatření zavedená nařízením Komise (ES) č. 1694/2002 [6] pro některé výrobky z oceli. Tato konečná ochranná opatření byla ukončena nařízením Komise (ES) č. 2142/2003 [7] s účinností od 8. prosince 2003. Proto by měla být nyní ukončena i kontrolní opatření,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1695/2002 se zrušuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53.
          [2] Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89.
          [4] Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 261, 28.9.2002, s. 124.
          [6] Úř. věst. L 261, 28.9.2002, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.