Nařízení Komise (ES) č. 185/2004 ze dne 2. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 185/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 185/2004
          ze dne 2. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 94/2002 [2] stanoví vypracování seznamů témat a produktů, u nichž je možné provádět informační a propagační opatření.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 1907/1990 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce [3] kromě jiného požaduje, aby počínaje dnem 1. ledna 2004 byla vejce pro lidskou spotřebu označována znakem uvádějícím producenta a umožňujícím identifikaci způsobu chovu.
          (3) Zdá se užitečné informovat spotřebitele o těchto nových pravidlech pro uvádění vajec na trh.
          (4) Vejce pro lidskou spotřebu by tedy měla být uvedena na seznamu výrobků, u nichž je možné provádět informační a propagační opatření, a měly by být stanoveny obecné zásady pro kampaně prováděné v tomto odvětví.
          (5) S ohledem na datum stanovené pro vypracování těchto zásad nebude možné dodržet data stanovená pro předání a schválení první řady programů předložených v roce 2004 pro vejce určená pro lidskou spotřebu. Vzhledem k tomu, že je nutné co nejdříve informovat spotřebitele, měla by být pro předání a schválení této první řady stanovena zvláštní lhůta.
          (6) Nařízení (ES) č. 94/2002 je tedy třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem vyjádřeným na společné schůzi řídících výborů pro propagaci zemědělských produktů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 94/2002 se mění takto:
          1. v čl. 5 odst. 1 se ve druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:
          "První řadu programů týkajících se vajec pro lidskou spotřebu, které se mají předložit v roce 2004, obdrží dotyčný členský stát nejpozději do 29. února 2004."
          2. Článek 7 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se ve druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:
          "První řada programů týkajících se vajec pro lidskou spotřebu, které se mají předložit v roce 2004, se Komisi sdělí nejpozději do 31. března 2004."
          b) v odstavci 3 se ve druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:
          "O první řadě programů týkajících se vajec určených pro lidskou spotřebu, které se mají předložit v roce 2004, rozhodne Komise nejpozději do 31. května 2004."
          3. v příloze I písm. b) se doplňuje nová odrážka, která zní:
          "— vejce pro lidskou spotřebu."
          4. K příloze III se doplňuje znění obsažené v příloze k tomuto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2.
          [2] Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 497/2003 (Úř. věst. L 74, 20.3.2003, s. 4).
          [3] Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2052/2003 (Úř. věst. L 305, 22.11.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "VEJCE PRO LIDSKOU SPOTŘEBU
          1. CELKOVÝ ROZBOR SITUACE
          Od 1. ledna 2004 se vejce určená pro lidskou spotřebu označují znakem vytištěným na skořápce, identifikujícím producenta a systém chovu nosnic. Tento znak se skládá z čísla identifikujícího způsob chovu (0 = ekologická zemědělská výroba, 1 = volný výběh, 2 = stodola, 3 = klec), kódu ISO členského státu, v němž se nachází výrobní středisko, a čísla přiděleného výrobnímu středisku příslušným orgánem.
          2. CÍLE
          - Uvědomit spotřebitele o nových normách označování vajec a podrobně vysvětlit význam znaku vytištěného na vejcích.
          - Uvědomit o systémech produkce vajec pomocí znaku vytištěného na vejcích.
          - Uvědomit o současných systémech sledovatelnosti.
          3. HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY
          - Spotřebitelé a distributoři.
          - Tvůrci veřejného mínění.
          4. HLAVNÍ SDĚLENÍ
          - Zveřejňovat a vysvětlovat nový znak natištěný na vejcích v souladu s požadavky směrnice 2002/4/ES a vlastnosti jednotlivých kategorií vajec, na něž se tento znak vztahuje.
          5. HLAVNÍ NÁSTROJE
          - Elektronické nástroje (internet, atd.).
          - Tiskoviny (prospekty, brožury, atd.).
          - Informování v prodejních místech.
          - Reklama v tisku a v odborných potravinářských časopisech, časopisech pro ženy, atd.
          - Styk s médii.
          6. TRVÁNÍ PROGRAMU
          dvanáct až dvacet čtyři měsíců
          7. PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET
          4 miliony eur."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.