Nařízení Komise (ES) č. 186/2004 ze dne 2. února 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 a nařízení (ES) č. 2571/97, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro sladké sušenky, oplatky a malé oplatky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 186/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 186/2004
          ze dne 2. února 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 a nařízení (ES) č. 2571/97, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro sladké sušenky, oplatky a malé oplatky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na články 10, 15 a na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že je možné poskytnout vývozní náhrady pro některé produkty, na které se vztahuje uvedené nařízení, jsou-li vyváženy ve formě zboží uvedeného v příloze II daného nařízení.
          (2) Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin [2] odkazuje na kódy KN konečných produktů, které pro opatření podle uvedeného nařízení přicházejí v úvahu.
          (3) V důsledku přijetí nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 [3], kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [4], byly u některých produktů v kombinované nomenklatuře provedeny změny.
          (4) Přílohu II nařízení (ES) č. 1255/1999 a článek 4 nařízení (ES) č. 2571/97 je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (5) Tyto změny by měly platit od stejného dne jako nařízení (ES) č. 1789/2003.
          (6) Nařízení (ES) č. 1255/1999 a (ES) č. 2571/97 je proto třeba pozměnit.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999 se zrušuje tento řádek:
          "19059040 | – – – Oplatky a malé oplatky obsahující více než 10 % vody" |
          Článek 2
          V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2571/97, v kategorii A bodu A1 se kódy KN "190530, 19059040" nahrazují kódy "190531, 190532".
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1851/2001 (Úř. věst. L 253, 21.9.2001, s. 16).
          [3] Úř. věst. L 281, 30. 10 2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1949/2003 (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 15).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.