Nařízení Komise (ES) č. 205/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 205/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 205/2004
          ze dne 5. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 3a odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 2958/93 [2] stanovilo společná prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní režim dodávek některých zemědělských produktů pro menší ostrovy v Egejském moři a podle článku 3 nařízení (EHS) č. 2019/93 výši podpory pro tyto dodávky.
          (2) Podle článku 2 nařízení (EHS) č. 2019/93 stanoví nařízení Komise (ES) č. 3175/94 [3] předběžný odhad dodávek těchto produktů z obilovin.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 2782/98 [4] stanovilo předběžný odhad dodávek pro rok 1999 u produktů z obilovin a též u sušených krmiv. Předběžné odhady pro následující roky byly rovněž stanoveny pro produkty z obilovin a sušená krmiva.
          (4) Z důvodu jasnosti by v nařízení (ES) č. 3175/94 měly být provedeny nezbytné změny.
          (5) Měly by se též stanovit předběžné odhady dodávek pro rok 2004.
          (6) Nařízení (ES) č. 3175/94 by mělo být proto změněno.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Smíšeného výboru příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 3175/94 se mění takto:
          1. název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Komise (ES) č. 3175/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušených krmiv na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek";
          2. vkládá se nový článek 1, který zní:
          "Článek 1
          Předběžný odhad dodávek produktů z obilovin a sušených krmiv pocházejících ze Společenství na menší ostrovy v Egejském moři podle článku 2 nařízení (EHS) č. 2019/93 je stanoven v příloze.";
          3. příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 184, 27.7.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 267, 28.10.1993, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2002 (Úř. věst. L 276, 12.10.2002, s. 22).
          [3] Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 54. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 217/2003 (Úř. věst. L 29, 5.2.2003, s. 3).
          [4] Úř. věst. L 347, 23.12.1998, s. 15.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA
          Předběžný odhad dodávek produktů z obilovin a sušených krmiv na menší ostrovy v Egejském moři pro rok 2004
          (v tunách) |
          Množství | 2004 |
          Produkty z obilovin a sušená krmiva pocházející z Evropského společenství | Kód KN | Ostrovy skupiny A | Ostrovy skupiny B |
          Zrna obilovin | 1001, 1002, 1003, 1004 a 1005 | 9000 | 70000 |
          Ječmen pocházející z Limnosu | 1003 | 3000 |
          Pšeničná mouka | 1101 a 1102 | 11000 | 38000 |
          Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu | 2302 až 2308 | 9000 | 53000 |
          Přípravky používané k výživě zvířat | 230920 | 2000 | 17000 |
          Vojtěška a dehydratovaná krmiva pro umělé sušení teplem nebo jiným způsobem | 121410001214909112149099 | 2000 | 7000 |
          Bavlníková semena | 12072090 | 1000 | 3000 |
          Celkem po skupinách | 33000 | 189000 |
          Celkem | 225000 |
          Složení skupin ostrovů jsou definována v přílohách I a II nařízení (EHS) č. 2958/93.“
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.