Nařízení Komise (ES) č. 206/2004 ze dne 5. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 206/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 206/2004
          ze dne 5. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 [2] stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1251/1999 ohledně podmínek pro poskytování plateb na plochu v případě některých plodin na orné půdě a určuje podmínky pro vynětí ploch z produkce, zejména minimální rozměry, které musejí mít plochy, aby mohly být z produkce vyňaty.
          (2) Plochy ležící ladem mají pozitivní dopad na životní prostředí. Ten by se mohl ještě zvýšit zohledněním menších parcel. Členským státům by proto mělo být povoleno zohledňovat při vyjímání ploch z produkce i menší plochy.
          (3) Podle nařízení Rady (ES) č. 1017/94 ze dne 26. dubna 1994 o přeměně půdy, na které se v současnosti pěstují plodiny na orné půdě, na půdu pro extenzívní chov hospodářských zvířat v Portugalsku [3], byly předloženy žádosti na přeměnu 35585 hektarů. V důsledku toho je třeba základní plochu upravit.
          (4) Členské státy sdělily výsledky testů týkajících se obsahu tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí vysetých v roce 2003. Tyto výsledky by měly být vzaty v úvahu při sestavování seznamu odrůd konopí způsobilých pro platby na plochu v příštích hospodářských letech a seznamu odrůd dočasně připuštěných pro hospodářský rok 2004/05, které budou muset být podrobeny dalším testům v uvedeném hospodářském roce.
          (5) Nařízení (ES) č. 2316/1999 by proto mělo být změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2316/1999 se mění takto:
          1. v čl. 19 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Pro hospodářský rok 2004/05 mohou členské státy vzít rovněž v úvahu:
          a) plochy o šířce nejméně 10 m a o výměře nejméně 0,1 ha,
          b) v případech řádně odůvodněných z hlediska životního prostředí plochy o šířce nejméně 5 m a o výměře nejméně 0,05 ha.";
          2. v příloze VI se údaje uvedené v kolonce "Portugalsko" nahrazují údaji obsaženými v příloze I tohoto nařízení;
          3. příloha XII se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Použije se ode dne 15. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1035/2003 (Úř. věst. L 150, 18.6.2003, s. 24).
          [3] Úř. věst. L 112, 3.5.1994, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2582/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 5).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "(1 000ha) |
          Region | Všechny plodiny | Z toho kukuřice |
          PORTUGALSKO | | |
          Azory | 9,7 | |
          Madeira | | |
          —Regadio | 0,31 | 0,29 |
          —Ostatní | 0,30 | |
          Kontinentální | | |
          —Regadio | 293,4 | 221,4 |
          —Ostatní | 622,7" | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA XII
          (čl. 7a odst. 1)
          Odrůdy lnu a konopí pěstované na vlákno, které lze zahrnout do režimu podpor
          1. Odrůdy lnu pěstované na vlákno
          Adélie
          Agatha
          Alba
          Alizée
          Angelin
          Argos
          Ariane
          Artemida
          Aurore
          Belinka
          Bonet
          Caesar Augustus
          Diane
          Diva
          Drakkar
          Electra
          Elise
          Escalina
          Evelin
          Exel
          Hermes
          Ilona
          Jitka
          Jordan
          Kastyciai
          Laura
          Liflax
          Liviola
          Loréa
          Luna
          Marina
          Marylin
          Melina
          Merkur
          Modran
          Nike
          Opaline
          Rosalin
          Selena
          Super
          Tabor
          Texa
          Venica
          Venus
          Veralin
          Viking
          Viola
          2a. Odrůdy konopí pěstované na vlákno
          Carmagnola
          Beniko
          Chamaeleon
          Cs
          Delta-Llosa
          Delta 405
          Dioica 88
          Epsilon 68
          Fedora 17
          Felina 32
          Ferimon-Férimon
          Fibranova
          Fibrimon 24
          Futura 75
          Juso 14
          Red Petiole
          Santhica 23
          Santhica 27
          Uso 31
          2b. Odrůdy konopí pěstované na vlákno, schválené v hospodářském roce 2004/05
          Bialobrzeskie
          Cannacomp [1]
          Fasamo
          Felina 34 – Félina 34
          Fibriko TC
          Finola
          Lipko [2]
          Silesia [3]
          Tiborszallasi [4]
          UNIKO-B“
          [1] Pouze pro Maďarsko.
          [2] Pouze pro Maďarsko.
          [3] Pouze pro Polsko.
          [4] Pouze pro Maďarsko.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.