Nařízení Komise (ES) č. 214/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro třešně a višně

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 214/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 214/2004
          ze dne 6. února 2004,
          kterým se stanoví obchodní normy pro třešně a višně
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Třešně a višně patří mezi produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 2200/96, pro které je nutno stanovit normy. V zájmu jasnosti by nařízení Komise (EHS) č. 899/87 ze dne 30. března 1987, kterým se stanoví normy jakosti pro třešně a višně a pro jahody [2], které bylo několikrát pozměněno, mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením. Za tímto účelem a v zájmu zachování průhlednosti světového trhu by měla být vzata v úvahu norma UN/ECE FFV-13 týkající se uvádění na trh a kontroly jakosti třešní a višní, doporučená pracovní skupinou pro normalizaci produktů podléhajících rychlé zkáze a zlepšování jejich jakosti Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN).
          (2) Cílem uplatňování těchto nových norem je vyloučit z trhu produkty neuspokojivé jakosti, zaměřit produkci na uspokojování požadavků spotřebitelů a usnadnit obchodní vztahy na základě korektní hospodářské soutěže a přispět tak ke zlepšení výnosnosti produkce.
          (3) Normy platí pro všechna stadia obchodu. Přeprava na dlouhé vzdálenosti, skladování po určitou dobu a různá manipulace s produkty mohou způsobit poškození vyplývající z biologického vývoje produktů nebo jejich větší či menší náchylnosti ke zkáze. Tato zhoršení jakosti by mělo by být vzato v úvahu při uplatňování norem ve stadiích obchodu následujících po odeslání.
          (4) Protože produkty třídy jakosti "výběr" musejí být obzvláště pečlivě tříděny a baleny, musí být v jejich případě vzata v úvahu pouze ztráta čerstvosti a mírné vadnutí.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Obchodní norma pro třešně a višně kódu KN 080920 je stanovena v příloze.
          Normy platí pro všechna stadia obchodu za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2200/96.
          Ve stadiích obchodu následujících po odeslání však produkty mohou, oproti požadavkům normy, vykazovat lehkou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí; produkty zařazené do jiných tříd než "výběr" mohou s ohledem na jejich biologický vývoj a větší či menší náchylnost ke zkáze kromě toho vykazovat mírné snížení jakosti.
          Článek 2
          Nařízení (EHS) č. 899/87 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 200, 21.7.1987, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.21.2003, s. 61).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          NORMA PRO TŘEŠNĚ A VIŠNĚ
          I. DEFINICE PRODUKTU
          Tato norma se vztahuje na třešně a višně odrůd (kultivarů) odvozených od Prunus avium L., Prunus cerasus L. nebo jejich hybridů, aby třešně a višně byly spotřebiteli dodány v čerstvém stavu, nevztahuje se na třešně a višně určené k průmyslovému zpracování.
          II. USTANOVENÍ O JAKOSTI
          Účelem této normy je stanovení požadavků na jakost, které musí třešně a višně vykazovat po obalové úpravě a zabalení.
          A. Minimální požadavky
          Ve všech případech, s výhradou zvláštních ustanovení pro každou třídu jakosti a dovolených odchylek, musejí být třešně a višně
          - neporušené,
          - čerstvého vzhledu,
          - zdravé; vyloučeny jsou produkty napadené hnilobou, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými ke spotřebě,
          - pevné (podle odrůdy),
          - čisté, prakticky bez viditelných cizích látek,
          - prakticky bez škůdců,
          - prakticky bez poškození způsobené škůdci,
          - bez nadměrné povrchové vlhkosti,
          - bez cizího pachu a/nebo chuti,
          - se stopkou [1].
          Třešně a višně musejí být sklízeny opatrně.
          Třešně a višně musí být dostatečně vyvinuté a dostatečně zralé. Musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby
          - snesly přepravu a manipulaci a
          - dostaly se do místa určení v uspokojivé jakosti.
          B. Třídy jakosti
          Třešně a višně jsou zařazeny do tří, dále uvedených tříd jakosti:
          i) "Výběr"
          Třešně a višně této třídy musejí být nejvyšší jakosti. Musejí být dobře vyvinuté a vykazovat všechny znaky a vybarvení typické pro odrůdu.
          Nedovolují se žádné vady, s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození slupky, pokud nezhoršují celkový vzhled produktu, jeho jakost, uchovatelnost jakosti a jeho obchodní úpravu v obalu.
          ii) třída I
          Třešně a višně zařazené do této třídy musejí být dobré jakosti. Musejí vykazovat všechny znaky odrůdy.
          Dovolují se však tyto mírné vady, pokud nezhoršují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost jakosti a jeho obchodní úpravu v obalu:
          - lehká vada tvaru,
          - lehká vada vybarvení.
          Nedovolují se popáleniny, praskliny, otlaky nebo poškození způsobené kroupami.
          iii) třída II
          Do této třídy se zařazují třešně a višně, které nemohou být zařazeny do vyšších tříd jakosti, ale které odpovídají minimálním požadavkům uvedeným výše.
          Pokud si třešně a višně udrží své zásadní znaky pokud jde o jakost, uchovatelnost jakosti a obchodní úpravu, mohou být dovoleny tyto vady:
          - vady tvaru a vybarvení, pokud si plody zachovávají odrůdové znaky,
          - malá zacelená poškození slupky, pokud nezhoršují podstatně vzhled ani uchovatelnost plodů.
          III. USTANOVENÍ O VELIKOSTI
          Třešně a višně se třídí podle příčného průměru měřeného v nejširším místě plodu. Třešně a višně musejí dosahovat průměru nejméně:
          - "Výběr": 20 mm,
          - třída I a II: 17 mm,
          IV. USTANOVENÍ O DOVOLENÝCH ODCHYLKÁCH
          Pro produkty neodpovídající požadavkům uvedené třídy jakosti jsou v každém obalu dovoleny odchylky jakosti a velikosti.
          A. Dovolené odchylky jakosti
          i) "Výběr"
          5 % počtu nebo hmotnosti třešní nebo višní neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro třídu I nebo, výjimečně, dovoleným odchylkám od třídy I, s výjimkou plodů přezrálých. V rámci této odchylky se dovolují celkem nejvýše 2 % plodů popraskaných nebo červivých.
          ii) třída I
          10 % počtu nebo hmotnosti třešní nebo višní neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro třídu II nebo, výjimečně, dovoleným odchylkám od třídy II. V rámci této odchylky se dovolují celkem nejvýše 4 % plodů popraskaných nebo červivých.
          Kromě toho se dovoluje 10 % třešní nebo višní bez stopky, pokud není poškozena slupka a pokud nedochází k výraznému vytékání šťávy.
          iii) třída II
          10 % počtu nebo hmotnosti třešní nebo višní neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo s jiným poškozením, které je činí nevhodnými ke spotřebě. V rámci této odchylky se dovolují celkem nejvýše 4 % plodů přezrálých nebo popraskaných nebo červivých. Přezrálých plodů se dovolují nejvýše 2 %.
          Kromě toho se dovoluje 20 % třešní nebo višní bez stopky, pokud není poškozena slupka a pokud nedochází k výraznému vytékání šťávy.
          B. Dovolené odchylky velikosti
          U všech tříd jakosti: 10 % počtu nebo hmotnosti třešní nebo višní neodpovídajících stanoveným minimálním velikostem, pokud však průměr není menší než:
          - 17 mm u jakosti "Výběr",
          - 15 mm u třídy I a II.
          V. OPATŘENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ
          A. Stejnorodost
          Obsah každého obalu musí být stejnorodý a obal musí obsahovat jen třešně nebo višně téhož původu, téže odrůdy a třídy jakosti. Plody musí být jednotnou velikost.
          Kromě toho musejí být třešně nebo višně třídy jakosti "Výběr" rovnoměrného vybarvení a zralosti.
          Viditelná část obsahu obalu musí odpovídat celému obsahu obalu.
          Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto bodu mohou být produkty podle tohoto nařízení smíšené, v maloobchodním balení po třech nebo méně kilogramech čisté hmotnosti, s různými druhy čerstvého ovoce a zeleniny za podmínek stanovených nařízením Komise (ES) č. 48/2003 [2].
          B. Balení
          Třešně nebo višně musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.
          Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté a musejí bránit vnějšímu i vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálů, a především papíru nebo nálepek s obchodními údaji, se dovoluje, pokud je tisk nebo označení na štítku provedeno zdravotně nezávadnou barvou nebo lepidlem.
          V obalech se nesmějí vyskytovat cizí látky.
          VI. USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ
          Každý obal musí být označen na jedné stejné straně těmito údaji, které musejí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:
          A. Identifikace
          Balírna nebo odesílatel: jméno a adresa nebo úředně vydaný nebo uznaný identifikační kód organizace. V případě, kdy se použije identifikační kód organizace, musejí však být v jeho bezprostřední blízkosti připojena slova "balírna a/nebo odesilatel"(nebo odpovídající zkratka).
          B. Druh produktu
          - "Třešně", jestliže obsah není zvenku viditelný,
          - "Višně", pokud je to třeba,
          - "Picota" nebo odpovídající označení, pokud je to třeba,
          - název odrůdy (nepovinné).
          C. Původ produktu
          Země původu, a případně pěstitelská oblast nebo národní, krajové či místní označení.
          D. Obchodní údaje
          Třída jakosti.
          E. Úřední kontrolní značka (není povinná)
          [1] Plody bez stopek jsou povoleny, pokud není poškozena slupka a nedochází k výraznému vytékání šťávy v případě višní a třešní druhu "Picota" nebo odpovídajících označení, u nichž se stopka při sklizni samovolně uvolňuje.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.