Nařízení Komise (ES) č. 215/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanoví množství, jež mají být přidělena dovozcům z druhé tranše množstevních kvót Společenství pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 215/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 215/2004
          ze dne 6. února 2004,
          kterým se stanoví množství, jež mají být přidělena dovozcům z druhé tranše množstevních kvót Společenství pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 520/94 ze dne 7. března 1994 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót [1], a zejména na články 9 a 13 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2044/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se stanoví správní postupy pro druhou tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky [2], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 2044/2003 stanovilo část každé příslušné kvóty vyhrazenou pro tradiční a jiné dovozce a podmínky a metody účasti na přidělování množství, která jsou k dispozici. Dovozci podali u příslušných vnitrostátních orgánů žádosti o dovozní licence v době mezi 22. listopadem 2003 a 15:00 hodinami bruselského času dne 31. prosince 2003, v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 2044/2003.
          (2) Komise obdržela od členských a přistupujících států, podle článku 5 nařízení (ES) č. 2044/2003, údaje o počtu a celkovém objemu podaných žádostí o dovozní licenci a o celkovém objemu dovezeném tradičními dovozci v referenčním roce 1998 nebo 1999 (členské státy) a v referenčním roce 2001 nebo 2002 (přistupující státy).
          (3) Na základě těchto údajů může nyní Komise stanovit jednotná množstevní kritéria, na základě kterých mohou příslušné vnitrostátní orgány vyhovět žádostem o dovozní licenci podaným dovozci v členských a přistupujících státech pro druhou tranši množstevních kvót pro rok 2004.
          (4) Z přezkumu číselných údajů poskytnutých členskými a přistupujícími státy vyplývá, že celkový objem žádostí týkajících se výrobků uvedených v příloze I tohoto nařízení a podaných tradičními dovozci přesahuje nebo je nižší než část kvóty, která jim byla vyhrazena. Proto musí být těmto žádostem vyhověno tak, že na objem dovozu každého dovozce v referenčním období, vyjádřený v množství nebo hodnotě, se použije jednotná sazba snížení nebo zvýšení uvedená v příloze I.
          (5) Z přezkumu číselných údajů poskytnutých členskými a přistupující státy vyplývá, že celkový objem žádostí týkajících se výrobků uvedených v příloze II tohoto nařízení a podaných netradičními dovozci přesahuje část kvóty, která jim byla vyhrazena. Proto musí být těmto žádostem vyhověno tak, že na množství, o které žádá každý dovozce, se použije jednotná sazba snížení uvedená v příloze II, s přihlédnutím k limitům stanoveným nařízením (ES) č. 2044/2003.
          (6) Množství, která nebyla využita netradičními dovozci, byla převedena na tradiční dovozce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na základě žádostí o licence pro výrobky uvedené v příloze I, řádně podaných tradičními dovozci, přidělí příslušné vnitrostátní orgány každému dovozci množství nebo hodnotu rovnající se jeho dovozům v roce 1998 nebo 1999 (členské státy) a v roce 2001 nebo 2002 (přistupující státy), podle údajů uvedených dovozcem, která je upravena sazbou snížení/zvýšení určenou v uvedené příloze pro každou kvótu.
          Pokud by použití tohoto množstevního kritéria vedlo k přidělení většího množství, než o které je žádáno, množství se sníží na úroveň uvedenou v žádosti.
          Článek 2
          Na základě žádostí o licenci pro výrobky uvedené v příloze II, řádně podaných netradičními dovozci, přidělí příslušné vnitrostátní orgány každému dovozci množství nebo hodnotu rovnající se množství, o které žádal, v mezích stanovených nařízením (ES) č. 2044/2003, upravené sazbou snížení určenou v uvedené příloze pro každou kvótu.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. února 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 303, 21.11.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Sazba snížení (–)/zvýšení (+) pro dovozy
          (tradiční dovozci)
          Popis zboží | Kód HS/KN | Sazba snížení/zvýšení |
          Obuv kódů HS/KN | ex640299 | –15,55 % |
          640351640359 | +20,10 % |
          ex640391ex640399 | –34,75 % |
          ex640411 | –23,64 % |
          64041910 | +25,75 % |
          Kuchyňské a stolní nádobí z porcelánu kódů HS/KN | 691110 | –18,79 % |
          Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných materiálů než z porcelánu kódů HS/KN | 691200 | –9,07 % |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Sazba snížení (–) pro požadované objemy v mezích maximálních množství stanovených nařízením (ES) č. 2044/2003
          (netradiční dovozci)
          Popis zboží | Kód HS/KN | Sazba snížení |
          Obuv kódů HS/KN | ex640299 | –49,49 % |
          640351640359 | –95,87 % |
          ex640391ex640399 | –87,91 % |
          ex640411 | –82,76 % |
          64041910 | –67,84 % |
          Kuchyňské a stolní nádobí z porcelánu kódů HS/KN | 691110 | –36,12 % |
          Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných materiálů než z porcelánu kódů HS/KN | 691200 | –42,04 % |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.