Nařízení Komise (ES) č. 216/2004 ze dne 6. února 2004 o změně nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 216/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 216/2004
          ze dne 6. února 2004
          o změně nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [2], a zejména na čl. 8 písm. e) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 [3] stanoví metodu výpočtu náhrady. Situace na trhu s bramborovým škrobem, ovlivněná zejména minimální cenou brambor, se může od situace na trhu s obilným škrobem lišit. Mělo by tedy být možné stanovit pro bramborový škrob odlišnou výši náhrady.
          (2) Žádosti o osvědčení o náhradě se mohou podávat každý pracovní den do 15 hodin bruselského času. Protože tento termín může připadnout na dobu po zahájení zasedání Řídícího výboru pro obiloviny, na kterém se rozhoduje o výši náhrad, vyvstává zde riziko spekulativních žádostí. Proto by měla být tento termín posunut na dřívější hodinu.
          (3) Platnost osvědčení o produkční náhradě končí podle nařízení (ES) č. 1722/93 posledním dnem pátého měsíce následujícího po měsíci jeho vydání. To však s sebou nese riziko, že osvědčení budou vydána pro příliš velké objemy; Komise totiž nemůže, bez konzultace s Řídícím výborem pro obiloviny, spekulativní žádosti ani odmítnout, ani pro ně stanovit rozdílnou sazbu náhrady, a proto by platnost osvědčení měla být zkrácena na dobu do posledního dne třetího měsíce následujícího po měsíci jeho vydání.
          (4) Podrobné informace o množstvích, na která byly produkční náhrady poskytnuty, má Komise k dispozici až na konci každého čtvrtletí kalendářního roku. Pro zajištění větší průhlednosti by členské státy měly každý měsíc oznamovat množství škrobu, pro která byly podány žádosti o osvědčení.
          (5) Nařízení (EHS) č. 1722/93 by proto mělo být změněno.
          (6) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1722/93 se mění takto:
          1. V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Pro bramborový škrob může být stanovena odlišná sazba náhrady, která přihlíží k minimální ceně uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1766/92."
          2. V čl. 5 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:
          "Žádost lze podat každý pracovní den do 13 hodin bruselského času."
          3. V čl. 6 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "3. Osvědčení o náhradě obsahuje údaje podle čl. 5 odst. 2, dále sazbu náhrady a poslední den platnosti osvědčení, kterým je poslední den třetího měsíce následujícího po měsíci vydání osvědčení."
          4. Článek 12 se nahrazuje tímto:
          "Článek 12
          Členské státy oznámí Komisi:
          a) do konce prvního týdne každého měsíce množství škrobu, pro která byly během předcházejícího měsíce podány žádosti o osvědčení podle čl. 5 odst. 1;
          b) ve lhůtě tří měsíců po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku druh, množství a původ škrobu (kukuřice, pšenice, brambory, ječmen, oves nebo rýže), pro který byly vyplaceny náhrady, jakož i množství produktů, pro které byl škrob použit."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          [3] Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1786/2001 (Úř. věst. L 242, 27.9.2001, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.