Nařízení Komise (ES) č. 223/2004 ze dne 9. února 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (Hushållsost)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 223/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 223/2004
          ze dne 9. února 2004,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (Hushållsost)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 7 nařízení (EHS) 2082/92 zaslalo Švédsko Komisi žádost o zápis názvu "Hushållsost" do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze.
          (2) Označení "zaručená tradiční specialita" může být použito pouze u názvů zapsaných v uvedeném rejstříku.
          (3) Po zveřejnění názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie [2] neobdržela Komise žádné námitky podle článku 8 uvedeného nařízení.
          (4) V důsledku toho by měl být název uvedený v příloze zapsán do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze a být tak ve Společenství chráněn podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2082/92 jako zaručená tradiční specialita.
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2301/97 [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Název uvedený v příloze tohoto nařízení se doplňuje do přílohy nařízení (ES) č. 2301/97 a zapisuje se podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2082/92 do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze.
          Ochrana podle čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení se nepoužije.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. C 110, 8.5.2003, s. 18 (Hushållsost).
          [3] Úř. věst. L 319, 21.11.1997, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 317/2003 (Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 19).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ŠVÉDSKO
          Sýr
          - Hushållsost
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.