Nařízení Komise (ES) č. 224/2004 ze dne 9. února 2004, kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 224/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 224/2004
          ze dne 9. února 2004,
          kterým se stanoví částka podpory uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování másla a smetany a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2771/1999
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 34 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou [2], je výše podpory uvedené v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 pro soukromé skladování stanovována každý rok.
          (2) V čl. 6 odst. 3 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 se upřesňuje, že výše podpory se stanoví na základě nákladů na skladování a předpokládaného vývoje cen čerstvého másla a skladovaného másla.
          (3) Pokud jde o náklady na skladování, zejména náklady na uskladnění a vyskladnění dotyčných produktů, měly by se vzít v úvahu denní náklady na skladování v chladírenských skladech a finanční náklady na skladování.
          (4) Pokud jde o předpokládaný vývoj cen, mělo by se přihlédnout ke snížení intervenčních cen másla uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a k následnému očekávanému poklesu tržních cen čerstvého másla a skladovaného másla, a měla by být poskytnuta větší podpora pro žádosti o uzavření smlouvy přijaté před 1. červencem 2004.
          (5) Aby se zabránilo nadměrnému počtu žádostí o podporu pro soukromé skladování před uvedeným datem, mělo by být pro období do 1. července stanoveno směrné množství a mechanismus komunikace umožňující Komisi určit, kdy je tohoto množství dosaženo. Toto směrné množství by mělo být stanoveno s přihlédnutím k množstvím uskladněným na základě smluv o skladování uzavřených v minulých letech.
          (6) Podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 2771/1999 se uskladnění může uskutečnit pouze v době od 15. března do 15. srpna. Současná obtížná situace na trhu s máslem ospravedlňuje předsunout v roce 2004 začátek období, od kdy je možné uskladňovat máslo a smetanu, na 1. březen. Proto by měla být stanovena odchylka od uvedeného článku.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Podpora podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 je u smluv uzavřených v roce 2004 stanovena za tunu másla nebo ekvivalentu másla takto:
          a) u všech smluv:
          - 24 eur na pevné náklady,
          - 0,35 eur za každý den smluvního skladování na náklady spojené se skladováním v chladírenských skladech,
          - denní částka za smluvní skladování vypočítaná na základě 90 % intervenční ceny másla platné v den počátku smluvního skladování a na základě roční úrokové sazby ve výši 2,25 %; a
          b) 147,60 eur u smluv uzavřených na základě žádostí, které obdržela intervenční agentura před 1. červencem 2004.
          2. Intervenční agentura zaznamená v souladu s čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2771/1999 den doručení žádosti o uzavření smlouvy, jakož i příslušné množství, datum výroby másla a místo jeho skladování.
          Každé úterý do 12,00 hodin (bruselského času) informují členské státy Komisi o množstvích vyplývajících z uvedených žádostí podaných během předcházejícího týdne. Jakmile Komise členským státům oznámí, že množství podle žádostí dosáhlo 90000 tun, musejí členské státy informovat Komisi každý den do 12,00 hodin (bruselského času) o množstvích vyplývajících ze žádostí podaných během předcházejícího dne.
          3. Jakmile Komise zjistí, že množství uvedená v žádostech podle odst. 1 písm. b) dosáhla 120000 tun, pozastaví používání odst. 1 písm. b) a odstavce 2.
          Článek 2
          Odchylně od čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 2771/1999 může být skladování v roce 2004 zahájeno již 1. března.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 359/2003 (Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 17).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.