Nařízení Rady (ES) č. 226/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 226/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 226/2004
          ze dne 10. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 20. prosince 1996 Rada přijala nařízení č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky [1]. Je třeba postarat se o to, aby bylo Společenství dotyčnými produkty zásobeno, a to za co nejpříznivějších podmínek. Je proto třeba otevřít celní kvóty Společenství se sníženými nebo nulovými celními sazbami pro odpovídající objemy a prodloužit platnost některých stávajících celních kvót, aniž by byl trh s těmito produkty narušen.
          (2) Protože objem některých autonomních celních kvót Společenství nestačí pokrýt potřeby průmyslu Společenství ve stávajícím kvótovém období, je třeba zvýšit objemy těchto kvót s účinkem od 1. ledna 2003 nebo 1. července 2003 podle data otevření dotyčných kvót a rovněž je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost bezprostředně.
          (3) V případě produktů, u kterých bylo clo v roce 2003 pozastaveno, není nadále v zájmu Společenství zachovat celní kvótu Společenství i v roce 2004. Tyto produkty by měly být proto z tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96 odstraněny.
          (4) S ohledem na velké množství změn a ve snaze o větší jasnost pro uživatele by měla být tabulka v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96 zcela nahrazena.
          (5) Nařízení (ES) č. 2505/96 by proto mělo být změněno.
          (6) S ohledem na hospodářskou důležitost tohoto nařízení by se mělo odvolat na naléhavé důvody uvedené v bodě 1.3 protokolu připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvám o založení Evropského společenství o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2003 se příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 mění takto:
          a) pořadové číslo 09.2979: objem kvóty činí 800000 jednotek;
          b) pořadové číslo 09.2985: objem kvóty činí 600000 jednotek.
          Článek 3
          Pro kvótové období od 1. července do 31. prosince 2003 se příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 mění takto:
          pořadové číslo 09.2935: objem kvóty činí 90000 tun.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004, s výjimkou článku 2, který se použije ode dne 1. ledna 2003, a článku 3, který se použije ode dne 1. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          C. McCreevy
          [1] Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1078/2003 (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          Pořadové číslo | Kód KN | Třídění Taric | Popis zboží | Objem kvóty | Celní sazba v rámci kvóty (v %) | Kvótové období |
          09.2602 | ex29215119 | 10 | o-fenylendiamin | 1800 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2603 | ex29310095 | 15 | Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid | 2000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2604 | ex39053000 | 10 | Poly(vinylalkohol), částečně acetalizovaný sodnou solí 5-(4-azido-2-sulfobenzylidene)-3-(formylpropyl)-rhodaninu | 100 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2605 | ex38249099 | 78 | Chemická disperze na bázi stříbra a palladia, podobná disperzi používané pro povlakování obrazovek, obsahující nejvýše 0,4 % hmotnostních stříbra a palladia | 80000 litrů | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2606 | ex38249099 | 79 | Koloidní roztok kyseliny křemičité k použití jako lešticí prostředek při výrobě výrobků podpoložky 85422101 | 1200 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2607 | ex29225000 | 60 | Hydrogen fumarát fesoterodinu (INN) | 30 kg | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2609 | ex28112200 | 20 | Pyrogenní oxid křemičitý používaný jako leštidlo při výrobě zboží podpoložky 85422101 | 1000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2610 | ex29252000 | 20 | (Chlormethylen)dimethylamoniumchlorid | 100 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2611 | ex28261900 | 10 | Fluorid vápenatý ve formě pršku, o celkovém obsahu hliníku, hořčíku a sodíku 0,25 mg/kg | 55 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2612 | ex29215990 | 30 | Dichlorhydrát 3,3'-dichlorbenzidinu | 300 tun | 3,5 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2613 | ex29329970 | 40 | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol | 250 tun | 3,3 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2614 | ex70112000 | 85 | Skleněná stínítka s vnější úhlopříčkou 91,8 (± 0,2) cm a přenosem světla 78 (± 3) % se standardizovanou tloušťkou skla 11,43 mm | 200000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2615 | ex29349990 | 70 | Kyselina ribonukleová | 110 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2800 monomerních jednotek (± 100) | 1300 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2618 | ex29181980 | 40 | Kyselina (R)-2-chlormandlová | 100 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2619 | ex29349990 | 71 | 2-Thienylacetonitril | 120 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2620 | ex85269190 | 10 | Souprava pro systém GPS, jejíž funkcí je určování polohy | 100000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2621 | ex38123080 | 50 | Hydrát zásaditého uhličitanu hliníku, hořčíku a zinku, potažený povrchově aktivním činidlem | 1800 tun | 0 | 1. 1.–31.12 |
          09.2703 | ex28253000 | 10 | Oxidy a hydroxidy vanadu, v jiné formě než práškové, určené výhradně k výrobě slitin | 13000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2713 | | | Třešně konzervované v alkoholu, s průměrem nejvýše 19,9 mm vypeckované, určené k výrobě čokoládových výrobků: | 2000 tun | | 1. 1.–31. 12. |
          ex20086019 | 10 | –obsahující více než 9 % hmotnostních cukru, | 10 |
          ex20086039 | 11/19 | –obsahující nejvýše 9 % hmotnostních cukru | 10 |
          09.2719 | | | Višně (Prunus cerasus) konzervované v alkoholu, s průměrem nejvýše 19,9 mm vypeckované, určené k výrobě čokoládových výrobků: | 2000 tun | | 1. 1.–31. 12. |
          ex20086019 | 20 | –obsahující více než 9 % hmotnostních cukru, | 10 |
          ex20086039 | 20 | –obsahující nejvýše 9 % hmotnostních cukru | 10 |
          09.2727 | ex39029090 | 93 | Sntetický polyalfaolefin s viskozitou nejméně 38 × 10–6 m2 s-(38 centistokes) při 100 °C, měřeno metodou ASTM D 445 | 10000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferochrom obsahující nejméně 1,5 %, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chrómu | 50000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2809 | ex38029000 | 10 | Montmorillonit, aktivovaný kyselinou, určený k výrobě průpisového papíru | 10000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2829 | ex38249099 | 19 | Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi: obsah pryskyřičných kyselin nejvýše 30 % hmotnostních,číslo kyselosti nejvýše 110 abod tání nejméně 100 °C | 1600 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2837 | ex29034980 | 10 | Bromchlormethan | 450 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2841 | ex27129099 | 10 | Směs 1-alkenů obsahujících nejméně 80 % hmotnostních 1-alkenů s řetězcem o délce 20 a 22 atomů uhlíku | 10000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2849 | ex07108069 | 10 | Houby druhu Auricularia polytricha, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, k výrobě hotových pokrmů | 700 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2851 | ex29071200 | 10 | o-Kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních | 20000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2853 | ex29309070 | 35 | Glutathion | 15 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2881 | ex39019090 | 92 | Chlorosulfonovaný polyethylen | 6000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2882 | ex29089000 | 20 | Práškový 2,4-dichlor-3-ethyl-6-nitrofenol | 90 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2889 | 38051090 | – | Ssulfátový terpentýn | 20000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2902 | ex85401115 | 91 | Ploché obrazovky, barevné, s poměrem šířka/výška 4/3, s úhlopříčkou obrazovky nejméně 59 cm, avšak nejvýše 61 cm, a poloměrem zakřivení nejméně 50 m | 20000 jednotek | 7 | 1. 1.–30. 6. 2004 |
          09.2904 | ex85401119 | 95 | Ploché obrazovky, barevné, s poměrem šířka/výška 4/3, s úhlopříčkou obrazovky nejméně 79 cm, avšak nejvýše 81 cm, a poloměrem zakřivení nejméně 50 m | 8500 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2913 | ex24011041 | 10 | Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR na 100 kg čisté hmotnosti, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě produktů zařazených do podpoložky 24021000 | 6000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          ex24011049 | 10 |
          ex24011050 | 10 |
          ex24011070 | 10 |
          ex24011090 | 10 |
          ex24012041 | 10 |
          ex24012049 | 10 |
          ex24012050 | 10 |
          ex24012070 | 10 |
          ex24012090 | 10 |
          09.2914 | ex38249099 | 26 | Vodný roztok obsahující nejméně 40 % betainu v sušině a nejméně 5 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních organických nebo anorganických solí | 38000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin | 600 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2918 | ex29109000 | 50 | 1,2-Epoxybutan | 500 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2919 | ex87082990 | 10 | skládací manžety k výrobě kloubových autobusů | 2600 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2933 | ex29036990 | 30 | 1,3-Dichlorobenzen | 2600 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2935 | 38061010 | – | Kalafuna a pryskyřičné kyseliny z čerstvé pryskyřice | 120000 tun | 0 | 1. 1.–30. 6. |
          09.2935 | 38061010 | – | Kalafuna a pryskyřičné kyseliny z čerstvé pryskyřice | 80000 tun | 0 | 1. 7.–31. 12. |
          09.2945 | ex29400000 | 10 | D-Xylosa | 400 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2947 | ex39046990 | 95 | Polyvinylidenfluorid ve formě prášku, určený k výrobě barev a laků na kovy | 1300 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2950 | ex29055910 | 10 | 2-Chlorethanol k výrobě kapalných thioplastů podpoložky 40029990 | 6500 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) | 300 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2957 | ex85079098 | 10 | Lisované válcové pouzdro z nelegované oceli, poniklované, pro akumulátor, o průměru nejméně 13 mm, avšak nejvýše 17 mm, o výšce nejméně 27 mm, avšak nejvýše 70 mm | 70000000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2964 | ex55020080 | 20 | Nekonečná celulosová vlákna vyrobená spřádáním v organickém rozpouštědle (Lyocell) pro použití v papírenském průmyslu | 1200 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2966 | ex28391900 | 20 | Krystalický dikřemičitan disodný obsahující: nejméně 59 % oxidu křemičitéhonejméně 30 % oxidu sodného | 2000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxdian-hydrid | 500 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2976 | ex84079010 | 10 | Čtyřtaktní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm3, určené k výrobě sekaček na trávu položky 843311 | 650000 jednotek | 0 | 1. 7. 2003–30. 6. 2004 |
          09.2979 | ex70112000 | 15 | Skleněná stínítka s úhlopříčkou, měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému, 81,5 cm (± 0,2 cm), s propustností světla 80 % (± 3 %) při tloušťce skla 11,43 mm | 600000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2981 | ex84073390 | 10 | Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm3 a výkonem nejméně 6 kW, avšak nejvýše 15,5 kW, určené k výrobě: samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 84331151traktorů podpoložky 87019011, jejichž hlavní funkcí je sekání trávy nebočtyřtaktních sekaček s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm3 podpoložky 84332010 | 210000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          ex84079080 | 10 |
          ex84079090 | 10 |
          09.2985 | ex85409100 | 33 | Ploché masky o délce 685,6 mm (± 0,2 mm) nebo 687,2 mm (± 0,2 mm) a výšce 406,9 mm (± 0,2 mm) nebo 408,9 mm (± 0,2 mm), se šířkou drážek na konci středové svislé osy 174 mikrometrů (± 8 mikrometrů) | 400000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. 2004 |
          09.2986 | ex38249099 | 76 | Směs terciárních aminů obsahující: nejméně 60 % hmotnostních dodecyl(dimethyl)aminu,nejméně 20 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu,nejméně 0,5 % hmotnostních hexadecyl(dimethyl)aminu | 14000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2992 | ex39023000 | 93 | Kopolymery propylenu a butylenu obsahující nejméně 60 % hmotnostních, avšak nejvýše 68 % hmotnostních propylenu a nejméně 32 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % butylenu, s viskozitou taveniny nejvýše 3000 mPA při 190 °C podle metody ASTM D 3236, používaný jako lepidlo při výrobě výrobků položky 481840 | 1000 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2993 | ex39201028 | 93 | Polyethylenové filmy o tloušťce nejméně 23 μm, avšak nejvýše 27 μm, o hmotnosti nejméně 32 g/m2, avšak nejvýše 42 g/m2 a s propustností vodní páry nejméně 900 g/m2 za den | 120000000 m2 | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2995 | ex85369085 | 95 | Klávesnice obsahující vrstvu silikonu a polykarbonátu nebocelé ze silikonu nebo celé z polykarbonátu s tištěnými klávesami, určené k výrobě nebo opravě mobilních telefonů podpoložky 85252091 | 20000000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          ex85389099 | 93 |
          09.2998 | ex29242995 | 80 | 5'-Chlor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-nafthanilid | 26 tun | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          09.2999 | ex70112000 | 10 | Skleněná stínítka s úhlopříčkou, měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému, 72,4 cm (± 0,2 cm), s propustností světla 80 % (± 3 %) a referenční tloušťkou skla 11,43 mm | 600000 jednotek | 0 | 1. 1.–31. 12. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.