Nařízení Komise (ES) č. 228/2004 ze dne 3. února 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 565/2002 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 228/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 228/2004
          ze dne 3. února 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 565/2002 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 41 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Je nutno stanovit přechodná opatření, aby dovozci z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") mohli využívat ustanovení nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí [1].
          (2) Mělo by se stanovit ustanovení pro rok 2004, aby bylo zaručeno, že se u dovozů nových členských států bude od okamžiku přistoupení rozlišovat mezi tradičními dovozy a novými dovozy podle nařízení (ES) č. 565/2002.
          (3) Definice "referenčního množství" v čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 565/2002 by se měla přizpůsobit tak, aby dovozci z nových členských států mohli využívat tohoto systému.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se:
          1. "stávajícími členskými státy" rozumějí členské státy Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004;
          2. "novými členskými státy" rozumějí Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko.
          Článek 2
          Odchylně od čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 565/2002 a pouze pro nové členské státy se "dovozci" rozumějí hospodářské subjekty, fyzické nebo právnické osoby, jednotlivci nebo seskupení, které mají bydliště nebo sídlo v některém z nových členských států a které nejméně v jednom ze dvou předchozích kalendářních roků dovezli alespoň 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2200/96 [2] z jiných zemí než ze stávajících a nových členských států.
          Článek 3
          Odchylně od čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002 a pouze pro nové členské státy se "tradičními dovozci" rozumějí dovozci, kteří dováželi česnek do stávajících členských států nebo do nových členských států alespoň ve dvou nebo třech předchozích dovozních obdobích z jiných zemí než ze stávajících a nových členských států.
          Článek 4
          Odchylně od čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 565/2002 a pouze pro nové členské státy se "referenčním množstvím" rozumí maximální množství ročních dovozů česneku uskutečněných tradičním dovozcem z jiných zemí než z nových a stávajících členských států v průběhu tří dovozních období předcházejících období, na které bylo požádáno o udělení dovozní licence.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.