Nařízení Komise (ES) č. 230/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty, v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 230/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 230/2004
          ze dne 10. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty, v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 4 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 [1] provedou nové členské státy neprodleně inventarizaci zásob, které jsou k dispozici ke dni 1. května 2004, aby se zajistilo, že poplatek, který má být uložen držitelům přebytečných zásob, je správně používán. Pro usnadnění inventarizace velkého počtu zemědělských produktů a produktů neuvedených v příloze I a za účelem odvrácení potencionálních rizik smějí nové členské státy používat k identifikaci držitelů přebytečných zásob systém analýzy rizika.
          (2) Je nutno zabránit tomu, aby se na zboží, za které byla poskytnuta vývozní náhrada, vztahovalo intervenční opatření nebo podpora podle hlavy I kapitoly II a III nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [2].
          (3) Nařízení (ES) č. 1972/2003 je tudíž třeba změnit.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1972/2003 se mění takto:
          1. Článek 4 se mění takto:
          a) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Aby se zajistilo, že poplatek uvedený v odstavci 1 je správně používán, provedou nové členské státy neprodleně inventarizaci zásob, které jsou k dispozici ke dni 1. května 2004. K tomuto účelu smějí používat k identifikaci držitelů přebytečných zásob systém, který je založen na analýze rizik s přihlédnutím k následujícím kritériím:
          - druh činnosti držitele,
          - skladovací kapacita,
          - rozsah činnosti.
          Každý nový členský stát sdělí Komisi nejpozději do 31. října 2004 množství produktů v přebytečných zásobách, s výjimkou množství veřejných zásob uvedených v článku 5.";
          b) v odst. 5 druhé, třetí, šesté, deváté a desáté odrážce se kód kombinované nomenklatury "200940" nahrazuje kódy kombinované nomenklatury "200941" a "200949".
          2. Nadpis článku 8 "Důkaz o nezaplacení náhrad/produkčních náhrad" se nahrazuje tímto: "Důkaz o nezaplacení náhrad".
          3. Druhá věta v článku 9 se nahrazuje tímto: "V žádném případě nemá produkt, pro který byla vyplacena vývozní náhrada, nárok na produkční náhradu, pokud je použit pro výrobu produktů uvedených v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1722/93 nebo v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1265/2001, ani na intervenční opatření nebo podporu podle hlavy I kapitoly II a III nařízení (ES) č. 1255/1999."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.
          Použije se do 30. dubna 2007.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 293, 11.11.2003, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.