Nařízení Rady (ES) č. 234/2004 ze dne 10. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 234/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 234/2004
          ze dne 10. února 2004
          o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2004/137/SZBP ze dne 10. února 2004 o omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení společného postoje 2001/357/SZBP [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ve své rezoluci 1521 (2003) ze dne 22. prosince 2003 Rada bezpečnosti OSN jednající podle kapitoly VII Charty Organizace spojených národů a berouc na vědomí změněné okolnosti v Libérii, zejména odchod bývalého prezidenta Charlese Taylora a sestavení národní prozatímní vlády v Libérii, rozhodla změnit některá omezující opatření uložená vůči Libérii rezolucemi Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1343 (2001) ze dne 7. března 2001 a 1478 (2003) ze dne 6. května 2003.
          (2) Společný postoj 2004/137/SZBP stanoví provádění opatření uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003), a to včetně zákazu technické pomoci vztahující se k vojenské činnosti a dovozu surových diamantů z Libérie a kulatiny a užitkového dřeva pocházejících z Libérie.
          (3) Společný postoj rovněž stanoví zákaz služeb vztahujících se k vojenské činnosti a související finanční pomoci, který není uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003).
          (4) Některá opatření stanovená rezolucemi 1343 (2001) a 1478 (2003) byla provedena nařízením (ES) č. 1030/2003 ze dne 16. června 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii [2]. Změny uvedených opatření spadají do působnosti Smlouvy, a aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže, je třeba přijmout právní předpisy Společenství k provedení odpovídajících rozhodnutí Rady bezpečnosti, pokud jde o Společenství. Pro účely tohoto nařízení se za území Společenství považují území členských států, na něž se vztahuje Smlouva, za podmínek stanovených v uvedené smlouvě.
          (5) Z důvodu srozumitelnosti by měl být přijat jediný text obsahující použitelná změněná ustanovení a nahrazující nařízení (ES) č. 1030/2003, které by mělo být zrušeno.
          (6) Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost následujícího dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se
          "technickou pomocí" rozumí každá technická podpora týkající se oprav, vývoje,výroby, montáže, zkoušení a údržby nebo jakékoli jiné technické služby, a může mít např. formu poučení, doporučení, odborného vzdělávání, předávání pracovních znalostí a zkušeností a poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje také ústní formy pomoci.
          Článek 2
          Zakazuje se
          a) poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc vztahující se k vojenské činnosti a pomoc týkající se poskytování, výroby, údržby a používání výzbroje a souvisejícího materiálu všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů pro výše uvedené zboží, přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo instituci v Libérii, nebo pro použití v této zemi;
          b) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc vztahující se k vojenské činnosti, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro prodej, dodávku, převod nebo vývoz výzbroje a souvisejícího materiálu, přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo instituci v Libérii, nebo pro použití v této zemi;
          c) zúčastňovat se vědomě a úmyslně činností, jejichž cílem nebo důsledkem je přímá či nepřímá podpora transakcí uvedených výše v písmenech a) nebo b).
          Článek 3
          1. Odchylně od může článku 2 příslušný orgán uvedený v příloze I členského státu, ve kterém je poskytovatel služeb usazený, povolit poskytnutí
          a) technické pomoci, finančních prostředků a finanční pomoci vztahující se ke zbraním a souvisejícímu materiálu, pokud jsou taková pomoc nebo služby určeny výhradně na podporu a pro potřeby mise OSN v Libérii nebo
          b) finanční prostředky a finanční pomoc vztahující se ke
          i) zbraním a souvisejícímu materiálu určeným výhradně na podporu a použití v mezinárodním vzdělávacím a reformním programu na liberijské ozbrojené síly a policii nebo
          ii) nesmrtonosnému vojenskému vybavení určenému výhradně pro humanitární nebo ochranné účely.
          2. Pro činnosti, které již byly uskutečněny, se neposkytne povolení.
          Článek 4
          1. Pokud byly takové činnosti předem schváleny výborem zřízeným odstavcem 21 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003) a odchylně od článku 2 tohoto nařízení, může příslušný orgán členského státu, v němž je poskytovatel služeb usazený, uvedený v příloze I povolit poskytnutí technické pomoci vztahující se k
          a) zbraním a souvisejícímu materiálu určeným výhradně na podporu a použití v mezinárodním vzdělávacím a reformním programu zaměřeném na liberijské ozbrojené a policii nebo
          b) nesmrtonosnému vojenskému vybavení určenému výhradně k humanitárnímu a obrannému využití.
          O takové schválení se žádá u příslušného orgánu členského státu, v němž je poskytovatel služeb usazený, uvedeného v příloze I.
          2. Pro činnosti, které již byly uskutečněny, se neposkytne povolení.
          Článek 5
          Článek 2 se nepoužije na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských příleb, dočasně vyvážené do Libérie výlučně pro vlastní potřebu pracovníky Organizace spojených národů, Evropské unie, Společenství nebo jeho členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodnými pracovníky.
          Článek 6
          1. Zakazuje se přímý či nepřímý dovoz veškerých surových diamantů podle přílohy II z Libérie do Společenství, ať už původem z uvedené země či nikoliv.
          2. Zakazuje se dovoz veškeré kulatiny a užitkového dřeva podle přílohy III pocházející z Libérie do Společenství.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je přímá nebo nepřímá podpora transakcí uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Článek 7
          Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států vyplývající z Charty Organizace spojených národů, udržuje Komise pro účely účinného provádění tohoto nařízení veškeré nezbytné styky s výborem zřízeným odstavcem 21 rezoluce OSN 1521 (2003).
          Článek 8
          Členské státy neprodleně informují sebe navzájem i Komisi o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a poskytují si veškeré další významné informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o problémech s porušováním a prováděním a o rozsudcích vynesených vnitrostátními soudy.
          Článek 9
          Komise se zmocňuje
          a) měnit přílohu I na základě informací poskytnutých členskými státy;
          b) měnit přílohy II a III za účelem jejich sladění s případnými změnami kombinované nomenklatury.
          Článek 10
          Toto nařízení je použitelné bez ohledu na práva nebo závazky vyplývající z mezinárodní dohody podepsané, ze smlouvy uzavřené nebo z licence či povolení udělených před 13. únorem 2004.
          Článek 11
          1. Členské státy stanoví předpisy týkající se sankcí, které se uloží při porušení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          2. Po vstupu tohoto nařízení v platnost členské státy bezodkladně oznámí tyto předpisy Komisi a uvědomí ji též o každé následné změně.
          Článek 12
          Toto nařízení se použije
          a) na území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru;
          b) na palubě letadla a lodi, které spadají do pravomoci některého členského státu;
          c) na státní příslušníky členského státu, ať se nacházejí kdekoliv;
          d) na právnické osoby, subjekty nebo instituce usazené nebo zřízené podle právních předpisů některého členského státu;
          e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo instituce, které vykonávají činnost v rámci Společenství.
          Článek 13
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 1030/2003.
          Článek 14
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          C. McCreevy
          [1] Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 35.
          [2] Úř. věst. L 150, 18.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2061/2003 (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 5).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam příslušných orgánů podle článků 3 a 4
          BELGIE
          Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
          Egmont 1
          Rue des Petits Carmes 19
          B - 1000 Bruxelles
          Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
          Egmont 1
          Karmelietenstraat 19
          B - 1000 Brussel
          Direction générale des affaires bilatérales
          Service "Afrique du sud du Sahara"
          Téléphone (32-2) 501 88 75
          Télécopieur (32-2) 501 38 26
          Directoraat-generaal Bilaterale zaken
          Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara
          Tel. (32-2) 501 88 75
          Fax (32-2) 501 38 26
          Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
          ARE 4e o division, service des licences
          Avenue du Général Leman 60
          B - 1040 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 206 58 16/27
          Télécopieur (32-2) 230 83 22
          Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
          BEB, afdeling 4, Dienst vergunningen
          Generaal Lemanlaan 60
          B - 1040 Brussel
          Tel. (32-2) 206 58 16/27
          Fax (32-2) 230 83 22
          Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale (Region Brüssel-Hauptstadt):
          Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
          Kunstlaan 9
          B - 1210 Brussel
          Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
          Avenue des Arts 9
          B - 1210 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 209 28 25
          Télécopieur (32-2) 209 28 12
          Région wallonne (Wallonische Region):
          Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
          Rue Mazy 25-27
          B - 5100 Jambes-Namur
          Téléphone (32-81) 33 12 11
          Télécopieur (32-81) 33 13 13
          Vlaams Gewest (Flämische Region):
          Administratie Buitenlands Beleid
          Boudewijnlaan 30
          B - 1000 Brussel
          Tel. (32-2) 553 59 28
          Fax (32-2) 553 60 37
          DÁNSKO
          Erhvervs-og Boligstyrelsen
          Dahlerups Pakhus
          Langelinie Allé 17
          DK - 2100 Kobenhavn O
          Tlf. (45) 35 46 60 00
          Fax (45) 35 46 60 01
          Udenrigsministeriet
          Asiatisk Plads 2
          DK - 1448 Kobenhavn K
          Tlf. (45) 33 92 00 00
          Fax (45) 32 54 05 33
          Justitsministeriet
          Slotsholmsgade 10
          DK - 1216 Kobenhavn K
          Tlf. (45) 33 92 33 40
          Fax (45) 33 93 35 10
          NĚMECKO
          Pro finanční prostředky a finanční pomoc:
          Deutsche Bundesbank
          Servicezentrum Finanzsanktionen
          Postfach
          D - 80281 München
          Tel.: (49-89) 28 89 38 00
          Fax: (49-89) 35 01 63 38 00
          Pro technickou pomoc a další služby:
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Straße 29-35
          D - 65760 Eschborn
          Tel.: (49) 619 69 08-0
          Fax: (49) 619 69 08-800
          ŘECKO
          A. Zmrazení majetku
          Ministry of Economy and Finance
          General Directory of Economic Policy
          5 Nikis S.
          GR - 101 80 Athens
          Tel. (30) 210 333 27 86
          Fax (30) 210 333 28 10
          A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
          Νίκης 5
          GR-101 80 Αθήνα
          Τηλ. (30) 210 333 27 86
          Φαξ (30) 210 333 28 10
          B. Dovozní – vývozní omezení
          Ministry of Economy and Finance
          General Directorate for Policy Planning and Management
          Kornaroy S. 1
          GR - 105 63 Athens
          Tel. (30) 210 328 64 01-3
          Fax (30) 210 328 64 04
          B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
          Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αθήνα
          Τηλ. (30) 210 328 64 01-3
          Φαξ (30) 210 328 64 04
          ŠPANĚLSKO
          Ministerio de Economía
          Dirección General de Comercio e Inversiones
          Paseo de la Castellana, 162
          E - 28046 Madrid
          Tel.: (34) 913 49 38 60
          Fax: (34) 914 57 28 63
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale des douanes et des droits indirects
          Cellule embargo - Bureau E2
          Téléphone (33) 144 74 48 93
          Télécopieur (33) 144 74 48 97
          Ministère des affaires étrangères
          Direction des Nations unies et des organisations internationales
          Téléphone (33) 143 17 59 68
          Télécopieur (33) 143 17 46 91
          IRSKO
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Licensing Unit
          Earlsfort Centre
          Lower Hatch Street
          Dublin 2
          Ireland
          Tel.: (353) 1 631 2121
          Fax: (353) 1 631 2562
          ITÁLIE
          Ministero degli Affari esteri
          DGAS.-Uff. I
          Roma
          Tel. (39) 06 36 91 4492/2988/5805
          Fax (39) 06 36 91 5446
          Ministero del Commercio estero
          Gabinetto
          Roma
          Tel. (39) 06 59 93 23 10
          Fax (39) 06 59 64 74 94
          Ministero dei Trasporti
          Gabinetto
          Roma
          Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94
          Fax (39) 06 44 26 71 14
          LUCEMBURSKO
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          21, rue Philippe II
          L - 2340 Luxembourg
          Téléphone (352) 478 23 70
          Télécopieur (352) 46 61 38
          NIZOZEMSKO
          Ministerie van Economische Zaken
          Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
          Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid
          Bezuidenhoutseweg 153
          2594 AG Den Haag
          Nederland
          Tel. (31) 70 379 7658
          Fax (31) 70 379 7392
          RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Abteilung C/2/2
          Stubenring 1
          A - 1010 Wien
          Tel.: (43-1) 711 00
          Fax: (43-1) 711 00-83 86
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
          Largo Rilvas
          P - 1350-179 Lisboa
          Tel.: (351-21) 394 60 72
          Fax: (351-21) 394 60 73
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors
          P./Tfn (358-9) 16 05 59 00
          Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07
          Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
          Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8
          FIN - 00131 Helsinki/Helsingfors
          PL/PB 31
          P./Tfn (358-9) 16 08 81 28
          Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11
          ŠVÉDSKO
          Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
          Box 70 252
          107 22 Stockholm
          Tfn (46-8) 406 31 00
          Fax (46-8) 20 31 00
          Regeringskansliet
          UtrikesdepartementetRättssekretariatet för EU-frågor
          Fredsgatan 6
          103 39 Stockholm
          Tfn (46-8) 405 10 00
          Fax (46-8) 723 11 76
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Sanctions Licensing Unit
          Export Control Organisation Department of Trade and Industry
          4 Abbey Orchard Street
          London SW1P 2HT
          United Kingdom
          Tel.: (44) 20 7215 0594
          Fax: (44) 20 7215 0593
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Surové diamanty podle čl. 6 odst. 1
          Kód KN | Popis zboží |
          71021000 | Netříděné diamanty, surové a nemontované nebo nevsazené |
          71022100 | Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo broušené |
          71023100 | Jiné než průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo broušené |
          71051000 | Drť a prach z diamantů |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Kulatina a užitkové dřevo uvedené v čl. 6 odst. 1
          Kód KN | Popis zboží |
          4401 | Palivové dřevo ve formě polen, špalků, větví, otepí nebo podobných formách; dřevěné štěpky nebo třísky; dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech |
          4402 | Dřevěné uhlí (včetně uhlí ze skořápek nebo z ořechů), též aglomerované |
          4403 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované |
          4404 | Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, ale nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu holí, deštníků, rukojetí nástrojů nebo podobných výrobků; dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky |
          4405 | Dřevěná vlna; dřevitá moučka |
          4406 | Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce |
          4407 | Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm |
          4408 | Dýhy a listy na překližky (též spojené) a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce nepřesahující 6 mm |
          4409 | Dřevo (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, žlábkované, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem |
          4410 | Dřevotřískové desky a podobné desky ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo s jinými organickými pojidly |
          4411 | Dřevovláknité desky nebo podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojidly |
          4412 | Překližky, dýhované desky a podobné laminované desky |
          4413 | Tzv. "zhutněné" dřevo ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů |
          4414 | Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty |
          4415 | Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obaly; kabelové bubny ze dřeva; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavné rámy palet ze dřeva |
          4416 | Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva včetně dužin |
          4417 | Dřevěné nástroje, násady a rukojeti k nástrojům, dřevěné násady ke smetákům, kartáčům a štětcům; dřevěné formy, kopyta a napínáky obuvi |
          4418 | Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně voštinových desek, parketových desek a šindelů, ze dřeva |
          4419 | Stolní a kuchyňské náčiní ze dřeva |
          4420 | Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; nábytek ze dřeva, který nepatří do kapitoly 94 |
          4421 | Ostatní výrobky ze dřeva |
          4701 | Mechanická vláknina |
          4702 | Dřevná buničina pro chemické zpracování |
          4703 | Dřevná buničina nátronová nebo sulfátová, jiná než pro chemické zpracování |
          4704 | Dřevná buničina nátronová, jiná než pro chemické zpracování |
          4705 | Polochemická dřevná buničina |
          940161 | Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou |
          940169 | Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou, nevycpávaná |
          94019030 | Části a součásti sedadel používaných v letadlech, ze dřeva |
          940330 | Kancelářský dřevěný nábytek |
          940340 | Kuchyňský dřevěný nábytek |
          940350 | Ložnicový dřevěný nábytek |
          940360 | Ostatní dřevěný nábytek |
          94060020 | Montované stavby ze dřeva |
          ex9705 | Sběratelské předměty ze dřeva |
          ex9706 | Starožitnosti ze dřeva |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.