Nařízení Rady (ES) č. 236/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 236/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 236/2004
          ze dne 10. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          1. Původní opatření
          (1) v červenci roku 2002 uložila Rada nařízením (ES) č. 1339/2002 [2] (dále jen "původní opatření") konečné antidumpingové clo z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Čínské lidové republiky. Celostátní sazba cla, která se vztahuje na čistou cenu franko hranice Společenství, činí 21 %.
          2. Žádost o protiabsorpční přešetření
          (2) Dne 12. května 2003 byla podle článku základního nařízení podána žádost o přezkoumání opatření uvedeného v 1. bodě odůvodnění. Žádost předložily společnosti Sorochimie a Quimigal (žadatelé), dva výrobci představující 100 % výroby kyseliny sulfanilové ve Společenství.
          (3) Žadatelé přeložili dostatečné informace ukazující, že antidumpingové clo uložené pro kyselinu sulfanilovou pocházející z Čínské lidové republiky nevedlo k dostatečnému pohybu cen ve Společenství. Důkaz obsažený v žádosti totiž prokázal, že vývozní ceny a ceny sdělené (bez zaplaceného cla) konečným zákazníkům ve Společenství výrazně poklesly v důsledku uvalení antidumpingových opatření, čímž podpořily zvýšení dumpingu, který bránil zamýšleným hojivým účinkům platných antidumpingových opatření.
          3. Protiabsorpční přešetření
          (4) Dne 26. června 2003 Komise oznámila podle článku 12 základního nařízení oznáměním zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie [3] zahájení přešetření antidumpingových opatření použitelných pro dovozy kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky.
          (5) Komise úředně informovala výrobce/vývozce, o kterých je známo, že se jich tato záležitost týká, zástupce vyvážejícího státu, dovozce a uživatele o zahájení přešetření. Účastníci řízení měli příležitost písemně vyjádřit své názory a požádat o slyšení během časového limitu stanoveného v oznámení o přešetření. Komise rozeslala dotazníky všem účastníkům, o kterých je známo, že se jich tato záležitost týká.
          (6) Obdržela dva vyplněné dotazníky – od čínského vývozce, společnosti Sinochem Hebei import and export corporation (dále jen "Sinochem") a od uživatele dovážejícího přímo předmětný výrobek z Čínské lidové republiky, společnosti 3V Sigma, Itálie (dále jen "3V Sigma"). Je třeba poznamenat, že šetření, které vedlo k uložení původních opatření (dále jen "původní šetření"), zjistilo, že kyselina sulfanilová je do Společenství dovážena přímo konečnými uživateli tohoto výrobku.
          (7) Tři další dovozci/uživatelé prohlásili, že nebudou dotazník vyplňovat, protože během období šetření dovezli pouze zanedbatelné množství uvedeného výrobku. Čtvrtý dovozce/uživatel některé informace předložil, ale v průběhu šetření přestal spolupracovat.
          (8) Období, ve kterém probíhalo toto přešetření (dále jen "nové období šetření"), trvalo od 1. dubna 2002 do 31. března 2003. Nové období šetření bylo použito pro stanovení současné úrovně vývozních cen a úrovně cen sdělených konečnému zákazníkovi ve Společenství. Při stanovení, zda se ceny ve Společenství dostatečně pohnuly, se cenové úrovně použité během nového období šetření porovnaly s cenovými úrovněmi původního období šetření (dále jen "původní období šetření"), které pokrylo období od 1. července 2000 do 30. června 2001.
          (9) Vzhledem k řádně odůvodněným výjimečným okolnostem (to znamená důsledky epidemie SARS v Čínské lidové republice) požadovaly spolupracující strany prodloužení doby pro poskytnutí odpovědi, v čemž jim bylo vyhověno. Z tohoto důvodu přešetření lehce překročilo obvyklé období šesti měsíců stanovené v čl. 12 odst. 4 základního nařízení.
          B. ZVAŽOVANÝ VÝROBEK
          (10) Výrobek dotčený žádostí, o němž bylo zahájeno přešetření, je stejný jako v původním šetření, to znamená kyselina sulfanilová, obvykle zařazená pod kód KN ex29214210 (kód TARIC 2921421060). Kyselina sulfanilová je chemický produkt používaný jako surovina při výrobě optických zjasňovačů, betonových přísad, potravinových barviv a zvláštních barviv.
          C. PŘEŠETŘENÍ
          (11) Účelem tohoto přešetření je zaprvé stanovit, zda v důsledku výše uvedených uložených antidumpingových opatření byl či nebyl ve Společenství dostatečný pohyb v cenách kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky. V druhém kroku, pokud se dojde k závěru, že došlo k absorpci, se dumpingové rozpětí přepočítá. V souladu s článkem 12 základního nařízení mají dovozci/uživatelé a vývozci možnost předložit důkaz, který by mohl odůvodnit nedostatek pohybu cen ve Společenství v důsledku uložení opatření z důvodů jiných než je absorpce antidumpingového cla.
          1. Pohyb cen ve Společenství
          1.1 Obecné
          (12) Jak je uvedeno výše, model obchodu pro kyselinu sulfanilovou pocházející z Čínské lidové republiky je charakterizován absencí prostředníků jako jsou například obchodníci dovážející výrobek do Společenství za účelem dalšího prodeje. Uživatelé ve Společenství, kterými jsou obecně velké chemické společnosti, dovážejí uvedený výrobek přímo z Čínské lidové republiky pro svoji vlastní vnitřní spotřebu.
          (13) Z toho důvodu, při neexistenci cen pro další prodej na trhu, byla ve Společenství cenová úroveň uvedeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky v novém období šetření stanovena připočtením obou platných cel – obvyklého a antidumpingového – k ceně CIF v eurech na hranici Společenství. Cena CIF v eurech na hranici Společenství byla stanovena na základě informací předložených výše uvedeným spolupracujícím čínským vyvážejícím výrobcem a dovozcem/uživatelem ve Společenství. Tyto společnosti oznámily společně údaje sahající až k 1430 tun kyseliny sulfanilové během nového období šetření, což je úroveň mírně převyšující statistické informace, které jsou k dispozici od Eurostatu.
          (14) Cenový pohyb ve Společenství byl ohodnocen porovnáním průměrné ceny při stejných dodacích podmínkách, včetně cel uvedených v bodě odůvodnění 13, nového období šetření s cenou uvedenou v původním obdobím šetření plus cla. Porovnání ukázalo, že se ve Společenství průměrná cena kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky zvýšila o 18,1 %.
          (15) Je třeba poznamenat, že se průměrná obvyklá celní sazba použitelná pro dovozy kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky snížila z 8,5 na 7,4 % mezi dvěma původními obdobími. Vezmeme-li v úvahu tento účinek, představoval pokles cen CIF v eurech mezi dvěma obdobími šetření 17,4 %.
          1.2 Tvrzení účastníků řízení
          1.2.1 Kolísání směnných kurzů
          (16) Někteří účastníci řízení poznamenali, že kyselina sulfanilová pocházející z Čínské lidové republiky je účtována v amerických dolarech. Uvedli, že k poklesu vývozních cen kyseliny sulfanilové a jejích cen ve Společenství došlo hlavně v důsledku kolísání směnného kurzu USSD/EUR pozorovaného mezi původním obdobím šetření a novým obdobím šetření. Tvrzení bylo ověřeno a bylo skutečně zjištěno, že americký dolar poklesl oproti euru mezi původním obdobím šetření a novým obdobím šetření o 11,4 %. Proto bylo tvrzení přijato. I když se však provádí porovnání tak, že se bere v úvahu účinek výše uvedeného poklesu amerického dolaru vůči euru, je stále pozorováno snížení v úrovni cen ve Společenství mezi původním obdobím šetření a novým obdobím šetření o 9,3 %.
          1.2.2 Přepravní náklady
          (17) Spolupracující strana tvrdila, že snížení dopravních nákladů mezi Čínskou lidovou republikou a Společenstvím by mohlo vysvětlit část možného poklesu cen uvedeného výrobku. Toto tvrzení bylo ověřeno na základě současných dopravních nákladů oznámených samotnými spolupracujícími stranami. Při porovnání těchto dopravních nákladů s náklady stanovenými v rámci původního šetření se zdá, že se dopravní náklady mezi oběma obdobími šetření okrajově zvýšily, a ne snížily. Proto bylo tvrzení zamítnuto.
          1.2.3 Cena suroviny
          (18) Spolupracující strany tvrdily, že jakýkoli případný pokles v cenách kyseliny sulfanilové byl důsledkem příslušného snížení mezi původním obdobím šetření a novým obdobím šetření v ceně anilinu a klíčové suroviny představující asi 60 % výrobních nákladů kyseliny sulfanilové. Prohlásily, že se cena anilinu snížila za výše uvedené období přibližně o 5 %.
          (19) Tento typ tvrzení se týká výrobních nákladů a může se k němu přihlédnout v souvislosti s přezkoumáním běžné hodnoty. Podle ustanovení čl. 12 odst. 5 základního nařízení se však údajné změny v běžné hodnotě mohou brát v úvahu pouze tehdy, jsou-li Komisi dostupné kompletní informace o revidovaných běžných hodnotách. V tomto případě to bylo jinak. Z tohoto samotného důvodu mohlo být tvrzení již zamítnuto. Nicméně, aby se stanovil celkový obrázek všech prvků, o které se mohlo případně jednat, výše uvedené tvrzení bylo však prozkoumáno. Za tímto účelem byly vyčerpávající informace o cenách anilinu v průběhu nového období šetření získány ze stejného zdroje, který byl použit při stanovení běžné hodnoty v původním šetření, což je spolupracující společnost v obdobném státě, konkrétně v Indii. Na tomto základě bylo zjištěno, že se ceny anilinu zvýšily, ne snížily, přibližně o 6 % mezi dvěma obdobími šetření. Proto by bylo tvrzení považováno za nepodložené, i kdyby bylo předloženo správně v souvislosti s požadavkem na přezkoumání běžné hodnoty podle čl. 12 odst. 5 základního nařízení.
          1.3 Závěr
          (20) došlo se tedy k závěru, že proběhla absorpce antidumpingového cla, vzhledem k tomu, že snížení pozorované ve Společenství v cenách kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky nemohlo být plně odůvodněno ani poté, co se přihlédlo k výše popsanému tvrzení týkajícímu se kolísání směnných kurzů;
          2. Přehodnocení vývozních cen
          (21) Vzhledem k tomu, že bylo stanoveno, že došlo k absorpci a že nedostatek pohybu v cenách ve Společenství byl způsoben pádem vývozních cen, bylo považováno za vhodné použít vývozní ceny nového období šetření pro účel přepočtu příslušných dumpingových rozpětí v souladu s poslední větou čl. 12 odst. 2 základního nařízení.
          3. Běžná hodnota
          (22) Ustanovení čl. 12 odst. 5 základního nařízení stanoví možnost přihlédnutí k údajným změnám běžné hodnoty, pokud jsou informace Komisi poskytnuty během uvedených časových limitů. Jak je stanoveno v bodě odůvodnění 19, žádný z účastníků řízení úředně nepožadoval přezkoumání běžné hodnoty. Proto byla při přepočtu dumpingových rozpětí použita běžná hodnota stanovená v původním šetření.
          4. Přepočet dumpingového rozpětí s přihlédnutím k vývozním cenám pozorovaným během nového období šetření
          (23) Jak požadují ustanovení článku 12 základního nařízení, celostátní dumpingové rozpětí pro Čínskou lidovou republiku bylo přepočteno porovnáním průměrné ceny FOB stanovené při současném šetření s průměrnou běžnou hodnotou FOB stanovenou v původním šetření. Rozdíl byl potom vyjádřen jako procento hodnoty CIF stanovené při přešetření.
          (24) Bylo zjištěno, že se přepočtené dumpingové rozpětí zvýšilo na 33,7 % ve srovnání s 21 %, jak bylo stanoveno při původním šetření.
          5. Nová úroveň opatření
          (25) Původní opatření byla založena na dumpingovém rozpětí. Nové škodní rozpětí bylo vypočteno jako rozdíl mezi novou vývozní cenou stanovenou podle bodu odůvodnění 21 a nepoškozující cenou ve Společenství vypočítanou v původním šetření, vyjádřené jako procento se stejným jmenovatelem, jaký byl použit ve výše uvedeném určení dumpingu. Nižší ze dvou sazeb je stále dumpingovým rozpětím. Při použití nižšího celního pravidla by zkoumané celostátní clo použitelné pro dovozy kyseliny sulfanilové ve Společenství pocházející z Čínské lidové republiky mělo odpovídat úrovni revidovaného dumpingového rozpětí, to znamená 33,7 %,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 1339/2002 se v článku 1 nahrazuje odstavec 2 tímto:
          "2. Sazby konečného antidumpingového cla, které se vztahují na čistou cenu franko hranice Společenství před proclením, jsou pro výrobek uvedený v odstavci 1 tyto:
          Země | Konečné clo (%) |
          Čínská lidová republika | 33,7 |
          Indie | 18,3" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          C. McCreevy
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 11.
          [3] Úř. věst. C 149, 26.6.2003, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.