Nařízení Komise (ES) č. 253/2004 ze dne 13. února 2004, kterým se stanoví finanční stropy pro opatření ke zlepšení jakosti produkce olivového oleje v produkčním cyklu 2004/05 a kterým se stanoví odchylka od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 253/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 253/2004
          ze dne 13. února 2004,
          kterým se stanoví finanční stropy pro opatření ke zlepšení jakosti produkce olivového oleje v produkčním cyklu 2004/05 a kterým se stanoví odchylka od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 528/1999 ze dne 10. března 1999, kterým se stanoví opatření pro zlepšení jakosti produkce olivového oleje [2], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 528/1999 stanoví pro každý členský stát a pro každý roční produkční cyklus, počínaje dnem 1. května, způsob financování opatření ke zlepšení jakosti produkce olivového oleje a jejího dopadu na životní prostředí.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1794/2003 [3] stanoví pro hospodářský rok 2002/03 výši odhadované produkce olivového oleje včetně odhadované produkce stolních oliv, vyjádřené jako ekvivalent olivového oleje, na 2148486 tun. Z toho připadá 458202 tun na Řecko, 972130 tun na Španělsko, 3357 tun na Francii, 686338 tun na Itálii a 28459 tun na Portugalsko. Částka zadržená z podpory produkce olivového oleje pro tento hospodářský rok slouží jako základ pro financování opatření ke zlepšení jakosti oleje v produkčním cyklu, který začíná dnem 1. května 2004.
          (3) Měly by být stanoveny finanční stropy pro opatření, která mají nárok na platbu ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu.
          (4) Protože minimální náklady na opatření jsou relativně stálé, může se ukázat, že celkový finanční strop stanovený v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999 bude pro některé členské státy příliš nízký. Proto by v těchto případech měly být zavedeny vhodné limity.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro produkční cyklus od 1. května 2004 do 30. dubna 2005 jsou finanční stropy pro opatření stanovená v prvním pododstavci čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 528/1999 stanoveny takto:
          Řecko | 8 100 185 EUR |
          Španělsko | 11 175 009 EUR |
          Francie | 62 137 EUR |
          Itálie | 51 111 EUR |
          Portugalsko | 523 316 EUR |
          Článek 2
          Odchylně od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/1999 může doplňkový finanční příspěvek od členských států, jejichž finanční strop stanovený v článku 1 nepřevyšuje 100000 EUR, dosahovat nejvýše částky 250000 EUR.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1513/2001 (Úř. věst. L 201, 16.7.2001, s. 4).
          [2] Úř. věst. L 62, 11.3.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 629/2003 (Úř. věst. L 92, 9.4.2003, s. 3).
          [3] Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.