Nařízení Komise (ES) č. 260/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění přílohy I, III, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 260/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 260/2004
          ze dne 6. února 2004,
          kterým se mění přílohy I, III, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,
          vhledem k těmto důvodům:
          (1) Společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí by měla být s ohledem na nedávný vývoj aktualizována.
          (2) Rada schválila rozhodnutím 2003/453/ES [2] podpis Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o obchodu s textilními a oděvními výrobky a o jiných opatřeních otevřenosti trhu, jménem Evropského společenství a povolila její prozatímní provádění.
          (3) Rada schválila rozhodnutím 1999/867/ES [3] podpis Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Uzbekistán o obchodu s textilními a oděvními výrobky a o jiných opatřeních otevřenosti trhu, jménem Evropského společenství a povolila její prozatímní provádění.
          (4) Komise pozastavila nařízením (ES) č. 337/2003 [4] používání režimu dvojí kontroly pro některé textilní výrobky pocházející z Ukrajiny.
          (5) Platnost memoranda o porozumění [5] s Egyptem skončila dnem 31. prosince 2003.
          (6) Platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obchodu s textilem a ošacením [6] skončila dnem 31. prosince 2003.
          (7) Byly provedeny změny kombinované nomenklatury použitelné ode dne 1. ledna 2004 [7]. Tyto změny se též týkají některých kódů v příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93.
          (8) Z důvodů přehlednosti by měly být některé přílohy nařízení (EHS) č. 3030/93 zcela nahrazeny.
          (9) Nařízení (EHS) č. 3030/93 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (10) Pro zajištění toho, aby Společenství plnilo své mezinárodní závazky, by se opatření tohoto nařízení měla použít s účinkem ode dne 1. ledna 2004.
          (11) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného článkem 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:
          1. přílohy I, III, V a VII se nahrazují zněními uvedenými v příloze tohoto nařízení;
          2. v příloze III se tabulka A nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. února 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 138/2003 (Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 41.
          [3] Úř. věst. L 343, 31.12.1999, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 7.
          [5] Úř. věst. L 33, 2.2.2002, s. 9.
          [6] Úř. věst. L 344, 31.12.1999, s. 2.
          [7] Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. Příloha I se nahrazuje tímto:"
          PŘÍLOHA I
          TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 [1]
          1. Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem KN uveden symbol "ex", výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.
          2. Není-li u výrobků zařazených v kategoriích 1 až 114 blíže uveden materiál, z něhož jsou vyrobeny, má se za to, že dané výrobky jsou vyrobeny výlučně z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken. Toto se použije na tyto země: Argentina, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Čína (dohoda MFA), Chorvatsko, Egypt, Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Jižní Korea, Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Nepál, Pákistán, Peru, Ruská federace, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam.
          3. Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.
          4. Používá-li se výraz
          "kojenecké oděvy"
          , rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.
          Kategorie | Popis zboží Kód KN 2004 | Tabulka ekvivalence |
          Kusů/kg | g/kus |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          SKUPINA I A
          1 | Bavlněné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej 52041100, 52041900, 52051100, 52051200, 52051300, 52051400, 52051510, 52051590, 52052100, 52052200, 52052300, 52052400, 52052600, 52052700, 52052800, 52053100, 52053200, 52053300, 52053400, 52053500, 52054100, 52054200, 52054300, 52054400, 52054600, 52054700, 52054800, 52061100, 52061200, 52061300, 52061400, 52061510, 52061590, 52062100, 52062200, 52062300, 52062400, 52062510, 52062590, 52063100, 52063200, 52063300, 52063400, 52063500, 52064100, 52064200, 52064300, 52064400, 52064500, ex56049000 | | |
          2 | Bavlněné tkaniny, jiné než perlinkové tkaniny, smyčkové textilie (froté), vlasové textilie, žinylkové předdílo, tyly, bobinové tyly a síťové textilie 52081110, 52081190, 52081216, 52081219, 52081296, 52081299, 52081300, 52081900, 52082110, 52082190, 52082216, 52082219, 52082296, 52082299, 52082300, 52082900, 52083100, 52083216, 52083219, 52083296, 52083299, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085210, 52085290, 52085300, 52085900, 52091100, 52091200, 52091900, 52092100, 52092200, 52092900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094910, 52094990, 52095100, 52095200, 52095900, 52101110, 52101190, 52101200, 52101900, 52102110, 52102190, 52102200, 52102900, 52103110, 52103190, 52103200, 52103900, 52104100, 52104200, 52104900, 52105100, 52105200, 52105900, 52111100, 52111200, 52111900, 52112100, 52112200, 52112900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, 52114910, 52114990, 52115100, 52115200, 52115900, 52121110, 52121190, 52121210, 52121290, 52121310, 52121390, 52121410, 52121490, 52121510, 52121590, 52122110, 52122190, 52122210, 52122290, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, 52122510, 52122590, ex58110000, ex63080000 | | |
          2 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené 52083100, 52083216, 52083219, 52083296, 52083299, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085210, 52085290, 52085300, 52085900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094910, 52094990, 52095100, 52095200, 52095900, 52103110, 52103190, 52103200, 52103900, 52104100, 52104200, 52104900, 52105100, 52105200, 52105900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, 52114910, 52114990, 52115100, 52115200, 52115900, 52121310, 52121390, 52121410, 52121490, 52121510, 52121590, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, 52122510, 52122590, ex58110000, ex63080000 | | |
          3 | Tkaniny ze syntetických vláken (střižových nebo odpadních), jiné než stuhy, vlasové textilie (včetně smyčkových textilií (froté)) a žinylkové předdílo 55121100, 55121910, 55121990, 55122100, 55122910, 55122990, 55129100, 55129910, 55129990, 55131120, 55131190, 55131200, 55131300, 55131900, 55132110, 55132130, 55132190, 55132200, 55132300, 55132900, 55133100, 55133200, 55133300, 55133900, 55134100, 55134200, 55134300, 55134900, 55141100, 55141200, 55141300, 55141900, 55142100, 55142200, 55142300, 55142900, 55143100, 55143200, 55143300, 55143900, 55144100, 55144200, 55144300, 55144900, 55151110, 55151130, 55151190, 55151210, 55151230, 55151290, 55151311, 55151319, 55151391, 55151399, 55151910, 55151930, 55151990, 55152110, 55152130, 55152190, 55152211, 55152219, 55152291, 55152299, 55152910, 55152930, 55152990, 55159110, 55159130, 55159190, 55159211, 55159219, 55159291, 55159299, 55159910, 55159930, 55159990, 58039030, ex59050070, ex63080000 | | |
          3 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené 55121910, 55121990, 55122910, 55122990, 55129910, 55129990, 55132110, 55132130, 55132190, 55132200, 55132300, 55132900, 55133100, 55133200, 55133300, 55133900, 55134100, 55134200, 55134300, 55134900, 55142100, 55142200, 55142300, 55142900, 55143100, 55143200, 55143300, 55143900, 55144100, 55144200, 55144300, 55144900, 55151130, 55151190, 55151230, 55151290, 55151319, 55151399, 55151930, 55151990, 55152130, 55152190, 55152219, 55152299, 55152930, 55152990, 55159130, 55159190, 55159219, 55159299, 55159930, 55159990, ex58039030, ex59050070, ex63080000 | | |
          SKUPINA I B
          4 | Košile, trička, tílka, roláky (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), tílka a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61051000, 61052010, 61052090, 61059010, 61091000, 61099010, 61099030, 61102010, 61103010 | 6,48 | 154 |
          5 | Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky (jiné než saka a blejzry), bundy s kapucí, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61011090, 61012090, 61013090, 61021090, 61022090, 61023090, 61101110, 61101130, 61101190, 61101210, 61101290, 61101910, 61101990, 61102091, 61102099, 61103091, 61103099 | 4,53 | 221 |
          6 | Pánské nebo chlapecké krátké kalhoty a šortky, jiné než plavky a kalhoty, z tkanin; dámské nebo dívčí kalhoty, z tkanin, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; dolní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62034110, 62034190, 62034231, 62034233, 62034235, 62034290, 62034319, 62034390, 62034919, 62034950, 62046110, 62046231, 62046233, 62046239, 62046318, 62046918, 62113242, 62113342, 62114242, 62114342 | 1,76 | 568 |
          7 | Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61061000, 61062000, 61069010, 62062000, 62063000, 62064000 | 5,55 | 180 |
          8 | Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62051000, 62052000, 62053000 | 4,60 | 217 |
          SKUPINA II A
          9 | Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, ze smyčkové textilie (froté), z bavlny 58021100, 58021900, ex63026000 | | |
          20 | Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované 63022100, 63022290, 63022990, 63023110, 63023190, 63023290, 63023990 | | |
          22 | Nitě ze syntetických střižových nebo odpadních vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 55081011, 55081019, 55091100, 55091200, 55092110, 55092190, 55092210, 55092290, 55093110, 55093190, 55093210, 55093290, 55094110, 55094190, 55094210, 55094290, 55095100, 55095210, 55095290, 55095300, 55095900, 55096110, 55096190, 55096200, 55096900, 55099110, 55099190, 55099200, 55099900 | | |
          22 a) | Z toho akrylové ex55081019, 55093110, 55093190, 55093210, 55093290, 55096110, 55096190, 55096200, 55096900 | | |
          23 | Nitě z umělých střižových nebo odpadních vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 55082010, 55101100, 55101200, 55102000, 55103000, 55109000 | | |
          32 | Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny (jiné než smyčková ručníkovina nebo smyčkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilie, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 58011000, 58012100, 58012200, 58012300, 58012400, 58012500, 58012600, 58013100, 58013200, 58013300, 58013400, 58013500, 58013600, 58022000, 58023000 | | |
          32 a) | Z toho: útkové vlasové textilie, řezané, vroubkované 58012200 | | |
          39 | Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny 63025110, 63025190, 63025390, ex63025900, 63029110, 63029190, 63029390, ex63029900 | | |
          SKUPINA II B
          12 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70 61151200, 61151900, 61152011, 61152090, 61159100, 61159200, 61159310, 61159330, 61159399, 61159900 | 24,3 párů | 41 |
          13 | Pánské nebo chlapecké slipy a spodky; dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61071100, 61071200, 61071900, 61082100, 61082200, 61082900, ex62121010 | 17 | 59 |
          14 | Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a pláště, z tkanin, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky kategorie 21) 62011100, ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 62102000 | 0,72 | 1389 |
          15 | Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a pláště; bundy, saka a blejzry, z tkanin, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky kategorie 21) 62021100, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 62043100, 62043290, 62043390, 62043919, 62103000 | 0,84 | 1190 |
          16 | Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné jediné vnější textilie, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62031100, 62031200, 62031910, 62031930, 62032100, 62032280, 62032380, 62032918, 62113231, 62113331 | 0,80 | 1250 |
          17 | Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62033100, 62033290, 62033390, 62033919 | 1,43 | 700 |
          18 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 62071100, 62071900, 62072100, 62072200, 62072900, 62079110, 62079190, 62079200, 62079900 | | |
          Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 62081100, 62081910, 62081990, 62082100, 62082200, 62082900, 62089111, 62089119, 62089190, 62089200, 62089900, ex62121010 | | |
          19 | Kapesníky a kapesníčky, jiné než pletené nebo háčkované 62132000, 62139000 | 59 | 17 |
          21 | Parky, bundy s kapucí, větrovky, bundy a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 62019100, 62019200, 62019300, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 62029100, 62029200, 62029300, 62113241, 62113341, 62114241, 62114341 | 2,3 | 435 |
          24 | Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61072100, 61072200, 61072900, 61079110, 61079190, 61079200, ex61079900 | 3,9 | 257 |
          Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61083110, 61083190, 61083211, 61083219, 61083290, 61083900, 61089110, 61089190, 61089200, 61089910 |
          26 | Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo umělých nebo syntetických vláken 61044100, 61044200, 61044300, 61044400, 62044100, 62044200, 62044300, 62044400 | 3,1 | 323 |
          27 | Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní 61045100, 61045200, 61045300, 61045900, 62045100, 62045200, 62045300, 62045910 | 2,6 | 385 |
          28 | Kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých nebo syntetických vláken 61034110, 61034190, 61034210, 61034290, 61034310, 61034390, 61034910, 61034991, 61046110, 61046190, 61046210, 61046290, 61046310, 61046390, 61046910, 61046991 | 1,61 | 620 |
          29 | Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné jediné vnější textilie, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62041100, 62041200, 62041300, 62041910, 62042100, 62042280, 62042380, 62042918, 62114231, 62114331 | 1,37 | 730 |
          31 | Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované ex62121010, 62121090 | 18,2 | 55 |
          68 | Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů kategorií 10 a 87, a kojenecké punčochy, podkolenky a ponožky, jiné než pletené nebo háčkované, kategorie 88 61111090, 61112090, 61113090, ex61119000, ex62091000, ex62092000, ex62093000, ex62099000 | | |
          73 | Teplákové soupravy, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61121100, 61121200, 61121900 | 1,67 | 600 |
          76 | Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 62032210, 62032310, 62032911, 62033210, 62033310, 62033911, 62034211, 62034251, 62034311, 62034331, 62034911, 62034931, 62113210, 62113310 | | |
          Dámské nebo dívčí zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 62042210, 62042310, 62042911, 62043210, 62043310, 62043911, 62046211, 62046251, 62046311, 62046331, 62046911, 62046931, 62114210, 62114310 | | |
          77 | Lyžařské komplety, jiné než pletené nebo háčkované ex62112000 | | |
          78 | Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77 62034130, 62034259, 62034339, 62034939, 62046180, 62046190, 62046259, 62046290, 62046339, 62046390, 62046939, 62046950, 62104000, 62105000, 62113100, 62113290, 62113390, 62114100, 62114290, 62114390 | | |
          83 | Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kompletů, pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 61011010, 61012010, 61013010, 61021010, 61022010, 61023010, 61033100, 61033200, 61033300, ex61033900, 61043100, 61043200, 61043300, ex61043900, 61122000, 61130090, 61141000, 61142000, 61143000 | | |
          SKUPINA III A
          33 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nižší než 3 m 54072011 | | |
          Pytle a pytlíky k balení zboží, nepletené ani neháčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů 63053281, 63053289, 63053391, 63053399 | | |
          34 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m 54072019 | | |
          35 | Tkaniny ze syntetických nekonečných vláken, jiné než pro výrobu pneumatik kategorie 114 54071000, 54072090, 54073000, 54074100, 54074200, 54074300, 54074400, 54075100, 54075200, 54075300, 54075400, 54076110, 54076130, 54076150, 54076190, 54076910, 54076990, 54077100, 54077200, 54077300, 54077400, 54078100, 54078200, 54078300, 54078400, 54079100, 54079200, 54079300, 54079400, ex58110000, ex59050070 | | |
          35 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené ex54071000, ex54072090, ex54073000, 54074200, 54074300, 54074400, 54075200, 54075300, 54075400, 54076130, 54076150, 54076190, 54076990, 54077200, 54077300, 54077400, 54078200, 54078300, 54078400, 54079200, 54079300, 54079400, ex58110000, ex59050070 | | |
          36 | Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, jiné než pro výrobu pneumatik kategorie 114 54081000, 54082100, 54082210, 54082290, 54082310, 54082390, 54082400, 54083100, 54083200, 54083300, 54083400, ex58110000, ex59050070 | | |
          36 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené ex54081000, 54082210, 54082290, 54082310, 54082390, 54082400, 54083200, 54083300, 54083400, ex58110000, ex59050070 | | |
          37 | Tkaniny z umělých střižových vláken 55161100, 55161200, 55161300, 55161400, 55162100, 55162200, 55162310, 55162390, 55162400, 55163100, 55163200, 55163300, 55163400, 55164100, 55164200, 55164300, 55164400, 55169100, 55169200, 55169300, 55169400, 58039050, ex59050070 | | |
          37 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené 55161200, 55161300, 55161400, 55162200, 55162310, 55162390, 55162400, 55163200, 55163300, 55163400, 55164200, 55164300, 55164400, 55169200, 55169300, 55169400, ex58039050, ex59050070 | | |
          38 A | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony a vitrážky, včetně síťových textilií pro záclony 60053110, 60053210, 60053310, 60053410, 60063110, 60063210, 60063310, 60063410 | | |
          38 B | Záclony, jiné než pletené nebo háčkované ex63039100, ex63039290, ex63039990 | | |
          40 | Vitrážky, záclony, vnitřních rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex63039100, ex63039290, ex63039990, 63041910, ex63041990, 63049200, ex63049300, ex63049900 | | |
          41 | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než netvarované jednoduché nitě, nekroucené nebo kroucené s méně než 50 zákruty na metr 54011011, 54011019, 54021010, 54021090, 54022000, 54023100, 54023200, 54023300, 54023910, 54023990, 54024910, 54024991, 54024999, 54025100, 54025200, 54025910, 54025990, 54026100, 54026200, 54026910, 54026990, ex56042000, ex56049000 | | |
          42 | Nitě z nekonečných syntetických nebo umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 54012010 | | |
          Nitě z umělých vláken, nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulózy 54031000, 54032000, ex54033200, ex54033300, 54033900, 54034100, 54034200, 54034900, ex56042000 | | |
          43 | Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej 52042000, 52071000, 52079000, 54011090, 54012090, 54061000, 54062000, 55082090, 55113000 | | |
          46 | Mykaná nebo česaná vlna nebo jemné zvířecí chlupy , mykané nebo česané 51051000, 51052100, 51052900, 51053100, 51053910, 51053990 | | |
          47 | Mykaná vlněná příze nebo mykaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51061010, 51061090, 51062010, 51062091, 51062099, 51081010, 51081090 | | |
          48 | Česaná vlněná příze nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51071010, 51071090, 51072010, 51072030, 51072051, 51072059, 51072091, 51072099, 51082010, 51082090 | | |
          49 | Vlněná příze nebo příze z česaných jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej 51091010, 51091090, 51099010, 51099090 | | |
          50 | Tkaniny z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 51111100, 51111910, 51111990, 51112000, 51113010, 51113030, 51113090, 51119010, 51119091, 51119093, 51119099, 51121100, 51121910, 51121990, 51122000, 51123010, 51123030, 51123090, 51129010, 51129091, 51129093, 51129099 | | |
          51 | Bavlna, mykaná nebo česaná 52030000 | | |
          53 | Perlinkové tkaniny, z bavlny 58031000 | | |
          54 | Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 55070000 | | |
          55 | Syntetická střižová vlákna včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 55061000, 55062000, 55063000, 55069010, 55069090 | | |
          56 | Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej 55081090, 55111000, 55112000 | | |
          58 | Koberce, ručně vázané, též zhotovené 57011010, 57011091, 57011093, 57011099, 57019010, 57019090 | | |
          59 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce kategorie 58 57021000, 57023100, 57023200, 57023910, 57024100, 57024200, 57024910, 57025100, 57025200, ex57025900, 57029100, 57029200, ex57029900, 57031000, 57032011, 57032019, 57032091, 57032099, 57033011, 57033019, 57033051, 57033059, 57033091, 57033099, 57039000, 57041000, 57049000, 57050010, 57050030, ex57050090 | | |
          60 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nezhotovené 58050000 | | |
          61 | Stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a podobné výrobky kategorie 62. ex58061000, 58062000, 58063100, 58063210, 58063290, 58063900, 58064000 | | |
          62 | Žinylkové nitě (tzv. řetízkové nitě), opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné nitě) 56060091, 56060099 | | |
          Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií; ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech 58041011, 58041019, 58041090, 58042110, 58042190, 58042910, 58042990, 58043000 | | |
          Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané 58071010, 58071090 | | |
          Prýmky v metráži, prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky 58081000, 58089000 | | |
          Výšivky v metráži, pásech nebo motivech 58101010, 58101090, 58109110, 58109190, 58109210, 58109290, 58109910, 58109990 | | |
          63 | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití 59069100, ex60024000, 60029000, ex60041000, 60049000 | | |
          Rašlová krajka a textilie s dlouhým vlasem ze syntetických vláken ex60011000, 60033010, 60053150, 60053250, 60053350, 60053450 | | |
          65 | Pletené nebo háčkované textilie, jiné než výrobky kategorie 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 56060010, ex60011000, 60012100, 60012200, 60012910, 60019110, 60019130, 60019150, 60019190, 60019210, 60019230, 60019250, 60019290, 60019910, ex60024000, 60031000, 60032000, 60033090, 60034000, ex60041000, 60051000, 60052100, 60052200, 60052300, 60052400, 60053190, 60053290, 60053390, 60053490, 60054100, 60054200, 60054300, 60054400, 60061000, 60062100, 60062200, 60062300, 60062400, 60063190, 60063290, 60063390, 60063490, 60064100, 60064200, 60064300, 60064400 | | |
          66 | Přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 63011000, 63012091, 63012099, 63013090, ex63014090, ex63019090 | | |
          SKUPINA III B
          10 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované 61111010, 61112010, 61113010, ex61119000, 61161020, 61161080, 61169100, 61169200, 61169300, 61169900 | 17 párů | 59 |
          67 | Oděvní doplňky, pletené nebo háčkované, jiné než pro kojence; prádlo do domácnosti všeho druhu, pletené nebo háčkované; vitrážky, záclony a vnitřní rolety; draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, pletené nebo háčkované; přikrývky, pletené nebo háčkované; jiné než pletené nebo háčkované výrobky, včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků 58079090, 61130010, 61171000, 61172000, 61178010, 61178090, 61179000, 63012010, 63013010, 63014010, 63019010, 63021010, 63021090, 63024000, ex63026000, 63031100, 63031200, 63031900, 63041100, 63049100, ex63052000, 63053211, ex63053290, 63053310, ex63053900, ex63059000, 63071010, 63079010 | | |
          67 a) | Z toho: pytle a pytlíky k balení zboží, vyrobené z pásků z polyethylenu nebo polypropylenu 63053211, 63053310 | | |
          69 | Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované 61081100, 61081900 | 7,8 | 128 |
          70 | Punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 Tex) 61151100, 61152019 | 30,4 párů | 33 |
          Dámské punčochy ze syntetických vláken 61159391 |
          72 | Plavky, z vlny, bavlny nebo umělých nebo syntetických vláken 61123110, 61123190, 61123910, 61123990, 61124110, 61124190, 61124910, 61124990, 62111100, 62111200 | 9,7 | 103 |
          74 | Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů 61041100, 61041200, 61041300, ex61041900, 61042100, 61042200, 61042300, ex61042900 | 1,54 | 650 |
          75 | Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů 61031100, 61031200, 61031900, 61032100, 61032200, 61032300, 61032900 | 0,80 | 1250 |
          84 | Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62142000, 62143000, 62144000, 62149010 | | |
          85 | Vázanky, motýlky a šátky na krk, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62152000, 62159000 | 17,9 | 56 |
          86 | Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované 62122000, 62123000, 62129000 | 8,8 | 114 |
          87 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, nepletené ani neháčkované ex62091000, ex62092000, ex62093000, ex62099000, 62160000 | | |
          88 | Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované ex62091000, ex62092000, ex62093000, ex62099000, 62171000, 62179000 | | |
          90 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze syntetických vláken 56074100, 56074911, 56074919, 56074990, 56075011, 56075019, 56075030, 56075090 | | |
          91 | Stany 63062100, 63062200, 63062900 | | |
          93 | Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované ex63052000, ex63053290, ex63053900 | | |
          94 | Vata z textilních materiálů a výrobky z této vaty, textilní vlákna o délce nejvýše 5 mm (postřižky), textilní prach a nopky 56011010, 56011090, 56012110, 56012190, 56012210, 56012291, 56012299, 56012900, 56013000 | | |
          95 | Plsť a výrobky z této plsti, též impregnovaná nebo potažená, jiná než podlahové krytiny 56021019, 56021031, 56021039, 56021090, 56022100, 56022990, 56029000, ex58079010, ex59050070, 62101010, 63079091 | | |
          96 | Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované 56031110, 56031190, 56031210, 56031290, 56031310, 56031390, 56031410, 56031490, 56039110, 56039190, 56039210, 56039290, 56039310, 56039390, 56039410, 56039490, ex58079010, ex59050070, 62101091, 62101099, ex63014090, ex63019090, 63022210, 63023210, 63025310, 63029310, 63039210, 63039910, ex63041990, ex63049300, ex63049900, ex63053290, ex63053900, 63071030, ex63079099 | | |
          97 | Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů; zhotovené rybářské sítě a jiné zhotovené sítě z nití, motouzů, šňůr nebo provazů 56081111, 56081119, 56081191, 56081199, 56081911, 56081919, 56081930, 56081990, 56089000 | | |
          98 | Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z takových textilií a výrobky kategorie 97 56090000, 59050010 | | |
          99 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely, kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy, připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky 59011000, 59019000 | | |
          Linoleum, též přiříznuté do tvaru, podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru 59041000, 59049000 | | |
          Textilie povrstvené pryží, jiné než pletené nebo háčkované, kromě textilií pro pneumatiky 59061000, 59069910, 59069990 | | |
          Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené, malovaná plátna pro divadelní scénu; textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely, jiné než výrobky kategorie 100 59070010, 59070090 | | |
          100 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulosy nebo jinými plasty 59031010, 59031090, 59032010, 59032090, 59039010, 59039091, 59039099 | | |
          101 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken ex56079090 | | |
          109 | Nepromokavé plachty, lodní plachty a ochranné a stínící plachty 63061100, 63061200, 63061900, 63063100, 63063900 | | |
          110 | Tkané nafukovací matrace 63064100, 63064900 | | |
          111 | Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany 63069100, 63069900 | | |
          112 | Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114 63072000, ex63079099 | | |
          113 | Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 63071090 | | |
          114 | Tkaniny a výrobky pro technické účely 59021010, 59021090, 59022010, 59022090, 59029010, 59029090, 59080000, 59090010, 59090090, 59100000, 59111000, ex59112000, 59113111, 59113119, 59113190, 59113210, 59113290, 59114000, 59119010, 59119090 | | |
          SKUPINA IV
          115 | Lněné nebo ramiové nitě 53061010, 53061030, 53061050, 53061090, 53062010, 53062090, 53089012, 53089019 | | |
          117 | Lněné nebo ramiové tkaniny 53091110, 53091190, 53091900, 53092110, 53092190, 53092900, 53110010, 58039090, 59050030 | | |
          118 | Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované 63022910, 63023910, 63023930, 63025200, ex63025900, 63029200, ex63029900 | | |
          120 | Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, jiné než pletené nebo háčkované, ze lnu nebo ramie ex63039990, 63041930, ex63049900 | | |
          121 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie ex56079090 | | |
          122 | Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované ex63059000 | | |
          123 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy 58019010, ex58019090 | | |
          Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované 62149090 | | |
          SKUPINA V
          124 | Syntetická střižová vlákna 55011000, 55012000, 55013000, 55019010, 55019090, 55031010, 55031090, 55032000, 55033000, 55034000, 55039010, 55039090, 55051010, 55051030, 55051050, 55051070, 55051090 | | |
          125 A | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 41 54024100, 54024200, 54024300 | | |
          125 B | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů 54041010, 54041090, 54049011, 54049019, 54049090, ex56042000, ex56049000 | | |
          126 | Umělá střižová vlákna 55020010, 55020040, 55020080, 55041000, 55049000, 55052000 | | |
          127 A | Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 42 54033100, ex54033200, 54033310 | | |
          127 B | Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů 54050000, ex56049000 | | |
          128 | Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané 51054000 | | |
          129 | Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze 51100000 | | |
          130 A | Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu 50040010, 50040090, 50060010 | | |
          130 B | Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130A; messinský vlas 50050010, 50050090, 50060090, ex56049000 | | |
          131 | Nitě z jiných rostlinných textilních vláken 53089090 | | |
          132 | Papírové nitě 53089050 | | |
          133 | Konopné nitě 53082010, 53082090 | | |
          134 | Metalizované nitě 56050000 | | |
          135 | Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo žíní 51130000 | | |
          136 | Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu 50071000, 50072011, 50072019, 50072021, 50072031, 50072039, 50072041, 50072051, 50072059, 50072061, 50072069, 50072071, 50079010, 50079030, 50079050, 50079090, 58039010, ex59050090, ex59112000 | | |
          137 | Vlasové textilie, žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu ex58019090, ex58061000 | | |
          138 | Tkaniny z papírových nití a jiných textilních vláken, jiných než ramiových 53110090, ex59050090 | | |
          139 | Tkaniny z kovových nebo metalizovaných nití 58090000 | | |
          140 | Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex60011000, 60012990, 60019990, 60039000, 60059000, 60069000 | | |
          141 | Přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex63019090 | | |
          142 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí ex57023990, ex57024990, ex57025900, ex57029900, ex57050090 | | |
          144 | Plsť z hrubých zvířecích chlupů 56021035, 56022910 | | |
          145 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilské konopí) nebo konopí 56079010, ex56079090 | | |
          146 A | Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave ex56072100 | | |
          146 B | Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A ex56072100, 56072910, 56072990 | | |
          146 C | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 56071000 | | |
          147 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný 50039000 | | |
          148 A | Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 53071010, 53071090, 53072000 | | |
          148 B | Kokosové nitě 53081000 | | |
          149 | Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm 53101090, ex53109000 | | |
          150 | Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité 53101010, ex53109000, 59050050, 63051090 | | |
          151 A | Podlahové krytiny z kokosových vláken 57022000 | | |
          151 B | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, nevšívané ani nepovločkované ex57023990, ex57024990, ex57025900, ex57029900 | | |
          152 | Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny 56021011 | | |
          153 | Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 63051010 | | |
          154 | Zámotky bource morušového vhodné k smotávání 50010000 | | |
          Surové hedvábí (neskané) 50020000 | | |
          Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný 50031000 | | |
          Vlna nemykaná ani nečesaná 51011100, 51011900, 51012100, 51012900, 51013000 | | |
          Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané 51021100, 51021910, 51021930, 51021940, 51021990, 51022000 | | |
          Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu 51031010, 51031090, 51032010, 51032091, 51032099, 51033000 | | |
          Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů 51040000 | | |
          Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53011000, 53012100, 53012900, 53013010, 53013090 | | |
          Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiných než kokosových a abakových čísla 5304 53059000 | | |
          Bavlna, nemykaná ani nečesaná 52010010, 52010090 | | |
          Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 52021000, 52029100, 52029900 | | |
          Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53021000, 53029000 | | |
          Abaková (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu 53052100, 53052900 | | |
          Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53031000, 53039000 | | |
          Jiná rostlinná textilní vlákna, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z takových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53041000, 53049000, 53051100, 53051900, 53059000 | | |
          156 | Dámské nebo dívčí halenky a pulovry, pletené nebo háčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 61069030, ex61109090 | | |
          157 | Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorií 1 až 123 a 156 61019010, 61019090, 61029010, 61029090, ex61033900, 61034999, ex61041900, ex61042900, ex61043900, 61044900, 61046999, 61059090, 61069050, 61069090, ex61079900, 61089990, 61099090, 61109010, ex61109090, ex61119000, 61149000 | | |
          159 | Šaty, halenky a košilové halenky, jiné než pletené nebo háčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62044910, 62061000 | | |
          Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62141000 | | |
          Vázanky, motýlky a šátky na krk z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62151000 | | |
          160 | Kapesníky a kapesníčky z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62131000 | | |
          161 | Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorií 1 až 123 a kategorie 159 62011900, 62019900, 62021900, 62029900, 62031990, 62032990, 62033990, 62034990, 62041990, 62042990, 62043990, 62044990, 62045990, 62046990, 62059010, 62059090, 62069010, 62069090, ex62112000, 62113900, 62114900 | | |
          PŘÍLOHA I A
          Kategorie | Popis zboží Kód KN 2004 | Tabulka ekvivalence |
          Kusů/kg | g/kus |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          163 | Gáza a výrobky z ní, v balení pro maloobchodní prodej 30059031 | | |
          Kategorie | Popis zboží Kód KN 2004 | Tabulka ekvivalence |
          Kusů/kg | g/kus |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          SKUPINA I
          ex 20 | Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované ex63022990, ex63023990 | | |
          ex 32 | Smyčkové textilie (froté), žinylkové předdílo a všívané textilie ex58022000, ex58023000 | | |
          ex 39 | Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo jiné než pletené nebo háčkované a jiné než kategorie 118 ex63025900, ex63029900 | | |
          SKUPINA II
          ex 12 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké ex61151900, ex61152090, ex61159900 | 24,3 | 41 |
          ex 13 | Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované ex61071900, ex61082900, ex62121010 | 17 | 59 |
          ex 14 | Pánské nebo chlapecké tkané kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky ex62102000 | 0,72 | 1389 |
          ex 15 | Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a ostatní pláště, pláštěnky a větrovky, saka a blejzry, jiné než parky ex62103000 | 0,84 | 1190 |
          ex 18 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky jiné než pletené nebo háčkované ex62071900, ex62072900, ex62079900 | | |
          Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky jiné než pletené nebo háčkované ex62081990, ex62082900, ex62089900, ex62121010 | | |
          ex 19 | Kapesníky a kapesníčky, jiné než z hedvábí nebo hedvábného odpadu ex62139000 | 59 | 17 |
          ex 24 | Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ex61072900 | 3,9 | 257 |
          Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ex61083900 |
          ex 27 | Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní ex61045900 | 2,6 | 385 |
          ex 28 | Kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované ex61034910, ex61046910 | 1,61 | 620 |
          ex 31 | Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované ex62121010, ex62121090 | 18,2 | 55 |
          ex 68 | Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů kategorií ex 10 a ex 87, a kojenecké punčochy, podkolenky a ponožky, jiné než pletené nebo háčkované, kategorie ex 88 ex62099000 | | |
          ex 73 | Teplákové soupravy z pletených nebo háčkovaných textilií ex61121900 | 1,67 | 600 |
          ex 78 | Oděvy z tkanin čísel 5903, 5906 a 5907, kromě oděvů kategorií ex 14 a ex 15 ex62104000, ex62105000 | | |
          ex 83 | Oděvy z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903 a 5907 a lyžařské komplety, pletené nebo háčkované ex61122000, ex61130090 | | |
          SKUPINA III A
          ex 38 B | Záclony, jiné než pletené nebo háčkované ex63039990 | | |
          ex 40 | Vitrážky, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, jiné než pletené nebo háčkované ex63039990, ex63041990, ex63049900 | | |
          ex 58 | Koberce, vázané (též zhotovené) ex57019010, ex57019090 | | |
          ex 59 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce kategorií ex 58, 142 a 151 B ex57021000, ex57025900, ex57029900, ex57039000, ex57041000, ex57049000, ex57050090 | | |
          ex 60 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), ručně vyrobené v panelech apod. ex58050000 | | |
          ex 61 | Stuhy a stuhy bez útku, z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a podobné výrobky kategorie ex 62 a kategorie 137 | | |
          Pružné textilie, lemovky apod. (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů zhotovených z pryžových nití ex58061000 , ex58062000 , ex58063900, ex58064000 | | |
          ex 62 | Žinylkové nitě (včetně povločkovaných), opředené nitě (jiné než metalizované nebo opředené žíněné nitě) ex56060091, ex56060099 | | |
          Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií; ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech ex58041011, ex58041019, ex58041090, ex58042910, ex58042990, ex58043000 | | |
          Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané ex58071010, ex58071090 | | |
          Prýmky v metráži, prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky ex58081000, ex58089000 | | |
          Výšivky v metráži, pásech nebo motivech ex58101010, ex58101090, ex58109910, ex58109990 | | |
          ex 63 | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití ex59069100, ex60024000, ex60029000, ex60041000, ex60049000 | | |
          ex 65 | Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorie ex 63 ex56060010 , ex60024000, ex60041000 | | |
          ex 66 | Přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované ex63011000, ex63019090 | | |
          SKUPINA III B
          ex 10 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované ex61161020, ex61161080, ex61169900 | 17 párů | 59 |
          ex 67 | Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; prádlo do domácnosti všech druhů, pletené nebo háčkované; vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované přikrývky; ostatní pletené nebo háčkované textilní výrobky, včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků ex58079090, ex61130010, ex61171000, ex61172000, ex61178010, ex61178090, ex61179000, ex63019010, ex63021090, ex63024000, ex63031900, ex63041100, ex63049100, ex63071010, ex63079010 | | |
          ex 69 | Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované ex61081900 | 7,8 | 128 |
          ex 72 | Plavky ex61123910, ex61123990, ex61124910, ex61124990, ex62111100, ex62111200 | 9,7 | 103 |
          ex 75 | Pánské nebo chlapecké pletené nebo háčkované obleky a komplety ex61031900, ex61032900 | 0,80 | 1250 |
          ex 85 | Vázanky, motýlky a šátky na krk, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 159 ex62159000 | 17,9 | 56 |
          ex 86 | Korzety, korzetové pásy, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované ex62122000, ex62123000, ex62129000 | 8,8 | 114 |
          ex 87 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, nepletené ani neháčkované ex62099000, ex62160000 | | |
          ex 88 | Punčochy, podkolenky a ponožky, jiné než pletené nebo háčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované ex62099000, ex62171000, ex62179000 | | |
          ex 91 | Stany ex63062900 | | |
          ex 94 | Vata z textilních materiálů a výrobky z této vaty; textilní vlákna o délce nejvýše 5 mm (postřižky), textilní prach a nopky ex56011090, ex56012900, ex56013000 | | |
          ex 95 | Plsť a výrobky z této plsti, též impregnovaná nebo potažená, jiná než podlahové krytiny ex56021019, ex56021039, ex56021090, ex56022990, ex56029000, ex58079010, ex62101010, ex63079091 | | |
          ex 97 | Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, šňůr nebo provazů ex56089000 | | |
          ex 98 | Jiné výrobky z nití, motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z takových textilií a výrobky kategorie 97 ex56090000, ex59050010 | | |
          ex 99 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo pro podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky ex59011000, ex59019000 | | |
          Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru ex59041000, ex59049000 | | |
          Textilie povrstvené pryží, jiné než pletené nebo háčkované, kromě kordových pro pneumatiky ex59061000, ex59069910, ex59069990 | | |
          Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely, jiné než kategorie ex 100 ex59070010, ex59070090 | | |
          ex 100 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminovanéderiváty celulosy nebo jinými plasty ex59031010, ex59031090 , ex59032010, ex59032090, ex59039010, ex59039091 , ex59039099 | | |
          ex 109 | Nepromokavé plachty, lodní plachty a ochranné a stínící plachty ex63061900, ex63063900 | | |
          ex 110 | Tkané nafukovací matrace ex63064900 | | |
          ex 111 | Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany ex63069900 | | |
          ex 112 | Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií ex 113 a ex 114 ex63072000, ex63079099 | | |
          ex 113 | Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované ex63071090 | | |
          ex 114 | Tkaniny a výrobky pro technické účely, jiné než kategorie 136 ex59080000, ex59090090, ex59100000, ex59111000, ex59113119, ex59113190, ex59113210, ex59113290, ex59114000, ex59119010, ex59119090 | | |
          SKUPINA IV
          115 | Lněné nebo ramiové nitě 53061010, 53061030, 53061050, 53061090, 53062010, 53062090, 53089012, 53089019 | | |
          117 | Lněné nebo ramiové tkaniny 53091110, 53091190, 53091900, 53092110, 53092190, 53092900, 53110010, 58039090, 59050030 | | |
          118 | Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované 63022910, 63023910, 63023930, 63025200, ex63025900, 63029200, ex63029900 | | |
          120 | Vitrážky,záclony, vnitřní rolety draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované ex63039990, 63041930, ex63049900 | | |
          121 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie ex56079090 | | |
          122 | Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované ex63059000 | | |
          123 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy 58019010, ex58019090 | | |
          Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované 62149090 | | |
          SKUPINA V
          124 | Syntetická střižová vlákna 55011000, 55012000, 55013000, 55019010, 55019090, 55031010, 55031090, 55032000, 55033000, 55034000, 55039010, 55039090, 55051010, 55051030, 55051050, 55051070, 55051090 | | |
          125 A | Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 54024100, 54024200, 54024300 | | |
          125 B | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů 54041010, 54041090, 54049011, 54049019, 54049090, ex56042000, ex56049000 | | |
          126 | Umělá střižová vlákna 55020010, 55020040, 55020080, 55041000, 55049000, 55052000 | | |
          127 A | Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy 54033100, ex54033200, ex54033300 | | |
          127 B | Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamenty); pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) z umělých textilních materiálů 54050000, ex56049000 | | |
          128 | Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané 51054000 | | |
          129 | Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze 51100000 | | |
          130 A | Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu 50040010, 50040090, 50060010 | | |
          130 B | Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130A; messinský vlas 50050010, 50050090 , 50060090, ex56049000 | | |
          131 | Nitě z jiných rostlinných textilních vláken 53089090 | | |
          132 | Papírové nitě 53089050 | | |
          133 | Konopné nitě 53082010, 53082090 | | |
          134 | Metalizované nitě 56050000 | | |
          135 | Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní 51130000 | | |
          136 A | Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než nebělené, odklížené nebo bělené 50072019, ex50072031, ex50072039, ex50072041, 50072059, 50072061, 50072069, 50072071, 50079030, 50079050, 50079090 | | |
          136 B | Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než tkaniny kategorie 136 A ex50071000, 50072011, 50072021, ex50072031, ex50072039, 50072041, 50072051, 50079010, ex58039010, ex59050090, ex59112000 | | |
          137 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo, stuhy z hedvábí nebo hedvábného odpadu ex58019090, ex58061000 | | |
          138 | Tkaniny z papírových nití a jiných rostlinných textilních vláken, jiné než ramiové 53110090, ex59050090 | | |
          139 | Tkaniny z kovových nití nebo z metalizovaných nití 58090000 | | |
          140 | Pletené nebo háčkované textilie z textilních materiálů, jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, bavlny, syntetických nebo umělých vláken ex60011000, 60012990, 60019990, 60039000, 60059000, 60069000 | | |
          141 | Přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex63019090 | | |
          142 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových a jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí ex57023990, ex57024990, ex57025900, ex57029900, ex57050090 | | |
          144 | Plsť z hrubých zvířecích chlupů 56021035, 56022910 | | |
          145 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilské konopí) nebo z konopí 56079010, ex56079090 | | |
          146 A | Vázací nebo balicí motouz pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave ex56072100 | | |
          146 B | Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A ex56072100, 56072910, 56072990 | | |
          146 C | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 56071000 | | |
          147 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný nebo nečesaný 50039000 | | |
          148 A | Nitě z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 53071010, 53071090, 53072000 | | |
          148 B | Kokosové nitě 53081000 | | |
          149 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm 53101090, ex53109000 | | |
          150 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité 53101010, ex53109000, 59050050, 63051090 | | |
          151 A | Podlahové krytiny z kokosových vláken 57022000 | | |
          151 B | Koberce a jiné podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované ex57023990, ex57024990, ex57025900, ex57029900 | | |
          152 | Vpichované plsti z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnované ani nepovrstvené, jiné než podlahové krytiny 56021011 | | |
          153 | Použité pytle a pytlíky k balení zboží z jut y nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 63051010 | | |
          154 | Zámotky bource morušového vhodné ke smotávání 50010000 | | |
          Surové hedvábí (neskané) 50020000 | | |
          Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný 50031000 | | |
          Vlna nemykaná ani nečesaná 51011100, 51011900, 51012100, 51012900, 51013000 | | |
          Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané 51021100, 51021910, 51021930, 51021940, 51021990, 51022000 | | |
          Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu 51031010, 51031090, 51032010, 51032091, 51032099, 51033000 | | |
          Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů 51040000 | | |
          Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53011000, 53012100, 53012900, 53013010, 53013090 | | |
          Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna čísla 5304 53059000 | | |
          Bavlna, nemykaná ani nečesaná 52010010, 52010090 | | |
          Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 52021000, 52029100, 52029900 | | |
          Konopí (Canabis sativa), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53021000, 53029000 | | |
          Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53052100, 53052900 | | |
          Juta nebo jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53031000, 53039000 | | |
          Jiná rostlinná textilní vlákna, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53041000, 53049000, 53051100, 53051900, 53059000 | | |
          156 | Dámské nebo dívčí halenky a pulovry, pletené nebo háčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 61069030, ex61109090 | | |
          157 | Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než oděvy kategorií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156 61019010, 61019090, 61029010, 61029090, ex61033900, 61034999, ex61041900, ex61042900, ex61043900, 61044900, 61046999, 61059090, 61069050, 61069090, ex61079900, 61089990, 61099090, 61109010, ex61109090, ex61119000, 61149000 | | |
          159 | Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62044910, 62061000 | | |
          Přehozy, šerpy, šály, šátky, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62141000 | | |
          Vázanky, motýlky a šátky na krk z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62151000 | | |
          160 | Kapesníky a kapesníčky z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62131000 | | |
          161 | Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než oděvy kategorií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159 62011900, 62019900, 62021900, 62029900, 62031990, 62032990, 62033990, 62034990, 62041990, 62042990, 62043990, 62044990, 62045990, 62046990, 62059010, 62059090, 62069010, 62069090, ex62112000, 62113900, 62114900 | | |
          "
          2. Tabulka A přílohy III se nahrazuje tímto:
          "TABULKA A
          Země a kategorie, které podléhají systému dvojí kontroly
          (Úplný popis kategorií je uveden v příloze I)
          Třetí země | Skupina | Kategorie | Jednotka |
          Bangladéš | IB | 4 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          Bosna a Hercegovina | IA | 1 | Tuny |
          2 | Tuny |
          2A | Tuny |
          3 | Tuny |
          IB | 5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIA | 9 | Tuny |
          IIB | 15 | 1000 kusů |
          16 | 1000 kusů |
          IIIB | 67 | Tuny |
          Brazílie | IA | 1 | Tuny |
          2 | Tuny |
          2A | Tuny |
          3 | Tuny |
          IB | 4 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          IIA | 9 | Tuny |
          20 | Tuny |
          22 | Tuny |
          39 | Tuny |
          Kambodža | IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIB | 15 | 1000 kusů |
          21 | 1000 kusů |
          28 | 1000 kusů |
          73 | 1000 kusů |
          Chorvatsko | IA | 1 | Tuny |
          2 | Tuny |
          2A | Tuny |
          3 | Tuny |
          IB | 5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIA | 9 | Tuny |
          IIB | 15 | 1000 kusů |
          16 | 1000 kusů |
          IIIB | 67 | Tuny |
          Kazachstán | IA | 2 | Tuny |
          Kyrgyzstán | IA | 1 | Tuny |
          2 | Tuny |
          3 | Tuny |
          IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          Laos | IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIB | 21 | 1000 kusů |
          28 | 1000 kusů |
          78 | Tuny |
          Moldavsko | IA | 2 | Tuny |
          3 | Tuny |
          IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIA | 20 | Tuny |
          39 | Tuny |
          IIB | 15 | 1000 kusů |
          Mongolsko | IB | 5 | 1000 kusů |
          5A | 1000 kusů |
          Nepál | IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          IIB | 26 | 1000 kusů |
          Ruská federace | IA | 1 | Tuny |
          2 | Tuny |
          2A | Tuny |
          3 | Tuny |
          IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIA | 9 | Tuny |
          20 | Tuny |
          22 | Tuny |
          39 | Tuny |
          IIB | 12 | 1000 párů |
          13 | 1000 kusů |
          15 | 1000 kusů |
          16 | 1000 kusů |
          21 | 1000 kusů |
          24 | 1000 kusů |
          29 | 1000 kusů |
          83 | tuny |
          IIIA | 33 | Tuny |
          37 | Tuny |
          50 | Tuny |
          IIIB | 74 | 1000 kusů |
          90 | Tuny |
          IV | 115 | Tuny |
          117 | Tuny |
          118 | Tuny |
          Srí Lanka | IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          IIB | 26 | 1000 kusů |
          Tádžikistán | IA | 1 | Tuny |
          2 | Tuny |
          IB | 6 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          Turkmenistán | IA | 1 | Tuny |
          Ukrajina | IA | 2 | Tuny |
          IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIB | 12 | 1000 párů |
          13 | 1000 kusů |
          15 | 1000 kusů |
          26/27 | 1000 kusů |
          29 | 1000 kusů |
          83 | tuny |
          IV | 117 | Tuny |
          Spojené arabské emiráty | IA | 2 | Tuny |
          IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIA | 9 | Tuny |
          20 | Tuny |
          IIB | 26 | 1000 kusů |
          V | 157 | Tuny |
          Uzbekistán | IA | 1 | Tuny |
          3 | Tuny |
          IB | 4 | 1000 kusů |
          5 | 1000 kusů |
          6 | 1000 kusů |
          7 | 1000 kusů |
          8 | 1000 kusů |
          IIB | 26 | 1000 kusů |
          Vietnam | IA | 1 | Tuny |
          2 | Tuny |
          3 | Tuny |
          IIA | 22 | Tuny |
          23 | Tuny |
          32 | Tuny |
          IIB | 16 | 1000 kusů |
          17 | 1000 kusů |
          19 | 1000 kusů |
          24 | 1000 kusů |
          27 | 1000 kusů |
          IIIA | 33 | Tuny |
          36 | Tuny |
          37 | Tuny |
          IIIB | 90 | Tuny |
          IV | 115 | Tuny |
          117 | Tuny |
          V | 136 | Tuny |
          156 | Tuny |
          157 | Tuny |
          159 | Tuny |
          160 | Tuny |
          3. Příloha V se nahrazuje tímto:"
          PŘÍLOHA V
          MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ
          použitelné pro rok 2004
          (Úplný popis zboží je uveden v příloze I)
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | Množstevní limity Společenství |
          2004 |
          Argentina | SKUPINA IA | |
          1 | Tuny | 5998 |
          2 | Tuny | 8476 |
          2a | Tuny | 7549 |
          Bělorusko | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 1480 |
          2 | Tuny | 3765 |
          3 | Tuny | 218 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 1073 |
          5 | 1000 kusů | 954 |
          6 | 1000 kusů | 838 |
          7 | 1000 kusů | 830 |
          8 | 1000 kusů | 953 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 346 |
          20 | Tuny | 306 |
          22 | Tuny | 387 |
          23 | Tuny | 242 |
          39 | Tuny | 218 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 5611 |
          13 | 1000 kusů | 2533 |
          15 | 1000 kusů | 959 |
          16 | 1000 kusů | 175 |
          21 | 1000 kusů | 839 |
          24 | 1000 kusů | 732 |
          26/27 | 1000 kusů | 1012 |
          29 | 1000 kusů | 351 |
          73 | 1000 kusů | 296 |
          83 | Tuny | 170 |
          SKUPINA IIIA | | |
          33 | Tuny | 366 |
          36 | Tuny | 1174 |
          37 | Tuny | 440 |
          50 | Tuny | 142 |
          SKUPINA IIIB | | |
          67 | Tuny | 322 |
          74 | 1000 kusů | 342 |
          90 | Tuny | 188 |
          SKUPINA IV | | |
          115 | Tuny | 83 |
          117 | Tuny | 973 |
          118 | Tuny | 426 |
          Brazílie | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | |
          2 | Tuny | |
          2a | Tuny | |
          3 | Tuny | |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | |
          6 | 1000 kusů | |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | |
          20 | Tuny | |
          22 | Tuny | |
          39 | Tuny | |
          Čína | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 4746 |
          2 | Tuny | 29235 |
          z toho 2a | Tuny | 3779 |
          3 | Tuny | 5946 |
          z toho 3a | Tuny | 782 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 84733 |
          5 | 1000 kusů | 27043 |
          6 | 1000 kusů | 29079 |
          7 | 1000 kusů | 13631 |
          8 | 1000 kusů | 19154 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 6182 |
          20/39 | Tuny | 9824 |
          22 | Tuny | 18770 |
          23 | Tuny | 11804 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 34458 |
          13 | 1000 kusů | 530864 |
          14 | 1000 kusů | 16059 |
          15 | 1000 kusů | 18327 |
          16 | 1000 kusů | 16426 |
          17 | 1000 kusů | 12878 |
          26 | 1000 kusů | 5671 |
          28 | 1000 kusů | 88115 |
          29 | 1000 kusů | 14928 |
          31 | 1000 kusů | 90988 |
          78 | Tuny | 35736 |
          83 | Tuny | 10497 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 2763 |
          SKUPINA V | | |
          163 | Tuny | 7364 |
          Hongkong | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 14127 |
          2a | Tuny | 12124 |
          3 | Tuny | 11627 |
          3a | Tuny | 7804 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 49950 |
          5 | 1000 kusů | 38495 |
          6 | 1000 kusů | 67057 |
          6a | 1000 kusů | 56292 |
          7 | 1000 kusů | 40707 |
          8 | 1000 kusů | 57928 |
          SKUPINA IIA | | |
          39 | Tuny | 2084 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 20454 |
          13 | 1000 kusů | 115051 |
          16 | 1000 kusů | 3205 |
          26 | 1000 kusů | 12134 |
          29 | 1000 kusů | 4196 |
          31 | 1000 kusů | 34711 |
          78 | Tuny | 14503 |
          83 | Tuny | 726 |
          Indie | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 47003 |
          2 | Tuny | 65925 |
          2a | Tuny | 29267 |
          3 | Tuny | 38441 |
          3a | Tuny | 7709 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 95003 |
          5 | 1000 kusů | 52873 |
          6 | 1000 kusů | 13388 |
          7 | 1000 kusů | 77773 |
          8 | 1000 kusů | 57440 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 15210 |
          20 | Tuny | 28251 |
          23 | Tuny | 30797 |
          39 | Tuny | 9009 |
          SKUPINA IIB | | |
          15 | 1000 kusů | 10214 |
          26 | 1000 kusů | 24191 |
          29 | 1000 kusů | 14604 |
          Indonésie | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 22176 |
          2 | Tuny | 33880 |
          2a | Tuny | 12597 |
          3 | Tuny | 30506 |
          3a | Tuny | 16220 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 58956 |
          5 | 1000 kusů | 58359 |
          6 | 1000 kusů | 21168 |
          7 | 1000 kusů | 15591 |
          8 | 1000 kusů | 24530 |
          SKUPINA IIA | | |
          23 | Tuny | 31583 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 31304 |
          Macao | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 15005 |
          5 | 1000 kusů | 14016 |
          6 | 1000 kusů | 15115 |
          7 | 1000 kusů | 5890 |
          8 | 1000 kusů | 8249 |
          SKUPINA IIA | | |
          20 | Tuny | 244 |
          39 | Tuny | 307 |
          SKUPINA IIB | | |
          13 | 1000 kusů | 9427 |
          15 | 1000 kusů | 648 |
          16 | 1000 kusů | 507 |
          26 | 1000 kusů | 1317 |
          31 | 1000 kusů | 10774 |
          78 | Tuny | 2112 |
          83 | Tuny | 516 |
          Malajsie | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 8811 |
          2a | Tuny | 3358 |
          3 | Tuny | 18151 |
          3a | Tuny | 7298 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 21716 |
          5 | 1000 kusů | 10082 |
          6 | 1000 kusů | 12773 |
          7 | 1000 kusů | 43791 |
          8 | 1000 kusů | 10489 |
          SKUPINA IIA | | |
          22 | Tuny | 18461 |
          Pákistán | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 25448 |
          2 | Tuny | 49477 |
          2a | Tuny | 18440 |
          3 | Tuny | 83033 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 49812 |
          5 | 1000 kusů | 14771 |
          6 | 1000 kusů | 53667 |
          7 | 1000 kusů | 36192 |
          8 | 1000 kusů | 8336 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 14951 |
          20 | Tuny | 58680 |
          39 | Tuny | 20048 |
          SKUPINA IIB | | |
          26 | 1000 kusů | 35419 |
          28 | 1000 kusů | 128009 |
          Peru | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 24061 |
          2 | Tuny | 18078 |
          Filipíny | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 32763 |
          5 | 1000 kusů | 16616 |
          6 | 1000 kusů | 15325 |
          7 | 1000 kusů | 8182 |
          8 | 1000 kusů | 9272 |
          SKUPINA IIB | | |
          13 | 1000 kusů | 42523 |
          15 | 1000 kusů | 5212 |
          26 | 1000 kusů | 6958 |
          31 | 1000 kusů | 26357 |
          Singapur | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 5894 |
          2a | Tuny | 2845 |
          3 | Tuny | 1992 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 35060 |
          5 | 1000 kusů | 19916 |
          6 | 1000 kusů | 21441 |
          7 | 1000 kusů | 17173 |
          8 | 1000 kusů | 10342 |
          Jižní Korea | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 910 |
          2 | Tuny | 6165 |
          2a | Tuny | 1049 |
          3 | Tuny | 5124 |
          3a | Tuny | 908 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 16867 |
          5 | 1000 kusů | 36490 |
          6 | 1000 kusů | 6686 |
          7 | 1000 kusů | 10579 |
          8 | 1000 kusů | 34911 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 1721 |
          22 | Tuny | 22819 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 230796 |
          13 | 1000 kusů | 17678 |
          14 | 1000 kusů | 8953 |
          15 | 1000 kusů | 12715 |
          16 | 1000 kusů | 1284 |
          17 | 1000 kusů | 3522 |
          26 | 1000 kusů | 3236 |
          28 | 1000 kusů | 1334 |
          29 | 1000 kusů | 848 |
          31 | 1000 kusů | 8314 |
          78 | Tuny | 9350 |
          83 | Tuny | 482 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 11494 |
          50 | Tuny | 1392 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 2777 |
          97a | Tuny | 889 |
          Srí Lanka | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | |
          7 | 1000 kusů | |
          8 | 1000 kusů | |
          Tchaj-wan | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 5869 |
          2a | Tuny | 500 |
          3 | Tuny | 8378 |
          3a | Tuny | 850 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 11900 |
          5 | 1000 kusů | 22005 |
          6 | 1000 kusů | 6080 |
          7 | 1000 kusů | 3613 |
          8 | 1000 kusů | 9692 |
          SKUPINA IIA | | |
          20 | Tuny | 325 |
          22 | Tuny | 10019 |
          23 | Tuny | 6523 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 42908 |
          13 | 1000 kusů | 3322 |
          14 | 1000 kusů | 5058 |
          15 | 1000 kusů | 3145 |
          16 | 1000 kusů | 510 |
          17 | 1000 kusů | 1012 |
          26 | 1000 kusů | 3428 |
          28 | 1000 kusů | 2430 |
          78 | Tuny | 5793 |
          83 | Tuny | 1294 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 9836 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 1762 |
          97a | Tuny | 802 |
          Thajsko | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 25124 |
          2 | Tuny | 18497 |
          2a | Tuny | 4828 |
          3 | Tuny | 33458 |
          3a | Tuny | 9065 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 54616 |
          5 | 1000 kusů | 38529 |
          6 | 1000 kusů | 13886 |
          7 | 1000 kusů | 12998 |
          8 | 1000 kusů | 6726 |
          SKUPINA IIA | | |
          20 | Tuny | 15424 |
          22 | Tuny | 7330 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 48819 |
          26 | 1000 kusů | 11379 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 3399 |
          97a | Tuny | 2885 |
          Vietnam | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 11030 |
          5 | 1000 kusů | 3658 |
          6 | 1000 kusů | 5629 |
          7 | 1000 kusů | 3094 |
          8 | 1000 kusů | 14632 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 1011 |
          20 | Tuny | 263 |
          39 | Tuny | 252 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 3189 |
          13 | 1000 kusů | 9530 |
          14 | 1000 kusů | 507 |
          15 | 1000 kusů | 567 |
          18 | Tuny | 997 |
          21 | 1000 kusů | 21462 |
          26 | 1000 kusů | 1294 |
          28 | 1000 kusů | 3998 |
          29 | 1000 kusů | 393 |
          31 | 1000 kusů | 4503 |
          68 | Tuny | 487 |
          73 | 1000 kusů | 1193 |
          76 | Tuny | 1297 |
          78 | Tuny | 1350 |
          83 | Tuny | 449 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 691 |
          41 | Tuny | 833 |
          SKUPINA IIIB | | |
          10 | 1000 párů | 6345 |
          97 | Tuny | 231 |
          SKUPINA IV | | |
          118 | Tuny | 286 |
          SKUPINA V | | |
          161 | Tuny | 256 |
          Kategorie | Třetí země | Poznámky |
          1 | Pákistán | K ročnímu množstevnímu limitu je možné přidat tato dodatečná množství (tuny): 2004: 509Tato množství mohou být pod podmínkou oznámení převedena do příslušných množstevních limitů kategorie 2. Část takto převedeného množství lze poměrným způsobem použít pro kategorii 2a. |
          Peru | Kromě množstevních limitů uvedených v příloze V je rezervováno dodatečné roční množství 900 tun výrobků patřících do kategorie 1 pro dovozy do Společenství za účelem zpracování průmyslem Společenství. |
          2 | Čína | Tkaniny o šířce nepřesahující 115 cm (kódy KN: 52081190, ex52081216, ex52081296, 52081300, 52081900, 52082190, ex52082216, ex52082296, 52082300, 52082900, 52083100, ex52083216, ex52083296, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085210, 52085300, 52085900, 52091100, 52091200, 52091900, 52092100, 52092200, 52092900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094990, 52095100, 52095200, 52095900, 52101110, 52101200, 52101900, 52103110, 52103200, 52103900, 52104100, 52104200, 52104900, 52111100, 52111200, 52111900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, ex52114910, 52114990, 52121110, 52121190, 52121390, 52121410, 52121490, 52122110, 52122190, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, ex58110000 y ex63080000), je možné dovézt do Společenství z Číny tato dodatečná množství (tuny):2004: 1412Výrobky z kategorie 2 na obvazovou gázu (kódy KN 52081110 a 52082110) je možné dovézt do Společenství z Číny tato dodatečná množství (tuny ): 2004: 1950Možnost převodu do a z kategorie 3 až 40 % kategorie, do které se převádí. |
          3 | Malajsie Thajsko | Množstevní limity uvedené v příloze V zahrnují bavlněné tkaniny kategorie 2 |
          3a | Malajsie Thajsko | Množstevní limity uvedené v příloze V zahrnují bavlněné tkaniny jiné než nebělené nebo bělené kategorie 2a |
          4 | Čína Hongkong Indie Macao Malajsie Pákistán Filipíny Singapur Jižní Korea Tchaj-wan | Pro účely započtení do sjednaných množstevních limitů může být do 5 % množstevních limitů použit koeficient pro přepočet pěti druhů oděvů (jiných než kojeneckých) o největší obchodní velikosti 130 cm na tři druhy oděvů, jejichž obchodní velikost přesahuje 130 cm. U Hongkongu, Macaa a Jižní Korey činí tato sazba 3 % a u Tchaj-wanu 4 %. Vývozní licence týkající se těchto výrobků musí v rubrice 9 obsahovat slova: "Musí být použit přepočítací koeficient pro oděvy o obchodní velikosti nepřesahující 130 cm". |
          5 | Čína | Tato čísla zahrnují níže uvedená množství vyhrazená evropskému průmyslu pro období 180 dnů v každém roce (1000 kusů): 2004: 700Pro výrobky kategorie 5 (jiné než bundy, větrovky a podobné výrobky) z jemných zvířecích chlupů kódů KN 61101035, 61101038,61101095 a 61101098 platí níže uvedené dílčí limity v rámci množstevních limitů stanovených pro kategorii 5 (1000 kusů): 2004: 250 |
          6 | Čína | Tato čísla zahrnují níže uvedená množství vyhrazená evropskému průmyslu pro období 180 dní v každém roce (v 1000 kusů): 2004: 1274Čína může vyvézt do Společenství tato dodatečná množství šortek (kódy KN: 62034190, 62034290, 62034390 a 62034950) (v 1000 kusů): 2004: 1266 |
          Brazílie Hongkong Indie Indonésie Macao Malajsie Filipíny Singapur Jižní Korea Srí Lanka Tchaj-wan | Pro účely započtení do sjednaných množstevních limitů může být do 5 % množstevních limitů použit koeficient pro přepočet pěti druhů oděvů (jiných než kojeneckých) o největší obchodní velikosti 130 cm na tři druhy oděvů, jejichž obchodní velikost přesahuje 130 cm. Pro Macao činí toto procento 3 % a pro Hongkong 1 %. Použití tohoto přepočítacího koeficientu pro Hongkong je omezeno u dlouhých kalhot na dílčí strop uvedený níže Vývozní licence pro tyto výrobky musí v kolonce 9 obsahovat slova "Musí být použit přepočítací koeficient pro oděvy o obchodní velikosti nepřesahující 130 cm." |
          Hongkong | V rámci množstevních limitů stanovených v příloze V existují níže uvedené dílčí stropy pro dlouhé kalhoty kódů KN: 62034110, 62034231, 62034233, 62034235, 62034319, 62034919, 62046110, 62046231, 62046233, 62046239, 62046318, 62046918, 62113242, 62113342, 62114242 and 62114342 (v 1000 kusů):2004: 56292Vývozní licence pro tyto výrobky by měla být opatřena poznámkou "kategorie 6 A". |
          7 | Čína | Tato čísla zahrnují níže uvedená množství vyhrazená evropskému průmyslu pro 180 dní v každém roce (1000 kusů): 2004: 755 |
          8 | Čína | Tato čísla zahrnují níže uvedená množství vyhrazená evropskému průmyslu pro 180 dní v každém roce (1000 kusů): 2004: 1220 |
          13 | Hongkong | Množstevní limity uvedené v příloze V zahrnují jen výrobky z bavlny nebo ze syntetických vláken kódů KN: 61071100, ex61071200, 61082100, ex61082200 a ex62121010Kromě množstevních limitů uvedených v příloze V byla sjednána níže uvedená zvláštní množství pro vývoz výrobků (z vlny nebo regenerovaných vláken) kódů KN: ex61071200, ex61071900, ex61082200, ex61082900 a ex62121010 (tuny):2004: 3002Vývozní licence pro tyto výrobky by měla být opatřena poznámkou "kategorie 13 S". |
          15 | Čína | Tato čísla zahrnují níže uvedená množství vyhrazená pro evropský průmysl pro období 180 dní v každém roce (1000 kusů): 2004: 371 |
          26 | Čína | Tato čísla zahrnují níže uvedená množství vyhrazená evropskému průmyslu pro období 180 dnů v každém roce (1000 kusů): 2004: 370 |
          28 | Tchaj-wan | Kromě množstevních limitů uvedených v příloze V byla dohodnuta níže uvedená zvláštní množství pro vývozy náprsníkových kalhot se šlemi, krátkých kalhot a šortek kódů KN: 61034190, 61034290, 61034390, 61034991, 61046190, 61046290, 61046390 a 61046991:2004: 1226368 kusů |
          29 | Jižní Korea | Kromě množstevních limitů uvedených v příloze V jsou vyhrazena dodatečná množství pro oděvy na bojová umění (judo, karate, kung-fu, taekwondo apod.) tisíc(1000 kusů): 2004: 454 |
          97a | Jižní Korea Tchaj-wan Thajsko | Jemné sítě (kódy KN: 56081119 a 56081199) |
          Všechny kategorie podléhající množstevním limitům | Vietnam | Vietnam vyhradí 30 % svých množstevních limitů firmám patřícím do textilního průmyslu Společenství pro čtyřměsíční období počínající dne 1. ledna každého roku na základě seznamů poskytovaných Společenstvím přede dnem 30. říjnem předcházejícího roku. |
          Odchylky pro Čínu podle článku 7 nařízení Rady 3030/93 a podle přílohy VIII uvedeného nařízení jsou použitelné na výše uvedené kategorie a výše uvedená množství.
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | 2004 |
          Čína | Níže uvedená množství, která jsou k dispozici pro rok 2003, lze použít výhradně na evropských trzích: |
          1 | Tuny | 317 |
          2 | Tuny | 1338 |
          2a | Tuny | 159 |
          3 | Tuny | 196 |
          3a | Tuny | 27 |
          4 | 1000 kusů | 2061 |
          5 | 1000 kusů | 705 |
          6 | 1000 kusů | 1689 |
          7 | 1000 kusů | 302 |
          8 | 1000 kusů | 992 |
          9 | Tuny | 294 |
          12 | 1000 párů | 843 |
          13 | 1000 kusů | 3192 |
          20/39 | Tuny | 372 |
          22 | Tuny | 332 |
          Dodatek C přílohy V
          MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ
          (Úplný popis zboží je uveden v příloze I B)
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | 2004 |
          Čína | SKUPINA I | | |
          ex 20 | Tuny | 53 |
          SKUPINA IV | | |
          115 | Tuny | 1276 |
          117 | Tuny | 606 |
          118 | Tuny | 1450 |
          122 | Tuny | 203 |
          SKUPINA V | | |
          136A | Tuny | 453 |
          156 | Tuny | 3525 |
          157 | Tuny | 12801 |
          159 | Tuny | 4322 |
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | Množstevní limity Společenství |
          2004 |
          Bělorusko | SKUPINA IB | |
          4 | 1000 kusů | 4420 |
          5 | 1000 kusů | 6167 |
          6 | 1000 kusů | 7524 |
          7 | 1000 kusů | 5582 |
          8 | 1000 kusů | 1858 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 4163 |
          13 | 1000 párů | 412 |
          15 | 1000 párů | 3225 |
          16 | 1000 párů | 736 |
          21 | 1000 párů | 2402 |
          24 | 1000 párů | 509 |
          26/27 | 1000 párů | 2598 |
          29 | 1000 párů | 1221 |
          73 | 1000 párů | 4678 |
          83 | Tuny | 622 |
          SKUPINA IIIB | | |
          74 | 1000 kusů | 816 |
          China | GROUP IB | | |
          4 | 1000 kusů | 336 |
          5 | 1000 kusů | 745 |
          6 | 1000 kusů | 2706 |
          7 | 1000 kusů | 723 |
          8 | 1000 kusů | 1643 |
          GROUP IIB | | |
          13 | 1000 kusů | 887 |
          14 | 1000 kusů | 660 |
          15 | 1000 kusů | 678 |
          16 | 1000 kusů | 1032 |
          17 | 1000 kusů | 868 |
          26 | 1000 kusů | 1281 |
          29 | 1000 kusů | 129 |
          31 | 1000 kusů | 10199 |
          78 | Tuny | 105 |
          83 | Tuny | 105 |
          GROUP V | | |
          159 | Tuny | 8,5 |
          Indie | SKUPINA IB | | |
          7 | 1000 kusů | 4987 |
          8 | 1000 kusů | 3770 |
          SKUPINA IIB | | |
          15 | 1000 kusů | 380 |
          26 | 1000 kusů | 3555 |
          Indonésie | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | 2456 |
          7 | 1000 kusů | 1633 |
          8 | 1000 kusů | 2045 |
          Macao | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | 335 |
          SKUPINA IIB | | |
          16 | 1000 kusů | 906 |
          Malajsie | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 594 |
          5 | 1000 kusů | 594 |
          6 | 1000 kusů | 594 |
          7 | 1000 kusů | 383 |
          8 | 1000 kusů | 308 |
          Pákistán | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 8270 |
          5 | 1000 kusů | 4148 |
          6 | 1000 kusů | 7096 |
          7 | 1000 kusů | 3372 |
          8 | 1000 kusů | 4704 |
          SKUPINA IIB | | |
          26 | 1000 kusů | 4604 |
          Filipíny | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | 738 |
          8 | 1000 kusů | 221 |
          Singapur | SKUPINA IB | | |
          7 | 1000 kusů | 1283 |
          Srí Lanka | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | |
          7 | 1000 kusů | |
          8 | 1000 kusů | |
          Thajsko | SKUPINA IB | | |
          5 | 1000 kusů | 416 |
          6 | 1000 kusů | 416 |
          7 | 1000 kusů | 653 |
          8 | 1000 kusů | 416 |
          SKUPINA IIB | | |
          26 | 1000 kusů | 633 |
          Vietnam | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 pieces | 1064 |
          5 | 1000 kusů | 811 |
          6 | 1000 kusů | 757 |
          7 | 1000 kusů | 1417 |
          8 | 1000 kusů | 3286 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 3348 |
          13 | 1000 kusů | 1024 |
          15 | 1000 kusů | 329 |
          18 | Tuny | 385 |
          21 | 1000 kusů | 2235 |
          26 | 1000 kusů | 209 |
          31 | 1000 kusů | 1869 |
          68 | Tuny | 156 |
          76 | Tuny | 532 |
          78 | Tuny | 371 |
          [1] Týká se pouze skupin 1 až 114 s výjimkou Arménie, Azerbajdžánu, Běloruska, Číny (dohoda non-MFA), Gruzie, Kambodže, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Laosu, Moldavska, Mongolska, Nepálu, Ruské federace, Spojených arabských emirátů, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny, Uzbekistánu a Vietnamu, pro něž se týká skupin 1 až 161, a Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Tchaj-wanu, pro něž se týká skupin 1 až 123. V případě Tchaj-wanu jsou skupiny 115 až 123 zahrnuty do skupiny III B.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.