Nařízení Komise (ES) č. 263/2004 ze dne 16. února 2004, kterým se o šest měsíců prodlužuje použitelnost nařízení (ES) č. 1475/2003 o ochraně hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 263/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 263/2004
          ze dne 16. února 2004,
          kterým se o šest měsíců prodlužuje použitelnost nařízení (ES) č. 1475/2003 o ochraně hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Bezprostřední ohrožení zachování shluků hlubinných korálů, známých jako "Darwin Mounds", vyvolalo přijetí nařízení Komise (ES) č. 1475/2003 ze dne 20. srpna 2003 o ochraně hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska [2] na základě nouzových postupů podle článku 7 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          (2) Nařízení (ES) č. 2371/2002 stanoví, že nouzová opatření nemají trvat déle než šest měsíců a že Komise může přijmout nové rozhodnutí o jejich prodloužení o dobu dalších nejvýše šesti měsíců.
          (3) K zajištění trvalé ochrany dotyčného stanoviště předložila Komise návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 [3], pokud jde o ochranu hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska [4].
          (4) Uvedené nařízení možná nebude přijato před ukončením použitelnosti nařízení (ES) č. 1475/2003. Mezitím rizika pro zachování "Darwin Mounds" trvají.
          (5) Je proto vhodné o šest měsíců prodloužit nouzová opatření stanovená nařízením (ES) č. 1475/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Použitelnost nařízení (ES) č. 1475/2003 se prodlužuje do 22. srpna 2004.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 125, 27. 4. 1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. 137, 19. 5. 2001, s. 1).
          [4] KOM(2003) 519.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.