Nařízení Komise (ES) č. 283/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zahajuje šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2597/1999 na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie dovozy polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele či nikoliv, a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 283/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 283/2004
          ze dne 18. února 2004,
          kterým se zahajuje šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2597/1999 na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie dovozy polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele či nikoliv, a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1973/2002 [2] (základní nařízení), a zejména na čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 3 a 5 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST
          (1) Komise obdržela žádost podle čl. 23 odst. 2 základního nařízení, aby šetřila případné obcházení vyrovnávacích opatření zavedených na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu (dále jen "PET filmy") pocházejícího z Indie.
          (2) Žádost byla podána dne 6. ledna 2004 těmito výrobci Společenství: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH a Nuroll SpA.
          B. VÝROBEK
          (3) Výrobek, jehož se týká případné obcházení je PET film pocházející z Indie obvykle deklarovaný pod kódy KN ex39206219 a ex39206290 (dále jen "dotyčný výrobek"). Tyto kódy jsou uvedeny pouze informativně.
          (4) Výrobek, který je předmětem šetření je PET film zasílaný z Brazílie a Izraele (dále jen "výrobek, který je předmětem šetření") obvykle deklarovaný pod stejnými kódy jako dotyčný výrobek.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (5) Opatření, která jsou v současné době platná a která jsou případně obcházena, jsou vyrovnávací opatření zavedená nařízením Rady (ES) č. 2597/1999 [3].
          D. DŮVODY
          (6) Žádost obsahuje dostatečné evidentní důkazy o tom, že vyrovnávací opatření týkající se dovozu PET filmů pocházejících z Indie jsou obcházena překládkou v Brazílii a Izraeli.
          (7) Byly předloženy tyto důkazy:
          Žádost prokazuje, že po zavedení opatření týkajících se dotyčného výrobku došlo k významné změně obchodních toků (dovoz z Indie, Brazílie a Izraele do Společenství), a že pro tuto změnu neexistuje jiné dostatečné vysvětlení nebo důvod než uložení cla. Tuto změnu obchodních toků zřejmě způsobuje překládka PET filmů pocházejících z Indie v Brazílii a Izraeli.
          (8) Žádost také obsahuje dostatečné evidentní důkazy o tom, že nápravné účinky stávajících vyrovnávacích opatření týkajících se dotyčného výrobku jsou mařeny, pokud jde o množství. Zdá se, že dovoz dotyčného výrobku pocházejícího z Indie byl nahrazen významným objemem dovozu PET filmů z Brazílie a Izraele.
          (9) Žádost obsahuje dostatečné evidentní důkazy o tom, že subvence nadále zvýhodňují dovážené PET filmy, jak bylo zjištěno v průběhu původního šetření.
          (10) Jestliže budou v průběhu šetření kromě překládky zjištěny také jiné praktiky obcházení ve smyslu článku 23 základního nařízení, šetření se může vztahovat také na tyto praktiky.
          E. POSTUP
          (11) Na základě výše uvedeného dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle článku 23 základního nařízení a pro zavedení celní evidenci dovozu PET filmů zasílaných z Brazílie a Izraele, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Brazílie nebo Izraele či nikoli, v souladu s čl. 24 odst. 5 základního nařízení.
          a) Dotazníky
          (12) Pro získání informací, které považuje pro své šetření za nezbytné, rozešle Komise dotazníky vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Brazílii a Izraeli, vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Indii, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali při šetření vedoucím k zavedení stávajících opatření, nebo kteří jsou uvedeni v žádosti, a orgánům Indie, Brazílie a Izraele. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.
          (13) Všechny zúčastněné strany by v každém případě měly neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, kontaktovat Komisi, aby zjistily, zda jsou uvedeny v žádosti, a případně si vyžádat dotazník ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, vzhledem k tomu, že lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se použije pro všechny zúčastněné strany.
          (14) Orgány Indie, Brazílie a Izraele budou informovány o zahájení šetření a obdrží kopii žádosti.
          b) Shromažďování informací a slyšení
          (15) Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně předložily svá stanoviska a poskytly své podklady. Kromě toho Komise provede slyšení zúčastněných stran, pokud o to strany písemně požádají a prokáží, že pro slyšení existují zvláštní důvody.
          c) Osvobození od evidence dovozu nebo používání opatření
          (16) V souladu s čl. 23 odst. 3 základního nařízení dovoz výrobku, který je předmětem šetření, může být osvobozen od celní evidence nebo používání opatření, jestliže dovozem nedochází k obcházení.
          (17) K případnému obcházení dochází mimo Společenství. Článek 23 základního nařízení je zaměřen proti obcházení, aniž by ovlivnil hospodářské subjekty, které mohou prokázat, že se neúčastní tohoto obcházení, ale neobsahuje zvláštní ustanovení o zacházení s těmi výrobci v dotyčných zemích, kteří mohou prokázat, že se nepodílejí na obcházení. Jeví se proto jako nezbytné zavést pro dotyčné výrobce možnost požádat o osvobození od celní evidence dovozu jimi vyvážených výrobků nebo od používání opatření týkajících se tohoto dovozu.
          (18) Výrobci, kteří chtějí získat toto osvobození, by o ně měli požádat a ve stanovených lhůtách odpovědět na jakýkoli dotazník, aby bylo možno stanovit, že neobcházejí vyrovnávací cla ve smyslu čl. 23 odst. 1 základního nařízení. Dovozci mohou být nadále osvobozeni od celní evidence nebo používání opatření, pokud jejich dovážené výrobky pochází od výrobců, kterým je toto osvobození poskytnuto, a v souladu s čl. 23 odst. 3 základního nařízení.
          F. CELNÍ EVIDENCE
          (19) Podle čl. 24 odst. 5 základního nařízení by měla být zavedena celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, aby bylo zajištěno, že v případě, kdy šetření konstatuje obcházení, bude možné uložit vyrovnávací cla v příslušné výši se zpětnou působností ode dne celní evidence tohoto dovozu zasílaného z Brazílie a Izraele.
          G. LHŮTY
          (20) V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, ve kterých:
          - se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědět na dotazník nebo poskytnout jakékoliv jiné informace, které mají být v průběhu šetření zohledněny,
          - mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.
          (21) Upozorňuje se na to, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení je podmíněn tím, aby se dotyčná strana přihlásila ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.
          H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
          (22) Pokud jakákoliv zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne ve stanovené lhůtě, nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou závěry, pozitivní nebo negativní, v souladu s článkem 28 základního nařízení vycházet z dostupných údajů.
          (23) Pokud se zjistí, že jakákoliv zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, k těmto informacím se nepřihlédne a v souladu s článkem 28 základního nařízení se bude vycházet z dostupných údajů. Jestliže zúčastněná strana nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně a vychází se z dostupných údajů, může být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se šetření podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 2026/97, aby se zjistilo, zda dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů kódů KN ex39206219 a ex39206290 (kódy TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092) do Společenství,, zasílaných z Brazílie a Izraele, ať již pocházejí z Brazílie nebo Izraele či nikoli, obchází opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 2597/1999 na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících z Indie.
          Článek 2
          V souladu s čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 2026/97 se celním orgánům ukládá, aby přijaly vhodná opatření pro evidenci dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.
          Celní evidence skončí po devíti měsících od dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Komise může nařízením uložit celním orgánům, aby ukončily evidenci dovozu do Společenství v případě výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od evidence a u nichž bylo zjištěno, že neobcházejí vyrovnávací cla.
          Článek 3
          1. O dotazníky je třeba požádat Komisi do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Není-li uvedeno jinak, zúčastněné strany se musí přihlásit Komisi, písemně předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo předložit jakékoliv další informace do 40 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, aby byly tyto údaje zohledněny při šetření.
          3. Zúčastněné strany mohou rovněž Komise požádat o slyšení v téže lhůtě v délce 40 dnů.
          4. Veškeré informace týkající se této záležitosti, všechny žádosti o slyšení nebo žádosti o dotazník a o ověření osvědčení o neobcházení musí být písemné (nikoli v elektronické podobě, pokud není stanoveno jinak) a musí obsahovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, číslo telefonu, faxu a/nebo dálnopisu zúčastněné strany. Všechna písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazníky a důvěrné korespondence zúčastněných stran musí být označeny: "pro omezené použití" [4] a v souladu s čl. 29 odst. 2 základního nařízení k nim musí být přiložena verze nedůvěrného charakteru, která bude označena: "k nahlédnutí zúčastněným stranám".
          Korespondenční adresa Komise:
          Evropská Komise
          Generální ředitelství pro obchod
          Ředitelství B
          Kancelář: J-79, 5/16
          B-1049 Brusel
          Fax: (32-2) 295 65 05
          Telex: COMEU B 21877
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 1.
          [4] To znamená, že dokument je určen pouze pro vnitřní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o dokument důvěrné povahy ve smyslu článku 29 nařízení Rady (ES) č. 2026/97 (Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1) a článku 12 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.