Nařízení Komise (ES) č. 296/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1848/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 296/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 296/2004
          ze dne 19. února 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 1848/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Symbol Společenství a označení zmíněné v článcích 12 a 15 nařízení (EHS) č. 2082/92 tvoří vzory uvedené v částech A a B přílohy I nařízení (ES) č. 1848/93 [2].
          (2) Finské a švédské symboly a označení by měly být doplněny do výše uvedené přílohy a symboly a označení používané od vstupu Smlouvy o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska v platnost by měly být prohlášeny za platné, pokud odpovídají vzorům uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro osvědčení o zvláštní povaze,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (EHS) č. 1848/93 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Symboly a označení ve finštině a švédštině používané od vstupu Aktu o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska v platnost jsou platné, pokud odpovídají vzorům uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu 19. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 168, 10.7.1993, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2182/98 (Úř. věst. L 275, 10.10.1998, s. 18).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Část A
          +++++ TIFF +++++
          Část B
          Dansk  GARANTI FOR TRADITIONEL SPECIALITET
          Deutsch  GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT
          Ελληνικά  ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
          English  TRADITIONAL SPECIALITY GUARANTEED
          Español  ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA
          Français  SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
          Italiano  SPECIALITA TRADIZIONALE GARANTITA
          Nederlands  GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT
          Português  ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA
          Suomi  AITO PERINTEINEN TUOTE
          Svenska  GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.