Nařízení Komise (ES) č. 297/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ensaimada de Mallorca nebo Ensaimada mallorquina)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 297/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 297/2004
          ze dne 19. února 2004,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ensaimada de Mallorca nebo Ensaimada mallorquina)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 zaslalo Španělsko Komisi žádost o zápis názvu "Ensaimada de Mallorca" nebo "Ensaimada mallorquina" jako zeměpisného označení.
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo shledáno, že žádost splňuje všechny požadavky uvedeného nařízení, a zejména že byly uvedeny všechny údaje požadované podle článku 4 uvedeného nařízení.
          (3) Po zveřejnění názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie [2] neobdržela Komise žádnou námitku ve smyslu článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          (4) Uvedený název by tedy měl být zapsán do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" a měl by být proto v rámci Společenství chráněn jako chráněné zeměpisné označení.
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96 [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Název uvedený v příloze tohoto nařízení se doplňuje do přílohy nařízení (ES) č. 2400/96 a zapisuje se podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" jako chráněné zeměpisné označení (CHZO).
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. C 131, 5.6.2003, s. 14 (Ensaimada de Mallorca nebo Ensaimada mallorquina).
          [3] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 135/2004 (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a sušenky
          ŠPANĚLSKO
          Ensaimada de Mallorca nebo Ensaimada mallorquina.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.