Nařízení Komise (ES) č. 307/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad, a kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se některých osvědčení o náhradě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 307/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2004
          ze dne 20. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad, a kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se některých osvědčení o náhradě
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 8 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 19 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 [2] se musí uvedené nařízení upravit podle změn kombinované nomenklatury a příloha B se musí upravit tak, aby odpovídala příslušným přílohám nařízení uvedených v čl. 1 odst. 1.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [3] zavedlo změny kombinované nomenklatury pro některé zboží. Kromě toho příloha V nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [4] stanoví, že ode dne 1. února 2004 se nesmí vyplácet žádné vývozní náhrady za cukernou složku živých kvasinek.
          (3) Nařízení (ES) č. 1520/2000 by mělo být za účelem zohlednění těchto změn aktualizováno.
          (4) Po vstupu v platnost tohoto nařízení nebude již dále existovat nárok na náhradu v případě vývozu do třetích zemí cukerné složky obsažené v živých kvasinkách, pro kterou mohou hospodářské subjekty žádat osvědčení o náhradě podle nařízení (ES) č. 1520/2000.
          (5) Snížení osvědčení o náhradě a poměrné uvolnění odpovídající jistoty by mělo být povoleno v případech, kdy mohou hospodářské subjekty prokázat příslušnému vnitrostátnímu orgánu, že jejich nároky na náhrady byly ovlivněny vstupem tohoto nařízení v platnost.
          (6) Při zhodnocení požadavků na snížení částky osvědčení o náhradě a poměrného uvolnění odpovídající jistoty by měl brát příslušný vnitrostátní orgán v případech pochybností ohled zejména na dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, prováděné členskými státy, a o zrušení směrnice 77/435/EHS [5], aniž by byla dotčena ostatních ustanovení uvedeného nařízení.
          (7) Z administrativních důvodů je žádoucí stanovit, aby žádosti o snížení částky osvědčení o náhradě a uvolnění jistoty byly učiněny v krátkém období a aby částky, pro které byla přijata snížení, byly oznámeny Komisi včas za účelem jejich zahrnutí do stanovení částky, pro kterou budou osvědčení o náhradě používaná ode dne 1. dubna 2004 vydávána podle nařízení (ES) č. 1520/2000.
          (8) Protože změny kombinované nomenklatury zavedené nařízením (ES) č. 1789/2003 a změny zavedené nařízením (ES) č. 39/2004 jsou použitelné ode dne 1. ledna 2004 a ode dne 1. února 2004, změny stanovené v tomto nařízení by se měly použít od stejných dat.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 1520/2000 se příloha B mění takto:
          a) v řádku začínajícím zápisem "19059040 až 19059090" se zápis ve sloupci 1 nahrazuje tímto:
          "19059045 až 19059090"
          ;
          b) v řádcích začínajících ve sloupci 1 zápisy "21021031 a 21021039" se "X" ve sloupci 6 zrušuje.
          Článek 2
          1. Osvědčení o náhradě vydaná v souladu s nařízením (ES) č. 1520/2000, pokud jde o vývoz zemědělských produktů, pro které byly zrušeny vývozní náhrady podle čl. 1 písm. b) uvedeného nařízení, mohou být na základě požadavku dotčené strany snížena, pokud budou splněny následující podmínky:
          a) osvědčení byla podána před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost;
          b) platnost osvědčení skončí dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          2. Osvědčení se sníží o částku, pro kterou dotčená strana příslušnému vnitrostátnímu orgánu prokáže, že nemohla uplatnit nárok na vývozní náhrady poté, co vstoupily v platnost změny stanovené v čl. 1 písm. b).
          Při hodnocení berou příslušné orgány v případech pochybnosti ohled zejména na obchodní doklady podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4045/89.
          3. Příslušná jistota bude uvolněna v poměru k dotčenému snížení.
          Článek 3
          1. Aby mohl příslušný vnitrostátní orgán vzít v úvahu požadavek podle článku 2, musí jej obdržet nejpozději do 7. března 2004.
          2. Členské státy oznámí Komisi nejpozději do 14. března 2004 částky, pro které byla přijata snížení v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. Oznámené částky budou brány v úvahu pro stanovení částky, pro kterou budou vydávána osvědčení o náhradě pro použití od dne 1. dubna 2004 podle čl. 8 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1520/2000.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 písm. a) se použije ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. února 2004.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 740/2003 (Úř. věst. L 106, 29. 4. 20003, s. 12).
          [3] Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [5] Úř. věst. L 388, 30.12.1989, s. 18. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2154/2002 (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 4).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.