Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 314/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 314/2004
          ze dne 19. února 2004
          o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2004/161/SZBP ze dne 19. února 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Společným postojem 2002/145/SZBP ze dne 18. února 2002 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe [2] vyjádřila Rada vážné znepokojení nad situací v Zimbabwe, a zejména nad vážným porušováním lidských práv vládou Zimbabwe, včetně porušování svobody projevu, svobody spolčování a svobody pokojného shromažďování. Vzhledem k tomu uložila některá omezující opatření, která jsou předmětem každoročního přezkumu. Některá z těchto omezujících opatření uvalených vůči Zimbabwe byla provedena na úrovni Společenství nařízením Rady (ES) č. 310/2002 [3]. Doba platnosti tohoto nařízení byla prodloužena do 20. února 2004 nařízením Rady (ES) č. 313/2003 [4].
          (2) Rada nadále soudí, že vláda Zimbabwe se stále dopouští vážného porušování lidských práv. Proto, dokud bude k jejich porušování docházet, považuje Rada za nezbytné zachovat omezující opatření vůči vládě Zimbabwe a těm, kdo nesou hlavní zodpovědnost za toto porušování.
          (3) V souladu s tím stanoví společný postoj 2004/161/SZBP obnovení omezujících opatření přijatých společným postojem 2002/145/SZBP.
          (4) Omezující opatření stanovená společným postojem 2004/161/SZBP zahrnují mimo jiné zákaz technické pomoci, financování a finanční pomoci spojené s vojenskými činnostmi, zákaz vývozu zařízení, která by mohla být použita k vnitřní represi a zmrazení prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů členů vlády Zimbabwe a každé fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu s nimi spojených.
          (5) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a aby nebyla narušována hospodářská soutěž, je pro jejich provádění nezbytný akt Společenství, nezbytné právní předpisy Společenství. Pro účely tohoto nařízení zahrnuje území Společenství území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní uvedených.
          (6) Ustanovení o zákazu technické pomoci, financování a finanční pomoci týkající se vojenských činností a ustanovení o zmrazení finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů je třeba přizpůsobit současné situaci.
          (7) Toto nařízení mění a prodlužuje platnost omezujících opatření obsažených v nařízení (ES) č. 310/2002, které by mělo nahradit okamžitě po skončení jeho použitelnosti,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "technickou pomocí" jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby a může mít např. formu poučení, doporučení, odborného vzdělávání, předávání pracovních znalostí a zkušeností nebo poradenských služeb; technická pomoc zahrnuje také ústní formy pomoci;
          b) "finančními prostředky" finanční prostředky a hospodářské výhody všeho druhu, zejména
          i) hotovost, šeky, peněžité pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,
          ii) vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a dlužní úpisy,
          iii) cenné papíry veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné a dluhové nástroje včetně akcií a podílů, certifikáty na cenné papíry, dluhopisy a opční listy, nezaručené závazky a smlouvy o derivátových nástrojích,
          iv) úroky, dividendy a jiné výnosy z aktiv nebo přírůstků hodnoty aktiv,
          v) úvěry, právo na započtení, rukojemství, záruky plnění a jiné finanční závazky,
          vi) akreditivy, nákladní listy a kupní smlouvy,
          vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo finančních zdrojích,
          viii) ostatní nástroje financování vývozu;
          c) "zmrazením finančních prostředků" zamezení pohybu, převodu, změně, použití, přístupu k nebo nakládání s nimi, které by vedly ke změně jejich objemu, hodnoty, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;
          d) "hospodářskými zdroji" aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
          e) "zmrazením hospodářských zdrojů" zamezení jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.
          Článek 2
          Zakazuje se:
          a) poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc vztahující se k vojenské činnosti a pomoc týkající se poskytování, výroby, údržby a používání zbrojního a souvisejícího materiálu všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů pro výše uvedené zboží, přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo instituci v Zimbabwe nebo pro použití v této zemi;
          b) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc vztahující se k vojenské činnosti, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbrojního a souvisejícího materiálu, přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo instituci v Zimbabwe nebo pro použití v této zemi;
          c) účastnit se vědomě a úmyslně činností, jejichž cílem nebo důsledkem je přímá či nepřímá podpora transakcí podle písmen a) nebo b).
          Článek 3
          Zakazuje se:
          a) vědomě a úmyslně prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě anebo subjektu v Zimbabwe nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází ze Společenství či nikoli;
          b) poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc v souvislosti se zařízením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě anebo subjektu v Zimbabwe nebo pro použití v této zemi;
          c) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související se zařízením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě anebo subjektu v Zimbabwe nebo pro použití v této zemi;
          d) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž přímým či nepřímým cílem nebo důsledkem je podpora transakcí podle písmen a), b) a c).
          Článek 4
          1. Odchylně od článků 2 a 3 mohou příslušné orgány členských států, které jsou uvedeny v příloze II, povolit:
          a) poskytnutí finančních prostředků nebo finanční pomoci a technické pomoci v souvislosti
          i) s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy budování institucí prováděné Organizací spojených národů, Evropskou unií a Společenstvím,
          ii) s materiálem určeným pro operace řešení krizí Evropské unie a Organizace spojených národů;
          b) prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení uvedených v příloze I, určených výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, a poskytování finanční pomoci, finančních prostředků a technické pomoci v souvislosti s těmito transakcemi.
          2. Povolit nelze činnosti, které již byly zahájeny.
          Článek 5
          Články 2 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Zimbabwe výlučně pro vlastní potřebu pracovníků Organizace spojených národů, Evropské unie, Společenství nebo jeho členských států, zástupců sdělovacích prostředků a humanitárních a rozvojových pracovníků a doprovodných pracovníků.
          Článek 6
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje členů vlády Zimbabwe a každé fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu s nimi spojených.
          2. Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být přímo či nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám anebo subjektům uvedeným v příloze III nebo v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se jakákoli vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž přímým nebo nepřímým účelem nebo důsledkem je podpora transakcí uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Článek 7
          1. Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, poté, co se ujistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně plateb za potraviny, za nájemné nebo splácení hypoték, za léky a lékařskou péči, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby,
          b) určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a úhradě výdajů spojených s poskytnutím právních služeb,
          c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na držbu či správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů,
          d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámil všem ostatním příslušným orgánům a Komisi alespoň dva týdny před jeho udělením povolení důvody, pro které se domnívá, že by mělo být dané povolené uděleno.
          Příslušný orgán informuje příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.
          2. Ustanovení čl. 6 odst. 2 se nepoužije na připsání na zmrazené účty:
          a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo
          b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, kdy se tyto účty staly předmětem nařízení (ES) č. 310/2002 nebo tohoto nařízení,
          za předpokladu, že se na veškeré tyto úroky, jiné zisky a platby i nadále vztahuje čl. 6 odst. 1.
          Článek 8
          1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a služebním tajemství a článek 284 Smlouvy, fyzické a právnické osoby a subjekty a orgány:
          a) poskytnou okamžitě každou informaci, která může usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou například účty a částky zmrazené v souladu s článkem 6, příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze II, kde mají bydliště nebo kde jsou usazeni, a poskytnou tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;
          b) spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při ověřování těchto informací.
          2. Každá další informace, kterou přijme Komise přímo, je zpřístupněna příslušným orgánům dotyčných členských států.
          3. Informace, které jsou poskytnuty či přijaty v souladu s tímto článkem, se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty či přijaty.
          Článek 9
          Ani fyzické nebo právnické osoby nebo subjekty, ani jejich ředitelé nebo zaměstnanci, kteří v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, zmrazí nebo neposkytnou finanční prostředky či hospodářské zdroje, nenesou odpovědnost za takové jednání, pokud není prokázáno, že k němu došlo z nedbalosti.
          Článek 10
          Komise a členské státy se bezodkladně vzájemně informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a poskytují si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích spojených s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 11
          Komise může:
          a) měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy;
          b) měnit přílohu III na základě rozhodnutí přijatých v souvislosti s přílohou společného postoje 2004/161/SZBP.
          Článek 12
          Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a sdělí jí veškeré jejich další změny.
          Článek 13
          Toto nařízení se použije:
          a) na území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;
          b) na palubě letadel a lodí, které spadají do pravomoci některého členského státu;
          c) na státní příslušníky členského státu, ať se nacházejí kdekoliv;
          d) na právnické osoby, subjekty nebo skupiny usazené nebo zřízené podle práva některého členského státu;
          e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo skupiny, které provozují činnost v rámci Společenství.
          Článek 14
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. února 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 66.
          [2] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 1. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2003/115/SZBP (Úř. věst. 46, 20.2.2003, s. 30).
          [3] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 743/2003 (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 18).
          [4] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Zařízení pro vnitřní represi podle článku 3
          Níže uvedený seznam nezahrnuje předměty, které jsou zvlášť určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití.
          1. Neprůstřelné přílby, policejní přílby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty a díly pro ně zvlášť určené.
          2. Zařízení zvlášť určená pro snímání otisků prstů.
          3. Elektrické světlomety.
          4. Neprůstřelné stavební přístroje.
          5. Lovecké nože.
          6. Zařízení zvlášť určená pro výrobu brokovnic.
          7. Zařízení k ručnímu nabíjení střeliva.
          8. Odposlechové zařízení.
          9. Optické detektory pevných látek.
          10. Elektronky na zesilování obrazu.
          11. Teleskopické zbraňové zaměřovače.
          12. Zbraně s hladkým vývrtem a pro ně určené střelivo, které nejsou zvlášť určené pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly, kromě:
          - signálních pistolí,
          - vzduchových nebo nábojnicových střelných zbraní určených jako průmyslové nástroje nebo k humánnímu omračování zvířat.
          13. Simulátory výcviku v používání střelných zbraní a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly a příslušenství.
          14. Bomby a granáty, které nejsou zvlášť určené pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly.
          15. Neprůstřelné vesty, které neodpovídají vojenským normám nebo specifikacím, a pro ně zvlášť určené díly.
          16. Užitková vozidla s pohonem na všechna kola, použitelná v terénu, vyrobená nebo vybavená neprůstřelnou ochranou a profilovaným pancéřováním.
          17. Vodní děla a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly.
          18. Vozidla vybavená vodním dělem.
          19. Vozidla zvlášť určená nebo upravená k rozhánění prostřednictvím elektřiny, a díly zvlášť určené nebo upravené pro tento účel.
          20. Akustická zařízení, která výrobce nebo dodavatel uvádí jako vhodná pro účel kontroly nepokojů, a pro ně zvlášť určené díly.
          21. Pouta, řetězy, články řetězu a elektrické obušky speciálně určené pro znehybňování lidí, kromě:
          - pout, jejichž celková délka včetně řetězu při uzamčení nepřekračuje 240 mm.
          22. Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají paralyzujících látek (například slzný plyn nebo dráždivý plyn), a pro ně zvlášť určené díly.
          23. Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají elektrického šoku (včetně elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a střelných zbraní s elektrickými šipkami (taser)), a díly určené nebo upravené pro tento účel.
          24. Elektronická zařízení, která mohou odhalit uschované výbušniny, a pro ně zvlášť určené díly, kromě:
          - televizních nebo rentgenových kontrolních zařízení.
          25. Zařízení na elektronické rušení určené k zabránění detonacím způsobeným dálkovým radiovým ovládáním provizorních zařízení a pro ně zvlášť určené díly.
          26. Zařízení zvlášť určená pro vyvolání výbuchů elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a detonačních kabelů, a pro ně zvlášť určené díly, kromě:
          - zařízení nebo dílů zvlášť určených pro zvláštní obchodní využití, které zahrnují spuštění nebo zprovoznění výbušnými prostředky jiných zařízení, jejichž funkcí není způsobení výbuchů (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů).
          27. Zařízení určená pro odstraňování výbušné výzbroje, kromě:
          - ochranných krytů bomb,
          - kontejnerů určených pro předměty, o kterých se ví, že jsou improvizovanými výbušnými zařízeními, nebo o kterých existuje takové podezření.
          28. Zařízení pro noční vidění a termovidění a elektronky na zesilování obrazu nebo čidla pevných látek.
          29. Zvlášť určený software a technologie potřebné pro všechny uvedené položky.
          30. Nálože s lineárním ničivým působením.
          31. Níže uvedené výbušniny a příbuzné látky:
          - amatol,
          - nitrocelulóza (obsahující více než 12,5 % dusíku),
          - nitroglykol,
          - pentaerythrit tetranitrát (PETN),
          - pikrylchlorid,
          - trinitrofenylmethylnitramin (tetryl),
          - 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).
          32. Zvlášť určený software a technologie potřebné pro všechny uvedené položky.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam příslušných orgánů podle článků 4, 7 a 8
          BELGIE
          Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
          Egmont 1
          Rue des Petits Carmes 19
          B-1000 Bruxelles
          Direction générale des affaires bilatérales
          Service "Afrique du sud du Sahara"
          Téléphone (32-2) 501 85 77
          Service des transports
          Téléphone (32-2) 501 37 62
          Télécopieur (32-2) 501 88 27
          Direction générale de la coordination et des affaires européennes
          Coordination de la politique commerciale
          Téléphone (32-2) 501 83 20
          Service public fédéral de l'économie, des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes et de l'énergie
          Direction générale du potentiel économique, service "Licence"
          Avenue du Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 206 58 16/27
          Télécopieur (32-2) 230 83 22
          Service public fédéral des finances
          Administration de la Trésorerie
          Avenue des Arts 30
          B-1040 Bruxelles
          Télécopieur (32-2) 233 74 65
          Courriel: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
          Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Région de Bruxelles-Capitale
          Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
          Kunstlaan 9
          B-1210 Brussel
          Telefoon: (32-2) 209 28 25
          Fax: (32-2) 209 28 12
          Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
          Avenue des Arts 9
          B-1210 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 209 28 25
          Télécopieur (32-2) 209 28 12
          Région wallonne:
          Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
          Rue Mazy 25-27
          B-5100 Jambes-Namur
          Téléphone (32-81) 33 12 11
          Télécopieur (32-81) 33 13 13
          Vlaams Gewest:
          Administratie Buitenlands Beleid
          Boudewijnlaan 30
          B-1000 Brussel
          Tel. (32-2)553 59 28
          Fax (32-2)553 60 37
          DÁNSKO
          Erhvervs- og Boligstyrelsen
          Dahlerups Pakhus
          Langelinie Allé 17
          DK-2100 København Ø
          Tlf. (45) 35 46 60 00
          Fax (45) 35 46 60 01
          Udenrigsministeriet
          Asiatisk Plads 2
          DK-1448 København K
          Tlf. (45) 33 92 00 00
          Fax (45) 32 54 05 33
          Justitsministeriet
          Slotholmsgade 10
          DK-1216 København K
          Tlf. (45) 33 92 33 40
          Fax (45) 33 93 35 10
          NĚMECKO
          Ve věci finančních prostředků a finanční pomoci:
          Deutsche Bundesbank
          Servicezentrum Finanzsanktionen
          Postfach
          D-80281 München
          Tel. (49-89) 28 89 38 00
          Fax (49-89) 35 01 63 38 00
          Ve věci zboží, technické pomoci a jiných služeb:
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Straße 29-35
          D-65760 Eschborn
          Tel. (49-61) 969 08-0
          Fax (49-61) 969 08-800
          ŘECKO
          Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας
          Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
          Νίκηs 5-7
          GR-101 80 Αθήνα
          Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2
          Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93
          Ministry of National Economy
          General Directorate of Economic Policy
          5-7 Nikis St.
          GR-101 80 Athens
          Tel.: (0030-210) 333 27 81-2
          Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93
          Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
          Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
          Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
          Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αθήνα
          Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2
          Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93
          Ministry of National Economy
          General Directorate for Policy Planning and Implementation
          1, Kornarou St.
          GR-105 63 Athens
          Tel.: (0030-210) 333 27 81-2
          Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93
          ŠPANĚLSKO
          Ministerio de Economía
          Dirección General de Comercio e Inversiones
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Tel. (34) 913 49 38 60
          Fax (34) 914 57 28 63
          Dirección General del Tesoro y Política Financiera
          Subdirección General de Inspección y Kontrol de Movimientos de Capitales
          Ministerio de Economía
          Paseo del Prado, 6
          E-28014 Madrid
          Tel. (34) 912 09 95 11
          Fax (34) 912 09 96 56
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale des douanes et des droits indirects
          Cellule embargo – Bureau E2
          Téléphone (33) 144 74 48 93
          Télécopie (33) 144 74 48 97
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction du Trésor
          Service des affaires européennes et internationales
          Sous-direction E
          139 rue de Bercy
          F-75572 Paris Cedex 12
          Téléphone (33) 144 87 17 17
          Télécopieur (33) 153 18 36 15
          Ministère des affaires étrangères
          Direction de la coopération européenne
          Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
          Téléphone (33) 143 17 44 52
          Télécopieur (33) 143 17 56 95
          Direction générale des affaires politiques et de sécurité
          Service de la politique étrangère et de sécurité commune
          Téléphone (33) 143 17 45 16
          Télécopieur (33) 143 17 45 84
          IRSKO
          Central Bank of Ireland
          Financial Markets Department
          PO box 559
          Dame Street
          Dublin 2
          Ireland
          Tel. (353-1) 671 66 66
          Department of Foreign Affairs
          Bilateral Economic Relations Division
          76-78 Harcourt Street
          Dublin 2
          Ireland
          Tel. (353-1) 408 24 92
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Licensing Unit
          Earlsfort Centre
          Lower Hatch Street
          Dublin 2
          Ireland
          Tel. (353-1) 631 21 21
          Fax (353-1) 631 25 62
          ITÁLIE
          Ministero degli Affari esteri
          DGAS – Uff. II
          Roma
          Tel. (39) 06 36 91 24 35
          Fax (39) 06 36 91 45 34
          Ministero delle Attivita produttive
          Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero
          Roma
          Tel. (39) 06 59 64 75 47
          Fax (39) 06 59 64 74 94
          Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
          Gabinetto del ministro
          Roma
          Tel. (39) 06 44 26 73 75
          Fax (39) 06 44 26 73 70
          LUCEMBURSKO
          Ministere des affaires étrangeres
          Direction des relations économiques internationales
          6 rue de la Congrégation
          L-1352 Luxembourg
          Téléphone (352) 478 23 46
          Télécopieur (352) 22 20 48
          Ministere des finances
          3 rue de la Congrégation
          L-1352 Luxembourg
          Téléphone (352) 478 27 12
          Télécopieur (352) 47 52 41
          NIZOZEMSKO
          Ministerie van Buitenlandse Zaken
          Directie Verenigde Naties
          Afdeling Politieke Zaken
          2594 AC Den Haag
          Nederland
          Tel. (31-70) 348 42 06
          Fax (31-70) 348 67 49
          Ministerie van Financiën
          Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
          Postbus 20201
          2500 EE Den Haag Nederland
          Tel. (31-70) 342 89 97
          Fax (31-70) 342 79 18
          RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Abteilung C/2/2
          Stubenring 1
          A-1010 Wien
          Tel. (43-1) 711 00
          Fax (43-1) 711 00-8386
          Österreichische Nationalbank
          Otto-Wagner-Platz 3
          A-1090 Wien
          Tel. (43-1) 404 20-431/404 20-0
          Fax (43-1) 404 20-7399
          Bundesministerium für Inneres
          Bundeskriminalamt
          Josef-Holaubek-Platz 1
          A-1090 Wien
          Tel. (43-1) 313 45-0
          Fax: (43-1) 313 45-85290
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcçao-Geral dos Assuntos Multilaterais
          Largo do Rilvas
          P-1350-179 Lisboa
          Tel.: (351-21) 394 60 72
          Fax: (351-21) 394 60 73
          Ministério das Finanças
          Direcçao-Geral dos Assuntos Europeus e Relaçoes Internacionais
          Avenida Infante D. Henrique 1, C- 2.o
          P-1100 Lisboa
          Tel.: (351-1) 882 32 40/47
          Fax: (351-1) 882 32 49
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          FI-00161 Helsinki/Helsingfors
          P./Tel. (358-9) 16 05 59 00
          Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07
          Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
          Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8
          FI-00131 Helsinki/Helsingfors
          PL/PB 31
          P./Tel. (358-9) 16 08 81 28
          Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11
          ŠVÉDSKO
          Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
          Box 70252
          S-107 22 Stockholm
          Tfn (46-8) 406 31 00
          Fax (46-8) 20 31 00
          Regeringskansliet
          Utrikesdepartementet
          Rättssekretariatet för EU-fragor
          Fredsgatan 6
          S-103 39 Stockholm
          Tfn (46-8) 405 10 00
          Fax (46-8) 723 11 76
          Finansinspektionen
          Box 7831
          S-103 98 Stockholm
          Tfn (46-8) 787 80 00
          Fax (46-8) 24 13 35
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Sanctions Licensing Unit
          Export Control Organisation
          Department of Trade and Industry
          4 Abbey Orchard Street
          London SW1P 2HT
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 215 05 94
          Fax (44-207) 215 05 93
          HM Treasury
          Financial Systems and International Standards
          1 Horse Guards Road
          London SW1A 2HQ
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 270 59 77
          Fax (44-207) 270 54 30
          Bank of England
          Financial Sanctions Unit
          Threadneedle Street
          London EC2R 8AH
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 601 46 07
          Fax (44207) 601 43 09
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam osob podle článku 6
          1.Mugabe, Robert Gabriel | prezident, narozen dne 21.2.1924 |
          2.Buka (jinak Bhuka), Flora | "státní ministryně" v kanceláři viceprezidenta (bývalá "státní ministryně" pro program zemědělské reformy v lanceláři prezidenta), narozena dne 25.2.1968 |
          3.Bonyongwe, Happyton | generální ředitel Ústřední zpravodajské služby, narozen dne 6.11.1960 |
          4.Chapfika, David | náměstek ministra financí a hospodářského rozvoje |
          5.Charamba, George | stálý tajemník ministerstva pro informace a propagaci, narozen dne 4.4.1963 |
          6.Charumbira, Fortune Zefanaya | náměstkyně ministra pro místní správu, veřejné práce a státní bytovou výstavbu, narozen dne 10.6.1962 |
          7.Chigwedere, Aeneas Soko | ministr školství, sportu a kultury, narozen dne 25.11.1939 |
          8.Chihuri, Augustine | náčelník policie, narozen dne 10.3.1953 |
          9.Chikowore, Enos C. | tajemník politbyra ZANU (PF) pro pozemkové věci a znovuosídlení, narozen r. 1936 |
          10.Chinamasa, Patrick Anthony | ministr spravedlnosti, právních a parlamentních věcí, narozen dne 25.1.1947 |
          11.Chindori-Chininga, Edward Takaruza | bývalý ministr hornictví a rozvoje hornictví, narozen dne 14.3.1955 |
          12.Chipanga, Tongesai Shadreck | náměstek ministra vnitra |
          13.Chiwenga, Constantine | velitel ozbrojených sil Zimbabwe, generál (bývalý velitel armády, generál-poručík), narozen dne 25.8.1956 |
          14.Chiwewe, Willard | vyšší tajemník odpovědný za zvláštní záležitosti v kanceláři prezidenta (bývalý vyšší tajemník ministerstva zahraničních věcí), narozen dne 19.3.1949 |
          15.Chombo, Ignatius Morgan Chiminya | ministr místní správy, veřejných prací a státní bytové výstavby, narozen dne 1.8.1952 |
          16.Dabengwa, Dumiso | člen vyššího výboru politbyra ZANU (PF), narozen r. 1939 |
          17.Goche, Nicholas Tasunungurwa | "státní ministr" národní bezpečnosti v kanceláři prezidenta (bývalý ministr bezpečnosti), narozen dne 1.8.1946 |
          18.Gula-Ndebele, Sobuza | předseda dozorčí volební komise |
          19.Gumbo, Rugare Eleck Ngidi | "státní ministr" pro státní a polostátní podniky v kanceláři prezidenta (bývalý náměstek ministra vnitra), narozen dne 8.3.1940 |
          20.Hove, Richard | tajemník politbyra ZANU (PF) pro hospodářské věci, narozen r. 1935 |
          21.Hungwe, Josaya (nebo Josiah) Dunira | guvernér provincie Masvingo, narozen dne 7.11.1935 |
          22.Kangai, Kumbirai | člen výboru politbyra ZANU (PF), narozen dne 17.2.1938 |
          23.Karimanzira, David Ishemunyoro Godi | tajemník politbyra ZANU (PF) pro finance, narozen dne 25.5.1947 |
          24.Kasukuwere, Saviour | zástupce tajemníka politbyra ZANU (PF) pro otázky mládeže, narozen dne 23.10.1970 |
          25.Kuruneri, Christopher Tichaona | ministr financí a hospodářského rozvoje (bývalý náměstek ministra financí a hospodářského rozvoje), narozen dne 4.4.1949 |
          26.Langa, Andrew | náměstek ministra dopravy a spojů |
          27.Lesabe, Thenjiwe V. | tajemnice politbyra ZANU (PF) pro otázky žen, narozena r. 1933 |
          28.Machaya, Jason (jinak Jaison) Max Kokerai | náměstek ministra hornictví a rozvoje hornictví, narozen 13.6.1952 |
          29.Made, Joseph Mtakwese | ministr zemědělství a rozvoje venkova (bývalý ministr zemědělství a znovuosídlení venkova), narozen dne 21.11.1954 |
          30.Madzongwe, Edna (jinak Edina) | zástupkyně tajemníka ZANU (PF) pro výrobu a práci, narozena dne 11.7.1943 |
          31.Mahofa, Shuvai Ben | náměstkyně ministra pro rozvoj mládeže, rovnost pohlaví a tvorbu zaměstnanosti, narozena dne 4.4.1941 |
          32.Mahoso, Tafataona | předseda Komise pro sdělovací prostředky a informace |
          33.Makoni, Simbarashe | zástupce generálního tajemníka politbyra ZANU (PF) pro hospodářské věci (bývalý ministr financí), narozen dne 22.3.1950 |
          34.Malinga, Joshua | zástupce tajemníka politbyra ZANU (PF) pro zdravotně postižené a znevýhodněné osoby, narozen dne 28.4.1944 |
          35.Mangwana, Paul Munyaradzi | ministr veřejné služby, práce a sociální péče (bývalý "státní ministr" pro státní a polostátní podniky v Kanceláři prezidenta), narozen dne 10.8.1961 |
          36.Mangwende, Witness Pasichigare | guvernér provincie Harare (bývalý ministr dopravy a spojů), narozen dne 15.10.1946 |
          37.Manyika, Elliot Tapfumanei | ministr bez portfeje (bývalý ministr pro rozvoj mládeže, rovnost pohlaví a tvorbu zaměstnanosti), narozen dne 30.7.1955 |
          38.Manyonda, Kenneth Vhundukai | náměstek ministra průmyslu a mezinárodního obchodu, narozen dne 10.8.1934 |
          39.Marumahoko, Rueben | náměstek ministra pro rozvoj energetiky a elektrické energie, narozen dne 4.4.1948 |
          40.Masawi, Ephrahim Sango | guvernér provincie Mashonaland Central |
          41.Masuku, Angeline | guvernérka provincie Matabeleland-jih (tajemnice politbyra ZANU (PF) pro zdravotně postižené a znevýhodněné osoby), narozena dne 14.10.1936 |
          42.Mathema, Cain | guvernér provincie Bulawayo |
          43.Mathuthu, T. | zástupce tajemníka politbyra ZANU (PF) pro dopravu a sociální péči |
          44.Midzi, Amos Bernard (Mugenva) | ministr hornictví a rozvoje hornictví (bývalý ministr energetiky a rozvoje elektráren), narozen dne 4.7.1952 |
          45.Mnangagwa, Emmerson Dambudzo | předseda parlamentu, narozen dne 15.9.1946 |
          46.Mohadi, Kembo Campbell Dugishi | ministr vnitra (bývalý náměstek ministra místní správy, veřejných prací a státní bytové výstavby), narozen dne 15.11.1949 |
          47.Moyo, Jonathan | "státní ministr" pro informace a propagaci v kanceláři prezidenta, narozen dne 12.1.1957 |
          48.Moyo, July Gabarari | ministr energetiky a rozvoje elektráren (bývalý ministr veřejné služby, práce a sociální péče), narozen dne 7.5.1950 |
          49.Moyo, Simon Khaya | zástupce tajemníka politbyra ZANU (PF) pro právní věci, narozen r. 1945 |
          50.Mpofu, Obert Moses | guvernér provincie Matabeleland-sever, zástupce tajemníka politbyra (ZANU (PF) pro státní bezpečnost), narozen dne 12.10.1951 |
          51.Msika, Joseph W. | viceprezident, narozen dne 6.12.1923 |
          52.Msipa, Cephas George | guvernér provincie Midlands, narozen dne 7.7.1931 |
          53.Muchena, Olivia Nyembesi (nebo Nyembezi) | "státní ministryně" pro vědu a technologii v kanceláři prezidenta (bývalá "státní ministryně" v kanceláři viceprezidenta Msika), narozena dne 18.8.1946 |
          54.Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange | tajemnice politbyra ZANU (PF) pro rovnost pohlaví a kulturu, narozena dne 14.12.1958 |
          55.Mudede, Tobaiwa (Tonneth) | vedoucí Ústředního statistického úřadu ("Registrar General"), narozen dne 22.12.1942 |
          56.Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo | ministr zahraničních věcí, narozen dne 17.12.1941 |
          57.Mugabe, Grace | manželka Roberta Gabriela Mugabeho, narozena dne 23.7.1965 |
          58.Mugabe, Sabina | členka vyššího výboru politbyra ZANU (PF), narozena dne 14.10.1934 |
          59.Mujuru, Joyce Teurai Ropa | ministryně vodních zdrojů a rozvoje infrastruktury (bývalá ministryně rozvoje zdrojů venkova a vodohospodářství), narozena dne 15.4.1955 |
          60.Mujuru, Solomon T.R. | člen vyššího výboru politbyra ZANU (PF), narozen dne 1.5.1949 |
          61.Mumbengegwi, Samuel Creighton | ministr průmyslu a mezinárodního obchodu (bývalý ministr vyššího školství a techniky), narozen dne 23.10.1942 |
          62.Murerwa, Herbert Muchemwa | ministr vyššího a terciárního školství (bývalý ministr financí a hospodářského rozvoje), narozen dne 31.7.1941 |
          63.Mushohwe, Christopher Chindoti | ministr dopravy a spojů (bývalý náměstek ministra dopravy a spojů), narozen dne 6.2.1954 |
          64.Mutasa, Didymus Noel Edwin | ministr pro zvláštní záležitosti v Kanceláři prezidenta pro program proti korupci a monopolům (bývalý tajemník politbyra ZANU (PF) pro zahraniční vztahy), narozen dne 27.7.1935 |
          65.Mutinhiri, Ambros (jinak Ambrose) | ministr pro rozvoj mládeže, rovnost pohlaví a tvorbu zaměstnanosti, brigádní generál ve výslužbě |
          66.Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza | náměstek ministra pro rozvoj malých a středních podniků, narozen dne 27.5.1948 |
          67.Muzenda, Tsitsi V. | člen vyššího výboru politbyra ZANU (PF), narozen dne 28.10.1922 |
          68.Muzonzini, Elisha | brigádní generál (bývalý generální ředitel Ústřední zpravodajské služby), narozen dne 24.6.1957 |
          69.Ncube, Abedinico | náměstek ministra zahraničních věcí, narozen dne 13.10.1954 |
          70.Ndlovu, Naison K. | tajemník politbyra ZANU (PF) pro výrobu a práci, narozen dne 22.10.1930 |
          71.Ndlovu, Sikhanyiso | zástupce tajemníka politbyra ZANU (PF) pro hospodářskou správu, narozen dne 20.9.1949 |
          72.Nhema, Francis | ministr životního prostředí a turistiky, narozen dne 17.4.1959 |
          73.Nkomo, John Landa | ministr zvláštních záležitostí v Kanceláři prezidenta |
          74.Nyambuya, Michael Reuben | generál-poručík, guvernér provincie Manicaland |
          75.Nyoni, Sithembiso Gile Glad | ministryně pro rozvoj malých a středních podniků (bývalá "státní ministryně" pro neformální sektor), narozena dne 20.9.1949 |
          76.Parirenyatwa, David Pagwese | ministr zdravotnictví a péče o děti (bývalý náměstek ministra), narozen dne 2.8.1950 |
          77.Pote, Selina M. | zástupkyně tajemníka politbyra ZANU (PF) pro rovnost pohlaví |
          78.Rusere, Tinos | náměstek ministra pro vodní zdroje a rozvoj infrastruktury (bývalý náměstek ministra pro rozvoj venkova a vodních zdrojů), narozen dne 10.5.1945 |
          79.Sakupwanya, Stanley | zástupce tajemníka politbyra ZANU (PF) pro zdravotnictví a péči o děti |
          80.Samkange, Nelson Tapera Crispen | guvernér provincie Mashonaland-západ |
          81.Sekeramayi, Sydney (jinak Sidney) Tigere | ministr obrany, narozen dne 30.3.1944 |
          82.Shamu,Webster | "státní ministr" pro realizaci politiky v Kanceláři prezidenta, narozen dne 6.6.1945 |
          83.Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa | tajemník politbyra ZANU (PF) pro informace a propagaci, narozen dne 29.9.1928 |
          84.Shiri, Perence | maršál letectva (leteckých ozbrojených sil), narozen dne 1.11.1955 |
          85.Shumba, Isaiah Masvayamwando | náměstek ministra školství, sportu a kultury, narozen dne 3.1.1949 |
          86.Sibanda, Jabulani | předseda národního sdružení válečných veteránů, narozen dne 31.12.1970 |
          87.Sibanda, Misheck Julius Mpande | tajemník kabinetu vlády (nástupce Charlese Utete, viz č. 93), narozen dne 3.5.1949 |
          88.Sibanda, Phillip Valerio | velitel národní armády Zimbabwe, generál-poručík, (jinak Valentine), narozen dne 25.8.1956 |
          89.Sikosana, Absolom | tajemník politbyra ZANU (PF) pro otázky mládeže |
          90.Stamps, Timothy | poradce pro otázky zdravotnictví v Kanceláři prezidenta, narozen dne 15.10.1936 |
          91.Tawengwa, Solomon Chirume | zástupce tajemníka politbyra ZANU (PF) pro finance, narozen dne 15.6.1940 |
          92.Tungamirai, Josiah T. | "státní ministr" pro podporu původního obyvatelstva (indigenisation and empowerment), letecký maršál ve výslužbě (bývalý tajemník politbyra ZANU (PF) pro podporu původního obyvatelstva), narozen dne 8.10.1948 |
          93.Utete, Charles | předseda prezidentova výboru pro pozemkovou reformu (bývalý tajemník kabinetu), narozen dne 30.10.1938 |
          94.Zimonte, Paradzai | ředitel vězeňské správy, narozen dne 4.3.1947 |
          95.Zvinavashe, Vitalis | generál ve výslužbě (bývalý vedoucí štábu obrany), narozen dne 27.9.1943 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.