Nařízení Komise (ES) č. 316/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 316/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 316/2004
          ze dne 20. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 53 a čl. 80 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Po přijetí nařízení Komise (ES) č. 753/2002 [2] bylo zjištěno, že obsahuje některé technické chyby, které by se měly opravit. Z důvodu srozumitelnosti a provázanosti by se rovněž měla nově rozčlenit některá ustanovení nařízení.
          (2) Nařízení (ES) č. 753/2002 bylo oznámeno Světové obchodní organizaci. Několik třetích zemí produkujících víno oznámilo výhrady k jeho znění. S ohledem na tyto připomínky se v Ženevě konaly dvě konzultace, jejichž cílem bylo vysvětlit nová pravidla pro označování na etiketách a vzít v úvahu připomínky třetích zemí.
          (3) S ohledem na požadavky třetích zemí by se měly v nařízení (ES) č. 753/2002 provést jisté změny. Tyto změny by zejména měly třetím zemím umožnit užívat některé tradiční výrazy, pokud tyto země splňují podmínky rovnocenné podmínkám požadovaným po členských státech. Navíc by se s ohledem na to, že několik třetích zemí nemá tutéž úroveň centralizovaného řízení jako Společenství, měly pozměnit některé předpisy, přičemž musí být však nadále zajištěna závaznost daných pravidel.
          (4) Není možné dokončit postup pro přijetí tohoto opatření do 1. února 2004, a proto by měla být lhůta stanovená v článku 47 prodloužena do 15. března 2004.
          (5) Nařízení (ES) č. 753/2002 by proto mělo být změněno.
          (6) Řídící výbor pro víno nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 753/2002 se mění takto:
          1. v čl. 5 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Dotyčné členské státy mohou dále pro tento účel stanovit přesně vymezené odchylky pro některá jakostní vína s. o. a jakostní šumivá vína s. o. uvedená v článku 29, která dlouhou dobu před prodejem zrála v láhvích za předpokladu, že stanovily kontrolní podmínky a pravidla pro oběh těchto produktů.
          Členské státy sdělí Komisi kontrolní podmínky a pravidla pro oběh, které stanovily.";
          2. v článku 9 se zrušují odstavce 4 a 5;
          3. v čl. 12 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) výrazy, které nejsou definovány v pravidlech Společenství, ale jejichž užívání právně upravuje dotyčný členský stát, nebo vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi, včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi za předpokladu, že tyto výrazy sdělí Komisi, která zajistí všemi vhodnými způsoby, aby tyto výrazy byly uvedeny ve známost.";
          4. článek 24 se mění takto:
          a) v odstavci 5 se úvodní věta nahrazuje touto:
          "Pro zařazení do přílohy III musí tradiční výraz výraz splňovat tyto podmínky:"
          b) odstavec 6 se zrušuje;
          c) odstavec 8 se zrušuje;
          5. v článku 28 se třetí odstavec nahrazuje tímto:
          "Pravidla uvedená v druhém pododstavci však mohou umožnit užití výrazů "…"; (appelation traditionnelle) ve spojení s výrazem "…"; (retsina), aniž by nezbytně musely být vázány na stanovená zeměpisná označení.";
          6. článek 29 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) pro Španělsko:
          - "Denominación de origen";, "Denominación de origen calificada";, "D.O.";, "D.O.Ca";, "vino de calidad con indicación geográfica";, "vino de pago"; a "vino de pago calificado";;
          Tyto výrazy se však musejí uvádět na etiketě bezprostředně pod názvem stanovené pěstitelské oblasti;
          - "vino generoso";, "vino generoso de licor";, "vino dulce natural";;";
          b) v odst. 1 písm. h) se poslední odrážka nahrazuje touto:
          "— "Districtus Austriae Controllatus" nebo "DAC";"
          c) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) pro Španělsko:
          - "Denominación de origen"; a "Denominación de origen calificada";, "D.O.";, "D.O.Ca";, "vino de calidad con indicación geográfica";, "vino de pago"; a "vino de pago calificado";;
          Tyto výrazy se však musejí uvádět na etiketě bezprostředně pod názvem stanovené pěstitelské oblasti;";
          7. článek 31 se mění takto:
          a) v odst. 3 druhém pododstavci písm. b) se datum "31. srpna 2003" nahrazuje datem "31. srpna 2005";
          b) v odst. 3 třetím pododstavci se datum "31. srpna 2003" nahrazuje datem "31. srpna 2005";
          8. článek 34 se mění takto:
          a) odstavec 1 se mění takto:
          i) v prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) jménem, adresou a postavením jedné nebo více osob podílejících na jejich uvádění na trh za předpokladu, že podmínky jejich užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi;"
          ii) v prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) zvláštní barvou za předpokladu, že podmínky jejího užívání vyhovují předpisům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi;";
          iii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
          "V případě likérových vín, perlivých vín, perlivých vín dosycených oxidem uhličitým a produktů hlavy II vyráběných ve třetích zemích se údaje stanovené v prvním pododstavci písm. b) mohou používat za předpokladu, že podmínky jejich užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi, včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi.";
          b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní:
          "3. Odchylně od čl. 9 odst. 1 až 3 se mohou pro obchodní úpravu vína pocházejícího ze třetích zemích používat určité typy lahví uvedené v příloze I, pokud:
          a) uvedené země předložily Komisi odůvodněnou žádost a
          b) byly splněny podmínky považované za rovnocenné podmínkám uvedeným v čl. 9 odst. 2 a 3.
          U každého typu láhve jsou v příloze 1 spolu s pravidly jejich užívání uvedeny rovněž dotčené třetí země.
          Některým typům láhví tradičně užívaným ve třetích zemích, které nejsou zahrnuty do přílohy I, může být za účelem jejich uvedení na trh ve Společenství a za podmínky vzájemnosti přiznána ochrana uvedená v tomto článku pro daný typ láhve.
          První pododstavec se provádí prostřednictvím dohod s dotčenými třetími zeměmi, které se uzavírají postupem podle článku 133 Smlouvy.";
          c) doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
          "4. Ustanovení čl. 37 odst. 1 se použijí obdobně na částečně zkvašený hroznový mošt se zeměpisným označením určený k přímé lidské spotřebě a na víno z přezrálých hroznů se zeměpisným označením.";
          d) doplňuje se nový odstavec 5, který zní:
          "5. Články 2, 3, 4, čl. 7 písm. c), články 8 a 12, čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c) se použijí obdobně.";
          9. článek 36 se mění takto:
          a) v odstavci 3 se zrušuje třetí pododstavec;
          b) odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:
          "4. Zeměpisná označení uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 se nesmějí používat, i když pravdivě označují oblast, region nebo místo, z něhož produkt pochází, pokud by mohly vést veřejnost k mylnému dojmu, že produkty pocházejí z jiného území.
          5. Zeměpisné označení třetí země, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2, může být použito na etiketách dováženého vína i v případě, že pouze 85 % dotyčného vína bylo získáno z hroznů sklizených v produkční oblasti, jejíž názvem je označeno.";
          10. článek 37 se mění takto:
          a) odstavec 1 se mění takto:
          i) úvodní věta se nahrazuje tímto:
          "1. Podle přílohy VII části B bodu 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 se údaje na etiketě vína pocházejícího ze třetí země (s výjimkou šumivých vín, šumivých vín dosycených oxidem uhličitým a perlivých vín dosycených oxidem uhličitým, ale včetně vín z přezrálých hroznů) a na etiketě částečně zkvašeného hroznového moštu určeného k přímé lidské spotřebě a vyrobeného ve třetí zemi, na nichž je v souladu s článkem 36 uvedeno zeměpisné označení, mohou doplnit těmito údaji:"
          ii) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) ročníkem sklizně; údaj o ročníku sklizně lze užít pouze za předpokladu, že podmínky jejich užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vín v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi a že po odečtení produktů užitých k případnému slazení bylo nejméně 85 % hroznů použitých k výrobě vína sklizeno v daném roce.
          U vín tradičně získávaných z hroznů sklizených v zimě se místo ročníku sklizně uvádí rok začátku běžného hospodářského roku.";
          iii) v písmenu b) se bod i) nahrazuje tímto:
          "i) podmínky jejich užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi."
          iv) písmena d), e) a f) se nahrazují tímto:
          "d) údaji o způsobu získávání nebo výrobní metodě za předpokladu, že podmínky užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi;
          e) v případě vín ze třetích zemí a částečně zkvašených hroznových moštů určených k přímé lidské spotřebě, které byly vyrobeny ve třetích zemích, doplňující tradiční výrazy:
          i) jiné než tradiční výrazy uvedené v příloze III, za předpokladu, že jsou v souladu s pravidly platnými pro producenty vína v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi;
          ii) uvedené v příloze III za předpokladu, že podmínky jejich užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemí včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi, a splňují tyto požadavky:
          - tyto země předložily Komisi odůvodněnou žádost a doručily jí příslušné předpisy, kterými lze uznání dotyčného tradičního výrazu zdůvodnit,
          - tradiční výraz je sám o sobě specifický,
          - je dostatečně odlišný a/nebo dobře znám v dotyčné třetí zemi,
          - je v dotyčné třetí zemi tradičně používán nejméně po dobu deseti let,
          - je užíván pro jednu nebo více kategorií vína dotyčné třetí země,
          - pravidla dotyčných třetích zemí nemohou ohledně dotyčného výrazu uvést spotřebitele v omyl.
          Kromě toho se na etiketách vín se zeměpisným označením, která pocházejí ze třetích zemí, povoluje užití některých tradičních výrazů uvedených v příloze III v jazyce třetí země původu nebo v jiném jazyce, pokud se pro tradiční výraz považuje použití jiného jazyka než úředního jazyka dotyčné země za tradiční, je-li použití uvedeného jazyka stanoveno v právních předpisech dotyčné země a je-li tento jazyk nepřetržitě používán k vyjádření tradičního výrazu po dobu nejméně 25 let.
          Článek 23 a čl. 24 odst. 2, 3, čl. 24 odst. 4 druhý pododstavec a čl. 24 odst. 6 písm. c) se použijí obdobně.
          Pro každý tradiční výraz uvedený v bodě ii) jsou dotyčné země uvedeny v příloze III.
          f) názvem podniku, pokud podmínky užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi. Ustanovení čl. 25 odst. 1 se použije obdobně."
          v) v písmenu g) se úvodní věta nahrazuje tímto:
          "údajem o plnění za předpokladu, že podmínky užívání vyhovují pravidlům platným pro producenty vína v dotyčné třetí zemi včetně pravidel stanovených reprezentativními profesními organizacemi;";
          b) odstavec 3 se zrušuje;
          11. v hlavě V se doplňují nové články 37a a 37b, které znějí:
          "Článek 37a
          "Reprezentativními profesními organizacemi" se rozumí každá organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, které přijaly stejná pravidla a působí v dané vinařské oblasti, pokud jsou jejich členy nejméně dvě třetiny producentů v stanovené pěstitelské oblasti, v níž působí, a pokud se podílejí alespoň dvěma třetinami na produkci uvedené oblasti.
          Dotyčné třetí země sdělí Komisi předem pravidla uvedená v čl. 12 odst. 1, čl. 34 odst. 1 a čl. 37 odst. 1. Třetí země rovněž předloží seznam reprezentativních profesních organizací s údaji o jejich členech podle přílohy IX.
          Komise zajistí všemi vhodnými způsoby, aby tato opatření byla uvedena ve známost."
          "Článek 37b
          Likérové víno, perlivé víno, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým a šumivé víno
          1. Podle přílohy VII části A bodu 4 nařízení (ES) č. 1493/1999 se na etiketě likérových vín, perlivých vín a perlivých vín dosycených oxidem uhličitým kromě povinných údajů uvedených v části A bodu 1 dané přílohy uvádí dovozce nebo, bylo-li víno plněno ve Společenství, stáčírna.
          V případě údajů uvedených v prvním pododstavci se čl. 34 odst. 1 písm. a) použije obdobně u produktů vyrobených ve třetích zemích.
          Ustanovení čl. 38 odst. 2 se použijí obdobně.
          2. Odchylně od přílohy VII části C bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 mohou být vína ze třetích zemí označena výrazy "likérové víno";, "perlivé víno"; nebo "perlivé víno dosycené oxidem uhličitým";, splňují-li podmínky stanovené v příloze XI písm. d), popř. písm. g) nebo h) nařízení Komise (ES) č. 883/2001 [3].
          3. Šumivá vína pocházející ze třetí země, jak jsou stanoveny v příloze VIII části E bodu 1 třetí odrážce nařízení (EHS) č. 1493/1999, jsou uvedena v příloze VIII tohoto nařízení.";
          12. v článku 38 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Podle přílohy VII části A bodu 4 nařízení (ES) č. 1493/1999 se na etiketách likérových vín, perlivých vín a perlivých vín dosycených oxidem uhličitým uvádějí kromě povinných údajů stanovených v části A bodu 1 uvedené přílohy jméno nebo obchodní firma stáčírny, název obce a členského státu, v němž se stáčírna nachází, nebo u nádob se jmenovitým objemem větším než 60 litrů, jméno odesílatele; v případě perlivých vín může být jméno stáčírny nahrazeno jménem výrobce.
          Pokud jde o údaje stanovené v prvním pododstavci, použije se článek 15 obdobně na produkty vyrobené ve Společenství.";
          13. článek 40 se zrušuje;
          14. článek 44 se zrušuje;
          15. článek 46 se nahrazuje tímto:
          "Článek 46
          Odrůdy vína "Pinot";
          V případě šumivých vín, jakostních šumivých vín nebo jakostních šumivých vín s. o. mohou být názvy odrůd používané k doplnění označení produktu "Pinot blanc";, "Pinot noir"; nebo "Pinot gris"; a odpovídajících názvů v ostatních jazycích Společenství nahrazeny synonymem "Pinot";.";
          16. v čl. 47 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Etikety a hotová balení obsahující údaje, které v době jejich uvedení do oběhu byly vytištěny podle předpisů platných do počátku používání tohoto nařízení, mohou být používány do 15. března 2004.";
          17. příloha II se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení;
          18. příloha III se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení;
          19. příloha III tohoto nařízení se doplňuje jako příloha IX.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. února 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1205/2003 (Úř. věst. L 168, 5.7.2003, s. 13).
          [3] Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PŘÍLOHA II
          Seznam názvů odrůd révy, včetně zeměpisného označení [2], a jejich synonym, které se v souladu s čl. 19 odst. 2 smějí na etiketách používat [1]
          | Název odrůdy nebo jeho synonynum | Země, které smějí používat název odrůdy nebo jedno ze synonym |
          1 | Agiorgitiko | Řeckoo |
          2 | Aglianico | Itálieo, Řeckoo |
          3 | Aglianicone | Itálieo |
          4 | Alicante Bouschet | Řeckoo, Itálie*o, Portugalskoo, Alžírskoo, Tuniskoo, Spojené státyo Pozn.Název "Alicante" se nesmí používat samostatně k označení vína |
          5 | Alicante Branco | Portugalskoo |
          6 | Alicante Henri Bouschet | Francieo, Srbsko a Černá Hora (8) |
          7 | Alicante | Itálieo |
          8 | Alikant Buse | Srbsko a Černá Hora (6) |
          9 | Auxerrois | Jihoafrická republikao, Austrálieo, Kanadao, Švýcarskoo, Belgieo, Německoo, Francieo, Lucemburskoo, Nizozemskoo, Spojené královstvío |
          10 | Banatski rizling | Srbsko a Černá Hora (Kreaca)o |
          11 | Barbera Bianca | Itálieo |
          12 | Barbera | Jihoafrická republikao, Argentinao, Austrálieo, Chorvatskoo, Mexikoo, Slovinskoo, Uruguayo, Spojené státyo, Řeckoo, Itálieo, |
          13 | Barbera Sarda | Itálieo |
          14 | Blauerburgunder | Bývalá jugoslávská republika Makedonie (18-28-97), Rakousko (15-18), Kanada (18-97) (Pinot noir), Chile (18-97) (Pinot noir), Itálie (Pinot nero – 18-97) |
          15 | Blauer Burgunder | Rakousko (14-18), Srbsko a Černá Hora (25-97), Švýcarsko (Pinot noir) |
          16 | Blauer Frühburgunder | Německo (51) |
          17 | Blauer Limberger | Německo (Lemberger) (19), Rumunsko (56) (64) (Kekfrankos) |
          18 | Blauer Spätburgunder | Německo(97), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (14-28-97), Rakousko (14-15), Bulharsko (96) (Pinot noir), Kanada (14-97) (Pinot noir), Chile (14-97) (Pinot noir), Rumunsko (97) (Pinot noir, Modri pinot), Itálie (14-97) (Pinot nero) |
          19 | Blaufränkisch | Česká republikao (50), Rakouskoo, Německo, Slovinsko (Modra frankija, Frankija) |
          20 | Borba | Španělskoo |
          21 | Bosco | Itálieo |
          22 | Bragão | Portugalskoo |
          23 | Burgundac beli | Srbsko a Černá hora (121) |
          24 | Burgundac Crni | Chorvatskoo(Pinot Crni) |
          25 | Burgundac crni | Srbsko a Černá hora (15-99) |
          26 | Burgundac sivi | Chorvatskoo(Pinot sivi), Srbsko a Černá Horao |
          27 | Burgundec bel | Bývalá jugoslávská republika Makedonieo |
          28 | Burgundec crn | Bývalá jugoslávská republika Makedonie (14-18-97) |
          29 | Burgundec siv | Bývalá jugoslávská republika Makedonieo |
          30 | Calabrese | Itálie (75) |
          31 | Campanário | Portugalskoo |
          32 | Canari | Argentinao |
          33 | Carignan Blanc | Francieo |
          34 | Carignan | Jihoafrická republikao, Argentinao, Austrálie(36), Chile (36), Chorvatskoo, Izraelo, Marokoo, Nový Zélando, Tuniskoo, Řeckoo, Francieo, Portugalskoo |
          35 | Carignan Noir | Kypro |
          36 | Carignane | Austrálie (34), Chile (34), Mexiko, Turecko, Spojené státy |
          37 | Carignano | Itálieo |
          38 | Chardonnay | Jihoafrická republikao, Argentina(79), Austrálie(79), Bulharskoo, Kanada(79), Švýcarskoo, Chile(79), Česká republikao, Chorvatskoo, Maďarsko(39), Indie, Izraelo, Moldávieo, Mexiko(79), Nový Zéland(79), Rumunskoo, Ruskoo, San Marinoo, Slovenskoo, Slovinskoo, Tuniskoo, Spojené státy(79), Uruguayo, Srbsko a Černá Hora(Sardone), Zimbabweo, Německo, Francie, Řecko(79), Itálie(79), Lucembursko(79), Nizozemsko(79), Spojené království, Španělsko, Portugalsko, Rakouskoo, Belgie(79) |
          39 | Chardonnay Blanc | Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Sardone), Maďarsko (38) |
          40 | Chardonnay Musqué | Kanadao |
          41 | Chelva | Španělskoo |
          42 | Corinto Nero | Itálieo |
          43 | Cserszegi fűszeres | Maďarskoo |
          44 | Děvín | Česká republikao |
          45 | Dornfelder | Kanadao, Německoo, Nizozemskoo, Spojené královstvío, Belgieo |
          46 | Durasa | Itálieo |
          47 | Early Burgundy | Spojené státyo |
          48 | Fehér Burgundi, Burgundi | Maďarsko (118) (Pinot blanc) |
          49 | Findling | Německoo, Spojené království |
          50 | Frankovka | Česká republikao(19) |
          51 | Frühburgunder | Německo (16), Nizozemskoo |
          52 | Graciosa | Portugalskoo |
          53 | Grauburgunder | Německo (Ruländer – 54), Bulharsko (Pinot gris), Maďarsko (Szürkebarát)o, Rumunsko (54) (Pinot gris) |
          54 | Grauer Burgunder | Kanada, Rumunsko (53) (Pinot gris), Německo (Rülander – 53), Rakousko (Pinot gris) |
          55 | Grossburgunder | Rumunsko (17) (63) (Kekfrankos) |
          56 | Iona | Spojené státyo |
          57 | Izsáki | Maďarskoo |
          58 | Kanzler | Spojené královstvío |
          59 | Kardinal | Německoo, Bulharskoo |
          60 | Kisburgundi kék | Maďarsko (97) (Pinot noir) |
          61 | Korinthiaki | Řeckoo |
          62 | Leira | Portugalskoo |
          63 | Limberger | Kanada (Lemberger), Nový Zélando, Rumunsko (17) (55) (Kekfrankos), Belgieo |
          64 | Limnio | Řeckoo |
          65 | Maceratino | Itálieo |
          66 | Monemvasia | Řecko (Monovasia) |
          67 | Montepulciano | Itálieo |
          68 | Moslavac | Bývalá jugoslávská republika Makedonie (70) (Sipon), Srbsko a Černá Horao |
          69 | Mosler | Slovinsko (Šipon) |
          70 | Mozler | Bývalá jugoslávská republika Makedonie (68) (Sipon) |
          71 | Mouratón | Španělskoo |
          72 | Müller-Thurgau | Jihoafrická republikao, Rakouskoo, Německo (Rivaner), Kanada, Chorvatskoo (Rizvanac), Maďarskoo, Srbsko a Černá Horao (Rizvanac), Česká republikao, Slovenskoo, Slovinsko (Rizvanac), Švýcarskoo, Lucemburskoo (Rivaner), Nizozemskoo, Itálieo, Belgieo, Francieo, Spojené královstvío(Rivaner), Austrálieo, Bulharskoo, Spojené státyo, Nový Zélando, Portugalsko |
          73 | Muškát moravský | Česká republikao, Slovensko |
          74 | Nagyburgundi | Maďarsko (Kekfrankos)o |
          75 | Nero d'Avola | Itálie (30) |
          76 | Olivella nera | Itálieo |
          77 | Orange Muscat | Austrálieo, Spojené státyo |
          78 | Pau Ferro | Portugalskoo |
          79 | Pinot Chardonnay | Argentina (38), Austrálie (38), Kanada (38), Chile (38), Mexiko (38), Nový Zéland (38), Spojené státy (38), Tureckoo, Belgie (38), Řecko (38), Nizozemsko, Itálie (38) |
          80 | Portoghese | Itálieo |
          81 | Pozsonyi | Maďarsko (82) |
          82 | Pozsonyi Fehér | Maďarsko (81) |
          83 | Rajnai rizling | Maďarsko (86) |
          84 | Rajnski rizling | Srbsko a Černá Hora (85-88-91) |
          85 | Renski rizling | Srbsko a Černá Hora (84-89-92), Slovinskoo |
          86 | Rheinriesling | Bulharsko (Nemkti riesling)o, Rakousko (Weißer Riesling, Riesling), Německo (88) (Weißer Riesling), Maďarsko (83), Česká republika (94), Itálie (88), Řecko (Riesling), Portugalsko |
          87 | Rhine Riesling | Jihoafrická republikao(Weißer Riesling)o, Austrálie (Riesling)o, Chile (89) (Riesling), Moldávieo (White riesling), Nový Zélando (Riesling) |
          88 | Riesling renano | Německo (86) (Weißer Riesling), Srbsko a Černá Hora (84-86-91), Itálie (86) |
          89 | Riesling Renano | Chile (87) (Riesling) |
          90 | Riminèse | Francieo |
          91 | Rizling rajnski | Srbsko a Černá Hora (84-85-88) |
          92 | Rizling Rajnski | Bývalá jugoslávská republika Makedonieo, Chorvatskoo |
          93 | Ryzling rýnsky | Slovenskoo |
          94 | Ryzlink rýnský | Česká republika (86) |
          95 | Santareno | Portugalskoo |
          96 | Sciaccarello | Francieo |
          97 | Spätburgunder | Bývalá jugoslávská republika Makedonie (14-18-28), Srbsko a Černá hora (16-25), Bulharsko (19) (Pinot noir), Kanada (14-18) (Pinot noir), Chile (Pinot noir-14-18), Maďarsko (60) (Pinot noir), Moldávie (Pinot noir)o, Rumunsko (18) (Pinot noir), Itálie (Pinot nero-14-18), Spojené království, Německo (18) |
          98 | Štajerska Belina | Chorvatskoo (Ranfol), Slovinsko (Ranfol)o |
          99 | Subirat | Španělskoo (Malvasía Riojana) |
          100 | Terrantez do Pico | Portugalskoo |
          101 | Tintilla de Rota | Španělskoo |
          102 | Tinto de Pegões | Portugalskoo |
          103 | Tocai friulano | Itálie (104) Pozn.:Název "Tocai friulano" se může používat výhradně pro jakostní vína s. o. pocházející z oblastí Veneto a Friuli během přechodného období do 31. března 2007. |
          104 | Tocai Italico | Itálie (103) Pozn.:Synonymum "Tocai italico" se může používat výhradně pro jakostní vína s. o. pocházející z oblastí Veneto a Friuli během přechodného období do 31. března 2007. |
          105 | Tokay Pinot gris | Francie (Pinot gris) Pozn.:Synonymum "Tokay Pinot gris" se může používat pro jakostní vína s. o. pocházející z departementů Bas-Rhin a Haut-Rhin během přechodného období do 31. března 2007. |
          106 | Torrontés riojano | Argentinao |
          107 | Trebbiano | Jihoafrická republikao(Ugni blanc)o, Argentina (Ugni blanc)o, Austrálieo, Kanadao, Kypr (Ugni blanc)o, Chorvatskoo, Uruguayo, Spojené státy, Izrael (Ugni blanc), Itálie |
          108 | Trebbiano Giallo | Itálieo |
          109 | Trigueira | Portugalsko |
          110 | Verdea | Itálieo |
          111 | Verdeca | Itálie |
          112 | Verdelho | Jihoafrická republikao, Argentina, Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy, Portugalsko |
          113 | Verdelho Roxo | Portugalskoo |
          114 | Verdelho Tinto | Portugalskoo |
          115 | Verdello | Itálieo |
          116 | Verdese | Itálieo |
          117 | Verdejo | Španělsko |
          118 | Weiβburgunder | Jihoafrická republika (120) (Pinot blanc)o, Kanada (Pinot blanc), Chile (119) (Pinot blanca), Maďarsko (48) (Pinot blanc), Německo (119, 120), Rakousko (119), Spojené královstvío, Slovinsko (119) (Beli pinot), Itálie |
          119 | Weiβer Burgunder | Německo (118, 120), Rakousko (118) (Pinot blanc), Chile (118) (Pinot blanca), Švýcarsko (Pinot blanc)o, Slovinsko (118) (Beli pinot), Itálie |
          120 | Weissburgunder | Jihoafrická republikao(118), Německo (118, 119), Spojené království, Itálie |
          121 | Weisser Burgunder | Srbsko a Černá Hora (23) |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA III
          Seznam tradičních výrazů podle článku 24
          Tradiční výraz | Dotčená vína | Druh produktu | Jazyk | Datum zapsané do přílohy III | Dotčená třetí země |
          NĚMECKO
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Qualitätswein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Qualitätswein garantierten Ursprung/Q.g.U | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr nebo Prädikatswein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Qualitätsschaumwein garantierten Ursprung/Q.g.U | všechna | jakostní šumivé víno s. o. | německý | | |
          Auslese | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | Švýcarsko |
          Beerenauslese | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Eiswein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Kabinett | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Spätlese | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | Švýcarsko |
          Trockenbeerenauslese | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Landwein | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Affentaler | Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Badisch Rotgold | Baden | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Ehrentrudis | Baden | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Hock | Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | stolní víno se zeměpisným označením jakostní víno s. o. | německý | | |
          Klassik nebo Classic | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Liebfrau(en)milch | Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Moseltaler | Mosel-Saar-Ruwer | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Riesling-Hochgewächs | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Schillerwein | Württemberg | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Weißherbst | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Winzersekt | všechna | jakostní šumivé víno s. o. | německý | | |
          RAKOUSKO
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Qualitätswein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Qualitätswein besonderer Reife und Leseart nebo Prädikatswein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Ausbruch nebo Ausbruchwein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Auslese nebo Auslesewein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | Švýcarsko |
          Beerenauslese (wein) | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Eiswein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Kabinett nebo Kabinettwein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Schilfwein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Spätlese nebo Spätlesewein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | Švýcarsko |
          Strohwein | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Trockenbeerenauslese | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Landwein | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Ausstich | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Auswahl | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Bergwein | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Klassik nebo Classic | všechna | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Erste Wahl | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Hausmarke | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Heuriger | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Jubiläumswein | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Schilcher | Steiermark | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Sturm | všechna | Částečně zkvašený hroznový mošt se zeměpisným označením | německý | | |
          ŠPANĚLSKO
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Denominacion de origen (DO) | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | španělský | | Chile |
          Denominacion de origen calificada (DOCa) | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Vino dulce natural | všechna | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Vino generoso | | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | Chile |
          Vino generoso de licor | | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Vino de la Tierra | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Aloque | DO Valdepeñas | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Amontillado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Añejo | všechna | jakostní víno s. o. stolní víno se zeměpisným označením | španělský | | |
          Añejo | DO Malaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Chacoli/Txakolina | DO Chacolí de Bizkaia DO Chacolí de Getaria DO Chacolí de Alava | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Clásico | DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora | jakostní víno s. o. | španělský | | Chile |
          Cream | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | jakostní likérové víno s. o. | anglický | | |
          Criadera | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Criadera y Soleras | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Crianza | všechna | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Dorado | DO Rueda DO Malaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Fino | DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Fondillon | DO Alicante | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Gran Reserva | všechna jakostní vína s. o. Cava | jakostní víno s. o. jakostní šumivé víno s. o. | španělský španělský | | |
          Lágrima | DO Málaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Noble | všechna | jakostní víno s. o. stolní víno se zeměpisným označením | španělský | | |
          Noble | DO Malaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Oloroso | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Pajarete | DO Málaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Pálido | DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Palo Cortado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Primero de cosecha | DO Valencia | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Rancio | všechna | jakostní likérové víno s. o. jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Raya | DO Montilla-Moriles | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Reserva | všechna | jakostní víno s. o. | španělský | | Chile |
          Sobremadre | DO vinos de Madrid | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Solera | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Superior | všechna | jakostní víno s. o. | španělský | | Jižní Afrika, Chile |
          Trasañejo | DO Málaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Vino Maestro | DO Málaga | jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Vendimia inicial | DO Utiel-Requena | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          Viejo | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením jakostní likérové víno s. o. | španělský | | |
          Vino de tea | DO La Palma | jakostní víno s. o. | španělský | | |
          FRANCIE
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Appellation d'origine contrôlée | všechna | jakostní víno s. o., jakostní perlivé víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | Alžírsko Švýcarsko Tunisko |
          Appellation contrôlée | všechna | jakostní víno s. o., jakostní perlivé víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. a jakostní likérové víno s.o | | | |
          Appelation d'origine "Vin Délimité de qualité supérieure" | všechna | jakostní víno s. o., jakostní perlivé víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | |
          Vin doux naturel | AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Rous-sillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rasteau, Riversaltes | jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Vin de pays | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | francouzský | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Ambré | všechna všechna | jakostní likérové víno s. o. stolní víno se zeměpisným označením | francouzský | | |
          Château | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | Chile |
          Clairet | AOC Bourgogne AOC Bordeaux | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Claret | AOC Bordeaux | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Clos | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | Chile |
          Cru artisan | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Cru Bourgeois | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, Saint-Estèphe | jakostní víno s. o. | francouzský | | Chile |
          Cru Classé, jemuž případně předchází: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. | AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Edelzwicker | AOC Alsace | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Grand Cru | AOC Alsace, Banyuls, Bonnes-Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle-Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyères nebo Charmes-Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes-Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint-Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton-Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande-Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée SaintVivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, Saint-Émilion | jakostní víno s. o. | francouzský | | Švýcarsko Tunisko Chile |
          Grand Cru | Champagne | jakostní šumivé víno s. o. | francouzský | | Švýcarsko Tunisko Chile |
          Hors d'âge | AOC Rivesaltes | jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | |
          Passe-tout-grains | AOC Bourgogne | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Premier Cru | AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle-Musigny, Chassagne-Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, Saint-Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. | francouzský | | Tunisko |
          Primeur | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | francouzský | | |
          Rancio | AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau | jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | |
          Sélection de grains nobles | AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Sainte Croix-du-Mont, Côteaux de l'Aubance, Cadillac | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Sur lie | AOC Muscadet, Muscadet- Coteaux de la Loire, Muscadet- Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du pays Nantais, stolní víno se zeměpisným označením vin de pays d'Oc a vin de pays des Sables du Golfe du Lion | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | francouzský | | |
          Tuilé | AOC Rivesaltes | jakostní likérové víno s. o. | francouzský | | |
          Vendanges tardives | AOC Alsace, Jurançon | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Villages | AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes de Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Vin de paille | AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoille, Hermitage | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Vin jaune | AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon) | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          ŘECKO
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Ονομασια Προλεύσεώς Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée) | všechna | jakostní víno s. o. | řecký | | |
          Ονομασια Προλεύσεώς Ανωτέρας Ποιότητος (Appellation d'origine de qualité supérieure) | všechna | jakostní víno s. o. | řecký | | |
          Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) | Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras) Μαυροδάφνη Κεφαλλήνιας (Mavrodaphne de Céphalonie) Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia) Δαφνες (Dafnès) Σαντορίνη (Santorini) | jakostní likérové víno s. o. | řecký | | |
          Οίνος φυσικός γλυκός (Vin naturellement doux) | Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) | jakostní víno s. o. | řecký | | |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Ονομασια κατά παραδοση (Onomasia kata paradosi) | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Τοπικός Οίνος (vins de pays) | všechna | stolní vino se zeměpisným označením | řecký | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Αγρέπαυλη (Agrepavlis) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Αμπέλι (Ampeli) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Αρχοντικό (Archontiko) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Κάβα (Cava) | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Από διαλεκτούς αμπελώνες (grand Cru) | Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos) Σάμος (Samos) | jakostní likérové víno s. o. | řecký | | |
          Ειδικά Επιλεγμένος (grande réserve) | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | řecký | | |
          Κάστρο (Kastro) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Κτήμα (Ktima) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Λιαστός (Liastos) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Μετόχι (Metochi) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Μοναστήρι (Monastiri) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Νάμα (Nama) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Νυχτέρι (Nychteri) | ΟΠΑΠ Santorini | jakostní víno s. o. | řecký | | |
          Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Πύργος (Pyrgos) | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | řecký | | |
          Παλαιωθείς επιλεγμένος (vieille réserve) | všechna | jakostní likérové víno s. o. | řecký | | |
          Βερντέα (Verntea) | Zakynthos | stolní víno se zeměpisným označením | řecký | | |
          Vinsanto | ΟΠΑΠ Santorini | jakostní likérové víno s. o. a jakostní víno s. o. | řecký | | |
          ITÁLIE
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Denominazione di origine controllata | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o., jakostní likérové víno s. o. a částečně zkvašený hroznový mošt se zeměpisným označením | italský | | |
          Denominazione di origine controllata e garantita | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o., jakostní likérové víno s. o. a částečně zkvašený hroznový mošt se zeměpisným označením | italský | | |
          Vino dolce naturale | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Indicazione geografica tipica (IGT) | všechna | stolní víno, zemské víno, víno z přezrálých hroznů a částečně zkvašený hroznový mošt se zeměpisným označením | italský | | |
          Landwein | vína se zeměpisným označením vyrobená v autonomní provincii Bolzano | stolní víno, zemské víno, víno z přezrálých hroznů a částečně zkvašený hroznový mošt se zeměpisným označením | německý | | |
          Vin de pays | vína se zeměpisným označením vyrobená v oblasti Aosta | stolní víno, zemské víno, víno z přezrálých hroznů a částečně zkvašený hroznový mošt se zeměpisným označením | francouzský | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Alberata o vigneti ad alberata | DOC Aversa | jakostní víno s. o. a jakostní šumivé víno s. o. | italský | | |
          Amarone | DOC Valpolicella | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Ambra | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Ambrato | DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano | jakostní víno s. o. a | italský | | |
          Annoso | DOC Controguerra | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Apianum | DOC Fiano di Avellino | jakostní víno s. o. | latinský | | |
          Auslese | DOC Caldaro e Caldaro classico – Alto Adige | jakostní víno s. o. | německý | | Švýcarsko |
          Barco Reale | DOC Barco Reale di Carmignano | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Brunello | DOC Brunello di Montalcino | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Buttafuoco | DOC Oltrepò Pavese | jakostní víno s. o. a jakostní perlivé víno s. o. | italský | | |
          Cacc'e mitte | DOC Cacc'e Mitte di Lucera | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Cagnina | DOC Cagnina di Romagna | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Cannellino | DOC Frascati | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Cerasuolo | DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Chiaretto | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          Ciaret | DOC Monteferrato | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Château | DOC regionu Valle d'Aosta | jakostní víno s. o., jakostní likérové víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. a jakostní perlivé víno s. o. | francouzský | | Chile |
          Classico | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. a jakostní perlivé víno s. o. | italský | | Chile |
          Dunkel | DOC Alto Adige DOC Trentino | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Est!Est!!Est!!! | DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone | jakostní víno s. o. a jakostní šumivé víno s. o. | latinský | | |
          Falerno | DOC Falerno del Massico | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Fine | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Fior d'Arancio | DOC Colli Euganei | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          Falerio | DOC Falerio dei colli Ascolani | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Flétri | DOC Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Garibaldi Dolce (nebo GD) | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Governo all'uso toscano | DOCG Chianti a Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale | jakostní víno s. o. stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          Gutturnio | DOC Colli Piacentini | jakostní víno s. o. a jakostní perlivé víno s. o. | italský | | |
          Italia Particolare (nebo IP) | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Klassisch nebo Klassisches Ursprungsgebiet | DOC Caldaro DOC Alto Adige (s výrazem Santa Maddalena a Terlano) | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Kretzer | DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano | jakostní víno s. o. | německý | | |
          Lacrima | DOC Lacrima di Morro d'Alba | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Lacryma Christi | DOC Vesuvio | jakostní víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Lambiccato | DOC Castel San Lorenzo | jakostní víno s. o. | italský | | |
          London Particolar (nebo LP nebo Inghilterra) | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Morellino | DOC Morellino di Scansano | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Occhio di Pernice | DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Oro | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Pagadebit | DOC pagadebit di Romagna | jakostní víno s. o. a jakostní perlivé víno s. o. | italský | | |
          Passito | všechna | jakostní likérové víno s. o., jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          Ramie | DOC Pinerolese | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Rebola | DOC Colli di Rimini | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Recioto | DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave | jakostní víno s. o. jakostní šumivé víno s. o. | italský | | |
          Riserva | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Rubino | DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Rubino | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Sangue di Giuda | DOC Oltrepò Pavese | jakostní víno s. o. a jakostní perlivé víno s. o. | italský | | |
          Scelto | všechna | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Sciacchetrà | DOC Cinque Terre | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Sciac-trà | DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Sforzato, Sfursàt | DO Valtellina | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Spätlese | DOC a IGT de Bolzano | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | Švýcarsko |
          Soleras | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Stravecchio | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Strohwein | DOC a IGT de Bolzano | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | německý | | |
          Superiore | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | italský | | San Marino |
          Superiore Old Marsala (nebo SOM) | DOC Marsala | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Torchiato | DOC Colli di Conegliano | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Torcolato | DOC Breganze | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Vecchio | DOC Rosso Barletta, Aglia-nico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico | jakostní víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Vendemmia Tardiva | všechna | jakostní víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          Verdolino | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          Vergine | DOC Marsala DOC Val di Chiana | jakostní víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Vermiglio | DOC Colli dell Etruria Centrale | jakostní likérové víno s. o. | italský | | |
          Vino Fiore | všechna | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Vino Nobile | Vino Nobile di Montepulciano | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Vino Novello nebo Novello | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          Vin santo nebo Vino Santo nebo Vinsanto | DOC a DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale,Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa, Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo de Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino | jakostní víno s. o. | italský | | |
          Vivace | všechna | jakostní víno s. o., jakostní perlivé víno s. o.a stolní víno se zeměpisným označením | italský | | |
          LUCEMBURSKO
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Marque nationale | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní šumivé víno s. o. | francouzský | | |
          Appellation contrôlée | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní šumivé víno s. o. | francouzský | | |
          Appellation d'origine controlée | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní šumivé víno s. o. | francouzský | | Alžírsko Švýcarsko Tunisko |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Vin de pays | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | francouzský | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Grand premier cru | všechna | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Premier cru | všechna | jakostní víno s. o. | francouzský | | Tunisko |
          Vin classé | všechna | jakostní víno s. o. | francouzský | | |
          Château | všechna | jakostní víno s. o. a jakostní šumivé víno s. o. | francouzský | | Chile |
          PORTUGALSKO
          Zvláštní tradiční výrazy uvedené v článku 29
          Denominação de origem (DO) | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Denominação de origem controlada (DOC) | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní perlivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Vinho doce natural | všechna | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Vinho generoso | DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Výrazy uvedené v článku 28
          Vinho regional | všechna | stolní víno se zeměpisným označením | portugalský | | |
          Doplňující tradiční výrazy
          Canteiro | DO Madeira | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Colheita Seleccionada | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | portugalský | | |
          Crusted/Crusting | DO Porto | jakostní likérové víno s. o. | anglický | | |
          Escolha | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | portugalský | | |
          Escuro | DO Madeira | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Fino | DO Porto DO Madeira | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Frasqueira | DO Madeira | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Garrafeira | všechna | jakostní víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením, jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Lágrima | DO Porto | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Leve | Vin Pays Estremadura a Ribatejano DO Madeira, DO Porto | stolní víno se zeměpisným označením jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Nobre | DO Dão | jakostní víno s. o. | portugalský | | |
          Reserva | všechna | jakostní víno s. o., jakostní šumivé víno s. o., jakostní likérové víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | portugalský | | Chile |
          Reserva velha (nebo grande reserva) | DO Madeira | jakostní šumivé víno s. o. a jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Ruby | DO Porto | jakostní likérové víno s. o. | anglický | | |
          Solera | DO Madeira | jakostní likérové víno s. o. | portugalský | | |
          Super reserva | všechna | jakostní šumivé víno s. o. | portugalský | | |
          Superior | všechna | jakostní víno s. o., jakostní likérové víno s. o. a stolní víno se zeměpisným označením | portugalský | | Jihoafrická republika Chile |
          Tawny | DO Porto | jakostní likérové víno s. o. | anglický | | |
          Vintage, Late Bottle (LBV) nebo Character | DO Porto | jakostní likérové víno s. o. | anglický | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          PŘÍLOHA IX
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.