Nařízení Komise (ES) č. 317/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Rakousko, Francii a LucemburskoText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 317/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 317/2004
          ze dne 23. února 2004,
          kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o Rakousko, Francii a Lucembursko
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na žádost Rakouska ze dne 30. června 2003,
          s ohledem na žádost Francie ze dne 12. června 2003,
          s ohledem na žádost Lucemburska ze dne 25. června 2003,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2150/2002 může Komise povolit v průběhu přechodného období odchylky od určitých ustanovení příloh uvedeného nařízení.
          (2) Tyto odchylky by se měly povolit Rakousku, Francii a Lucembursku na jejich žádost.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [2],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Povolují se tyto odchylky od ustanovení nařízení (ES) č. 2150/2002:
          a) Rakousku se povolují odchylky pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položky 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví) přílohy I.
          b) Francii se povolují odchylky pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položek 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví), 2 (rybolov) a 16 (služby) přílohy I a výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 2 přílohy II.
          c) Lucembursku se povolují odchylky pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1 položek 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví) a 2 (rybolov) přílohy I.
          2. Odchylky uvedené v odstavci 1 se povolují pouze pro údaje prvního referenčního roku, tj. roku 2004.
          Po skončení přechodného období budou Rakousko, Francie a Lucembursko předávat údaje od referenčního roku 2006.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2004.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.