Nařízení Komise (ES) č. 318/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 318/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 318/2004
          ze dne 23. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 ve znění nařízení (ES) č. 1787/2003 stanoví snížení intervenčních cen a zavádějí intervenční režim pro máslo. Je proto nezbytné včlenit do nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 [2] prováděcí pravidla, pokud jde o intervenční režim pro nákup másla za pevné ceny.
          (2) Kromě toho může Komise v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 rozhodnout o zastavení intervenčních nákupů, jakmile množství nabízená k intervenci dosáhnou určitého objemu. Aby Komise mohla učinit takové rozhodnutí, je třeba přijmout ustanovení umožňující Komisi sledovat množství másla nabízeného k veřejné intervenci.
          (3) Jakmile se dosáhne těchto množství, může Komise též rozhodnout o pokračování v nákupu pomocí stálého nabídkového řízení, jehož podrobná pravidla by měla být stanovena.
          (4) Řádné řízení intervenčních zásob vyžaduje, aby se prodej másla uskutečnil, jakmile se objeví odbytové možnosti. S přihlédnutím ke zkušenostem získaným při prodeji másla z intervenčních zásob, zejména pokud jde o množstevní požadavky a stanovení ceny, je vhodné provést nabídkové řízení pro prodej másla z veřejné intervence.
          (5) Intervenční agentura prodá intervenční máslo podle data, kdy bylo uskladněno. Za účelem uspokojení poptávky by účastníkům nabídkového řízení mělo být umožněno, aby ve své nabídce rozlišovali mezi máslem ze sladké smetany a máslem z kyselé smetany a stanovená prodejní cena se může lišit podle místa, v němž je máslo nabízeno k prodeji.
          (6) Nařízení (ES) č. 2771/1999 by tedy mělo být změněno.
          (7) Prováděcí pravidla stanovená v tomto nařízení by měla být použitelná od 1. března 2004, tj. ode dne, od něhož se použije čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 ve znění nařízení (ES) č. 1787/2003.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2771/1999 se mění takto:
          1. Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          1. Jakmile Komise v souladu s čl. 8 odst. 4 zjistí, že po dva po sobě následující týdny je tržní cena v jednom nebo více členských státech nižší než 92 % intervenční ceny, zahájí v dotyčných členských státech nákup másla nabízeného k intervenci za 90 % intervenční ceny v době od 1. března do 31. srpna v souladu s čl. 6 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1255/1999.
          2. Jakmile Komise v souladu s čl. 8 odst. 4 zjistí, že po dva po sobě následující týdny se tržní cena v dotyčných členských státech rovná 92 % tržní ceny nebo je vyšší než 92 % intervenční ceny, zastaví nákup."
          2. V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Máslo musí být vyrobeno během 23 dní přede dnem, k němuž intervenční agentura obdržela nabídku k prodeji."
          3. V čl. 6 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Je-li máslo nabídnuto k intervenci v jiném členském státě, než ve kterém bylo vyrobeno, je jeho nákup podmíněn předložením osvědčení, které příslušný subjekt členského státu výroby vystaví nejpozději do 45 dní ode dne, k němuž byla přijata nabídka."
          4. V čl. 8 odst. 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Jestliže se zaznamenané ceny nezmění po dobu pěti nebo více po sobě následujících týdnů, členské státy sdělí Komisi své hodnocení důvodů, proč se ceny během dotyčného období nezměnily."
          5. V kapitole II se oddíl 3 nahrazuje tímto:
          "ODDÍL 3
          Postup pro nákup másla za 90 % intervenční ceny
          Článek 9
          Jakmile Komise rozhodla o zahájení nákupu másla podle čl. 2 odst. 1, dotyčná intervenční agentura postupuje v souladu s tímto oddílem.
          Článek 10
          1. Prodávající předloží písemnou nabídku proti potvrzení o převzetí nebo použijí jakýkoliv jiný způsob písemné telekomunikace s potvrzením o převzetí.
          2. V nabídce se uvede:
          a) jméno a adresa prodávajícího;
          b) nabízené množství;
          c) místo, kde je nabízené máslo uskladněno.
          3. Nabídka je platná pouze tehdy, pokud:
          a) se vztahuje na množství másla, které splňuje požadavky uvedené v čl. 4 odst. 4;
          b) je k ní přiloženo písemné prohlášení prodávajícího, v němž se zavazuje dodržovat ustanovení čl. 4 odst. 3 a čl. 14 odst. 2;
          c) je doloženo, že prodávající složil v členském státě, v němž podal nabídku, jistotu ve výši 5 eur za každých 100 kg nejpozději ke dni obdržení nabídky.
          4. Prohlášení uvedené v odst. 3 písm. b), původně zaslané intervenční agentuře, se považuje za mlčky obnovené pro následující nabídky, dokud je výslovně neodvolá prodávající nebo intervenční agentura, za předpokladu, že:
          a) je v původní nabídce uvedeno, že prodávající má v úmyslu využívat ustanovení tohoto odstavce;
          b) následující nabídky odkazují na ustanovení tohoto odstavce, jakož i na datum původní nabídky.
          5. Intervenční agentura zaznamená den, kdy nabídku obdržela, příslušná množství a data výroby, jakož i místo, kde je nabízené máslo skladováno.
          6. Jakmile intervenční agentura nabídku přijme, nelze ji již vzít zpět.
          Článek 11
          Ponechání nabídky v platnosti a dodání másla do skladu určeného intervenční agenturou ve lhůtě uvedené v čl. 12 odst. 2 představují zásadní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 [3].
          Článek 12
          1. Po ověření náležitostí nabídky vystaví intervenční agentura do pěti pracovních dnů po jejím obdržení poukázku na dodání s udáním data, čísla a těchto údajů:
          a) množství, které má být dodáno;
          b) termín pro dodání másla;
          c) chladírenský sklad, do kterého musí být máslo dodáno.
          2. Prodávající dodá máslo na nakládací rampu chladírenského skladu ve lhůtě 21 dní ode dne obdržení nabídky k prodeji. Dodávka může proběhnout po částech.
          Případné náklady na vykládku másla na nakládací rampu chladírenského skladu hradí prodávající.
          3. Jistota uvedená v čl. 10 odst. 3 písm c) se uvolní, jakmile prodávající dodá ve stanovené lhůtě veškeré množství uvedené na poukázce na dodání.
          Pokud se při kontrolách uvedených v čl. 4 odst. 1 zjistí, že máslo nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto článku, propadá jistota stran dodaného množství. Pokud jde o zbývající množství, je kupní smlouva rozvázána a příslušná část jistoty se uvolní.
          4. S výjimkou případů vyšší moci, pokud prodávající nedodá máslo ve lhůtě stanovené v poukázce na dodání, propadá nejen jistota uvedená v čl. 10 odst. 3 písm. c) v poměru k nedodaným množstvím, ale je rozvázána i kupní smlouva na zboží, které dosud nebylo dodáno.
          5. Pro účely tohoto článku se za den dodání másla považuje den, kdy bylo do skladu určeného intervenční agenturou umístěno veškeré množství másla, na něž se nabídka vztahuje, nejdříve však první den po vystavení poukázky na dodání.
          6. Práva a povinnosti vyplývající z prodeje jsou nepřevoditelné.
          Článek 13
          1. Ve lhůtě mezi 45. a 65. dnem od převzetí másla uhradí intervenční agentura prodávajícímu cenu za každé převzaté množství, pokud se potvrdí, že jsou dodržena ustanovení článků 3 a 4.
          2. Pro účely tohoto článku se "dnem převzetí" rozumí den, kdy bylo máslo umístěno do chladírenského skladu určeného intervenční agenturou, nejdříve však první den po vystavení poukázky na dodání uvedené v čl. 12 odst. 1.
          Článek 14
          1. Máslo se uskladní na zkušební dobu. Tato doba se stanoví v trvání 30 dnů počínaje dnem převzetí.
          2. Svojí nabídkou se prodávající zavazuje, že pokud se při kontrole prováděné před umístěním do skladu určeného intervenční agenturou zjistí, že máslo nevyhovuje podmínkám článků 3 a 4, nebo pokud na konci zkušební doby skladování bude minimální organoleptická jakost másla nižší než jakost uvedená v příloze I:
          a) převezme zpět dotyčné máslo a
          b) uhradí náklady na skladování dotyčného másla ode dne převzetí do dne vyskladnění.
          Náklady na skladování, které je nutno uhradit, se určují na základě paušálních částek za umístění do skladu, vyskladnění a skladování stanovených v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 [4].
          Článek 15
          1. Členské státy sdělí Komisi každé úterý nejpozději do 12.00 hodin (bruselského času) množství másla, které bylo v předcházejícím týdnu předmětem nabídky k prodeji v souladu s článkem 10.
          2. Jakmile se zjistí, že nabídky dosáhly 75 % množství uvedených v čl. 6 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 pro příslušný rok, sdělují se informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku každý den do 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o množství másla nabídnutá předchozí den.
          Jakmile se zjistí, že nabídky dosáhly množství uvedených v čl. 6 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1255/1999 pro příslušný rok, nákup lze zastavit v souladu s postupem stanoveným v čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení.
          Článek 15a
          V případě zastavení nákupu podle čl. 2 odst. 2 nebo čl. 15 odst. 2 druhého pododstavce se nepřijímají žádné nové nabídky počínaje prvním dnem po dni, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí o zastavení nákupu."
          6. Za článek 15a se vkládá nový oddíl 3a, který zní:
          "ODDÍL 3a
          Postup pro nákup másla prostřednictvím nabídkového řízení
          Článek 16
          1. Pokud Komise rozhodne o zahájení nákupu másla prostřednictvím stálého nabídkového řízení podle čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999 v souladu s postupem stanoveným v čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení, použijí se články 3, 4, 5, 6, 12, 13 a 14 tohoto nařízení, není-li v tomto oddílu stanoveno jinak.
          2. Oznámení o nabídkovém řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.
          3. Lhůta pro podávání nabídek u jednotlivých nabídkových řízení končí každé druhé a čtvrté úterý v měsíci ve 12.00 hodin (bruselského času), s výjimkou druhého úterý v srpnu. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí poslední předcházející pracovní den ve 12.00 hodin (bruselského času).
          Článek 17
          1. Zájemci se účastní nabídkového řízení tak, že intervenční agentuře členského státu předloží písemnou nabídku proti potvrzení o převzetí nebo použijí jakýkoliv jiný způsob písemné telekomunikace s potvrzením o převzetí.
          2. V nabídce se uvede:
          a) jméno a adresa účastníka nabídkového řízení;
          b) nabízené množství;
          c) cena, bez vnitrostátních daní a poplatků, navrhovaná za 100 kg másla dodaného na nakládací rampu chladírenského skladu a vyjádřená v eurech nejvýše na dvě desetinná místa;
          d) místo, kde je nabízené máslo uskladněno.
          3. Nabídka je platná pouze tehdy, pokud:
          a) se vztahuje na množství másla, které splňuje požadavky uvedené v čl. 4 odst. 4;
          b) je k ní přiloženo písemné prohlášení účastníka nabídkového řízení, v němž se zavazuje dodržovat ustanovení čl. 4 odst. 3 a čl. 14 odst. 2;
          c) je doloženo, že účastník složil v členském státě, ve kterém podává nabídku, jistotu ve výši 5 eur za každých 100 kg pro dotyčné nabídkové řízení, a to před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
          4. Prohlášení uvedené v odst. 3 písm. b), původně zaslané intervenční agentuře, se považuje za mlčky obnovené pro následující nabídky, dokud je výslovně neodvolá účastník nabídkového řízení nebo intervenční agentura, za předpokladu, že:
          a) je v původní nabídce uvedeno, že účastník nabídkového řízení má v úmyslu využívat ustanovení tohoto odstavce;
          b) následující nabídky odkazují na ustanovení tohoto odstavce, jakož i na datum původní nabídky.
          5. Intervenční agentura zaznamená den, kdy nabídku obdržela, příslušná množství a data výroby, jakož i místo, kde je nabízené máslo skladováno.
          6. Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 16 odst. 3 pro podávání nabídek v rámci dotyčného nabídkového řízení již nabídku nelze změnit ani vzít zpět.
          Článek 17a
          Ponechání nabídky v platnosti po uplynutí lhůty pro podávání nabídek a dodání másla do skladu určeného intervenční agenturou ve lhůtě uvedené v čl. 17d odst. 3 představují zásadní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.
          Článek 17b
          1. Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 9.00 hodin (bruselského času) prvního dne po uplynutí lhůty uvedené v čl. 16 odst. 3 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení.
          2. S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci každého nabídkového řízení stanoví Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 maximální nákupní cenu na základě použitelných intervenčních cen.
          3. Může být rozhodnuto, že nabídkové řízení nebude pokračovat.
          Článek 17c
          Nabídka se zamítne, je-li navrhovaná cena vyšší než maximální cena uvedená v čl. 17b odst. 2 platná pro dotyčné nabídkové řízení.
          Článek 17d
          1. Intervenční agentura neprodleně informuje všechny účastníky o výsledku jejich účasti v nabídkovém řízení.
          U nabídek, které nebyly vybrány, se neprodleně uvolní jistota uvedená v čl. 17 odst. 3 písm. c).
          Práva a povinnosti vyplývající z nabídkového řízení jsou nepřevoditelné.
          2. Intervenční agentura neprodleně vystaví úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení poukázku na dodání s udáním data, čísla a těchto údajů:
          a) množství, které má být dodáno;
          b) termínu pro dodání másla;
          c) chladírenského skladu, do kterého musí být máslo dodáno.
          3. Úspěšný účastník nabídkového řízení dodá máslo na nakládací rampu chladírenského skladu ve lhůtě 21 dní od uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Dodávka může proběhnout po částech.
          Případné náklady na vykládku másla na nakládací rampu chladírenského skladu hradí úspěšný účastník.
          4. Jistota uvedená v čl. 17 odst. 3 písm c) se uvolní, jakmile úspěšný účastník dodá ve stanovené lhůtě množství uvedené na poukázce na dodání.
          Pokud se při kontrolách uvedených v čl. 4 odst. 1 zjistí, že máslo nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto článku, propadá jistota stran dodaného množství. Pokud jde o zbývající množství, je kupní smlouva rozvázána a příslušná jistota se uvolní.
          5. S výjimkou případů vyšší moci, pokud úspěšný účastník nabídkového řízení nedodá máslo ve lhůtě stanovené v poukázce na dodání, propadá nejen jistota uvedená v čl. 17 odst. 3 písm. c) v poměru k nedodaným množstvím, ale je rozvázána i kupní smlouva na zboží, které dosud nebylo dodáno.
          6. Pro účely tohoto článku se za den dodání másla považuje den, kdy bylo do skladu určeného intervenční agenturou umístěno veškeré množství másla uvedené v poukázce na dodání, nejdříve však první den po vystavení této poukázky."
          7. V kapitole II se oddíl 5 nahrazuje tímto:
          "ODDÍL 5
          Postup pro prodej másla prostřednictvím nabídkového řízení
          Článek 21
          1. Máslo se prodává prostřednictvím stálého nabídkového řízení organizovaného jednotlivými intervenčními agenturami.
          2. Prodej se týká másla uskladněného před 1. zářím 1999.
          3. Oznámení o stálém nabídkovém řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději osmý den před uplynutím první lhůty pro podávání nabídek.
          4. Intervenční agentura připraví oznámení o stálém nabídkovém řízení, v němž uvede zejména lhůtu a adresu pro podávání nabídek.
          Pokud jde o máslo, které má v držení, uvede intervenční agentura rovněž:
          a) umístění chladírenských skladů, v nichž je máslo určené k prodeji skladováno;
          b) množství, která se v každém chladírenském skladu dávají do prodeje.
          5. Intervenční agentura aktualizuje seznam obsahující údaje uvedené v odstavci 4, který na požádání poskytnou zájemcům. Intervenční agentura tento aktualizovaný seznam pravidelně zveřejňuje vhodnou formou uvedenou v oznámení o stálém nabídkovém řízení.
          6. Intervenční agentura přijme nezbytná opatření, aby umožnila zájemcům:
          a) před podáním nabídky vyhodnotit na své vlastní náklady vzorky másla dávaného do prodeje;
          b) ověřit si výsledky analýz uvedených v článku 8 nařízení Komise (ES) č. 213/2001 [5].
          Článek 22
          1. Po dobu platnosti stálého nabídkového řízení organizuje intervenční agentura jednotlivá nabídková řízení.
          2. Lhůta pro podávání nabídek u jednotlivých nabídkových řízení končí každé druhé a čtvrté úterý v měsíci ve 12.00 hodin (bruselského času), s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí poslední předcházející pracovní den ve 12.00 hodin (bruselského času).
          Článek 23
          1. Při každém nabídkovém řízení podají prodávající svou nabídku proti potvrzení o převzetí nebo použijí jakýkoliv jiný způsob písemné telekomunikace s potvrzením o převzetí.
          Nabídky se podávají intervenční agentuře, která má v držení máslo, na které se nabídka vztahuje.
          2. V nabídce se uvede:
          a) jméno a adresa účastníka nabídkového řízení;
          b) požadované množství;
          c) cena v eurech, bez vnitrostátních daní a poplatků, nabízená za 100 kg másla dodaného na nakládací rampu chladírenského skladu;
          d) popřípadě chladírenský sklad, v němž je máslo skladováno, a případně náhradní chladírenský sklad;
          e) popřípadě označení druhu másla podle čl. 4 odst. 6 písm. e), na které se podává nabídka.
          3. Nabídka je platná pouze tehdy, pokud:
          a) se vztahuje alespoň na pět tun nebo, je-li v chladírenském skladu k dispozici méně než pět tun, na skutečně disponibilní množství;
          b) je doloženo, že účastník složil v členském státě, ve kterém podal nabídku, jistotu ve výši 70 EUR za každou tunu před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.
          4. Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 již nabídku nelze vzít zpět.
          Článek 24
          Pro účely jistoty stanovené v čl. 23 odst. 3 jsou splněny zásadní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85, pokud jde o převzetí másla ve lhůtě stanovené v čl. 24f odst. 2 tohoto nařízení.
          Článek 24a
          1. Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 9.00 hodin (bruselského času) prvního dne po uplynutí lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení, jakož i množství másla nabízeného k prodeji.
          2. S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci každého nabídkového řízení se v souladu s postupem stanoveným v čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví minimální prodejní cena másla. Tato cena se může lišit podle místa, v němž je máslo nabízeno k prodeji.
          Může být rozhodnuto, že nabídkové řízení nebude pokračovat.
          Článek 24b
          Nabídka se zamítne, je-li nabízená cena nižší než stanovená minimální cena.
          Článek 24c
          1. Intervenční agentura vybere nabídku v souladu s odstavci 2 až 5.
          2. Máslo je přidělováno podle data jeho uskladnění, počínaje nejstarším výrobkem z celkového množství nebo z nejstarší zásilky másla ze sladké nebo z kyselé smetany, které jsou k dispozici v chladírenském skladu určeném účastníkem nabídkového řízení.
          3. Aniž je dotčen článek 24b, úspěšným účastníkem nabídkového řízení je ten, který nabízí nejvyšší cenu. Pokud není vyčerpáno celé disponibilní množství, je zbývající množství přiděleno ostatním účastníkům nabídkového řízení na základě nabídnutých cen, počínaje nejvyšší cenou.
          4. Pokud by přijetí nabídky znamenalo pro dotyčný chladírenský sklad překročení zbývajícího disponibilního množství másla, přidělí se příslušnému účastníkovi nabídkového řízení pouze toto zbývající množství.
          Intervenční agentura však může po dohodě s účastníkem nabídkového řízení určit další chladírenské sklady, aby shromáždila množství uvedené v nabídce.
          5. Pokud by přijetí více nabídek uvádějících stejnou cenu pro určitý chladírenský sklad znamenalo překročení disponibilního množství másla, výběr nabídky se provede tak, že se disponibilní množství rozdělí v poměru k množstvím uvedeným v nabídkách.
          Pokud by však takové rozdělení vedlo k tomu, že by byla přidělena množství menší než pět tun, výběr nabídky se provede losováním.
          Článek 24d
          Práva a povinnosti vyplývající z nabídkového řízení jsou nepřevoditelné.
          Článek 24e
          1. Intervenční agentura neprodleně informuje všechny účastníky o výsledku jejich účasti v nabídkovém řízení.
          U nabídek, které nebyly vybrány, se neprodleně uvolní jistota uvedená v čl. 23 odst. 3 písm. b).
          2. Před odebráním másla uhradí úspěšný účastník nabídkového řízení ve lhůtě uvedené v čl. 24f odst. 2 intervenční agentuře za každé množství, které má v úmyslu odebrat, částku odpovídající jeho nabídce.
          Článek 24f
          1. Jakmile je uhrazena částka uvedená v čl. 24e odst. 2, vystaví intervenční agentura poukázku na převzetí, v níž uvede:
          a) množství, za které byla zaplacena odpovídající částka;
          b) chladírenský sklad, v němž je máslo uskladněno;
          c) termín pro odebrání másla.
          2. Do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podávání nabídek úspěšný účastník nabídkového řízení odebere máslo, které mu bylo přiděleno. Odběr se může uskutečnit po částech, z nichž žádná nesmí být menší než 5 tun. Pokud však v chladírenském skladu zbývá méně než pět tun, lze toto menší množství odebrat.
          S výjimkou případů vyšší moci, pokud k odebrání másla nedojde ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci, nese náklady na jeho skladování úspěšný účastník nabídkového řízení od prvního dne následujícího po dni, kdy uplyne uvedená lhůta. Tento účastník nese rovněž rizika spojená se skladováním.
          3. Jistota složená v souladu s čl. 23 odst. 3 písm b) se neprodleně uvolní, pokud jde o množství odebraná ve lhůtě stanovené v odst. 2 prvním pododstavci tohoto článku.
          Jistota propadá v případě uvedeném v odst. 2 druhém pododstavci.
          V případě vyšší moci uvedeném v odst. 2 druhém pododstavci podnikne intervenční agentura takové kroky, jaké považuje za nezbytné vzhledem k nastalým okolnostem.
          Článek 24g
          Členské státy sdělí Komisi nejpozději v úterý každého týdne množství másla, která v průběhu předchozího týdne byla:
          a) předmětem kupní smlouvy;
          b) převzata."
          Článek 2
          Nákup másla zastavený v některých členských státech v době vstupu tohoto nařízení v platnost je i nadále zastaven, dokud v této věci nepřijme Komise nové rozhodnutí a nezveřejní je v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 359/2003 (Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 17).
          [3] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1259/96 (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 10).
          [5] Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.