Nařízení Komise (ES) č. 322/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 322/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 322/2004
          ze dne 23. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 9 odst. 2, čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 11 uvedeného nařízení a příslušné články ostatních nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [2] vymezuje rozsah působnosti uvedeného nařízení seznamem nařízení, která stanoví osvědčení nebo licence, pro které se použijí ustanovení uvedeného nařízení. Nařízení Rady (ES) č. 670/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu [3], stanoví dovozní a vývozní licence pro ethanol zemědělského původu. Proto je třeba upřesnit, že nařízení (ES) č. 1291/2000 se použije také pro licence zavedené nařízením (ES) č. 670/2003.
          (2) Článek 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 obsahuje odkazy na nařízení, která byla zrušena nebo nahrazena jinými nařízeními. Z důvodu jasnosti je třeba článek 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 aktualizovat.
          (3) Minimální částky pro složení nebo propadnutí jistoty pro licence, které jsou uvedené v čl. 15 odst. 3 a čl. 35 odst. 2 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 1291/2000, byly stanoveny na 60 eur. Vzhledem k administrativním nákladům spojeným se složením nebo propadnutím jistoty je třeba tyto částky zvýšit.
          (4) Podle článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000 pokud je zpětný dovoz produktů v rámci režimu vráceného zboží následován vývozem rovnocenných produktů stejné podpoložky kombinované nomenklatury, je jistota, týkající se licence nebo osvědčení použitých při vývozu produktů dovezených zpět, na žádost zúčastněných stran uvolněna, pokud jsou dodrženy určité podmínky. Jednou z těchto podmínek je povinnost hospodářského subjektu vyvézt rovnocenné produkty z celního úřadu spadajícího pod členský stát zpětného dovozu a určeného tímto členským státem. Pokud jsou rovnocenné produkty, které se mají vyvézt, v jiném členském státě než je členský stát zpětného dovozu, vznikají tím hospodářským subjektům dodatečné náklady. Tuto povinnost je proto třeba zrušit.
          (5) Přílohu III nařízení (ES) č. 1291/2000, která stanoví maximální množství zemědělských produktů, do jejichž výše se nemusí předkládat dovozní a vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem podle čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky uvedeného nařízení, je třeba aktualizovat.
          (6) Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem [4] zemědělského původu vyžaduje, aby se od 27. ledna 2004 předkládala dovozní licence při dovozu výrobků z ethanolu zemědělského původu. Proto je třeba stanovit od uvedeného data maximální množství dotyčných výrobků, do jejichž výše se nemusí předkládat licence podle čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 1291/2000.
          (7) Nařízení (ES) č. 1291/2000 by tedy mělo být změněno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1291/2000 se mění takto:
          1. článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Aniž jsou dotčena pozměňující ustanovení v předpisech Společenství pro některé produkty, stanoví toto nařízení společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem (dále jen "licence"; a "osvědčení";), zřízenému nebo stanovenému v:
          - článku 2 nařízení Rady č. 136/66/EHS [5] (oleje a tuky),
          - článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 234/68 [6] (živé rostliny a květinářské produkty),
          - článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 [7] (osiva),
          - článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 [8] (vepřové maso),
          - článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 [9] (vejce),
          - článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 [10] (drůbeží maso),
          - článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 [11] (vaječný albumin a mléčný albumin),
          - článku 9 nařízení (EHS) č. 1766/92 (obiloviny),
          - článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 404/93 [12] (banány),
          - článku 9 nařízení Rady (ES) č. 3072/95 [13] (rýže),
          - článku 31 nařízení Rady (ES) č. 2200/96 [14] (ovoce a zelenina),
          - článku 11 nařízení Rady (ES) č. 2201/96 [15] (výrobky zpracované z ovoce a zeleniny),
          - článku 29 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 [16] (hovězí a telecí maso),
          - článku 26 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 [17] (mléko a mléčné výrobky),
          - článku 59 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 [18] (víno),
          - článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 [19] (zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží nezahrnutého v příloze I Smlouvy),
          - článku 22 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 [20] (cukr, isoglukosa a inulinový sirup),
          - článku 13 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 [21] (skopové a kozí maso),
          - článku 4 nařízení Rady (ES) č. 670/2003 [22] (alkohol).;";
          2. v čl. 15 odst. 3 se částka "60 eur" nahrazuje částkou "100 eur";
          3. v čl. 35 odst. 2 čtvrtém pododstavci se částka "60 eur" nahrazuje částkou "100 eur";
          4. v čl. 45 odst. 2 písm. a) se zrušuje druhá odrážka;
          5. v čl. 45 odst. 2 písm. b) druhé odrážce se vkládá nový pododstavec, který zní: "Vývozce musí poskytnout ke spokojenosti celního úřadu vývozu všechny potřebné údaje o vlastnostech a místu určení produktu.";
          6. příloha III se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 bodu 3 se použije pro licence nebo osvědčení, jejichž doba platnosti neskončila ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Ustanovení čl. 1 bodů 4 a 5 se použijí pro vývozy rovnocenných produktů, pro něž byly celní formality přijaty ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Pokud jde o bod N přílohy III (Alkohol), použije se čl. 1 bod 6 ode dne 27. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1). Nařízení (EHS) č. 1766/92 bylo zrušeno nařízením (ES) č. 1784/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78) s účinkem ode dne použitelnosti uvedeného nařízení (1. července 2004).
          [2] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. L 47, 20.2.2003, s. 21).
          [3] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 6.
          [4] Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 19.
          [5] Úř. věst. L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
          [6] Úř. věst. L 55, 2.3.1968, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.
          [10] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77.
          [11] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104.
          [12] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1.
          [13] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18.
          [14] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s.29.
          [16] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [17] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s 48.
          [18] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [19] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1.
          [20] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
          [21] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3.
          [22] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA III
          Maximální množství [1]produktů, do jejichž výše se nemusí předkládat dovozní a vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem podle čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky (pokud se dovozní nebo vývozní operace nekoná v rámci preferenčního režimu, jehož výhoda je udělena prostřednictvím licence) [2]
          Produkty (kódy kombinované nomenklatury) | Čisté množství |
          | | |
          A | OBILOVINY A RÝŽE (nařízení Komise (ES) č. 1342/2003) |
          | 07099060 | | 5000 kg |
          | 07129019 | |
          | 0714 | Kromě podpoložky 07142010 |
          | 10011000 | |
          | 10019091 | |
          | 10019099 | |
          | 10020000 | |
          | 100300 | |
          | 10040000 | |
          | 10051090 | |
          | 10059000 | |
          | 10070090 | |
          | 100610 | Kromě podpoložky 10061010 | 1000 kg |
          | 100620 | |
          | 100630 | |
          | 10064000 | |
          | 1008 | |
          | 110100 | |
          | 1102 | |
          | 1103 | |
          | 1104 | |
          | 110620 | |
          | 1107 | |
          | 1108 | Kromě podpoložky 11082000 |
          | 11090000 | |
          | 17023051 | |
          | 17023059 | |
          | 17023091 | |
          | 17023099 | |
          | 17024090 | |
          | 17029050 | |
          | 17029075 | |
          | 17029079 | |
          | 21069055 | |
          | 2302 | Kromě podpoložky 230250 |
          | 230310 | |
          | 23033000 | |
          | 23067000 | |
          | 23080040 | |
          | ex2309 | Obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 a mléčné výrobky, kromě přípravků nebo potravin obsahujících nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků |
          | Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem: | |
          | 07099060 | | 5000 kg |
          | 07129019 | |
          | 0714 | Kromě podpoložky 07142010 |
          | 100110 | |
          | 10019091 | |
          | 10019099 | |
          | 10020000 | |
          | 100300 | |
          | 100400 | |
          | 10051090 | |
          | 10059000 | |
          | 10070090 | |
          | 100610 | Kromě podpoložky 10061010 | 500 kg |
          | 100620 | |
          | 100630 | |
          | 10064000 | |
          | 1008 | |
          | 110100 | |
          | 1102 | |
          | 1103 | |
          | 1104 | |
          | 110620 | |
          | 1107 | |
          | 1108 | Kromě podpoložky 11082000 |
          | 11090000 | |
          | 17023051 | |
          | 17023059 | |
          | 17023091 | |
          | 17023099 | |
          | 17024090 | |
          | 17029050 | |
          | 17029075 | |
          | 17029079 | |
          | 21069055 | |
          | 2302 | Kromě podpoložky 230250 |
          | 230310 | |
          | 23033000 | |
          | 23067000 | |
          | 23080040 | |
          | ex2309 | Obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 a mléčné výrobky, kromě přípravků nebo potravin obsahujících nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků |
          B | TUKY A OLEJE | |
          | 07099039 | | 100 kg |
          | 07112090 | |
          | 1509 | |
          | 151000 | |
          | 15220031 | |
          | 15220039 | |
          | 23069019 | |
          | Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 2543/95): | |
          | 1509 | | 100 kg |
          | 151000 | |
          C | CUKR (nařízení Komise (ES) č. 1464/95) | |
          | 12129120 | | 2000 kg |
          | 12129180 | |
          | 12129920 | |
          | 170111 | |
          | 170112 | |
          | 17019100 | |
          | 170199 | |
          | 170220 | |
          | 17023010 | |
          | 17024010 | |
          | 170260 | |
          | 17029030 | |
          | 17029060 | |
          | 17029071 | |
          | 17029080 | |
          | 17029099 | | |
          | 17031000 | | |
          | 17039000 | | |
          | 21069030 | | |
          | 21069059 | | |
          | Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem | |
          | 12129120 | | 2000 kg |
          | 12129180 | |
          | 12129920 | |
          | 170111 | |
          | 170112 | |
          | 17019100 | |
          | 170199 | |
          | 170220 | |
          | 17023010 | |
          | 17024010 | |
          | 170260 | |
          | 17029030 | |
          | 17029060 | |
          | 17029071 | |
          | 17029080 | |
          | 17029099 | | |
          | 1703 | | |
          | 21069030 | | |
          | 21069059 | | |
          D | MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY | |
          | 0401 | Druhy přípravků používané pro výživu zvířat; přípravky a potraviny obsahující produkty, pro které se použije nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 přímo nebo na základě nařízení (EHS) č. 2730/75, kromě přípravků a potravin, pro které se použije nařízení (EHS) č. 1766/92 | 150 kg |
          | 0402 |
          | 04031011 až |
          | 04031039 |
          | 04039011 až |
          | 04039069 |
          | 0404 |
          | 040510 |
          | 04052090 |
          | 040590 |
          | 0406 |
          | 17021100 |
          | 17021900 |
          | 21069051 |
          | 23091015 |
          | 23091019 |
          | 23091039 |
          | 23091059 |
          | 23091070 |
          | 23099035 |
          | 23099039 |
          | 23099049 |
          | 23099059 |
          | 23099070 |
          | Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 174/1999): | |
          | 0401 | Druhy přípravků používané pro výživu zvířat; přípravky a potraviny obsahující produkty, pro které se použije nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 přímo nebo na základě nařízení (EHS) č. 2730/75, kromě přípravků a potravin, pro které se použije nařízení (EHS) č. 1766/92 | 150 kg |
          | 0402 |
          | 04031011 až |
          | 04031039 |
          | 04039011 až |
          | 04039069 |
          | 0404 |
          | 040510 |
          | 04052090 |
          | 040590 |
          | 0406 |
          | 23091015 |
          | 23091019 |
          | 23091070 |
          | 23099035 |
          | 23099039 |
          | 23099070 |
          E | HOVĚZÍ A TELECÍ MASO (nařízení Komise (ES) č. 1445/95) | |
          | 01029005 až01029079 | | Jedno zvíře |
          | 0201 | | 200 kg |
          | 0202 | |
          | 02061095 | |
          | 02062991 | |
          | 021020 | |
          | 02109951 | |
          | 02109990 | |
          | 160250 | |
          | 16029061 | |
          | 16029069 | |
          | Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem: | |
          | 010210 | | Jedno zvíře |
          | 01029005 až01029079 | |
          | 0201 | | 200 kg |
          | 0202 | |
          | 02061095 | |
          | 02062991 | |
          | 021020 | |
          | 02109951 | |
          | 02109990 | |
          | 160250 | |
          | 16029061 | |
          | 16029069 | |
          | Výovozní licence neobsahující stanovení náhrady předem (článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1445/95): | |
          | 010210 | | Devět zvířat |
          | 01029005 až | |
          | 0201 | | 2000 kg |
          | 0202 | |
          | 02061095 | |
          | 02062991 | |
          | 021020 | |
          | 02109951 | |
          | 02109990 | |
          | 160250 | |
          | 16029061 | |
          | 16029069 | |
          F | SKOPOVÉ A KOZÍ MASO | |
          | 0204 | | 100 kg |
          | 02109921 | |
          | 02109929 | |
          | 16029072 | |
          | 16029074 | |
          | 16029076 | |
          | 16029078 | |
          | 01041030 | | Pět zvířat |
          | 01041080 | |
          | 01042090 | |
          G | VEPŘOVÉ MASO | |
          | 0203 | | 250 kg |
          | 1601 | |
          | 1602 | |
          | 0210 | | 150 kg |
          H | DRŮBEŽÍ MASO | |
          | 010511119000 | | 4000 kg |
          | 010511199000 | |
          | 010511919000 | |
          | 010511999000 | |
          | 010512009000 | | 2000 kg |
          | 010519209000 | |
          | 0207 | | 250 kg |
          I | VEJCE: | |
          | 040700119000 | | 2000 kg |
          | 040700199000 | | 4000 kg |
          | 040700309000 | | 400 kg |
          | 040811809100 | | 100 kg |
          | 040891809100 | |
          | 040819819100 | | 250 kg |
          | 040819899100 | |
          | 040899809100 | |
          J | OSIVA | |
          | až | | 100 kg |
          | 10070010 | |
          K | VÍNO (nařízení Komise (ES) č. 883/2001) | |
          | 200961 | | 3000 kg |
          | 200969 | |
          | 220410 | | 30 hl |
          | 220421 | |
          | 220429 | |
          | 220430 | |
          | Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem: | |
          | 200961 | | 10 hl |
          | 200969 | |
          | 220421 | | 10 hl |
          | 220429 | |
          | 220430 | |
          L | OVOCE A ZELENINA | |
          | 070200 | | 300 kg |
          | 0802 | |
          | 0805 | |
          | 08061010 | |
          | 0808 | |
          | 0809 | |
          M | VÝROBKY ZPRACOVANÉ Z OVOCE A ZELENINY | |
          | 080620 | | 300 kg |
          | 0812 | |
          | 2002 | |
          | 200600 | |
          | 2008 | |
          | 2009 | |
          N | ALKOHOL | |
          | 22071000 | | 100 hl |
          | 22072000 | |
          | 22089091 | | 100 hl |
          | 22089099 | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.