Nařízení Komise (ES) č. 328/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1474/95 o otevření a správě kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 328/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 328/2004
          ze dne 26. února 2004,
          kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1474/95 o otevření a správě kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], a zejména na čl. 3 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin [2], a zejména na čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a článek 10 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [3], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii dne 1. května 2004 by tyto země mělo umožnit těmto zemím využívat celních kvót pro vejce, jež jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1474/95 [4], za podmínek srovnatelných s podmínkami pro stávající členské státy. Hospodářským subjektům v těchto zemích musí být umožněna po přistoupení plná účast na těchto kvótách.
          (2) S cílem zabránit narušování hospodářské soutěže před 1. květnem 2004 a po tomto datu musí být časový plán tranší pro rok 2004 upraven a rozdělení množství přizpůsobeno, aniž by byla změněna celková množství stanovená mezinárodními dohodami uzavřenými podle článků XXIII a XXIV odst. 6 GATT. Lhůta pro podávání žádostí musí být rovněž přizpůsobena.
          (3) Z tohoto důvodu je nezbytné učinit pro rok 2004 změny a úpravy opatření uvedených v článku 2 a čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1474/95.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od článku 2 nařízení (ES) č. 1474/95 se pro období od 1. dubna do 30. června 2004 kvóty rozdělí takto:
          pro skupinu E1:
          a) 7 % pro období od 1. dubna do 30. dubna 2004;
          b) 13 % pro období od 1. května do 30. června 2004.
          pro skupiny E2 a E3:
          a) 8 % pro období od 1. dubna do 30. dubna 2004;
          b) 17 % pro období od 1. května do 30. června 2004.
          2. Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1474/95 se v období od 1. května do 30. června 2004 žádosti o licence podávají během prvních sedmi dnů měsíce května.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna do dne 30. června 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).
          [3] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 19. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.