Nařízení Komise (ES) č. 333/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o správu celních kvót pro vepřové maso z Bulharska a Rumunska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 333/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 333/2004
          ze dne 26. února 2004,
          kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o správu celních kvót pro vepřové maso z Bulharska a Rumunska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1], a zejména na čl. 8 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 22 druhým pododstavcem uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [2], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/18/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [3], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii dne 1. května 2004 by mělo umožnit těmto zemím, aby měly nárok na celní kvóty pro vepřové maso stanovené v rámci úpravy zavedené rozhodnutími 2003/18/ES a 2003/286/ES za podmínek srovnatelných s těmi, které platí pro stávající členské státy. Hospodářské subjekty v těchto zemích musí mít proto po svém přistoupení možnost podílet se na těchto kvótách v plném rozsahu.
          (2) Aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže před a po dni 1. května 2004, musí být změněn časový rozvrh pro tranše stanovený v roce 2004 nařízením Komise (ES) č. 1898/97 ze dne 29. září 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v rámci Evropských dohod s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem [4] a příděly množství musí být upraveny, aniž by se však změnilo celkové množství stanovené v rozhodnutích 2003/286/ES a 2003/18/ES. Konečné termíny pro předložení žádostí by také měly být změněny.
          (3) Pro rok 2004 je proto nezbytné stanovit změny a úpravy opatření stanovených v článku 2 a čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1898/97.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od článku 2 nařízení (ES) č. 1898/97 se pro období od 1. dubna do 30. června 2004 množství uvedená v částech E a F přílohy I uvedeného nařízení rozdělí takto:
          a) 8 % v období od 1. do 30. dubna 2004;
          b) 17 % v období od 1. května do 30. června 2004.
          2. Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1898/97 se pro období od 1. května do 30. června 2004 žádosti o licence pro produkty uvedené v částech E a F přílohy I uvedeného nařízení předkládají během prvních sedmi dnů měsíce května.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna do dne 30. června 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          [3] Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.
          [4] Úř. věst. L 267, 30.9.1997, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1467/2003 (Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 11).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.