Nařízení Komise (ES) č. 334/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1458/2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 334/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 334/2004
          ze dne 26. února 2004,
          kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1458/2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1], a zejména na čl. 8 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 22 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [2], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska dne 1. května 2004 k Evropské unii by mělo umožnit těmto zemím využívat celních kvót pro vepřové maso, jež jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 [3], za podmínek srovnatelných s podmínkami pro stávající členské státy. Hospodářským subjektům v těchto zemích musí být umožněna po přistoupení plná účast na těchto kvótách.
          (2) S cílem zabránit narušování hospodářské soutěže před 1. květnem 2004 a po tomto datu musí být časový plán tranší pro rok 2004 upraven a rozdělení množství přizpůsobeno, aniž by byla změněna celková množství stanovená mezinárodními dohodami uzavřenými podle článků XXIII a XXIV odst. 6 GATT. Lhůta pro podávání žádostí musí být rovněž přizpůsobena.
          (3) Z tohoto důvodu je nezbytné učinit pro rok 2004 změny a úpravy opatření uvedených v článku 3 a v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1458/2003.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 1458/2003 se pro období od 1. dubna do 30. června 2004 kvóty rozdělí takto:
          a) 8 % pro období od 1. dubna do 30. dubna 2004;
          b) 17 % pro období od 1. května do 30. června 2004.
          2. Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1458/2003 se v období od 1. května do 30. června 2004 žádosti o licenci podávají během prvních sedmi dnů měsíce května.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna do dne 30. června 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.