Nařízení Komise (ES) č. 360/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 360/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 360/2004
          ze dne 27. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na čl. 33 odst. 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Hospodářské podmínky na vývozních trzích s hovězím a telecím masem jsou značně proměnlivé a pravidelné uzavírání dvoustranných smluv vede k ještě větší diferenciaci podmínek, za nichž jsou udělovány vývozní náhrady pro produkty v tomto odvětví. S cílem lépe přizpůsobit metody pro přidělování množství, která mohou být vyvezena s náhradou, a zvýšit efektivitu využívání dostupných prostředků uvedených v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999 je třeba rozšířit okolnosti stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1445/95 [2], za nichž může Komise učinit opatření omezující vydávání vývozních licencí nebo podávání žádostí o tyto licence během lhůty pro posouzení, která je vymezena po podání žádostí. Rovněž by mělo být stanoveno, že tato opatření mohou být přijímána podle místa určení nebo skupiny míst určení.
          (2) S ohledem na míru využití zvláštního režimu pro vývoz do Spojených států amerických stanoveného v nařízení Komise (EHS) č. 2973/79 ze dne 21. prosince 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení [3], a s cílem zabránit nadbytečnému administrativnímu zatížení by se mělo zrušit čtvrtletní informování o množstvích nevyužitých podle tohoto režimu stanovené v čl. 12 odst. 8 nařízení (ES) č. 1445/95.
          (3) Nařízení (ES) č. 1445/95 by proto mělo být pozměněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1445/95 se mění takto:
          1. Článek 10 se mění takto:
          a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Pokud by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k překročení dostupných rozpočtovaných částek nebo k vyčerpání maximálních množství, jež je možné s náhradou vyvézt během daného období, s ohledem na omezení uvedená v čl. 33 odst. 11 nařízení (ES) č. 1254/1999, nebo by neumožňovalo zajistit nepřerušení vývozu během zbytku období, může Komise:
          a) stanovit pro požadovaná množství jednotnou procentní sazbu pro přijetí;
          b) odmítnout žádosti, pro které ještě nebyly vydány vývozní licence;
          c) pozastavit podávání žádostí o vývozní licence na dobu nejvýše pěti pracovních dní, přičemž může tuto lhůtu prodloužit postupem podle článku 43 nařízení (ES) č. 1254/1999.
          V případě uvedeném v písm. c) prvním pododstavci jsou žádosti o vývozní licence podané během období pozastavení nepřijatelné.
          Opatření uvedená v prvním pododstavci mohou být prováděna nebo upravována podle kategorií produktů a podle místa určení nebo skupiny míst určení.";
          b) vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
          "2a. Opatření uvedená v odstavci 2 mohou být též přijata v případě, že jsou žádosti o vývozní licence podány pro množství, které převyšuje nebo by mohlo převýšit množství běžného odbytu do místa určení nebo skupiny míst určení, a v případě, že by vydáním požadovaných licencí mohlo dojít ke spekulacím, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty, narušení daných obchodů nebo trhu Společenství.";
          2. V článku 12 se odstavec 8 nahrazuje tímto:
          "8. Pokud množství, pro která byly podány žádosti o licence, přesahují množství, která jsou k dispozici, stanoví Komise pro požadovaná množství jednotnou procentní sazbu pro přijetí."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 852/2003 (Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 9).
          [3] Úř. věst. L 336, 29.12.1979, s. 44. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3434/87 (Úř. věst. L 327, 18.11.1987, s. 7).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.