Nařízení Komise (ES) č. 361/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 361/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 361/2004
          ze dne 27. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2497/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemné liberalizaci obchodu a o nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení ES-Izrael [1], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí 2003/917/ES stanoví větší liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty v rámci dohody o přidružení mezi ES a Izraelem, nahrazuje protokoly 1 a 2 dohody o přidružení, a zejména rozšiřuje koncese na obchod s drůbežím masem.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2497/96 [2] je třeba přizpůsobit tak, aby zohledňovalo rozšíření koncesí na obchod s drůbežím masem v rámci dohody o přidružení ES-Izrael, které bylo schváleno rozhodnutím 2003/917/ES.
          (3) Rozhodnutí 2003/917/ES bylo zveřejněno teprve k poslednímu dni prosince 2003, takže hospodářské subjekty nemohly podávat žádosti pro nové dovozní koncese použitelné od 1. ledna 2004 v normálním období pro podávání žádostí stanoveném v nařízení (ES) č. 2497/96 a období pro podávání žádostí o licenci v rámci nových dovozních koncesí by mělo být stanoveno na březen 2004.
          (4) Přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii dnem 1. května 2004 by mělo těmto zemím umožnit využívat celních kvót v odvětví drůbežího masa stanovených v nařízení (ES) č. 2497/96 za stejných podmínek, jaké jsou použitelné pro současné členské státy. Hospodářské subjekty v těchto státech by tedy měly mít možnost plně využívat těchto kvót po přistoupení.
          (5) Aby nebyl narušen trh před a po 1. květnu 2004, je třeba pozměnit obchodní období pro rok 2004, aniž by byla změněna celková množství stanovená rozhodnutím 2003/917/ES. Rovněž je třeba přizpůsobit prováděcí pravidla, pokud jde o lhůtu pro podávání žádostí.
          (6) Protože období pro podávání žádostí o licenci v rámci nových dovozních koncesí pro období od 1. ledna do 31. března 2004 a od 1. dubna do 30. dubna 2004 se shodují, měla by být pro zjednodušení příslušná množství pro každé období sloučena.
          (7) Nařízení (ES) č. 2497/96 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2497/96 se mění takto:
          1. v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "Veškerý dovoz produktů ze skupin IL1 a IL2 uvedených v příloze I tohoto nařízení do Společenství uskutečněný v rámci režimu, který je stanoven v protokolu 1 k dohodě o přidružení mezi Společenstvím a Izraelem, podléhá předložení dovozní licence.";
          2. v článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "V roce 2004 se však kvóty podle článku 1 rozdělují takto:
          - 33 % pro období od 1. ledna do 30. dubna,
          - 17 % pro období od 1. května do 30. června,
          - 25 % pro období od 1. července do 30. září,
          - 25 % pro období od 1. října do 31. prosince.";
          3. v čl. 4 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Pro období od 1. ledna do 30. dubna 2004 a od 1. května do 30. června 2004 se však žádosti o licenci podávají během prvních sedmi dnů měsíce března a května 2004.";
          4. příloha I se nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. února 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.
          [2] Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          Skupina číslo | Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Snížení nejvýhodnější celní sazby (%) | Celní kvóty (tuny) |
          1. 1.-31. 12. 2004 | 1. 1.-31. 12. 2005 | 1. 1.-31. 12. 2006 | 1. 1.-31. 12. 2007 | a následující roky |
          IL1 | 09.4092 | 020725 | Maso krocanů a krůt, nedělené, zmrazené | 100 | 1442,0 | 1484,0 | 1526,0 | 1568,0 | 1568,0 |
          02072710 | Kusy masa krocanů a krůt, porcované, vykostěné, zmrazené |
          02072730/40/50/60/70 | Kusy masa krocanů a krůt, porcované, nevykostěné, zmrazené |
          IL2 | 09.4091 | ex020732 | Maso kachen a hus, nedělené, čerstvé nebo chlazené | 100 | 515,0 | 530,0 | 545,0 | 560,0 | 560,0 |
          ex020733 | Maso kachen a hus, nedělené, zmrazené |
          ex020735 | Ostatní maso a jedlé droby kachen a hus, čerstvé nebo chlazené |
          ex020736 | Ostatní maso a jedlé droby kachen a hus, zmrazené |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.