Nařízení Rady (ES) č. 378/2004 ze dne 19. února 2004 o postupech pro změnu příručky Sirene

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 378/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 378/2004
          ze dne 19. února 2004
          o postupech pro změnu příručky Sirene
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 66 uvedené smlouvy,
          s ohledem na podnět Řecké republiky [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Schengenský informační systém (dále jen "SIS"), který byl zřízen v souladu s hlavou IV Úmluvy z roku 1990, kterou se provádí Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (dále jen "Schengenská úmluva") [3], představuje důležitý nástroj pro uplatňování schengenského acquis začleněného do rámce Evropské unie.
          (2) Podle článku 92 Schengenské úmluvy si nemohou vnitrostátní součásti SIS v členských státech mezi sebou bezprostředně vyměňovat údaje SIS; toto je přípustné pouze prostřednictvím technické podpůrné jednotky ve Štrasburku. Určité doplňující informace nezbytné k řádnému uplatňování některých ustanovení Schengenské úmluvy by však mělo být možné vyměňovat na dvoustranné nebo vícestranné úrovni. Tyto doplňující informace jsou potřebné zejména v souvislosti s opatřeními, která je nutno zavést podle článků 25, 39, 46, 95 až 100, čl. 102 odst. 3, čl. 104 odst. 3 a článků 106, 107, 109 a 110 Schengenské úmluvy. Výměnu těchto doplňujících informací provádějí kanceláře Sirene jednotlivých členských států.
          (3) Příručka Sirene obsahuje pokyny pro operátory kanceláří Sirene jednotlivých členských států s podrobným popisem pravidel a postupů pro dvoustrannou nebo vícestrannou výměnu těchto doplňujících informací.
          (4) Jednotnost příručky Sirene by měla být zajištěna. Technické schengenské acquis by mělo být použitelné.
          (5) Změny části I příručky Sirene podle tohoto nařízení by měly být omezeny na převzetí použitelných ustanovení Schengenské úmluvy.
          (6) Je nutno stanovit postup pro změnu příručky Sirene v souladu s odpovídajícími ustanoveními jednotlivých smluv.
          (7) Právní základ umožňující změny příručky Sirene se skládá ze dvou samostatných nástrojů: z tohoto nařízení založeného na článku 66 Smlouvy o založení Evropského společenství a z rozhodnutí Rady 2004/201/SVV ze dne 19. února 2004 o postupech pro změnu příručky Sirene [4], založeného na čl. 30 odst. 1 písm. a) a b), čl. 31 písm. a) a b) a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii. Důvodem toho je zajistit, jak je uvedeno v článku 92 Schengenské úmluvy z roku 1990, aby Schengenský informační systém umožnil orgánům určeným členskými státy získat pomocí automatizovaného vyhledávacího postupu přístup k záznamům o osobách a věcech při provádění hraničních kontrol a jiných policejních a celních kontrol ve vnitrozemí v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a dále za účelem udělování víz, vydávání povolení k pobytu a řízení s cizinci při uplatňování schengenského acquis v oblasti pohybu osob. Výměna doplňujících informací prováděná kancelářemi Sirene v jednotlivých členských státech, která je nutná k provádění Schengenské úmluvy, jak je uvedeno v bodu 2 odůvodnění, slouží rovněž těmto účelům stejně jako podpora policejní spolupráce obecně.
          (8) Skutečnost, že právní základ se skládá ze dvou samostatných nástrojů, se nedotýká zásady, že Schengenský informační systém představuje a bude i nadále představovat jednotný, integrovaný informační systém a že kanceláře Sirene by měly i nadále plnit své úkoly integrovaně.
          (9) Je třeba přijmout ujednání, která umožní zástupcům Islandu a Norska zapojit se do práce výborů, které pomáhají Komisi vykonávat její prováděcí pravomoci. Tato ujednání byla navržena ve výměně dopisů mezi Společenstvím a Islandem a Norskem [5], připojené k Dohodě mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis [6].
          (10) Toto nařízení a účast Spojeného království a Irska na jeho přijetí a používání se nedotýkají ujednání o částečné účasti Spojeného království a Irska na schengenském acquis stanovené rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis [7], a rozhodnutím 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis [8].
          (11) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.
          (12) Toto nařízení je aktem navazujícím na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení.
          (13) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [9],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příručka Sirene zavádí soubor pokynů pro operátory kanceláří Sirene jednotlivých členských států, v nichž jsou stanoveny pravidla a postupy pro dvoustrannou nebo vícestrannou výměnu doplňujících informací požadovaných k řádnému provádění některých ustanovení Schengenské úmluvy, jak byla začleněna do rámce Evropské unie.
          Článek 2
          1. Úvod, část 1 a část 2, úvod části 3 a body 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 a 3.1.10 části 3, úvod části 4 a body 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6, 4.8, 4.9 a 4.10 části 4, úvod části 5 a body 5.1.1, 5.1.2.2 a 5.3 části 5 a přílohy 1, 2 a 3 a tabulky 3 a 4 v příloze 4, úvod a formuláře C, E, G, I, J, K, L, M, N a O v příloze 5 a příloha 6 příručky Sirene změní Komise regulativním postupem podle čl. 3 odst. 2.
          2. Do příručky Sirene mohou být rovněž zahrnuty dodatečné pokyny, včetně dalších příloh, regulativním postupem podle čl. 3 odst. 2. V příloze 5 mohou být tyto změny zahrnuty zejména také v případě potřeby vypracování dodatečných formulářů.
          Článek 3
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
          
          V Bruselu dne 19. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. C 82, 5.4.2003, s. 21.
          [2] Stanovisko ze dne 23. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.
          [4] Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 45.
          [5] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 53.
          [6] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
          [7] Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.
          [8] Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.
          [9] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.